Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 225-251. szám)

1936-10-11 / 234. szám

12. oldal S7, IOLCSI (Trianon 17.) 1936 október 11. Eladó ingatlanok FÖLDEK. 35 m. hold búzatermő jó épü­letekkel Nyíregyháza vidékén. — Továbbá Nyíregyházától 4 kmre 25 h. és 12 kmre 40 h., 60 h. és 83 h. mind búzatermő ta­laj, kövesut mellett SZESZGYARAS BIRTOK. 120 m. hold búzatermő föld, teljes kontingensü szesz­gyár, lakás és bőséges gazdasági épületek. SZŐLŐK. Napkoron 10 m. hold első­rendű termő fajszőlő épületekkel, Sóstó­hegyen 3 h., 6 h. és 15 hold. HÁZAK. 4 szobás uriház a város köz-* pontján rendkívül kedvező fizetési félté, tellel Továbbá 3 és 4 szobás agómentes házak és kisebb ingatlanok. — PROPPER JÓZSEF ingatlanforgalmi irodája Nyíregy­háza, Zrinyi Ilona-utca 4. Telefon 6-15. Express hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Figyelem! A Jancsó cementoru, épitésianyag telepet átvettem. A cementáruk, anya­gok árát mélyen leszállított áron áru­sítom. Éles Sándor Nyíregyháza, Kálmán-utca 6. (Bocskai utca és Bujtos-utca között.) 4061 Költözködik ? Ciánoztasson. Nánássy Kossuth-utca 9. Rpróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további »si 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6P fillér, minden további szó 6 Miét HÁZHELYEKET 60 hónapi részletfizetésre vehet a volt vásártéren." NAGY ingatlan-iroda Rózsa utca 2. ELADÓ ADÓMENTES HÁZAK 3 szobás minden mellékhelyiséggel, mo­dern építkezés 5000 P átvehető teher­rel 12.500 P, 2 szoba 2 konyhás 3200 P, 1200 P teherrel, 2 szobás előszo­bával. nagy telekkel 9000 P, hasonló értékű földdel elcserélhető. — NAGY SÁNDOR ingatlaniroda, Rózsa-u. 2. Központban nagy üzletház erősen megterhelve, kevés készpénzzel átve­hető. Főutcán 3 és 2 szobás lakással 2 utcára néző telekkel 14.000 P. 4 és 2 szobás 7000 P teherrel 9000 P, 4 szobás 5000 P teherrel 11000 P. — NAGY SÁNDOR ingatlaniroda, Rózsa­utca 2. KIADÓ LAKÁSOK Különbejáratu bútorozott szoba kiadó. (Bercsényi-utca 3. emeleten.) Ugyanott női télikabát és kosztüm eladó. 3 szobás utcai komfortos, fürdőszo­bás lakás Luther-ház B. épület II. em. nov. l-re átadó. Cím a kiadóban 4823-2 Központban kicsi bútorozott szoba kü­lön bejárattal kiadó. Cim a kiadóban. 4789-2 Háromszobás fürdőszobás magános la­kás november 1-től kiadó. Zenta-u 4. 4792-2 HÁROMSZOBA, hallos fürdőszobás la­kás 2 uj üvegházzal parkírozott udvaron, újonnan épült állandó bérlőnek azonnal kiadó, vagy minden elfogadható áron el­költözés miatt eladó Nagykállóban. Sze­mélyes érdeklődésre felvilágosítást ad Gaál Lilly Nagykálló. 4832-2 SgVay Ádám-u. 7 szám alatt 4 szobás fürdőszobás lakás és egy szobás előszo­bás helyiség irodának alkalmas kiadó. Értekezni vitéz Hegyessy Bálint postahi­vatal • 4838 #„ Fiatal ember részére különbejáratu bú­torozott szoba kiadó. Jó házikoszt kihor­dás kapható. Luther-u. 16. 4853 Kétszobás utcai lakás mellékhelyiségek­kel november 1-től kiadó. Virág-u. 12. Kétszobás lakás mellékhelyiségekkel november 1-től kiadó! Hunyadi-u. 24. Két különbejáratu bútorozott szoba kiadó. Debreceni-u. 28. 3880 Idősebb keresztény gyermektelen házas­párnak egy udrari szobás lakosztály no­vember elsejétől kiadó. Külön álló épület Honvéd-utca 11. 4829 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Mindenes szakácsnőt keresek október 15-ére. Dr. Tóth Lászlóné, Egyház-utca 15. szám . 4817-3 Egy rendes fiu hetesnek azonnal "felvé­tetik. Reich Buzatér 4. 4800-2 Főzni tudó mindenest keresek 15-re. Salétrom-köz 12. Főznitudó feltétlenül gyermekszeretó, megbízható mindenest felveszek. Szabó Marton hentesüzlet Kállai-utca 421 Jól főző szakácsnőt keresek. Luther-ház A. II. em. 3. 4852 Mindenes leány jó bizonyítvánnyal azon­nalra felvétetik. Szegfu-u. J7. 4873 Fiatal mindenest azonnalra felveszek. Jelentkezés hétfő déltől. Nádor-u. 24- 4848 GAZDATISZTET keresek január else­jére. Írásbeli ajánlatokat fizetési igények­kel együtt .Gazdatiszt" jeligére a kiadóba kérem. 4874-2 Gazdasszony kerestetik tanyára magános úrhoz. Jelentkezni Luther-u. 18. 4839 Jóravaló leányt félnapi munkára bejáró­nak felveszek. Kiss Ernő-u. 47. 4846 Szobaleányt keresek vidékre érdeklődni Kállai-u. 20 alatt. 4845 Házak, földek, szőlők, telkek és villák eladási-vételi megbízását és hazsonbérletek kiadását vállalom. Csillag Nándor ny. banktisztviselő M. kir. Földmivelésügyi Minisztérium által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodája. Nyíregyháza, Nyirvizpalota. Széchenyi-ut. Telefonszám: 601. Tisztességes mindenes leányt október 15-re felvétetik. Cim Bercsényi utca 3. sz. földszint. 4844 Egy tisztességes mindenes leányt októ­ber 15-re ielveszek. Nádor-u. 9. 4842 Fiatal kezdő irodai kisasszonyt keres komoly vállalat. Kézzel irott ajánlatokat bizonyitványmásolatokkal .Kezdő fizetés" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. 4854-3 Bejáró takarítónőt, keresek október 15­re. Führer mérnö k Luther-ház A, II. 4. Megbízható szobaleányt és házmestert keresek. Kossuth-tér 8. 4855 Komoly megbízható fiu hetesnek felvé­tetik. Hauffel Lajos fűszer és csemege üzletében . 4875 Megbízható ügyes leány bejárónőnek felvétetik. Körte-utca 39. 306 Ólmot bármilyen mennyiségben vesz a Merkúr könyvnyomda, Ber­csényi-utca 3. Eyportra lőtt Vadért legmagasabb napi árakat fizeti Batta Testvérek lőttvad nagykereskedők, Takarékpalota, Vay Ádám-u. 2' Telefvn 78. Körvadászatokiiál helyszíni átvétel. Legelözékenyebb átvétel! Azonnali fizetések. — Átvételi hely: Takarékátjáró udvar. KÜLÖNFÉLE Tisztességes jobb leány, gyermek mellé vagy háztartási alkalmazottnak szerény díjazással elmenne. Cim a kiadóban 4847 Sötétbarna róka^-oa, porszivógép teljes felszereléssel, női cipők stb. eladók Ká­rolyi-tér 4. 4838 ELADÓ 2 négyhónapos fajtiszta Puli kölyöK kutya. Arok-utca 9. 4737-2 40 hold föld tanyával a város közelében azonnal kiadó. Ért. Vay Adám-u. 10 . 4877 VIZSLA Jfajtiszta bevadászott 2 eves szuka és 4 hónapos kölyök eladó. Meg­tekinthetők délután 3—4 óra kőzött Rózsa utca 15. 4876 Egy barna háló sürgősen eladó. Besse­nyei-tér IC. Töltőtollat minden minőségben legolcsóbban vásárol­hat REINITZ GYULA könyvkereskedésében Luther-utca 5. Telefon "5—75 Nyomtatványok alábbi szövegben a ki­adóhivatalban darabonként 10 fillérét kap­hatók. Üzlethelyiség kiadó. Kiadó pince. Ez a ház eladó. — hold töld eladó. Bú­torozott szoba, kiadó lakás, 1, 2, 3, 4, 6. szobás stb. Egy jókarban lévő hálószoba berendezés elköltözés miatt, nagyon olcsón eladő. Uj utca 39. hyelvtanok szótárral minden nyelv­hez nagy választékban kaphatók az Újságból!* Vincellérnek elhelyezkedne hosszú bizonyitvánnyál ja­nuár 1-től családos, józanéletü gyümölcs és borkezelést szakszerűen végez. — Kamenczky Ferenc Nyirpazony. 4799 Eladó fehér porcellán kályha. Nádor-u. 12 Sülyesztős Singer varrógépet használtan jó állapotban ven­nék. Címet kérem a kiadóba beadni. 4841 Elsőrendű fajalmák kaphatók Papp La osnál Korona szállodában Használt cserépkályhát ír veszek. Cim' Cadeau cukorka üzletj Zrinyi Ilona-u. 11. Elveszett pénteken délután ' 2—3 óra között egy arany zsebóra Malom-u."ll és Zrinyi Ilona utca 9 között. Becsületes megtaláló juta­lomban részesül. Cim a kiadóban.; 4872' Zománctáblák, gummibélyegzők és mindenféle papíráruk legolcsóbban beszerezhetők REINITZ GYULA könyvkereskedésében, Luther-utca 5 síám. Telefon 5-75. Elmennék bolgár féleskertésznek 15—30' holdig hertészetbe, esetleg gyümölcs ke­zelését is vállalom. Cim a kiádőban. 4881 Megbízható, tisztességes fózőnő hosszú bízonyitnányokkal ajánlkozik. Cim a ki­adóban. 4843 Kiadó jómenetelü üzlethelyiség beren­dezéssel. Bujtos-utca 63 Értekesni ugyan­ott. 300-3 TISZTA mosott rongyot bármily mennyi­ségben vesz a Merkúr könyvnyomdaz Harapós kutya zománctábla ismét kapható a Nyir­vidék-Szabolcsi Hírlap kiadóhivatalában Trágya bármily mennyiségben, nagytételekben is kapható. Érdeklődni Vasgyár-utca 16, Telefon 2—82 Különböző kivitelű lóutáni luxus kocsik eladók. Értekezni Nagytaka:ék épület Te­metkezési vállalat. 4712-10 ELADÓ szép hálószoba lámpa, egy darab fehér stör függöny, irógépasztal, márvány­lap, olajfestmény. Incédi-sor 8. 4746-4 | 3 szobás lakás mellékhelyiségekkel azon­nalra is kiadó. Kossuth-u. 44. 4815-10 ELADÓK gyermekkocsi, gyermekvaságy, női és férfi felöltő, cinezett fürdőkád és egy farkaskulya. Uj-utca 39. 3x Külterületen lakók postán is be­küldhetik apróhirdetéseiket a hirde­tési díj levélbélyegben való egyidejű melléklésével. Ujságkézbesitő asszonyt azonnal felvesz az Ujságbolt. 3x A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA " A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Betéti Társasé fl. Kovách B. és Társai kiadótulajdonos . Kéziratokat nem őrzünk mefl és nem adunk vissza . Nvomatott a „Merkúr" könyvnyomdába* Nvireűvháza, Bercsényi ucc« 3. mu

Next

/
Oldalképek
Tartalom