Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 276-299. szám)

1936-12-10 / 283. szám

4. oldal S % JSSSS^ (Trianon 17.) 1936 december 10. taiit erősítő est kulturális jelentői Bégét. A lelkes köszöntő szavakra Var* gha László üzemvezetőségi igazgató* helyettes válaszolt szellemes felszó* Látásában és örömmel jelentette ki, hogy a MAV. Filharmonikusok kő* zött van alkalma első ízben megszó* LaJíniia. Szeretetbei értékelte a kiar tel* jesítmémyét és a nyíregyháziak lel* kés fogadtatását. Köszönetet mon* dott a városnak, a Kisvasutaknak, amelyeknek (tisztilka ra olyan benső* séggel támogiaitita a debreceniek est* jét, majd a jelenlevők tüntető élje* ruétől fogadva, a város első asszo* nyánaík, Szohor Pálnénak egészsé* gére ürítette poharát. A filharmonikus kar tagjai kitűnő hangulatban töltötték a rövid időt, ami az éjféli óráikban még rendel* kezésiikre ált. Sorra éltették a (zene* kar .népszerű karmesterét', művé* ezaiit, vezető tagjait és vonatuk 1 óra 20 perekor indult Nyiregyhá* zárói. A nagyszerű zaneesit nyiregy* házi .megrendezésében Szohor Pál polgármester megbízásából Juhász Mihály városi főjegyző és Polinszky Pál dr. kültúrtanécsnok fáradoztak, akiket a magasabb zenekultúra nép* szerűsítésének nehéz munkájában kifejtett munkájukért teljes elisme* rés illet. (AB.) December 12: Frontharcos tea az ipartestület székházában A frontharcosok évről-évre szép ünnepi est keretében áldoznak a bajársi szeretet érzésének. Minden ávben kitűnően sikerült a fronthar­cosok találkozó]'?, amelyet ezidén december 12 én este nyolc órai kezdettel rendeznek meg az ipartes­tületi székházban. A katonai és a polgári társadalom az egyházakkal karültve íov össze ennek a front­karcos teának sikere érdekében. — Névjegyeket lefloksébbsB • Mcrkoresyomda káaeft, Nyiregykéasa Bercséayioatea 3. R kereskedők nagyszabású akciója a tisztviselők karácsonyi segélyéért A nyiregyházi kereskedő érdekelt­ségek vasárnap nagyszabású értekez­letet tartottak, a-meiyen elhatározták, hogy feliratot intéznek a jkormány­hoz különböző magántisztviselői szervezetekhez, amelyben rámutatnak a tisztviselők nehéz halyzeiére és kérik, hogy a tisztviselők részére ez évben karácsonyi segélyt utaljanak ki. A feliratban rámutatnak arra, hogy a szeretet ünnepének milyen nagy jelentősége van közgazdasági éle­tünkben. Az ajándékozás nemcsak a lelkiéi hozza közelebb egymáshoz, de pénzt, forgalmat jelent 'az ipar és kereskedelem vérkeringésében. A mai leromlott anyagi viszonyok mel­lett éppen ez a társadalmi osztáb, amely a legértékesebb fogyasztó, le van szegényedve, igy méltányos, hogy a régen szokásos karácsonyi segélyt, ismételten kiutalják szá­mukra. A kereskedők nagyszabású ciójára még visszatérünk. ak­\ kl Meglepetésszerű olcsó karácsonyi vásár a Stern Sándor dlvatiizletében, Városháza épület. Harisnyák, kesztyűk, kötött gyapjú kabátok, pulloverek, Ingek, gallérok, nyakkendők, zsebkendők, ruhaselymek mélyen leszállított árban. M u^S t v iS gyapjú gyermek f^lárhan I kötött áruk lCldlUdn í Tegyen egy próbarendelést saját érdekében! Megoldódott a titokzatos U. 1.165. rendszámú Steyer luxusautó rejtély Nagy csempésziigy a nyiregyházi biintetátörvónyszéken Ez év szeptemberében a nyiregy* házi pénzügyőrség nyomozó csoport* ja arról szerzett bizalmas értesülést, hogy a Tarpa községgel szomszédos, cseh megszállás alatt levő Bodailló községből nagyarányú csempészés folyik. A bizalmas értesítés után a nyo* mozók éjjel#iappal figyelés alatt tartották Tarpát és vidékét. Szép* tember egyik éjszakáján egy nagy gyorsasággal haladó megrakott pa* rasztszekérre lettek figyelmesek. Szokatlan volt a nagy gyorsaság, ezért megállásra kényszerítették a gyanús szekeret. A gyanú nem csalt, mert a trágyával megrakott szekér két métermázsa csempészett fahajat rejtett. Kelemen Péter és Guti Elek ekkor érdekes dolgot meséitök el. Elmondották, hogy ifj. Kacsanovszky György, Némethy Lajos és Varga Lajos társaikkal együtt 6 métermá* zsa faíhajiait csempésztek át egyik éj* szaika a határőrség kikerülésével és e hsait métermázsálból a most lefog* lalt fahajat maguk számára ellopták, úgyíhogy Kacsanovszky és két társa a hat métermázsáért nagy luxusautó* val jelentkező két idegennek csak négy iriétermázsát tudott átadini. A Literenként fillérért kitűnő 36-42 sóstóhegyi rizling és asztali bor Buza-tér 9. szám alatt újonnan megnyílt borpincében, kapható a homorú köszörülését a legszakszerűbben készíti Korcsolyák Deutsch Miklósi I műköszörűs és nikkelező üzeme Rákóczi utca 7. szám. (Holló utca sarok) I pénzügyőri nyomozók mindjárt lát* tálk, hogy egy távolról irányított, jól meg* szervezett csempésztársaságra akadtak, ezéirit mind az öt tarpai embert őri* aetbe vették. Ezek azután beismer* ték, hogy két idegen ember 'korábbi megbízása alapján csempészték át az árukat cseh .megszállott területről. Elmondották, hogy a négy métermá* zsa fahajat egyik éjszaka rakták át a 'tarpai országúton előre megbeszélt helyen egy hatalmas nagy személy* autóra. Az autó leoltott lámpákkal érkezett, így sem számát, sem színét pontosan megmondani nem tudták. A nyomozók ekkor gyanúba vet* tek 'egy hatalmas nagy Steyer luxus* autót, amely már régóta gyanús volt nekik. Az autó hollétét azonban nem sikerült megtudni, míg néhány hét'* tel később, egy októberi este Nyir* egyházán, a Vay Ádám*utcában POT* tyázó nyomozóknak feltűnt a nagy krémszínű luxusautó, amint szél se* bcsen tűnt el Nyirpazony irányában. Jól ismerték a nyomozók a bűnö* zők szokását, hogy a bűncselekmény elkövetése után lehetőleg más úton térinek vissza, ezért riadókészült* ségbe helyezték az egész nyomozó* csoportot és elállták a városba vezető ösz* szes utakat. Gyanújuk ezúttal sem csalt, mert éjfél felé az orosiúti vámnál feltűnt a visszatérő autó. A sötétben rej* tőzködő pénzügyőrök megállásra kényszerítették a kocsit és azonnal a pénzügyőri laktanyába állították elő. A megejtett vizsgálat bebizo* nyitotta, hogy a pénzügyőrök ismét jó fogást csinálták. Az autóból három métermázsa szemeskávé, három métermázsa tea és nagymennyiségű szacha* rin került elő. Az autó utasai Klein Lajos új fehér* I — A vér felfrissítése céljából — kiváltkép középkorú férfiaknak és nőknek — ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár termesze* tes „Ferenc József'skeserűvizet inirri. Világszerte rendelik az orvosok a valódi Ferenc Józsefsvíz használatát, mert ez szabályozza a bédmüködést, előmozdítja a gyomoremésztést, fo* kazza az anyagcserét, javítja a vér* keringést, megnyugtatja az idegeket, egészséges álmot hoz és ezáltal új életerőt teremt. Az orvosok ajánlják. tód autótulajdonos és Fischer Antal újiBehértói kereskedő beismerték, hogy egy előttük ismeretlen külföldi ember megbízása folytán vették fel az árukait Fényesilitke és Tuzsér kö* zötti 14o*es kilométerkőnél egy is* meretlen szekérről. De beismerték, hogy a tarpai fahéjcsempészésneik is ők voltak a részesei. Vallomásaikból kiderült, hogy az egész nagyszerűen megszervezett társaságnak Ehrmann Márton kisvárdai kereskedő az irá* nyitója. Legailálbb is őt látta Fischer Lajos az állítólagos külföldivel tár* gyalni a megbízás adásakor. A budapesti központi m. kir. Vámigazgatóság valamennyi tettes .ellen vádiratot adott be a nyiregy* házi büntetőtörvényszékhez, amely Fischer Antalt és Klein Lajost előze* tes letartóztatásba ás helyezte. A napokban tárgyalta óriási ér* deklődés mellett Marina Győző bün* tetőitöirvényszéki egyesbíró e regé* ínyes bűnügyet. A főtárgyaláson a pénzügyminiszter utasítása folytán a vád képviseletére maga a központi Vámigazgatóság küldött megbízót* 'tat dr. Kratóohvill Ferenc személyé* ben, atki a Szabolcsban nagy mértékben elharapózott csempészés miatt a vádlottak példás megbüntes tését kérte. A tarpai ügyiben csak két méter* mázsa faihajrái akartaik tudni a tar* paiak, míg a tuzséri esetben: azzal mentették magúkat, hogy nem tud* ták, minek a fuvarozására bízták meg őket. Ehrmann Mártonra tett terhelő vallomását is visszavonta Fischer. A nyomozó pénzügyőrökkel tör* tént izgalmas szembesítés után a vádlottak védője, dir. Gáspár József ügyvéd tartatta meg közel egyórás védőbeszédet, amely után Mariina bíró a késő esti órákban hirdette ki a törvényszék ítéletét, mellyel Ehr* mann Mártont felmentette, míg a töbhi vádlottakat 11.000 pengős pénz* büntetéssel. Kleiin Lajos és Fischer Antalt még külön szabadságvesztés* büntetéssel is sújtotta, azonban ezt az elszenvedett vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vette és elrendelte azon* nali szabadlábirahelyezésüket. Az íté* letet úgy a Vámigazgatóság képvise* lője, mint a vádlottak és védőjük megfellebbezte, úgyhogy az utolsó szót ia debreceni kir. ítélőtábla fogja kimondani. írógépet javít, jókarbantart HURAY Luther-ház Telefon 5-95.

Next

/
Oldalképek
Tartalom