Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 252-275. szám)

1936-11-21 / 268. szám

6. oldal SZ J^YÍRVIDÉK 'ABOLCSI HLÜ HÍRLAP (Trianon 17.) 1936 november 21. Sctaedelbauernő Szovátai Gáborka és dr. Benkő'László Szerepeltek a Bessenyei-kör irodalmi szakosztályának e heti műsorán. A közönség, mint e szezonban az első gyűlést kivéve, mindég, ismét igen szép számban gyűlt össze s érdek­lődéséhez mérten igaz irodalmi él­vezetben is volt része, megismer­hette, hogy a szakosztályban nem­csak irodalmi érdeklődés szempont­jából, hanem aktiv munka szempont­jából is magasszinvonalu, nemes munka folyik. Benkő László dr., a Kossuth gim­názium fiatal, tehetséges tanára uj oldaláról mutatkozott be a közön­ségnek. Mint tanulmányírót eddig is ismertük, a szakosztályban, a nép­főiskolán, az evangélikusok fétfi­bibliaóráján tartott előadásaiban min­dég tanúi lehettünk komoly, súlyos mondanivalókkal telitett nemesveretü prózájának, melyet egy kissé a pa­tetikus hang jellemez. Most bemuta­tott Jóslás c. novelláján is ez a ko­mor, nemes hang vonul végig; a novellának, a tárgya is alkalmas arra, hogy súlyosabban, nehézkeseb­ben dolgozzák fel, mint azt a kö­zönség a novellák könnyedebb hang­jából megszokta. Egy hatalmas re­gény koncepciója bontakozik ki ab­ból a római tárgyú eseményből, amelyet a szerző feldolgozott s azok, akik hozzászóltak, egyhangúlag meg­állapították — első benyomásuk, az volt, hogy nem novellát, hanem egy hatalmas regény önmagában is be­fejezett részletét hallották. Schedelbauerné Szovátai Gáborkát is jól ismeri Nyíregyháza kulturát szerető közönsége. Mostani verseivel nagy fejlődésről tett tanúságot, két­ségtelen tehetsége most szabadon bontakozott ki Menni, Meghalt a vá­gyam, Ha majd temetek, Talán majd elmegyek, Gőgös hitvallás c. versei­ben. Igazi női lélek őszinte hitval­lásai ezek a versek, akár szerelmé­ről akár Istenről, akár egyéb érzel­meiről is ir. Formája sokszor szag­gatott, kevéssé csiszolt, de ez igen sokszor segiti elő azt a közvetlen hatást, melyet a közönségre gya­korolt. A minden szempontból kielégített közönség élvezetét csak fokozták Méreyné Juhász Margit, dr. Vietórisz József, Straky Henrik, Kovács LajoS es dr. Horthy István elnök hatal­mas, komoly hozzászólásai. 4 Ref. Nőegylet megkezdte a 'Szegénygyermekek ebédeltetését Tegnap délben nyilt meg a nyír­egyházi ref. iskolában a Református Nőegylet ingyen ebédakciója. Az első ebéden, amelyen gulyás volt, meg­jelent Bartók Jenő dr. lelkész, Bar­tók Jenőné, Osgyán Józsefné, Po­linszny Pál dr, kulíurtanácsnok és a Ref. Nőegylet elnökségének több tagja. A Ref, Nőegylet ebédjében tegnap 119 gyermek részesült. Ez a nagy létszám a gyermekek szegény­ségének jele és arra kell, hogy ösz­tönözze a nemesszivü emberbaráto­kat, hogy a Ref. Nőegylet akcióit minden időben a legnagyobb áldo­zatkészséggel karo ják fel. A gyer­mekek naponként meleg főzelékben és egy jókora darab kenyérben ré­szesülnek. A gyermeki sziv tiszta tiszta érzéséből fakadó hála fogadja a magyar karitász hölgyeinek fára­dozását, amelyen Isten áldása lesz. Elkészült a városrendezésről szóló törvénytervezet, melyet megküldtek Nyíregyházára is Az iparügyi miniszter rövidesen a képviselőház elé terjeszti a város­rendezésről szóló törvénytervezetet, ? melynek tető alá hozását már több- ' izben bejelentette. A törvényterveze­tet, mely 48 gépelt oldalra terjed, a miniszter megküldte Nyíregyházára is. Az első fejezet a városrendezés­ről szól és kimondja, hogy minden városnak hat év alatt meg kell állapítani a városfej­lesztési tervet, a városfejlesztés érdekében meg kell határozni a városias kialakításra szánt területet, el kell végezni annak víz­szintes és magassági fölmérését, a felmérés alapján meg kell állapítani az általános és részletes városrende­zési tervet és telekkönyvi nyilvántar­tást kell vezetni. A belügyminiszter a kereskedelmi miniszterrel egyetér­tésben a várost a rendezési terv megváltoztatására kötelezheti. A jö­vőben mindenféle építkezést eszkö zölni, utat, közműhálózatot létesíteni csakis a városrendezési tervnek meg­felelően lehet. A második fejezet a telekfölosz­tásról, telekrendezésről és a kisajá­tításról tartalmaz 'észletes intézke­déseket. A harmadik fejezet ai építésügy­ről szól. Részletesen fölsorolja az építéshez előirt föltételeket, kimondva, hogy az épitésügyi hatóság csak olyan építéshez adhat engedélyt, mely az ^épitésrendészet szabályainak, a városrendezési terv alá eső területen pedig a városrendezési ternek is megfelel. Ha valamely épület állapota a város képét rontja, vagy annak állapota az egészséget vagy biz. tonságot veszélyezteti, a ható­ság az épület tatarozását, annak átalakítását, vagy lebontását el­rendelheti. A belügyminiszter és az iparügyi miniszter az egészség és biztonság, valamint a városrendezés érdekeinek, gazdasági vagy más közérdeknek, végül a szomszédok érdekeinek meg­óvása céljából az épiíés föltételeit, az építési munka és az épület tekin tetében támasztható következménye ket és azok érvényesítésének módo­zatait együttesen kiadandó rendelet­tel megállapíthatják. A törvénytervezet negyedik fejezete vegyes rendelkezéseket tartalmaz. Az egyik paragrafus kimondja, hogy a városok, valamint a városrendezés szabályai alá vont kis- és nagyköz­ségek e törvény végrehajtásával föl merülő kiadások födözése céljából külön közszolgáltatásokat szedhetnek A városrendezési terv alá eső telek tulajdonosát a teleknek értéke, vagy értékemelkedése arányában, a rende zés költségéhez hozzájárulásra lehet kötelezni. 1 méz csodatevő erejéről tartottak előadást Egyik méhészegyesületben érdekes előadást tartottak a méz csodatevő erejéről. Az előadó visszapillantást vetve az ókori méhészetre, fölemii­tette, hogy akkor az volt a föltevés, hogy a méz, mint a manna, a leve­gőben termelődik. A görög Pilinus szerint, a legízletesebb és legédesebb nektár a Vénus és Jupiter csillagok feltűnésekor csapódik le és azokat a méhek összegyűjtik. Aristotelesnek szintén az volt a véleménye, hogy a méhek az égből leszálló harmatokat gyűjtik össze. A XVI. századbankét ferencrendi szerzetes állapította meg aztán, hogy az édes nedvek, ame lyeket a méhek köpüikbe visznek, a növényekről származnak és igy azok­ból képződnek. Ismertette ezután a méz válfajait, amelyek közt az akác­méz a legízletesebb és legtartalma­sabb, amely éveken át folyékony marad. A többi megkristályosodik. Fontos tudni, hogy a magyar­országi méz tartalma 14 száza­lék. Az ennél több víztartalmú méz már hamisított. Az egyesü­let kizárja mézhamisitó tagjait. Megállapította végül, hogy a méz­nek egyetlen háztartásból sem sza­badna hiányoznia, mert a répacukor­nál sokkal tartalmasabb, mennyiség­ben is cukorpótló, de főként azért, mert a gyermekeknek a legkiválóbb tápszer, felnőtteknek pedig szószerint orvosság. | K: 28250—1936. « Versenytárgyalási hirdetmény Nyíregyháza megyei város útbur­kolatainak fenntartásához 400 tonna idomított terméskő szállítására nyil­vános versenyt hirdet. Az ajánlat beadásának határideje 1936. december hó 5. Részletes felvilágosítással a város mérnöki hivatala szolgál. Nyíregyháza, 1935. nov. 18. Szohor Pál s. k. polgármester. H" IRDESSEN A NYIRVIDEKBEN 3703-1936. vszám. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 287/1936 6. számú végzése folytán Glasner Ernő budapesti cég végre hajtató javára 758 P 10 fillér s jár. követelésére Nyíregyházán és Sóstó hegyen 1936. évi május hó 19. nap­ján foganatosított végrehajtás alkal­mával lefoglalt s összesen 1240 P re becsült szobai bútorok, zongora, teniszütő stb.-ből álló ingóságok a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 18473—1936. sz. végzése folytán Nyíregyházán, Bocskai u!ca 10. sz. háznál 1936. december 4-én d. e. 9 és fél órakor, folytatva Nyirpazony határában Sóstóhegyen 1936. évi december hó 4. napján d. e. 11V* órakoi a legtöbbet Ígérőnek, szük­ség esetén becsáron alul is, de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban csak a végrehajtást szen­vedő hozzájárulásával, el fognak adatni. , Nyíregyháza, 1936. november 10. Labay Antal kir. jb. végrehajló. — Siesta«6zanatórium, Budapest, I., Ráth Györgymtca 5., a főváros, egyik legideálisabban fekvő és orvo» silag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Beb és ideggyógyá» szat, sebészet, szülészet, nőgyógyá> szat, urológia stb. Röntgen. Kémia és mikroszkópiaslaboratórium. Elek» trocardiograph (sziwizsgáló). Krogh. féle alapanyagcsere vizsgáló készü* lék. Enterocleaner (bélfürdő). Mo» dern vízgyógyintézet. Orvosilag ve» zetett villanyüzemű konyha. Első> rendű ellátás. 9700 négvszögöle® park. Olcsó árak. Árverési feltételek cimü blarT­ketta kapható a Nyírvidék-Sza­bolcsi Hirlap kiadóhivatalában Bethlen-utca 1. szám. Telefon 77. Ejcpress hirdetések I 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Költözködik ? Ciánoztasson. Nánássy Kossuth-utca 9 Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további *s< 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6C fillér, minden további szó 6 fillé KIADÓ LAKÁSOK Irodának, orvosi rendelőnek alkalmas 2 szobás modern garzonlakás a központ­ban kiadó. Értekezni lehet Kossuth-utca 5. alatt. 5543-2­Azonnalra kiadó modern uri lakás ö* szoba, minden mellékhelyiséggel, teljes kényelemmel. Cini a kiadóban. ? BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Tiszta rendes takarításhoz értő mindenest keresünk. Selyem-utca 5. 3x KÜLÖNFÉL E Modern szobaszekrény és barna átme­neti férfi felöltő eladó. Szinház-utca 32. délután, 3x Öt pengő jutalmat kap, • aki a Bencs László-téren elveszett iparengedélyt és iro­mányokat Bethlen-utca 49. szám alá be­szolgáltatja. 5532 Nyomtatványok alábbi szövegben a ki­adóhivatalban darabonként 10fillérét kap­hatók. Üzlethelyiség kiadó. Kiadó pince. Ez a ház eladó. — hold töld eladó. Bú­torozott szoba, kiadó lakás, 1, 2, 3, 4, 6. szobás stb. Kosztümöt, kabátot ősziruhát a legnagyobb igényeket kielégí­tően készit Vaskóné Csesznák Ilona no'i­szabó, Szarvas-utca 32. szám. Ólmot bármilyen mennyiségben vesz a Merkúr könyvnyomda, Ber­csényi-utca 3. Különböző minőségű szép, egészséges fajalma kisebb tételekben és eladók Kótáji utca 12. szám alatt. A szerkesztésért felelős: Dr. GÁRAY GYULA A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hirlao Laokiadó Betéti Társaság. Kovách B. és Térsal kia dótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk mefl és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" könyvnyomdában Nyíregyháza, Bercsénywwtc* 3. ez. Felelős: Orosz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom