Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-28 / 48. szám

12. oldal S^ABOT^CITI WARUP (Trianon 17.) 1937 február hó 28. Apróhirdetések 10 szólft 80 fillér, minden további ni 8 fillér, állást keresőknek 10 széli 6C fillér, minden további scó 6 Klléf HÁZHELYEK 5 évi részletfizetésre még most a régi áion vásárolhatók. — 2—3 szobás adómentes házak, 4 és 2 szobás ház forgalmas útvonalon nagy telekkel pár száz pengővel megvehető. NAGY SÁN­DOR ingatlan-iroda Rózsa-utca 2. sz. KIADÓ LAKÁSOK Két szobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Cim a kiadóban. 626-3 Csinosan bútorozott szoba azonnal ki­adó. Szinház-utca 9. 849 Kettő szoba mellékhelyiségekből álló udvari lakás május l-re kiadó. Báthory­utca 26. 841 Egy, vagy két személy részére ulcai szoba, konyha, előszoba kiadó azonnal el­foglalható. Józsa András-u. 18. Megtekint­hető d. u. 1-4 óráig. 836 Két sióba, előszoba, konyha és mellék­helyiségek május 1-től kiadó. Rákóczi u. 11 zzám. 835 Két szobás, fürdőszobás modern lakás május l-re kiadó. Cim a kiadóban. 842 Különbejáratu szépen butorözott szóba fürdőszoba használattal kiadó. — Finom házikoszt kapható kihordásra is. Toldi-u. 15 szám. 851 3 szobás lakás kiadó. Bocskai-u. 82 sz. alatt. 852 Kiadó modern egyedül álló családi ház! 3 szoba teljes komfort, fürdőszoba, par­kírozott udvar május l-re. Cim a kiadóban. 822 Főpostával szemben 3 szoba, előszoba, mellékhelyiségekből álló lakas, Egyház-u. 2 sz. alatt Május l-re kiadó. 856-2 Összkomfortos 6 szobás lakás májusra kiadó. Luther-u. 3. 855 Két utcai szóba külön melléhelyiségek­kel kiadó. Kállai utca 22. Irodának is al­kalmas. 870 Kiadó egy utcai szoba konyha május l-re. Bánság-utca 7. 868 Központban egy szépen bútorozott szo­ba, fürdőszoba használattal azonnal kiadó. Cim a kiadóban. 899 Két szoba, előszoba (mellékhelyiségekkel május l-re kiadó. Toldi utca 57. 859 Különbejáratu, szépen bútorozott szoba kiadó. Kállai u. 2. 862 Háromszobás lakás mellékhelyiségekkel olcsón kiadó. Különbejáratu bútorozott szo­ba kiad . Bocskai-u. 51. 853 Na^y parkettás szoba központban bu­toio/.va Kiadó. Cim a kiadóban. 857 Ki idó 3 szoba esetleg 2 május 1-től. To'di u. 54. 873 Damjanich-u. 13 alatt kettő szoba, elő­szobás lakás mellékhelyiségekkel május 1­re kiadó. 863 5 szoba, nagy üvegezett verenda, für­dőszoba, előszoba, mellékhelyiségekből ál­ló fásitott kertes lakás Szabolcs-utca 10 alatt májusra kiadó. Garzonlakás május l-re kiadó. Külön­bejáratu, előszobás szép utcai szoba, für­dőszobával, bútorral, vagy anélkül. Szin­ház-utca 28. 928 Két szoba előszoba, esetleg konyha­használattal május 1-től kiadó. Nádor-u. 3 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Parketthez értó, tisztességes jól főző mindenest keresek március 1-ie. Pénzügyi palota I. em. 3. 804 3 Főzni tudó mindenest felveszek azonnali vagy elsejei belépéssel, Kótaji-utca 53. 806-2 Egy szorgalmas jó bejárónőt egész nap­ra felveszek. Erdélyi Jánosné Bercsényi­utca 7 . Kéttagú családhoz mindenes bejárólány március l-re, ragy 15-re felvétetik. Cim a kiadóban. 858 Tikszolni tudó, rendes leányt fölveszek márciüs 1-től. Szakácsnőm is van. Cim a kiadóban. 857 Tisztességes jó külsejű mindenes leányt keresek, ketten vagyunk, főzni nem kell. Szarvas-utca 7. 824 Mindenes leány jó bizonyítvánnyal azon­nal felvétetik. Szegfű u. 17. 846 Egy tisztességes bejárónőt azonnal fel­veszek. Nagyvárad u. 8. 43 Egy tisztességes ügyes mindenes lányt l-re felvesz magános urnő. Kállai-utca 11. Keresek április elsejére hosszú bizonyít­vánnyal gyümölcskertészethez értó, lehe­tőleg nagy családu vincellért Cim a kia­dóban. 844 Mindeneslányt vőlegény nélkül hosszú bizonyítvánnyal felveszek. Hunyadi-u. 10. Önállóan főző mindenest keresek else­jére hosszú bizonyítványokkal. Vay Ádám­utca 20. baloldal. 829 Keresek ügyes bejárónőt. Illatszertár Luther u. 8. 374 Kalapszalon keres több évi gyakorlattal biró segédlányt március l-re. Cim a ki­adóban. 923 Mindenest ki a takarításhoz mosáshoz ért keresek elsejére. Rothermere diákott­hon Kállai-u. 18. 865 Jól főző szakácsnőt azonnalra felveszek. Cim a kiadóban. 898 Bejárónőt felveázek elsejére délelőttre. Kiss Ernő-u. 41. Árpád-u. 20. 866 Bejáró takarítónőt felveszek. Jelentkez­het vasárnap délután 5 órakor Kossuth-u. 20 szám. 869 Házak, földek, szőlők, telkek és villák eladási-vételi megbízását és haszonbérletek kiadását vállalom. Csillag Nándor ny. banktisztviselő M. kir. Földmivelésügyi Minisztérium által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodája. Nyíregyháza, Nyirvizpalota. Széchenyi-ut. Telefonszám: 001. A központban 3 szobás egyedül álló lakást mellékhelyiségekkel május l-re ke­resek. Hőnig Hunyadi-u. 5. 818-2 Gazdái keres kisebb gazdaság, ki már gazdaság­ban hosszabb időt töltött. — Cim a ki­adóban. 832 2 Tenyésztésre pulyka kiadó. Szarvas-utca 22 szám. 827 27 m. hold föld tanyával eladó. Kordo­ván-bokor. Ért. Nádor-u. 66. 871 Ocsón vettem, ocsón adom; Egy csomag finom levélpapír és boríték bármely szinbea csak 36 fillér REIN1TZ GYULA könyvkereskedésében, Luther-utca 5. szám. Telefon 5-75. Eladó föld a kemecsef határban, a gazdák földje kő­zött 8 darab föld összesen 27 hold. — Egyenként is megvehető. Értekezni lehet Kemecsén Frischmann Izraelnél, vagy Haj­duhadházon Horovitz Sámuelnél. 722-2 Uj vendéglő! Van szerencsém a nagyérdemű közönség, kedves barátaim és jó­ismerőseim szives tudomására hozni, hogy a Hatzel-tér 8. szám alatt Háromrőzsa-vendéglőmet san készült hideg és meleg ételeket tartva, mérsékelt árak mellett min­denből a legkitűnőbb italokat felszolgálva, minden igyekezetem oda irá­nyul, hogy a nagyközönség bizalmát teljes egészében kiérdemeljem. — Február hó 27-én és 28 án nagy hurka-kolbásszal egybekötött is­merkedő est. — Kitűnő cigányzene, záróra 2 órakor. — Szives pártfo­gást kérve, vagyok tisztelettel Hegedűs Ferenc vendéglős. Perfekt szakácsné felvétetik. Dessewffi-tér 2 szám. 47 Teliesen erkölcsös szolid főzniiudó min­denes lányt keresek elsejére. Szinház-u. 21 szám. 46 Egy jobb mindenes leány március l-re felvétetik idősebb házaspárhoz. Körte-u. 11. Fodrásznőt, aki viz- és vas ondolálásban perfekt azonnali belépésre felvesz Muszte Jenő. Bocskai-utca 55. 861 Megbízható ügyes szobalány hosszú bi­zonyítvánnyal felvétetik. Rom. kat. bérpa­lota I. emelet 1. 779 Bejáró takarítónőnek mennék március 15-re kizárólag délelőttre, parketthez is értek, esetleg iroda takarítást is vállalok. Cimet a kiadóba kérem leadni. KÜLÖNFÉLE Ószőlő-utca 78 számú ház a villa sor­ban 3 szobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó. Érdeklődni Ószőlő-u. 148. 738-2 Építkezéshez kitűnő homok eladó. — Ószőlő-utca 78 szám alatt. 739-2 Téglából épült ház furott kúttal elköl­tözés miatt eladó. Madách-utca 6. 741-2 Eladó 54 colos Hoffer cséplő Marshall kazánnal 3500 P. — 54 colos Máv. cséplő. Első magyar kazánnal 2500 P. Oláh Imre Nagyhodos up. Gacsály. 712-2 Megbízható és fajtaazonos gyümö'csfa­csemetét, díszfát, díszcserjét, rózsát, sima és gyökeres bor és csemegeszölővesszőt olcsón szerezhet be az ország leghíresebb gyümölcsfermő vidékének faiskolájánál, a Kecskeméti Faiskola és Magtermelő Rt.­nál Kecskemét, Széchenyi tér 6. szám. — Telefon 289. Árjegyzék ingyen. 800 2 Kirakatok, irodák, rendelők lakások ab­lakainak tisztítását méltányos árban vállalom. Reich, Kert-utca 37. 1586-10 Eladó ingatlanok Adómentes családi házak és nagyjöve­delmű bérházak a város minden pontján. Nyiregykáza közelében fekvő földek, ta­nyás birtokok, szőlők, villák, telkek stb, PROPPER JÓZSEF az O. F. B. által engedélyezett ingatlan­forgalmi irodája Nyíregyháza, Zrínyi llona­u 4 Telefon 6—15. 5951 NŐI SZABÓ SEGÉDET aki az angol munkát tudja, azonnal állandó munkára ielveszek. ERDÉLYI JÁNOSNÉ angol és francia nőiszabó, Bercsényi-utca 7 . Vennék csikó, vagy perzsaláb bundát jó karban lévőt „Bunda" jeligére a ki­adóba. Szobalánynak ajálnkozom gyakorlattal vidékre. Kereszt-utca 6 . 927 Vennék 1070-es Máv. cséplőszekrényt. Eladok 800-as Kühnét. Balogh György Ófehértó. 800-2 Vécsey- közben olcsó háztelek eladó. Ér­deklődni Deák Ferenc-u. 82. 931 Megbízásunk van vételekre Keleti perzsa szőnyegek minden mé­retekben, hibásak is lehetnek, jó már­kájú zongora és uri szobába való bőr­garnitúra. Jelentkezni lehet ERDÉLYI és KRÁMER bizományi lerakatban, Horthy Miklós-tér 9. Trágya bármily mennyiségben, nagytételekben és kapható. Érdeklődni Vasgyár-utca 16. Telefon 2—82. Ugyanott répa és széna kis és nagyobb tételekben eladó. 48 c. fiatal Mávag cséplő, 20 HP. Ford­son traktor, 30 HP. Bates lánctalpas trak­tor, Máv. elevátor és egy 500-as Méray motorkerékpár oldalkocsival eladó. Árpád­utca 5. 925 Állandó kézalatti vételek bizományi lerakatunkban Ebédlő és háló berendezés, uri szoba,. Íróasztal, asztalok, toillet tükör komót,. vitrin, ruha szekrények, szőnyegek,, zongora, festmények, dísztárgyak, an­tik órák stb. rendkívül olcsón vásárol­hatók. Erdélyi és Krámer bizományi lerakat, Horthy Miklós-tér 9. szám. "ELVESZETT egy 5 hónapos fekete kan pulikutya. Ismertető jele: hasközépig szőrte­telen. Megtaláló hozza tulajdono­sához, Serly Károly alezredeshez Petőfi-u. 8. szám, jutalmat kap. A kutya neve: Csali. 850 Szürke márvány sirkő eladó. Cim a ki­adóhivatalban megtudható. 848 Cipőfelsőrészek készen jó anyagból egysze­rűbb és divatos kivitelben legolcsóbban Klaf­ternél. Beucs László-tér 10, 845 Birtok bérlet 200-tól 400 h»Wg bérelnék azonnali átvételre, közvetítői dijazok. Szenrfár Sándor. Kállósemjén. 638—5 Használt jókarban lévő asztaltüzhelyt ven­nék. Cimet a kiadóba kérem leadni. 839 Elveszett egy JTehér, hosszú szőrű him fincsi knt\a, a megtaláló jutalom ellenében adja be a Deák Ferenc-u. 112 szám alá. 840 Ágynemű, pizsama, feXsőruha varráshoz olcson házhoz ajánlkozom. Bocskai-u. 49. Egy és hétfogaiu lóutáni luxus kocsik ela­dók. Vay Adám-u. Szőllőssy temetkezési intézet. 830• Biztos jövedelem titka a pontos üzletikönyv vezetés. Jutá­nyos áron és nagy választékban kapható RElNlTZ GYULA könyvkereskedésében, Luther-utca 5. Telefon 5-75. Sürgősen eladó 3 szobás lakás jóhelyen jutányosán megvehető, Cim az Ujság­boltban. 48 Kitűnő házikoszt 4 fogásos ebéd 80 fil­lérért. Debreceni-u. 1. 837 Eladó 1200 as cséplő, egy szivógázas motor, esetleg becserélném. 900-ra és trak­torra. Községháza Nyirpazony. 929* Franciát perfekt beszélő tirilány, kisgyer­mek mellé állást keres. Cim az Ujság­boltban. 44 Kettő szoba, előszobás, központi fekvésű, adómentes ház eladó. Cim a kiadóban. 831 Féieres táliga eladó. Kocsifenyezést e szak­mába vágó munkát válalok. Nagy Epreskert­utca 54. Kiadó háromszobás lakás mellékhelyi­séggel, üzlethelyiség. Eladó modern háló­szoba, bútor, antik gnrnitura, kézi gobleín szalon, állotükör, matrac. Megtekinthető tixtől egyig. Buza tér 5. 1024 Kerékgyártó szcr-zámok, esztergapad, gyalupad eladó. Szarvas utca 50 922 Egy füszei •> • adó. László i ca ilc kirakat olcsón el­.926 Betegség miatt egy fűszerűzlet telses beren­dezéssel azonnal átedó Cim a kiadóban. 921 Egy teljesen áj topolyabetétes fél háló­szobaberendezés és egy szép konyha­szekrény nagyon olcsón eladó Bujtos u. 70. A szerkesztésért felelőa: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Be ti ti Társaság. Nyomatott a ,^Merkúr" könyvnyomdában Nyüegyh&fta, Bercsényim. 3. ass&m, Rálelő* Orosa Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom