Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-13 / 35. szám

12. oldal _ JSfYÍRVIDÉK DZABOLCSI HÍR S^ABOT^CITI WAR UP (Trianon 17.) 1937 február hó 13. Színház Olympia Molnár Ferenc szellemes víg játé; kát játszotta tegnap este a Magyar Komédia Kamara színház. A her; cegnő és a magyar huszárkapitány szerelmi története a legigazibb Moh nárídarab. Borotvaéles szellemi tor* na ez két szerelmes ember között, gyilkosan éles szatírával figurázva ki a darab mellékszereplőit-, a társas dalmi formákhoz ragaszkodó oszt; rák hercegi család tagjait. A darab címszereplője Mágori Mária, illúziótkel tőén formálta meg a szellemes, büszke hercegkisasz; szonyt. Partnere a magyar huszár* kapitány szerepében Bánky Elemér szimpatikus és a rutinos színész minden kvalitásával igyekezett töké; let est nyújtani, de ez a szerep nem neki való. Remekül formálta meg a csendőralezredes figuráját Szánthó Ernő, kitűnő színész, az előadás sikerének főrészese volt. Lina szere; pében Orbán Viola, minden dicsé; retet megérdemel. Természetes hu; mora, színpadi egyszerűsége, szívből jövő igaz szavai frappírozzák a kö; zönséget. Zempléni Zoltán „tábor; noka" remekbefoglalt alakítás, mél; tó partnere volt a „feleséget" kreáló Serfőzy Ilona is. Kitűnő ez a szí; nészpár. A darab rendezése mintaszerű, az előadás kitűnő, majdnem telt ház tapsolta végig az előadást. SZÍNHÁZI IRODA HÍREI Pénteken este az orosz színmű; irodalom nagymesterének, Arcú; basevnek nagysikerű drámáját, a ,.Szenvedély"^ adja elő a Kamara; társulat pompás előadásban. A da; rabot kényes témájánál fogva csak felnőttek nézhetik meg. Szombaton délután fél 5;kor Zi; lahy Lajos nagysikerű színműve, az „Utolsó szerep" kerül színre, Má; gori Máriával a címszerepben. Az előadás olcsó, filléres .helyárakkal kerül színre. E9te újdonság, a „Mackó" kerül színre. SZÍNHÁZI MŰSOR: Február 12., péntek: Szenvedély; írta Arcubasev. 16 éven felülieknek.' Február 13., szombat délután fél 54íor: Utolsó szerep; Zilahy Lajos színműve. Február 13., szombat este K9;kor: Mackó; bohózat. Itt először. Február 14;én, vasárnap délután fél 5;kor: Csók a pusztán; vígjáték. Vasánnap este M94cor: Ki babája vagyok én? Bohózat. Február 15*én, hétfőn, utolsó elő* adás: Haláltánc; Strindberg nagy; hatású drámája. i R JUNO Sí DR SMBRT £ LITE ISTRfl stb. stb. francia és angol divatlapok tavaszi nagy számai meg­érkeztek és kaphatók az Ujságboltban A vármegye gazdasági helyzete januárban A vármegye időjárási viszonyai január hónapban kedvezőtlenek vol­tak. A vetésre kedvező hótakaró csak a hónap második felében került. A hónap első felében sok helyen 22— 23 fokot is mértek a talajmentén. Hogy ez a hideg mennyi kárt tett a vetésben, még nem lehet tudni, de számítani lehet reá, hogy komolyabb kártételek lesznek. A takarmányszükséglet bőségesen fedezve van, sőt szálas takarmány­ban felesleg is mutatkozik. Az álla­tok egészségügye jó. Az állatárak emelkednek. Az állat­tenyésztés helyzetét megnehezíti, hogy a pirostarka és szimentáli te nyészbikákban hiány van s a bikák csak igen magas áron szerezhetők be. A mezőgazdasági termények ára is nagy emelkedést mutat. Kivétel csak a burgonyában és a káposztában van. Ezek vagy sehogy­sem, vagy csak nagyon alacsony áron értékesíthetők. Januárban csökkent a bűn­cselekmények száma Nyíregyháza város területén ez év januárjában 175 bűncselekményt kö vettek el. Ez a szám az elmúlt évi decemberi esetekkei szemben 9 szá zalék csökkentést mutat. A felme­rült bűncselekményekből nyomozás alatt áll 43, befejeztetett 132, ered­ményesen 107, eredmény nélkül 25. Mennyiségileg legtöbb volt a lo­pás, 57 esetben az előző havi 69 esettel szemben, a sikkasztás 16 esete a decemberi 11 esettel szem­ben s a csalás 11 esete a decem­beri 5 esettel szemben. A bűncselekményekkel okozott kár összege 5972 P. Ebből a nyomozás során 2542 P télült meg. A balesetek száma 13 volt. A csökkenés 6. Öngyilkosság 1 eset­ben történt. A csökkenés 5. Szabolcsvármegyei „Erzsébet" köz­kórház Nyíregyházán, 189—1937. ikt. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A szabolcsvármegyei „Erzsébet" közkórház nyilvános versenytárgya­lást hirdet az 1937. évi nyomtatvány szükségletének biztosítására. Részletes versenytárgyalási hirdet­mény, szállítási feltételek és ajánlati űrlap az intézet gondnoki hivatalá­ban hétköznapoként a hivatalos órák alatt (8—14 óra között) díjmentesen megszerezhetők, illetve a nyomtat­vány minták ugyanott megtekinthetők. Az ajánlatokat sértetlen boríték­ban elhelyezve, pecséttel lezárva az intézet gondnoki hivatalában 1937. február 26-án d. e. 9 óráig kell benyújtani. Bánatpénzül az ajánlat szerinti ér­téknek 2 százalékát kell a verseny­tárgyalás határidejéig az intézet gond­noki hivatalában letétbe helyezni. Nyíregyháza, 1937. február 10. Dr. Korompay Károly s. k. 629 3 igazgató-főorvos. Nyomtatványok alábbi szövsgbta a ki­adóhivatalban darabonként lOlillérét kap* hatók. Üzlethelyiség kiadó. Kiadó pinca. Ez a ház eladó. — hóid föld eladó. Be­torozott szoba, kiadó lakás, 1, 2, 3, 4, 9. szobás stb. Aki másnak vermet ás, maga esik beie Kocsondi Sándorné szül. Csiszár Juliánná szénási lakos a vele szom; szédos malombérlő családjával igen jó viszonyban volt. Nem tudni, mi lehetett annak a célja, hogy 1936 decerrtber 29;én Kocsondiné a ma; lombórlőnek névtelenül levelet küU dött, melytbon annaik feleségét a-Ia* posan megrágalmazta. Azt is bek; írta a névtelen levélbe, hogy a rá* gallmakat nagyon jól tudja a mal.mo; sék szomszédasszonya és hogy a malmos felesége erre a szomszéd; asszonyra is ezt meg azt mondotta, pedig ez a Juliska egy aranyos asz> szony. A névtelen levélíró bélyeget sem ragasztott a borítékra és így a malmosnak portót kellett fizetni. A malombérlő és felesége a név; telen levélből megállapították, hogy azt csakis a magát aranyos Juliska asszonynak nevező szomszédjuk ír; hatta, ezt a véleményüket mindkét; te,n másoknak is elmondták. Ko; csondi Sándorné — vagyis az ara; nyos Juliska asszony — a járásbíro; ságnál rágalmazás vétsége .miatt bűnvádi fel jelentést tett nem ugyan a malombérlő ellen, hanem csupán annak felesége ellen, mondván: Ez az asszony engemet meg rágalma; zott, mert rám fogta, hogy én írtam névtelenül az ő urának azt a nemte; lenül rágalmazó tartalmú levelet, pedig ebből semmi sem igaz. Kívá; nom, hogy a malombérlő feleségét büntesse meg a bíróság, mert olyan tényt állított rólam, ami miatt e.n; gemet súlyosan megbüntetnének, ha az igaznak bizonyulna. A bíróság ebben az ügyben január 27;én tartotta az első tárgyalást, amikor a malombérlő felesége beis; merte, hogy Kocsondi Sándornét a névtelen levél megírásával gyanusí; totta, de nyomban arra is vállaik o« zott, hogy ezt az állítását bizonyít; sa. A malombérlő felesége ugyanis ügyvédje útján még a tárgyalás előtt a névtelen levelet és Kocsondiné Juliska egy másik írását felküldötte egy budapesti törvényszéki hites írásszakértőnek, akitől véleményt is kapott, melynek ismeretében biztos volt abban, hogy a névtelen levelet Kocsondiné írta. A tárgyaláson az aranyos Juliska tagadta, hogy a név; telen levelet ő ínta volna, emiatt a bíróság vele próbaírást végeztetett és ezt a próbaírást is felküldték wlna a budapesti írásszakértőnek. A próbaírásnál az aranyos Juliska keze bizony reszketett, eleinte min; dem szót nagybetűvel kezdett, de a próbaírásból mégis első látásra már kétségtelennek látszott, hogy a név; telen levél tényleg az ő keze írása. Most jön a meglepetés. Még a tár; gyalás délelőttjén az aranyos Ju; liska ügyvédje ellenjegyzése mellett sajátkező aláírásával bejelentette a bíróságnak, hogy most már beismeri — igenis ő írta a névtelen levelet, tettét bánja é9 a malmos feleségétől bocsánatot kér, vele szemben emelt vádját elejti. A tegnap megtartott második tárgyaláson a bíróság a malombérlő feleségével szemben a vád elejtése folytán a bűnvádi eljá; rást megszüntette. Igen ám, de most a malmosiné ügyvédje emelt a név; telen levél tartalma miatt Kocsondi Sándorné ellen rágalmazás címén vádat és a bíróság Kocsondinét 40 pengő .pénzbüntetésre. nemfizetés esetén 20 napi fogházra átváltoztat; ható büntetésre ítélte és kötelezte a felmerült költségek megfizetésére is. A tárgyalás befejezése előtt a ma; lombérlő feleségének ügyvédje még hami9 vád bűntette miatt is vádat emelt az aranyos Juliska ellen, mi; nek folytán az iratokat az ügyész; séghez tették át. NYILT-TÉR*) Lovas Miklós ófehértói lakos üz­letét megvettem, kérem a hilelezőket, hogy 3 napon belül jelentkezzenek. Veze Albert Ófehértó. *) E rovat alatt közlőitekért sem a szer­kesztőség, sem a kiadóhivatal felelősséget nem vállal. j Dohány­szerződés b'anketta kapható a Nyirvidék - Szabolcsi Hírlap kiadóhivatalában, Bethlen­utca 1. Telefon 77. flHHHHnfiÉHHBHa Express hirdetések 15 szóig 1 P 30 fillér, minden további szó 10 fillér. Ne várja a tavaszt, Ernyőjét hozassa rendbe, vagy vegyen ujat leszálilott áron BLUMBERGNÉL. Patkányt felelőséggel irt Náoássy ciánotó Kossuth-utca S Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 80 fillér, n-.Jcdea további szó 6 Mié? KIADÓ LAKÁSOK Két szobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Cim a kiadóban. 626-2" KÜLÖNFÉLE Amerikai ménló olcsón eladó Szakolyi András Nyirpazony. 620-2 Adómentes, csakis tiszta tégla házat keresek megvételre 15.000 pengőig. Aján­latokat kérem „Készpénz" jelige alatt a Nyirvidék kiadóhivatalában leadni. 645-3 Külföldi bélyegek nagy választékban olcsó áron kaphatók RE1NITZ GYULA könyvkereskedésben vá­sárolhat. Luther-u. 5. Telefon 5-75. TISZTA mosott rongyot bármily mennyi­ségben vesz a Merkúr könyvnyomda. Ólmot bármely mennyiségben napi áron vesz lapunk kiadóhiva­tala, Bethlen-utca 1. szám. A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Betéti Társaság. Koyách B. és Táreai kia dótulajdonos Kéziratokat nem őrsünk meg éa nem adunk viasz*. Nyomatot tl a ,,M«*kur" könyvnyomdában Nyingyhlu, Bercsényi xi. 3. sz&nv FsJeUfa: Orosz Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom