Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 252-275. szám)

1936-11-13 / 261. szám

(Trianon 17.) 1936 november 13. SZ­[QI.CSI HIRLAP 5. oldal ®i 1 I 1 ® H l l 1 ® 5zőrmedivati<ülönl eg e$séggk a legújabb és legszebb bundamodellek retikül muffok, rókaboák és az összes szörmeujdonságokban komoly választék Sirnkmrics szűcsnél Luther-utca 5. szám. Telefon: 576. szám. Takarékossági hitel. A TESZ megkérte az iskolák igazgatóit, hív­ják fel a tanulók figyelmét Musso­lini milánói beszédére. Küldjön min­den magyar hálalevelet a Dúcénak, a magyar ügy nagy barátjának. Lássa a nemzeti ideálok hőse, hogy nemcsak a hivatalos világ, hanem a magánosok is, az egész magyar társadalom is lelkesedve fogadta azokat a szavakat, amelyek a mila­nói Dóm téren elhangzottak. Ezek a bíztató szavak belevésődtek min­den magyar szivébe és hatalmas erővel fokozták a feltámadásba ve­tett magyar hitet. Ahol csak tud­nak 32 fillért szánni a magyar ügy szolgálatára, irják meg a levelet Benito Mussolini címére. Repüljön a levelek sok ezerje, vigye szivünk dobbanását, köszönetét, háláját Olaszország nagy fiához. NAPIREND. November 13. Péntek. Róm. kat. Sianiszló. Gór. kat. János. Pro/. Szaniszló. Izr. Mark. 28. A nap kél 7 óra 1 perckor, nyugszik 16 óra 28 perckor. A hold kél 6 óra 29 perckor, nyugszik 15 óra 28 percsor. Magyar napirend: Valami kétség­beejtően szomorú jelenség nálunk, hogy valahányszor a kormányzat nagyfontosságú külpolitikai tevé­kenységbe kezd, a budapesti egye temen megkezdődnek a zava gások. Mintha a kettő összetartozna, any­nyira nyomomon követi az egyik a í másikat. De jó volna már egyszer végleges rendet teremteni azoknak a sorában, akik a nemzetnek ezek­kel a verekedésekkel mérhetetlen károkat okoznak s akik ugyanakkor a tanu'ni vágyó magyar diáKokat is diszkreditálják. Mert, hogy ezek a kilengések nem a magyar diákság köréből származnak, az bizonyos. Egész héten a következő gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálaioi Szoj>kó, Gonda Nyirvizpalota, Török gyógy­szertárak. A városi gbz- és a káilfürdi nyitva. — Meghívó. Az Evangélikus Le* ány egyesület pénteken délután öt órakor tartja azolkásos bibliaóráját a központi evangélikus elemi iskolá* ban, amelyen Varga László albaúj* szántói lelkész tart írásmagyarázat •tot. Erre az összejövetelre az érdek* Iődőket tisztelettel meghívja az El* nökség. — A Stúdióban előadott összes dalok és slágerek szövegeit közli hét* ről hétre a Rádió Újság. Gyönyörű mélynyomású képes részében, mozi* színház*, sport*, kézimunka*rovato* kat is közöl. A Rádió Újság ára 12 fillér, kapható minden ujságárusító* nál. — A törvényszék elítélte — az ítélőtábla felmentette. Ifj. M. Kiss Lajost a nyiregyházi törvényszék súlyos testisértés címén 3 hónapi fogházra ítélte, mert tavaly április* ban Viss községben egy kocsmai verekedés során Mihálkó Lajos le* gúny szemét egy karóval megsér* tette. A debreceni ítélőtábla felmen* tette ifj. M. Kiss Lajost a vád alól, mert az ingadozó tanúvallomásokkal nem látta bei-gazoltnak a bűncselek* ményt. í® — Ki felelős a hiányos könyvelés* ért? Egy részvénytársasági vezér* igazgató ellen adócsalás vétsége mi* att bűnvádi eljárás indült, mert a vállalat üzleti könyveibe hamis ada* tokát vezettetett be és ezáltal a kincstárt megkárosította. A vádlott vezérigazgató tagadta bűnösségét és azt hangoztatta, hogy az esetleges hiányos könyvelésből eredő károkért a cég főkönyvelője felelős. A bünte* tőtörvényszék azzal az indokolás* sal, hogy a vádlott irányítókig hatott a cég könyvelésére, a vezérigazgatót bűnösnek mondotta ki és 400 pengő főbüntetésre, továbbá 8400 pengő mellékbüntetésre ítélte. Az ítélő* tábla a törvényszék ítéletét helyben* hagyta. A táblai ítélettel szemben a vádlott és védője semmiségi panasz* szal éltek. ®j A Jótékony Nőegylet vasárnap d. e. fél 11 órai kezdettel bazárt rendez a Nőipariskoia helyisegeben — Fejszével a lábába vágott. Sú* lyos sérüléssel szállították tegnap Felsőtárikányból a kórházba Erdélyi Bogár János földművest, aki erdei favágás közben baltával a jobb láb* fejébe hasított. Először hozzátarto* zói ápolták, de mivel sebe súlyoso* dott, kocsin beszállították a kórház* ba, ahol ápolás alá vették. A MOMENTÁN SIKER semmit sem ér. Ezért igyunk olyan gyógyvizet, amely nemcsak gyorsan és görcsmentesen hat, hanem egy* szersmind gyógyítja, megelőzi az emésztési, vérkeringési zavarokat. Ilyen a jászkarajenői Mira*keserű* víz. 4 — Elítélt lemezjátékosok. A nyir* egyházi törvényszék Csupik Pált és Retka Jánost csalás bűntette címén 6—6 hónapi börtönre, Budai Józse* fet 1 hónapi fogházra, Póka Lajost és Farkas Sándort pedig szerencse* játáklkal elkövetett kihágás címén 3 heti elzárásra ítélte, mert a nyir* egyházi sertésvásáron lemezjátékkal több embert megkárosítottak. A debreceni ítélőtábla Póka és Farkas büntetését 4—4 hónapi fogházra emelte, a többiek büntetését hely* benlhagyta. I áthelyeztem Mifl "ona-utca 9. szám alá (volt Villamossági üzlet) vitéi Tornay István fűszer, csemege kereskedő. f — A Magyar Könyvbarátok Diá* riuma most megjelent 5—6., kettős számában hetven komolv, tárgyik* gos kritikát közöl az újabban meg* jelent könyvekről. Nagyobb cikkei közül kiemeljük Kenyeres Imre: Párbeszéd az irodalmi nevelésről c. vezércikkét, továbbá Nagy Ferenc: Liszt Ferencről, L. Ujváry Lajo9: Gaál Mózes. Szende Zoltán: A világ* háború bibliográfiája, s Világpolitika c. cikkeit. Megemlékezik a lap Su* rányi Miklósról s foglalkozik a leg* újabb szociográfiai irodaiammal is, a Tardi helyzet c. könyvvel kapcsolat* ban. A lap megbízható tájékoztatás sai és objektív bírálatai a magyar folyóiratok között jelentős helyet biztosítanak számára az olvasókö* zönség irányításában. Különösen nagv értéket képvisel a lap állandó ifjúsági rovata, mely egyedülállókig foglalkozik az ifjúság irodalmi veze* tésével. Az ért-ékes, színvonalas lap* ból, amely a Magyar Könyvbarátok* nak előfizetésük fejében díj mente* sen jár, szívesen küld mutatvány* számot a kiadóhivatal, Budapest, IV., Kossuth Lajos*u. 18. I R D E S S E N A NYIRVID ÉKBEN M. kir. Meteorologiai Állomás Nyíregyháza időjárás jelentése 1936. november 11. reggel 6-33'-töl november 12. reggel 6'33'-lg Hőmérséklet: maximum 11 3 Hőmérséklet: minimum 1'4. Szél erőssége, iránya (0—12.) 0. Szélcsend Felhőzet (0—10) 10. Köd — ég nem látszik. Csapadék miliméterekben reggei 7­től reggel 7-ig 0 1. Ködszemergés. Légnyomás : 763. Emelkedő. A legkitűnőbb minőségű szén és fa legolcsóbban beszerezhető Jllter Bernát fa és szénkereskedőnél, Bujtos­utcá 1. sz. (Rendőrségi palotával szemben) Telefonszám 114. — Helyreigazítás. A Nyiregyházi Frontharcos Otthon felavatási ün* nepségének beszámoló cikkében t-é* ves értelmezés folytán azt írtuk, hogy a főispán beszámolójában töb* ® bek között azt mondotta: „amíg a frontharcosok a háborúból visszatér* tek, helyeiket már arra érdemtele* nek foglalták el". Ezt a kitételt a főispán úr ebben a formában nem használta, szószerint a következőket mondta: „Sajnálatos és a háborús viszonyok által teremtett kényszerí* tő helyzet (következménye az, hogy amikor a frontharcosok visszatértek a háborúból, azokat a pozíciókat, amelyeiket már a békében is hivatás* szerű működésükkel kiérdemeltek, amely érdemeket háborús szolgála* taik által csak öregbítettek, vissza* térésük után már betöltve találták." A Frontharcos Szövetség elnöksége. Egy jómenetelü kocsma és f üszerüzlet forgalmas helyen áfadó. Cim a kiadóban. india ismét forrong Bombayban a hinduk és mohámé* dánok közötti harc egyre élesebb lesz. A tegnapi összetűzés során 10 ember életét vesztette és 100 ember megsebesült. Ezek közül 23*nak az állapota igen súlyos. Őszi és téli szezonra »S vés r , rö 4vK k mack ó nagy választékban, olcsón Friedmann Testvéreknél lákóczi-u. 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom