Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 225-251. szám)

1936-10-31 / 251. szám

12. oldal JNÍYÍRVIDÉK ŰZABOLCSI HIK HIRLAP (Trianon 17.) 1936 október 31. Express hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Alfőzőt keresünk mezőgazdasági szeszgyárba azonnali belépéssel. Jelentkezéseket Dr. Erdőhegyi Lajos szeszgyárában, Oroson. 5268 Költözködik ? Ciánoztasson. Nánássy Kossuth-utca 9. Rprőhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig; 6( fillér minden további szó 6 flllét Eladó ingatlanok Fektesse pénzét ingatlanba, vegyen házhelyet 60 hónapi részletfizetesre a volt vásártéren. — 3 és 2 szobás ház központon alkalmi áron. 4 és 2 szo­bás forgalmas uton 8500 P, 3000 te­herrel. Forgalmas helyen 3 szobás korcsmával, jogfolytonossággal 8500 P, teher 3000 P. Központon üzletház ma­gas bérjövedelemmel, fele értékén tul terhelve, kevés pénzzel átvehető. 3 és 2 szobás főutcán, két utcára szolgáló telekkel, olcsón megvehető. Adómen­tes 2 szoba, 2 konyhás 3200 P teher, 1200 P, 3 szobás minden mellékhelyi­séggel, modern építkezés, 150 öles te­lekkel 12500 P-ért, teher 5000 P stb. NAGY ingatlan-iroda, Rózsa-utca 2. . KIADÓ LAKÁSOK ; Háromszobás kertes ház kiadó. Hasz­nált bútorok eladók. Bujtos-ú. 53. 5239-2 Utcai háromszobás és kétszobás lakások mellékhelyiségekkel azonnal.olcsón kiadók. Alma és dió eladó. Bocskai utga 57. Különbejáratu bútorozott szoba novem­ber l-re kiadó. Selyem-u. 5. 5249 3 Ujfehértón a vasúti állomáshoz egy km­re 3 szobás (konyha ól) lakás azonnal beköltözhető haszonbérbe kiadó. Id. Kál­mánczhelyi Elek ad felvilágosítást Uj­fehértő. 5277-2 & Különbejáratu bútorozott szoba 2 sze­mélynek ellátással kiadó. Rózsa-u. 56. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Kemecsei gazdaságomba 1937. január l-re KERTÉSZT keresek. — Ajanlatok bizonyítvány másolatokkal és fizetési igé­nyekkel Haas Sándor Kemecsei gazdasá­gomhoz cimzendők. 5176-3 November 1-töl délelőttre mindenes be­járónőt keresek. Cim Bocskai-u. 4 szám. 5240 3 Fiatal Jómegjelenésü leányt keresek ház­tartásom vezetésére. Fényképes ajánlat. Pásztor Endre, Balkány, Abapuszta. Jól főző mindenest, hosszú bizonyít­vánnyal, november l-re felveszek. Jelent­kezés délután négyig Lukácsnénál Horthv Miklós-tér 3. 1010-2 Egy mosónőt felvesz a Korona szállodi, Jelentkezni a portásnál. Ogyes megbízható kifutólányok jó fize­tései azonnal felvétetnek az Ujsagboltban. t 3x Csecsemő mellé gyakorlott gyermek­gondnoknőt, vagy dadát keresek Rákóczi­utca 20. 5264-2 Főznitudó parkethez értő mindenest és egy fiatal leán>t bejárónőnek felveszek l-re. Pénzügyi palota 1. em. 3. 5265-3 Irodai gyakorlattal rendelkező gép és gyorsírásban jártas kisasszonyt keresünk. Kézzel irott ajánlatokat „En-gross" jelige alatt az fUjságbolt továbbit. Bizonyítvány­másolatokat kérünk csatolni, fizetési igényt megjelölni 323-3 KEPTÉSZ, ki a kertészet összes ágait érti tanulójával komencióra felvétetik. Uj­fehértó Békés-tanya. 324 Jó! főző mindenes szakácsnőt keres.k hosszú bizonyítványokkal vidékié. Jelent­kezés Dr. Szabolcs Széchenyi-u. 9. 5250-2 Gyakorlott bejárónőt elsejére felveszek. Cim a kiadóban. 5270 Mindenes fiatal bejárólányt felveszek. Uj-utca 13. 5271 Ügyes leányok könnyű állandó munkára felvétetnek az Ujságboltban. 3x Ügyes bejárónőt keresek délelőttre. Illat­szertár Luther-u. 8. 5282 Mindenest keresek elsejére, aki teljesen önállóan főz. Vécsei-u. il. 5284 Rendes szobaleány november l-re fel­vétetik Luther-u. 14. 5283 Bejárónő ki szépen mosni vasalni tud 8-l ig fölvétetik. [Szinház-utca 28. Jelent­kezni d. u. 2—4-ig. 5281 Állandó délutánf |bejáró munkára ügye­sen kézimunkázó szolid leánykát felveszek. Kossuth-tér 8. 5260 Keresek tisztességes megbízható minde­nest azonnali belépésre Bocskai-utca 57. Inteligens társalkodónőt keresek fennjáró beteg mellé. Károlyi-tér 4 szám. Házak, földek, szőlők, telkek és villák eladási-vételi megbízását és hazsonbérletek kiadását vállalom. Csillag Nándor ny. banktisztviselő M. kir. Földmivelésügyi Minisztérium által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodája. Nyíregyháza, Nyirvizpalota. Széchenyi-ut. Telefonszám: 601. KÜLÖNFÉLE Kerese* utcai bútorozott szobát külön bejárattal két idősebb úrinő részére. — Menetjegyiroda. 5243-3 Kemecse mellett 35 magyar holdas szán­tóföld és legelőbirtok 12 évre bérbeadó. Részletes feltételek Kemecse és Nagyha­lász község elöljáróságnál, vagy a kispesti evangélikus lelkészi hivatalnál tudhatók meg. 5244 Nagy raktárkészletem értékesítése vé­gett, legkedveltebb gyártmányú — haszná­latlan uj — takarmányozó és mindenfajta gazdasági gépek, valamint használt víz­nyomású olajsajtók, traktorok, cséplőgé­pek, elevátorok, nagyfajta szénaprések stb. gépezetek legelőnyösebben beszerezhetők, cserélhetők, esetleg bérkölcsönhasználatra is kaphatók L. LUKÁCS VILMOS gépke­reskedésében NYÍREGYHÁZÁN. Ugyanott gyorsírásban jártas gépírónő gyakornokul felvétetik. 1011-2 ALKALMI VÉTELEK Alig használt modern háló és ebédlő berendezés, továbbá vitrin, komót, könyvszekrény, fotelek, asztalok, sző­nyegek, festmények, bronz szobrok, porcelánok, dísztárgyak, zongora stb. rendkívül olcsón kéz alatt vásárolható. Tekintse meg dus bizományi leraka­tunkat. ERDÉLYI és KRÁMER bizo­mányi lerakat, Horthy Miklós-tér 9. Kirakatok, irodák, rendelők, lakások ab­lakainak tisztítását méltányos árban válla­lom. Reich, Kert-utca 37. 1586-10 Mindenféle lőtt vadakat bármely mennyiségben a legmagasabb napi áron vá­sárolom. Nagyobb tételeket helyszínen veszek át. Magyar Vadkiviteli Vállalat R.-L megbízottja Csaba József Telefon 169. Kálói-utca 2. szám. Telefon este 602. Eladó íngadtlanok Földek. Nyíregyháza mellett 8 h. 10 h. 25- h. Nyíregyháza vidékén 36 h. 56 h. 70 h. 100 h. épületekkel. Szőlők Sóstóhegyen 3 h. 6 h. és 15 h. Napko­ron 10 h. Tokaj hegyalján 2 h. 3h. 5 h. A sóstói Strand mellett 2000 négyszögöl részben fiatal szóló és gyümölcsös. Házak. 2 lakosztáiyu adómentes bérház 8 száza­lék nettó jövedelemmel 2 szobás felszerelt fürdőszobával 8500 P adómentes, 4 szobás kitűnően megépített tiszta téglaépület fel­szerelt fürdőszobával, minden mellékhelyi­séggel központhoz közel 14000 P adó­mentes. Különféle házak a város minden pontján. Villa A Sóstói uton 4 szoba minden mellék helyiséggel 13000 négyszögöl telekkel gyü­mölcsfákkal. Birtok •yiregyháza környékén vasút és köves­mellett 600 h. és 370 h. urilakással, ^vységes jó gazdasági épületekkel, átvál­lalható dollár kölcsönnel. PROPPER JÓZSEF az O. F. B. által engedélyezett ingatlan­forgalmi irodája Nyíregyháza, Zrinyi llona­u. Telefon 6—15. 5273 PERZSA SZŐNYEG 3x4 békebeli régi perzsa szőnyeg és egy 2V2 x 3Va kiváló jó gépi sző­nyeg sürgősen eladó. — Erdélyi és Krámer bizományi lerakat, Horthy Miklós-tér 9. 5279 Üzlethelyiség kiadó. Széchenyi-ut 2. sz. Nyírvízzel szemben. 525 TISZTA mosott rongyot bármily mennyi­ségben vesz a Merkúr könyvnyomda Keresek november 1-ére egy háromszo­bás fürdőszobás lakást. Ugyanott egy an­gol mosdó kerestetik megvételre. Címeket a vármegyeháza kapuhoz leadni. 5216 Különböző kivitelű lóutáni luxus kocsik eladók. Értekezni Nagytakaiék épület Te­metkezési vállalat. 4(12-10 Trágya bármily mennyiséiben, nagytételekben is kapható. Érdeklődni Vasgyár-utca 16. Telefon 2—82. Jókarban lévő hasznait "'harmóniumo. vagy pianinot veszek. Címet a kiadóba ,.Harmónium" jeligére kérem 5275 A, Heisslerné Donáth Berta Kótaji-utca 12. szám Mindennemű e szakmá­hoz tartozó munkát jutá­nyos áron készit. Q Tegyen egy próbarendelést. TALÁLT ANTIK fél gyémányt függő igazolás után átvehető Mayer István órás és ékszerésznél Nyíregyháza. 5247-2 Iparművészetileg készítek művirágot olcsón (Szegál) Szedő Endréné. Virág-u. 79 Készpénzért a legolcsóbban szerez­heti be a legjobb márkájú olajfestmé­nyeket teljes garancia mellett. Erdély? és Krámer bizományi lerakat Horthy­Miklós-tér 9. 5279 Ügyes varrónő házhoz ajánlkozik jutá­nyos árban. Cim Viz-utca 35 szám. 2287 Csütörtök reggel elveszett Berenát uttót kemecsei uton át Orbánig egy uj kis női ernyő. Kérjük a megtalálót adja le Taka­rékpalota II. emelet 1 ajtó alá, hol juta­lomban részesül. 5278­Forgalmas sarok üzlethelyiség kiadó, Cim a kiadóban. 2262 SIMÁK LAJOS ny. jegyző ingatlan irodája Nyíregyháza. Horthy Miklós-tér 8. Alkalmi eladások, 2 szobás és 1 szobás complett lakással 1 biró nagyház 375 négszögöl főutcán 48CO pengő, — 3 szobás igen jó családi hiz piachoz közel 6000 P, — Befektetésre igen alkalmas üzletiház 28 méter fi ontsál a korzón nagy telekkel igen olcsón — 3 meg 2 (szobás komfortos fürdőszobás­ház a belvárosban nagy telekkel 15.000 P, — 3, 4, 5 szoba hallos adómentes házak a város legjobb részén alkalmi árakon — Földek, szőlők, gyümölcsösök eladása ha­szonbérletek képviselete. — 1500—2000 holdas birtokot keres megbízóm haszon­bérbe. 5222 KÖLTÖZKÖDÉS ELŐTT a feleslegessé vált bútordarabjait, vagy értéktárgyait, u. m. háló vagy ebédlő' berendezés vagy egyéb tárgyak, zon­gora, szőnyeg, festmények, antik búto­rok, porcellánok stb. A legjobban jár,, ha bizományi raktárunkban ezeket ér­tékesiti, fekbért nem számítunk. Felvi­lágosítást díjtalanul nyujtunk. Vidékre meghívásra szvesen elmegyünk. — ERDÉLYI és KRAMER bizományi lerakat, 'Horthy Miklós-tér 9. Eladó adómentes házak 4 szoba teljes komfortu legmodernebbül megépített adómentes téglaház, nagy ud­varral a postához közel 13 000 pengőért, 7.000 pengővel átvehető. 3 szobás előszo­bás, fürdő és cselédszoba, pince mellék­helyiséggel 7.000 pengőért a főutcán 4000 péngővel átvehető. 2 szobás ház a belte­rületen 2300 pengőért Eladó földek 500 hold fekete búzatermő tanyás, a vá­roshoz 11 km. á 400 P. 250 hold tanyás buzatermü á 400 P. 30 hold jó minőségű tanyás, melyben 8 hold jól termő gyümölcsös és szőlő n, 20000 P-ért, kevés készpénzzel átve­tő. (Szabolcs). 60 hold príma fekete föld á 550 P Ciabolcs). Megtekinthetők HAUBERGER GÉZA ingatlanforgalmi irodájában. 5042-3 Nyomtatványok alábbi szövegben a ki­adóhivatalban darabonként 10 fillérét kap­hatók. Üzlét helyiség kiadó. Kiadó pince. Ez a ház eladó. — hold töld eladó. Bú­torozott szoba, kiadó lakás, 1, 2, 3, 4, 6. szobás stb. Ólmot bármilyen mennyiségben vesz a Merkúr könyvnyomda, Ber­csényi-utca 3. A szerkesiztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: A Szabolcsi Hirlaü LaokiadÓ Betéti Társasáé. Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk mefl és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" könyvnyomdában Nyíregyháza, Bercsényi^utca 3. sz. Felelős: Orosz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom