Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 276-299. szám)

1936-12-19 / 291. szám

6. öfdal S 7 ABOLCS* HÍRLAP (Trianon 17.) 1936 december 19. Rekord teljesítmény I z OPÍOM 2 plus 1 csöves ij WKIW1N ráí( ö, a| TELEFUNKEN és 2 PHILIPS rádiók Kuharek műszaki üzletében Zrínyi Ilona-utca 8. Telefon 4-76. gg KRESKAI RÁDIÓLABORATÓRIUM RÁDIÓ PÉNTEK, december 18. 4.15: Me* sedélután. 5.00: „Botrány." Csevegés. 5.30: Szécsa Magda hegedül, zongo* rakísérettel. 6.00: Sportközlemények. 6.10: Sporttelőadás. 6.30: Kalmár Re* •zső szalón*ötösének műsora ia Rajna* cukrászdából. 7.20: Az Operaház elő* adásának ismertetése, majd az elő* adás műsorának közvetítése. „A bű* vös vadász." Regényes dalmű három felvonásán. 8.25: Hírek. 9.40: A rádió külügyi negyedórája. 10.40: Időjárás* jelentés. 10.45: Magyar,i Imre és ai* gányzemekara muzsikál a Hungária* szállóból. 11.00: Hírek angol nyelven. 11.05: Tánclemezek. 12.05: Hírek. Budapest II. 6.05: Szabó Kálmán magyar nótákat zongorázik. 6.50: Gyorsírótanfolyam. 7.30: Előadás. 8.05: A rádió szalonzenekara. 9.30: Hírek. 9.50: Csorba Dezső és cigány* aenekara muzsikál a Britannia*szál« lóból. SZOMBAT, december 19. 4.15: Mit üzen a rádió? 5.00: „Nagykairá* csony éccakája." Műsoron délután a Zeneművészeti Főiskola nagytermé* ben. 6.30: Vaszary Piroska csevegés se. 6.55: Vidák Sándor és cigányze* nekara muzsikál. 7.45: KodoMnyi Já* nos útleírása. 8.15: Hochstirasscr Fe* renc Mozart: D*dur versenyművét játssza fuvolán, zongorán kíséri Pol* gár Tibor. 8.40: „Jugoszláv irodalma est a Zeneművészeti Főiskola kama* ratérmében. 9.45: Hírek, időjárásje* lenités. 10.05: A „Kék csilláig" jazz* zenekar játszik az Ostendéiből. 10.40: A rádió szalonzenekara. 12.05: Hírek. Budapest II. 7.00: Mezőgazdasági félóra. 7.30: Zakariás János (előadása. 8.00: A Zeneművészeti Faiskola hang* versenyének közvetítése. Bevezetőt mond Thoma József. 10.35: Hírek. Állandó hétköznapi közwtitéa: 6.45} Torn*. Utána: Gramofön. lo.oo: Hírek. I0J0: Felolvasás. lo.45: Felo11.10: Víaálláajelentée. 12.oo: Haraotfaaö, idő járás jelen téa. 12.o5: H*ngyer»eny. 12.3o: Hírok. 1.15: Id4j<aicéa, Időjárás* im rtmíltím* jelentés. 1.3o: Hangverseny. 2.4o: Hlrok, élelmiszerárak, Arfoíyumok. 4.45: Időjektés, idöjáj-ésjalentéa. Nyíregyháza megyei város polgár­mesteri hivaialálól. K. 31059-1936. Hirdetmény Nyíregyháza megyei város elöljá­rósága közhírré teszi, hogy a város a folyó évi december hó 26 napjára szombatra esö hetivásár ját az e napra eső ünnep következtében folyó évi decembei hó 23 napján szerdán fogja megtartani. Erre a hetivásárra vészmentes helyről mindenféle állat felhajtható. Nyíregyháza, 1936. december 15. Szentpétery Endre sk. 3x tanácsnok. Árverési hirdetmény. Ügyfelem megbízásából közhírré te­szem, hogy 1936. évi december hó 22 én, délután S órakor Nyiregy­házán, Vay Ádám utca 20. szám alatt levő irodámban kir. közjegyző útján megtartandó nyilvános árverésen kü­lönböző divatáru cikkek fognak a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett eladatni. Dr Böhm Ignác ügyvéd. 3784-1936. végrh sz. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 147—1929. sz. végzése foiytán Ma­gyar Mezőgazdák Szövetkezete vég­rehajtató javára 730 P s jár. köve­telésére Nyirpazony 1930. évi már­cius hó 11. napján foganatosított végrehajtás alkalmával lefoglalt s összesen 2930 P-re becsült Máv. benzinmotor, daráló, szecskavágó, mérleg, szetszámhordó kocsiból álló ingóságok a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak Pk. 29020—1930. számú végzése folytán Nyirpazony község­ben 1937. évi január hó 4. napján d. u. 1 és fél órakor a legtöbbet Ígérőnek — szükség esetén becs­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban csak a végrehajtást szenvedők hozzájáru­lásával el fognak adatni. Nyíregyháza, 1936. december 3. LABAY ANTAL kir. jb. vhajtó. A nagykállói kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 7082—1936. tk. szám. Árverési hirdetmény kivonat. Jámbor Pál végrehajtatónak Klein József és neje Berger Franciska, Berger Dávidné és Berger Róza végrehajtást szenvedők ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telek könyvi hatóság elrendeli a végre­hajtási árverést 590 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a nagykállói kir. járásbíróság te­rületén levő Geszteréd községben fekvő s a geszterédi 6. sz. telek­könyvi betétben A. I. 3. sor 203/1. hrszám alatt foglalt Klein József és neje Berger Franciska, Berger Dá­vidné és Berger Róza nevén álló Beltelekben felvett 1002 négyszögöl területű szántóra 136 P kikiáltási árban. Ezt az ingatlant Róíh Adolf csat­lakozott kérelmére 338 P-őn alul, végrehajtató kérelmére |850 P-őn alul, Lichfmann Ernő csati, kérelmére 2160 P-őn alul eladni nem lehet. Ugyanezen betétben A. II. 1—3. sor 205, 206. hrsz. alatt felvett Klein József és neje Berger Franciska, Berger Dávidné és Berger Róza nevén álló Beltelekben fekvő 1331 négys7ögöl terü'etü ház és szántóra 1161 P kikiáltási árban. Ezt az ingatlant a végrehajtpJó kérelmére a kikiáltási ár kétharma­dán alul, Lichtmann Ernő csatlako­zott kérelmére 1681 P-őn aluí el­adni nem lehet. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Geszteréd községházánál megtartására 1937. évi január hó 19. napjának d. u. 2 óráját tűzi ki és az árverési feltéte­leket az 1881. LX. t. c. 150 §-a alapján a következőkben állapítja meg: 2. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 szá­zalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott ár­folyammal számított, óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénzek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147, 150, 170. §§. 1908. LI. t, c. 21 §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb­bet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 XLI. t. c. 25. §.) Nagykálló, 1936. szeptember,,25. Dr. Sipos sk. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül Nagy József, irodafőtiszt. A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. Tk. 26887—1936. szám. Árverési hirdetmény kivonat. Réthy Jánosné szül. Hircsu Mar­git végrehajtatónak özv. Hudák Ist­vánné, mint Réthy János jogutóda végrehajtást szenvedő végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t. c. 176, 185. §§. értelmében elrendeli az ujabb árve­rést 1120 pengő tőkekövetelés, en­nék az egyes részletek esedékessé­gétől járó 5 százalékos kamata, 180 pengő eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvé­nyért ezúttal megállapított ll pengő költség, valamint a csatlakozottak kimondott Dr. Fodor Sándor 30 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság te­rületén levő Rakamaz községben fekvő s a rakamazi 1414. sz. betét ben A kereszt 2. sorsz. alatt fel­vett Chrabák Józsefné Réti Erzsébet, Kovács Istvánné, Réti Mihály és özv. Hudák Istvánné sz. Naszák Mária, mint Réthy János jogutódai nevén álló a beltelekben fekvő a 3. sz. betét A lapján bevezetett közös legelőből járó 3114/602920. résznek az özv Hudák Istvánné Naszák Mária nevén álló 7/24. részére 386 V Marácson g i ajándékvásár az Síjságboííbaa I Könyv < I Játék Levélpapír P 60 fillér kikiáltási árban, a C. 4. sorsz. alatt Réthi Mihály javára be­kebelezett haszonélvezeti jog sérelme nélkül. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Rakamaz községházánál megtartására 1937. évi január hó 4. napjának d. e. 11 óráját tűzi ki ésazárverési feltéte­leket az 1881. LX. t. c. 150 §. alapján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. LXI. t. c. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott ár­folyammal számított, óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147, 150, 170. §§. 1908. XLL t. a 21. §.) Nyíregyháza, 1936. november 11. Dr. Czitrovszky sk. kir. jb. A kiadmány hiteléül Benedek irodaigazgató. Express hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Költözködik ? Ciánoztasson. Nánássy Kossuth-utca §. Rprőhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további tsi S fillér, állást keresőknek 10 sióig 6C fillér, minden további szó 6 fillér KIADÓ LAKÁSOK Katonatisztnek, tisztvisetőnek különbe­járatu cserépkályhás bútorozott szoba ki­adó. Nádór-u. 8. 5882 Különbejáratu bútorozott szoba azon­nal kiadó. Bercsényi u. 3, BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Keresek jóbizonyitványokkal szobálányt január l-re. Jelentkezni Szabolcs ú. 7. alatt. KÜLÖNFÉLE Nagy raktárkészletemről mindenfajta jobb gyártmányú használatlan uj gazdaságigépek igen versenyképes árban beszerezhetők. — Ezenkívül különféle használt gépek u. m. Hofherr & Schrantz féle nagy szénprések, traktorok, cséplőgépek, elevátorok, lóhere­fejtögéyek, hidraulikus olajsajtók stb. hasa­nált gépek előnyösen beszerezhetők, eset­leg bérkölcsönhe is kaphatók L. LUKÁCS VILMOS gépkereskedésiben NYÍREGY­HÁZÁN. Ugyanitt gyors és gépírásban jár­tas gyakornoknő ajánlkozhat. 5982-5 Fiatal hízók 180-200 kgros eladók, Vasgyár-u. 8. 5930 1 leányoknak karácsonyi ajándékul ba­baszoba játékok Nádor-u. 8. 5882 A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelő*: A Seabolcai Hírlap Lapkiadó Betéti Társasáfl. Kovách B. éa Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem öreünk med és nem adunk Nyomatott a „Merkar" köayrayaMdábon NyftMfykáMi BercsómyUXc* 8. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom