Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-02 / 26. szám

Ára 10fűiét. Nyíregyháza, i«7 február 2 77 I / m , éTlolya m 26 (11631 «*.. * A€űu T^jri' ­~ T — . r^ YIRV1DEK I Hl 3ammtő*ég és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. Fcfttaiafcarékl csekktóám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés l hóra 2*50 P. Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Ki a destruktív? Az elmúlt héten Glattifelder püs* pök a destruktív sajtóról beszélt és «.*ava;i nyomáin vita kerekedett ar* ről, hogy kiket és mely lapokat érin* tett az elfogulatlan, nagytekintélyű, riiagytudású, feltétlenül kompetens egyházi férfiú kritikája. Az egyik ol* dalról azt a ki jelentést hallottuk, hogy az a destruktív, aki a szélső nacionalizmus jelszavával bontogat* ja a társadalmi rend kereteit. Az el* lonkező oldalról azonnal kész volt a •válasz és kellemetlen idézetekkel cáfoltak rá a támadó nyilatkozatra. Valóban, ma unosnmtalan halljuk a destruktív szó bíráló használatát. Ki • destruktív? Ezen kár vitatkoznia azoknak. akik olyan élesen szemben Állanak. Mindegyik a másik oldalon állót vádolja destruálással, mert más és más keretek lebontását félti, min* rienki a maga nyugalmát, a maga exisztenciáját védő falak bontogatá* sáltól tart. Nyilvánvaló, hogy aki új világot akar, az a régit le akarj.a bontani, kqgy a helyére újat építsen. A ke* resiztény gazdasági párt megalakulás «án mondott beszéddel éppetn azért sincsenek megelégedve a keresztény pártalakulással egyébként irokon* •zenvező fiatalos erők, mert az újon? nan alakult pártban nincs meg a nagy szó kimondásának merész őszintesége, nem tűzi kii célul a régi5 nek lebontását, az új felépítését, sőt na is túlontúl hangoztatja a régi társadalmi rétegekre építés szüksé* jjességét. Olyanok követelik ma a ruépi, nemzeti, felebaráti új világ felépítése érdekében a régi ember, a régi erkölcs, a régi gazdasági me­revedés, a régi társadalmi felépített; séig lebontását, akiket a legkonstruk* tívabib embereknek, imádkozó, hivő, sőt hitvalló keresztényeknek isme* riink. Hagyjon fel hát a s>ajtó is, a politikai harc is a destruálás üres frázisával. Vagy fogalmazza meg a szó értelmét világosan és mondja ki, hogy a magyar közvélemény, a ma* gyár keresztény világnézet alapján álló új magyarság destruktívnak azt tartja, aki nem akar a struktúrából engedni, aki nem akar destruktív íonni abban az értelemben, hogy le* bontsa a régi világ kereteit. És de* r' • ctívnak tart ez a magyar társa= dalom mindenkit, ki nem érzi át a /ar vérközösségnek, a magyar testvériségnek szent parancsát, aki nem érzi a kontinuitást a magyar múlt nagy értékeivel, a magyar gé= niusz megnyilatkozásaival. De a konstruktív nemzeti és ke* resztéiny akarat is eltévelyedne, ha fi konstruktív munkát a gyűlölet de* struálásával végezné. Akkor igazán önmagán kellene kezdeni azt a han* goztatott új világ építését, mert épí* teni nem lehet szeretet nélkül. Ami* kor Darányi miniszterelnök utalt arra, hogy minden áramlatot a me< derben kell tartani, akkor míg egy* felől szabad véleménynyilvánítást hirdetett a nacionalista eszmék hir* A belügyminiszter lemondott Az Est írja: Jó forrásból eredő értesülés szerint Kozma Miklós bel5 ügyminiszter bejelentette lemondás sát s a kormányzó a lemondást el* fogadta. A belügyminiszter már többízben felajánlotta tárcáját a miniszterei; nőknek és a kormányzónak, eddig azonban mindig sikerült erről a ter* véről lebeszélni, most azonban hajt* hatatlan maradt s a miniszterelnök és a kormányzó is elfogadta a le* mondást. Hír szerint a belügyi tárca vezeté* sét egyelőre a miniszterelnök veszi át s a földművelésügyi tárca vezeté* sét átadja. A földművelésügyi tárca élére a Nep. többségének kívánságára min* den valószínűség szerint Marsehall Fereinc kerül. Kozma Miklós lemondásának előz* ményei a magyar politikai életben teljesen ismeretesek. A független kisgazdapárt állandó támadást in* tézett a belügyminiszter személye ellem s utóbb magának a Nep.*nek szélső jobbszárnya is támadta a mi* nisztert s ezek a sorozatos támadá* sok kedvrtlenítették el annyira, hogy a tárcájától való megválásra hatá-­rozta el magát. Megtörtént a moszkvai kivégzés Párisból jelentik: Az Hum aráié közli elsőnek azt a hírt, hogy a troo* kijista perben halálra ítélt 13 vád* láttat kivégezték. Londoni jelentés szerint a kivég* zés a GPU. központi palotájának egyik hátsó udvarán folyt le. A nyilvánosság teljes kizárásával haj* tották végre az ítéletet s csak a bí* * róság tagjai s a GPU egyes vezetői voltak jelein, a kivégzésnél. A kiren* delt szakasz katonaság háromszoros sortüzet adott az elítéltekre. II hírlapírók búcsúja Mikecz Ödöntől A budapesti napilapok politikai rovatvezetői ma délelőtt vettek bú* csút dr. Mikecz ödön államtitkártól, a miniszterelnöki sajtóosztály volt főnökétől és most üdvözölték dr. Rákóczi Imrét, az új sajtófőnököt. A hírlapírók nevében Bagyó János köszönte meg azt az értékes támoga* tást, amelyet a rovatvezetők Mikecz Ödöntől élveztek, majd Rákóczi lm* rét üdvözölte. Dr. Mikecz ödön válaszában ki­jelentette, hogy a sajtó munkásaival több mint egy éven át közvetlenül érintkezhetett s ez az érintkezés a legkellemesebb volt a számára az első pillanattál kezdve mindvégig. Amikor megköszöni azt a jóakara* tat. amellyel munkásságát a sajtó kísérte, különösen kiemeli azt a jóakaratot, amellyel munkásságát a sajtó kísérte, különösen kiemeli azt a megértő támogatást, amelyet a sajtó a külföldi utak kapcsán tanú* sitott, amikor pártkülönbség nélkül minden lap a nemzet magasabb ér* dekeit tartotta szeme előtt. Arra kérte a sajtó munkásait, hogv az iránta tanúsított jóindulatot szár* maztassák át hivatali utódjára is. A Vatikán elismerte a bargosi kormányt A spanyol harctéren tegnap nem ; történt nevezetesebb esemény. Ha 9 említésre méltó dolog történt mégis, I az a vöröskatonáknak az eddiginél is nagyobb mértékben történő át* szökése volt a nemzetiekhez. A szö* kevény vöröskatonák közlése sze* rint Madrid kiürítése nagyon nehe* zen halad előre. Az utcákon szovjet* mérnökök irányítása mellett betöm* fedezékeket építenek. A nemzeti kormány főhadiszállá* sáról érkező jelentések szerint a Vatikán a valenciai tartomány érse* két nunciussá kívánja kinevezni a burgosi kormány mellé. Ha ez a hír megfelel a valóságnak, akkor a Vati* lkán elismerte a burgosi kormányt. detőineik, másifelől azonban kijelen* tette, hogy medréből kicsapó szén* vedélyességet nem tűr a magyar rend. a magyar béke, a munkás nyu* galom. Aki ma magyar megújhodást hirdet, annak a szeretet dobogjon a szívében. Legyein emberségesen ma* gyar, ne játsszon a tűzcsóvával, ne akarjon egy boldogabb világot a szenvedések pusztító vihara segítse* gével megteremteni, hanem úgy hír* desse a magyar megújhodást, úgy tanítson, úgy szervezkedjen, hogy ne görbüljön itt meg egy embernek a haj.aszála sem. A szeretet a nagy konstruáló erő, amely hegyeket mozgat, amely világokat formál, anélkül, hogy a régi világ elvesztése fájna bárkinek is. Az destruál, aki nem tud szeretni. A sátán a destruktív. Meg kell változtatni a béke­szerződéseket Az Observer hosszú cikket közöl a békeszerződések által teremtett európai helyzetről. Azt írja többek között, hogy nem szabad erőszakkal elhallgattatni azokat a törekvéseket, amelyek a békeszerződésekben elkö* vetett súlyos igazságtalanságok or* voslására irányulnak. El kell jönni, akár békésen, akár fegyveres úton annak az időnek, amikor a jelenlegi helyzetet felülvizsgálják s valódi bé= két teremtenek a nemzetek között. Űsszediilés fenyegeti Árva várát A Nedelny List írja, hogy Árva várát az összedőlés fenyegeti. A vár alatt erős földcsuszamlás történt, a vár teteje pedig nagyon megrongá* ilódott. A lap keserű szemrehányás* sal utal arra, hogy a magyar impe* rium alatt volt mindig elegendő pénz a műemlék rendbentartására, s leg* utóbb közvetlenül a háború előtt restaurálták a várat, most azonban in,em jut ilyesmire pénz. Az amerikai árvíz Az amerikai árvíz rohamosan nő. A halálos áldozatok száma mégha* ladja a 400*at, a kár meghaladja a 400 millió dollárt. Helyszíni szemle Pesterzsébeten A pesterzsébeti rablógyilkosság ügyében február 6*.ra helyszíni szem* lét rendelt el a vizsgálóbíró. A hely* színi szemlén megjelenik a gyilkos Szó István és a bűnrészességgel gya* nusított Szó Ferenc is. Lubléváry bűnügye A pestvidéki törvényszék február 25*re tűzte ki Lublóvárynak, a Vi* gyázósvagyon sikkasztó gondnoká* nak bűnügyi főtárgyalását. Trettinát kiadták Az igazságügyminiszter megkere* sésére az osztrák hatóságok vasár* nap kiadták Trettina Jenőt Ma* gyarországnak, aki 10 hónapi sza* badságvesztés büntetése elől szö* kött meg. Trettinát előbb Bécsben ítélték el szabadságvesztésre hamis* pénz forgalomba/hozatala miatt. Elcsíptek egysibert Feldkircheinnél az osztrák rendőr* ség letartóztatta Sallai Leó ügynö* köt, aki egy fényképező gépben 60 ezer magyar pengőt akart kiesem* pészni. Az osztrák rendőrség Sallait fogház* és pénzbüntetésre ítélte, ezenkívül a 60.000 pengőt is elko* bozta. IJHUl-l­lBfi|&fas Köd, főként az ország nyugati fe* lében havazás, ónos eső várható, a hőmérséklet nyugaton kissé emelke* dik, keleten nem változik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom