Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-09 / 6. szám

(Trianon 17.) 1937 január hó 9. 0 NYÍRYIDÉK 0 SZABOLCSI HiRLAr 5. oldal MEGDÖBBENTŐ az a hang és az a módszer, amely ­lyet eleveneket és holtakat, valamint egész osztályokat támadnak — mon­dotta pazonyi Elek Imre sajószent­péteri kir. közjegyző egyik polilikai vezér ajévi betzédéról, amelyben ezút­tal a falu intelligenciáját sértette meg vérig. Szerencsére ez az intelli­gencia nem törődik a gyakori hasz­nálatban ugyancsak elkopott don­quichotei karddal ét továbbra is az lesz, ami volt, a falu népének atyai tanácsadója, oktatója, nevelője, « népi nemzeti politika fundamentu­mának tudatos épitője. Aki komoly lelkesedéssel dolgozik, azt nem ren­díti meg az igazságtalan támadás soha. NAPIREND. Január 9. Szombat Róm. kat. JuH'án. Gór. kat. Pelyeukt. Prot. Marceil. Izr. Waera. A nap kél 7 óra 47 pefckor, •yugszik 16 óra 28 perckor. A hold kél 5 óra 3 perckor, nyugszik 13 óra 12 perckor. Magyar napirend: A diplomáciai testület tagjainak a kormányzó előtt való tisztelgése alkalmat adott nem­csak az államfő előtt való tisztelet kifejezésre, hanem arra is, hogy az ország eiső embere nyilatkozatot te­gyen a magyar nemzet nevében. A kormányzó szavai a diplomaták ut­ján elérnek országaikba s kell, hogy visszhangra találjanak, mert a nem­zetek békás együttműködése valóban ©stk az igazságosság és méltányos­ság alapján teremthető meg. Nem azt jelentette ez a kormányzói nyi­latkozat, mintha ezt nem tudnák elég jól másutt is, hanem azt, hogy nem közeliit a békének ezt az egye­düli útját. Ezért van szüksége az ilyen felfogás hangsúlyozásának, Egéae héten a kivetkező gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot: Osgyáni (Bessenyei-tér) és Illés (Deák Ferenc-őtca.) Januuir hónapban a közgyógyszerellátás, Tüdőbeteg-Szanatórium, Gyermekmenhely, Stefánia rendelvényeitaz Illés Zsófia gyógy­szertár látja el. A városi gói- ti a kaáfúrao nyitva. A »2«rka*ítö»«g <jl4krt*n 9-t<S< 9-(g íogad • — Halálozás. Famcsalszkv Ferenc állatorvos hosszas szenvedés után, életének 44. évében. Tiszapolgáron elhunyt. A fiatalon elhúnvt állator* svosraak nagy érdemei voltak az áilat* egészségügy fejlesztése torén. Te* metése nagy részvét mellett csütör* tökön délután ment végibe. Az el* hunytban Lakner Béla sógorát gvá* szolja. — Kedvezmény a hadírokkanttör* vénv kézikönyv beszerzése. A HONSz .*osoport vezetősége felhívja mindazokat, akik a hadkokkanttör* vény /kézi könyvét kedvezményes áron beszerezni óbaitiák íelenitkez* zeneik a nyíregyházi HONSz.*cso* üort. EötvöSíUtca 13. sz. .alatti helvi* séöébein. Amíg a készilet tart. oéldá* nvonként 80 filléres beszerzésű ár fizetendő be a invireővházi HONSz.* csoportnál. A vezetőség. — öngyilkos földbirtokos. Bodogh Sándor debreceni földbirtokos Két* malomautcai lakásának padlásán felakasztotta ma-gát s meghalt. ön* aválkasságáioak oka minden valósúri* nűséű szerkit anyagi helyzetében keresendő. A Tiszántúl súlyos helyzetét ís feltárják az OMKE vasárnap esti nagygyűlésén Az Országos Magyar Kereske* delmi Egyesület nyíregyházi kerü* lete, mint már közöltük, vasárnap este fél 9 órai kezdettel a Kereske* dők és Gazdák Körében in>agygvű* lést tart. amelynek előadói a köz-. pont kiküldöttei, Vértes Emil aleil* nők. Nádor Jenő és dr. Varannav Aurél titkárok lesznek. Az előadások iránt szóles köriben igen nagy érdeklődés mutatkozik, mert miindazok a problémák előtéri be kerülnek, amelyek a magvar ke* reskedelem kívánságai. De különös sen nagy jelentőséget ad a gyűlés* nek. hogy hangot adnak a Tiszántúl speciá* lis bajainak. amelynek visszhangja kell, hogy le* öven az egész országiban. mert ha nem, a gazdasági sorvadás végzet* szerűségét nem lehet megakadályoz* ni. A nagygyűlésen az OMKE*kerü* let környékbeli szervezetei is képvi* seltetik magukat, úgyhogy valóság; gal a kereskedelem demonstrációs megmozdulása lesz a nagygyűlés. Az OMKE*nagvgvűlés iránt köz* ,gazdasági életünk széles rétegében hatalmas érdeklődés mutatkozik. Az előadáson minden érdeklődőt szíve* í sen látnak. — Félbevágták szódavizes üveggel. Nyírkárász község egyik kocsmává* ban a berúgott legények kötekedni kezdtek egymással. A béke helyre* állítására Végső Miklós vállalkozott, de békebírói szerepének alaposan megfizette az árát. mert az egyik le* gémv tévedésből egy szódásüveggel úgy fojbevágta. hogy betört kopo* nyával eszméletlenül szállították be a kisvárdai kórháziba. Állapota élet* veszélyes. — Késelés a kocsmában. Pitink Ist* ván révleánvvári gazdát kocsmai mulatozás közben megszúrták. Sú* lyos sérüléseivel a kisvárdai kór* házba szállították. LEGFÁJDALMASABB BETEGSÉGEK közé tartoznak az epebajok, az epekő, epehomok, epehólyafjhurút. E bajokat gyógyítja a Mira glauber. sós gyógyvízzel tartott 3—4 hetes ivókúra. Kérdezze meg orvosát! 1 — Vakmerő módon kifosztották a debreceni törvényszék bűníelkam* ráját. A betörések krónikájában szánté példa nélküli vakmerő betö* rést követtek el Debrecenben. A törvényszék épületébe betörők ha* toltak be és a mára virradó éiszaka feltörték a bűnjelkamarát. ahonnan a tettesek vadászfegyvereket, piszto* Ivókat és más értékes dolgokat- vit* tek el. A betörők az egvik tanácséi* iniök szobájában búitak el s munká* juk végeztével az éjszakai órákban az ablakon át menekültek el dús zsákmányukkal. A feltevések sze* rint az sincs kizárva, rhogv a betö* rők a magukkal vitt zsákmánnyal csak leplezni akarták a számukra valamely bűnügyben fontos szerepet iátszó 'bizonyítékoknak az eltűnte* tését. A vakmerő betörők a bűnjel* kamara falaára horogkereszteket és horogkeresztes jelmondatokat raj* zoitak. A betörők a különböző ál* kulcsokat és feszítővasakat a hely* színen feleltették, úgyhogy ennek alap ián a rendőrség megkezdte a széleskörű nyomozás lefolytatását. — Anyakönyvi hírek. Január 5. Születés: D. Linócz halvaszületett fiú. Szivoren Mriklós g. kat.. Nóvák halvaszületett fiú. Mogyorósi Sán* dor ref.. Tótth Ferenc ref.. Szabó Er* zsebet ref.. Huszár István ref. Há* zasság: ifi. Veres István r. kat. és Szaniszló Erzsébet ref.. Maczkó András ág. h. ev. és Brezina Anna ág. h. ev.. Kuricz János ág. h. ev. és Vidoíven Ilona áff. h. ev.. Mairesek Miihálv ág. h. ev. és Garai Erzsébet áö. h. ev.. Hernádi Mihály fi. kat. és Vojtkó Irén r. kat. Halálozás: Pra* viezki József ág. ih. ev. 40 éves. Sza* ibó Máté ref. 45 éves. özv. Tarczali Mihályné Vareeka Juliánná r. kat. 55 éves. Ilkó János áö. h. ev.. Gönczi Ilona ág. h. ev. 3 hónapos. — Harc az apóssal. Zárna András 26 éves harsányi földműves rossz viszonyban élt a feleségével s emiatt nemcsak az asszonnyal, hanem az asszony családjával is állandóan vi* • száilvban volt. Tesnaipelőtt a kocs* mában több liter bor elfogyasztása j után kijelentette, hogy hazamegy és kiirtja apósa egész családját'. Nem tulajdonítottak nagvöbb jelentősé* get az italos ember szavainak, aiká a kocsmából egyenesen apósa házához ment. Átugrott a kerítésen, de ami* kor az udvarra ért, szemben találta magát apósával és sógorával. Vere* kedés támadt köztük, karókkal ha* donásztak, melynek eredményeként Zima András terült el eszméletlenül a csatatéren. Bevitték a kórházba, ahol másnap belehalt sérüléseibe. A csendőrök megindították a nvomo* zást aninak kiderítésére, ihogv kitől kapta Zima András a halálos ütést. — Egy koporsóügynök tragikus halála. Kurcz Mátyás 43 éve s uta zó, aki az orosházi koporsógyáir képvti* seiőiie volt. az egyik debreceni kávé* háziban hirtelen összeesett és mire orvos érkezett, kiszenvedett. Kur* ezot feilboncolták és szívbénulást ál* lapítottak meg a halál közvetlen okáúl. Kurcz megelőző nap Nyir* egvlházán tartózkodott üzleti ügyek* ben és innen indult el utolsó út iára, Debrecenbe. Cazdaságl bányából származó Barcikai szén 4000 kalóriás kizárólag K0HN JEREMIÁS CÉ6NÉL kapható. Víz-utca 30. Telefon 93. — Eltűnt a piacról a kövér liba. Az utóbbi piacokra rengeteg sovány libát hoztak be a tanyákról, de an* nál kavesebb kövéret. Hízott lúd alig akadt egy kocsáderékra való. míg a sovány Bbák beláthatatlan sokasága töltötte meg a piacokat. Ennek oika, hogy a gazdák igyekeznek lúd iáikon sovány állapotban túladni, mert így jobban megtalálják számításalikat. Egy liba megtömését, 20 kiló kuko* ricát véve alapul, átlag 1 pengőben számítják. A tömés azonban rizikó* val jár. mert közben egy*egv Inba megfulladhat!, másfelől, ha .kész", nyomban el keli adni és íöv a gazda ki van szolgáltatva az áringadozás* nak. Ha eladni ragy venni akar — hit* dease a Nyirvidék*Szabolcsi Hírlap* hun M. kir. Meteorologiai Állomás Nyíregyháza Időjárás jelentése 1937. január 7. reggal 6-«3'-M$Í január 8. reggel 6*S3'-ig Hőmérséklet: maximum 4'9. Hőmérséklet: minimum 0 0. Szél erőssége, iránya (0—12.) 1. Délnyugati. Felhőzet (0—10) 1. Magas gomoly. Csapadék mili méterekben ragfgai 7 tői reggel 7-ig 5 0. Légnyomás: 759. Alig változik. Hórétag magasaága: 0. — 14 napos Karnevál cserevonat a francia és olasz Riviérára. Az IBUSz. rendkívül olcsó 14 napos társasutazást rendez a verőfényes francia és olasz Riviérára. A frainioia Riviérára. Nizza és Montecarló ér in* tésével, míg az olasz Riviérára San Remó és Bordighcra bekapcsolása* val állították össze a kitűnő 14 na* pos utazási programot. A különvo* nat január 31*én indul Budapestről. A részvételi díjak, amelyek a telies útiköltséget', elszállásolást és élei* mezest foglalják magukban, több kategóriába vannak beosztva. A nyíregyházi Menet jegyiroda készsé* gesen szolgál felvilágosítással. Je* lentkezni január 20*ág lehet. Lljra megnyiit a Zöldfa­vendéglő Kitűnő borok, pontos kiszo'gálás, olcsó árak. Szombaton este Hurka-kolbász vacsora. 1 adag 60 fillér. — Szíves párt­fogást kér Aradi András R szezon leeiagYBbb filmslágere HZ ÉRETTSÉGI Holnaptól kezdve bemutatja az Apollósmozi Az idei filmszezón legnagyobb sJá* ger-e a valágihírű magvar író, Fodor László „Érettségi" című filmje, mely a hasonló című színdarabbal már bejárta az egész világot. Az érett* ségi a mosoly és a köntnv filmie, amely a fiatalság problémáját veti filmre annyi bájossággal. annvii ér* dekességgel, hogy a budapesti Rá* dius*imoziba<n már négy hete állandó telt házak előtt játsszák és előrelát* hatólag még hetekig prolongálni kell. A filmet az amerikai Fox*gvár hozta ki és ahol eddig bemutatták, nemcsak a közönség, de a sajtó is a ilegjnagyobb elragadtatással fogadta. A kitűnő filmet Nyíregyházán hol* naptól kezdve az Apolló*mozi íátsz* sza. Hétköznapokon 3. 5. 7 és 9 órai kezdettel. Ólmot bármely mennyiségben napi áron vesz lapunk kiadóhivatala Bethlen-utca 1. szám. (Városház-épület) Telefonszám 77.

Next

/
Oldalképek
Tartalom