Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-14 / 36. szám

ift. oldal sz JStYÍRVIDÉK ABOLCSI HÍR HIRLAP Házak, földek, szőlők, telkek és villák eladási-vételi megbízását és haszonbérletek kiadását vállalom. Csillag Nándor ny. banktisztviselő M. kir. Földmivelésilgyi Minisztérium által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodája. Nyíregyháza, Nyirvizpalota. Széchenyi-ut. Telefonszám: 601. MEGHÍVÓ A „Jóbarátok Asztaltársasága" f. év február 28-án, vasárnap délután 5 órakor tartja ¥11. évi rendes közgyűlését az Abbázia helyiségében, melyre a tagokat tisztelettel meghívja az Elnökség Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése. 3. Évi jelentés és zárszámadás bemutatása. 4. Számvizsgálók jelentése és a tisztikar felmentésének megadása. 5. Az uj tisztikar megválasztása. 6. Esetleges indítványok. Amennyiben a közgyűlés nem lenne határozatképes, azon esetben március 7-én, ugyanaz időpontban lesz a közgyűlés megtartva, a megjelentek számára való tekintet nélkül (alap­szabály 3. és 4. §.) Február 28 án d. u. 4-5 óra között uj tagfelvétel az Abbáziában. hozassa rendbe, vagy vegyen ujat leszáiilott áron BLUMBERGNEL. Patkány! felelőséggel irt Nánássy ciánozó Kossuth-*tea 9 Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további saé 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6í fillér, minden további szó S flilét HÁZHELYEK 5 évi részletfizetésre a volt vásár­téren eladók, még most a régi áron. — 2—3 szobás adómentes házak te­herrel, vagy anélkül olcsón eladók. — 4 szobás ház pár száz pengővel meg­vehető. NAGY SÁNDOR ingatlan-iroda Rózsa-utca 2. szám. KIADÓ LAKÁSOK Két szobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Cim a kiadóban. 626 2 KIADÓ május hó 1-től a Bessenyei-tér 11. sz. házban nagy üzlethelyiség rak-á­rakkal (a Blau és Reich cég jelenlegi üz­lethelyisége), esetleg kétrészre osztható. Érdeklődni a Nyírvidéki Takarékpénztár Részvénytársaságnál lehet. 453-10 3 szoba, fürdőszoba és mellékhelyisé­gekből álló lakás lakás május 1-től kiadó. Uj utca 28. 547-6 Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel mi­ius l-re Vasgyár-utca 10 sz. alatt kiadó. 600-2 Kiadó május l-re fópostával szemben Egyház-u. 2 szám alatt 3 szoba, előszoba és mellékhelyiségekből álló lakás. 591-3 Központban Kürt-utca 15. szám alatt 1 szobás lakás március l-re kiadó. Megbe­szélések Széchenyi-ut 13. 618-2 3 szobás fürdőszobás lakás mellékhe­lyiségekkel kiadó és eladó Buza-tér 6.605 2 Kertes 5 szoba garderobe, hármas üveg előszoba, fürdőszobás lakás mellék­helyiségekkel kiadó azonnalra is. Szabolcs­utca 10. 681 Egy, vagy két személy részére utcai szo­ba kis konyha, előszoba kiadó, azonnal elfoglalható. Jósa András-u. 18. szám. — Megtekinthető d. e. 10—12-ig. 687 Kiadó háromszobás, fürdőszobás lakás kis családnak Körte-utca 24. 644 4 szobás, előszobás lakás összes mel­lékhelyiségekkel Csillag-utca 7 szám alatt kiadó. 677 Szinház-u. 14. sz. alatt'emeleten 4 szo­ba, fürdőszoba és mellékhelyiségekből álló lakás kiadó. 652 3 utcai szoba előszoba, fűthető hal és mellékhelyiségekből álló lakás május l-re kiadó. Rákóczi-ut 11. Az udvárban. 653 Egy szépen bútorozott szoba fürdőszo­ba használattal kiadó. — Tisztességes be­járólányt felveszek. Toldi-u. 15. 666 Két szoba, előszoba, különbejáratu kony­hával, esetleg konyha nélkül május l-re kiadó. Nádor-u. 3. 28 Három szobás lakás mellékhelyigegek­kel május hó l-re kiadó. Szabadka-u. 16. Ér-utca 39 alatt 3 szoba fürdőszoba, mellékhelyiségekkel május l-re kiadó. Ér­tekezni Nagyvárad-u. 28. szám alatt. 671 Ügyvédi irodának két szoba kiadó Bocs­kai-u. 5. Törvényszékkel szemben. Ér­deklődni Blumbergnél. 643 Utcai háromszobás tiszta lakás mellék­helyiségekkel elkülönített udvarral olcsón kiadó. Bocskay-utca 57. 597 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Vincelléri, mezőgazdasági önnáló munkára, kisebb családu, éves alkalmazottat, kis gazdaság­ba, előnyös feltételekkel felfogadok. Cim a kiadóhivatalban. 636 Csecsemő gondozásához értő tisztessé­ges leányt, vagy asszonyt keresek, Cim a kiadóban. 661 Rendes, tiszta, megbízható mindenes fő­zónót február 15-ére felveszek. Dr. Szu­hayné Debreceni-u. 13. 638 Mindenes fözőnőt keresek 15-re. — Dr. Friedné Kállai-utca 20. 659 Tisztességes bejáiónőt keresek 15-re. Géza-u. 16. 658 Jó családból való négy középiskolát végzett fiút tanulónak felveszek, Stibi ci­póüzlet. 640 Hosszú bizonyítvánnyal rendelkező er­kölcsös fózőmindenest keresek. Jelentkezni lehet Széchenyi-ut 22. jobboldali lakás d. U. 3 és 5 óra között. 673 Mindenes cseléd lányt azonnalra, vagy 15-re felveszek. Luther-u. 16. 30 Ügyes mindenes bejárónőt lö-ére felve­szek Debreceni u. 1. 665 | |Jó külsejü tisztességes leányt keresek ket tagu családhoz, konyha és külső mun­kára. Szarvas-utca 7. 670 Megbízható, dolgos mindeneslányt ke­resek azonnali a, vagy elsejére. Liliom-u. 26. Mindenes lányt felveszek azonnalra. — Bujtos-utca 24. 676 Ügyes bejáró leány ki jól takarít felvé­tetik. Kézimunka és fonalház Luther-u. 1. Számtan és nyelvszakos tanárt keresek harmadikos gimnazista leányomhoz. — Cimet a kiadóba kérem leadni. 680 Mindenes szobalányt keresek 15 re. Vay Adám-u. 41. t86 Kitűnő minőségű barack pálinka kap­ható Führer Mihálynál Egyház-u. 24. Te­lefon 14. 689 Egy mindenes leány felvétetik azonnal. Szamecz Károly Kiss Ernő-utca 11. 715 KÜLÖNFÉLE Amerikai ménló olcsón eladó Szakolyi András Nyirpazony. 620-2 Adómentes, csakis tiszta tégla házat keresek megvételre 15.000 pengőig. Aján­latokat kérem „Készpénz" jelige alatt a Nyirvidék kiadóhivatalába* leadni. 645-3 Külföldi bélyegek nagy választékban olcsó áron kaphatók FE1NITZ GYULA kőnyvke eskedésében, Luther-utca 5. Telefon 5-75. Város belterületen több háztelek buto­rök eladók. Értekezni Rákóczi-utca 15. Dohány áruda. 669 Kiadó háromszobás lakás mellékhelyi­ségekkel pincével, üzlethelyiség berende­zéssel, nagy raktárhelyiség. Eladó alig használt modern hálószoba bútor, antik garnitúra, szalon garnitúra, álló tükör, szek­rény, asztal, rádió. Megtekinthető tiztől­egyig. Buzatér 5 . 1023 Luther palotába helyeztem át a Kossuth­utcai kelmefestő és vegytisztitó üzletemet. Kérem a b. közönség szives pártfogását. Olcsó árak. Pontos kiszolgálás. Minden darab munkáért felelőséget vállalok. Tisz­telettel Maröthy Antal. 675 Megvételre kerestetik 6 darab ebédlő­szék és egy uriszoba berendezés Ajánla­tok „Uriszoba" jeligére a kiadóba kéretnek. 655 4 szobás hallos, komfortos ház a város központjában eladó. Füredi Vilmósné Városháza. 691 Vennék csikó, vagy perzsaláb bundát jó 'karban lévót. „Készpénz" jeligére a kiadóba. Cirökszakál kb. 70 métermázsa báró Molnár Viktor uradalmában eladó. Nyír­egyháza postafiók 25. 633 a Kétszobás, lehetőleg összkomfortos la­kást keresek. Választ „Központ nem fon­tos" jeligére a kiadóba kérek. 747 Kereskedelmit végzett keresztény uri­leány gép és gyorsirónő kevés gyakorlat­tal állást keres. Cim a kiadóban. 646 Egy jókarban levő Shewrolet gyártmá­nyú laxi autó olcsó áron eladó. Nyírfa­utca 49. 621 Egy komplet hálószoba berendezés, majdnem olyan mint uj, tiszta keményfá­ból nagyon olcsón eladó. Cim Farkas Antal Kossuth-tér 7. 632 Ízletes házikoszt négy fogásos 80 fillér­ért. Ugyanott két bútorozott szoba kiadó. Debreceni-utca 1. 665 Magyar Gazdasági cséplőgép 1070-es dobgyü'űs, üzemképes, eladó. — Henzsel, Szarvas-utca 109. 29 Jó vidéki föszerüzletet átveszek. Cim a kiadóban. 668 (Trianon 17.) 1937 febrnér hó 14. Kiadó műhely, raktár, autógarázs má­jusra Beecs László-tér 7. 664 Tenyésztésre alkalmas Bécsikék nyulak jutányosán eladók. Egyház-u. 10. 663 „Komoly" jeligére ajánlat van a kiadó­ban. Választ ,,Szerény" jeligére. 660 Zománctáblák, gumibélyegzők, üzleti könyvek és minden­féle papíráruk legolcsóbban beszerezhetők REINITZ GYULA könyvkereskedésében, Luther-u. 5. Telefon 5—75. Bontásból kikerült ócska vályog, ajtó, a^lak és tetőcserép olcsón eladó. Nyirfa­tér 13. 672 Felestartásra pulyka kiadó. Szarvas-utca 22. szám. 641 Kosguth utca 28 és Deák Ferenc-utca 94 számú házak eladók. Érdeklődni Rá­kóczi utca 34 alatt. 684­Egy üzlethelyiség kiadó május l-re Vé­csey-utca 30. 688 Ólmot bármely mennyiségben napi áron vesz lapunk kiadóhiva­tala, Bethlen-utca 1. szám. A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Bstéti Társaság. Kovách B. és Társai kiadótulajdonos Kéziratokat nem őrsünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" könyvnyomdában Nyíregyháza, Bercsényid. 3. sasm FskUto OfOfiE Károly Ejcpress hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Ne várja a tavaszt, Ernyőjét Erdélyi és Krámer bizományi lerakat, Horthy Miklós-tér 9. Alkalmi vételek Egy alig használt modern ebédlő és háló, egy uriszoba berendezés: 2 fo­tel, 1 kanapé, 1 könyvszekrény, 1 asz­tal, antik ruhaszekrények, komót. Író­asztal, vitrin, zenélőóra. Egy egyszerű régi komplett hálószoba, zongora, pianinó, cimbalom, gramofon, 3x4 m. és 2Vs x 3V2 m. magyar perzsa sző­nyeg. festmények, szobrok, dísztárgyak, csillárok és egyéb lakberendezési tár­gyak olcsón beszerezhetők. Tekintse meg bizományi lerakatunkat. Kovács szerszám eladó Ferkó Istvánnál Demecserben. 611 Olcsón vettem, olcsón adom{ Egy csomag finom levélpapír és boríték bármely színben csak 36 fillér REINITZ GYULA könyvkereskedésében, Luther-utca 5. szám. Telefon 5-75. 45 hold tagos birtok Kállós«mjén ha­tárában tanyával, dohánytermeléssel, egy része bolgár kertészetre is alkalmas, eladó. Értekezni Nyíregyházán, Virág-u. 9. alatt. 367-2 Eladó ingatalnok Adómentes családi házak és nagyjöve­delmű bérházak a város minden pontján. Nyiregykáza közelében fekvő földek, ta­nyás birtokok, S'.ólők, villák, telkek stb, PROPPER JÓZSEF az O. F. B. által engedélyezett ingatlan­forgalmi irodája Nyíregyháza, Zrínyi llona­u 4 Telefon 6—15. 5951 Zongora órákat olcsón vállalok. Cim a kiadóban. 685­Inteligens német kisasszony hosszú bi­zonyítványokká!. állást keres, vidékre is. Ciineket kérem a kiadóhivatalban leadni. ,667 TÉLIKABÁTOT kitünó karban veszek. Cim Tenigl szabó Luther-tér. 654 Trágya bármily mennyiségben, nagytételekben ér kapható. Érdeklődni Vasgyár-utca 16. Telefon 2—82. Ugyanott répa és széna kis és nagyobb tételekben eladó. Sürgősen eladó, azonnal elfoglalható újonnan épült adómentes 3 szobás, mel­leknel>iségekből álló ház. — Cim a ki­adóban. 683 Magános úrinő központban két szoba, előszoba és mellékhelyiségekből álló la­kást keres. Csillag-utca 7. 682 Egy uj adómentes ház 700 négyszögű, gyümölcsössel eladó. Kemecsei-u. 23. szl Bútorozott egy, vagy kétszöbás lakást keresek március 15 re. Válaszok „Állami tisztviselő jeligére kiadóba. 649* Használt ruhákat, cipőket stb. veszek. Hívásra házhoz megyek. Zsibáruház Kos­suth-utca 1. 648 Szép sarok TELEK Géza-utca 4 szám 180 négyszögöl eladó. — Értekezni Kiss Ernő-utca 11. 714 35 kgr. pergetett méz igen olcsón eladó. Fürj-u. 63. 544-2' TISZTA mosott rongyot bármily mennyi­ségben vesz a Merkúr könyvnyomda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom