Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 225-251. szám)

1936-10-04 / 228. szám

(Trianon 17.) 1936 október 3.­JÍYÍRVIDÉK ^ SZABOLCSI MIRIAF 9. oldal Adómérséklés, aűöhatralékok, ingatlantartozasok... Mind a mai életbe mélyen bele* vágó kérdés. Ilyenek a burkolási terhek, a kövezetvám, a helypénz kérdései is. Nagyon helyeseljük, hogy a Szabolcsi Héten mindezeket a kérdéseket és még sok más, hason* lóan fontos problémát meg fogják vitatni. A Háztulajdonosok Egyesü* letének érdeme és elsősorban Pisz* szer János elnök fáradhatatlan agi* iitásának, magas színvonalú közgaz* dasági mérlegelésének és aktívitásá* nak eredménye, hogy mindezek a kérdések megvitatásra kerülnek a Szabolcsi Hét kapcsán, október 4*én, vasárnap délelőtt 10 órakor, az Ipar* testület székházának nagytermében tartandó nagygyűlésen. A nagygyű* lést összhangban hozott határozat* tal a Háztulajdonosok Egyesülete, az Ipartestület, az Iparosifjúság ön* lképző Egylete, az OMKE nyiregy* házi fiókja, a Kereskedő Ifjak Egye* sülete, a Kereskedők és Gazdák Köre, a KIOSz., a Fűszerkiskereske* dők Egyesülete rendezi. Ez azt je* lenti, hogy a felvetendő problémák* ban egységes álláspontot foglal el Nyíregyháza iparos és kereskedő* társadalma és háztulajdonosi köre. Bizonyos, hogy amikor az élet leg* égetőbb kérdéseiben kell határozni, akkor együtt lesz mindenki az ok* tóber 4*iki nagygyűlésen. ^^ ^ ^^ *** ** *** *** BB ^^ R Szabolcsi héten vásároljon a Földes Drogériában (Városház palota.) — Három évtized óta közmegelégedésre szolgálja ki a cég drogéria és piperecikkekből Szabolcsvár­megye és Nyíregyháza közön­ségét — Az ország egyik legnagyobb gyógynövény­export cége. Telefon: 148. Gyógynövénytelep és laboratórium telefonszáma: 145. — öszi felöltőket, iskolai ruhákat férfiöltönyöket garancia mellett ve* gyileg tisztít és minta után bármi* lyen színre olcsón fest Sárkány Já­nos ruhafestő, Vay Adám*u. 5. In* tézeti szoknyák plisszírozását pon* tosan és gyorsan készítem. Parasolos gallér tisztítása darabja 8 fillér, (x) • A-í-P" lia pénzt adirnk, 1 takarékosak vagyunk: Az -utolsó csepp is frissen .könnyen kenhető a cipőre a Scfumjoit i. • T 1 pastábol Negyvenéves óvónői jubileum Kisvárdán A napokban tartotta a Kisvárda környékéhez- tartozó elemi iskolák tantestülete pedagógiai szemináriu* mát vitéz dr. Bessenyi Lajos tanké* rületi főigazgató és Tesléry Károly dr. tanfelügyelő elnöklete alatt a kisvárdai Bessenyei György reál* gimnázium dísztermében. A szeminárium alkalmával egy negyvenéves munkásságot ünnepelt a jelenlevő tantestület. Egy negyvenéves kiváló munkás* ságot, melyet Kalas Juliska állami kisdedóvónő végzett fáradhatatlan buzgalommal és soha el nem lan* kadó szeretettel. Ez a nemcsak pedagógiailag, de emberileg is dicséretreméltó mun* j- kásság most méltó elismerésre ta* Iáit, mikor lélekemelő ünnepség ke* retében vitéz Bessenyey Lajos kir. tankerületi főigazgató nyújtotta át Kalas Juliska óvónőnek nyugalomba vonulása alkalmából a kultuszmd* niszter úr elismerő oklevele*". Az őszhajú óvónő köímves sze* niekkel és elcsukló hangon köszönte meg a tankerületi főigazgató meleg szavait és vette át a kultuszkormány elismerő oklevelét, melyben negy* ven évi munkájának legszebb gyü* mölcsét látja. Ezután az üdvözlő beszédek hangzottak el, melyek a nagyközönség előtt is igyekeztek megvilágítani és méltatni azt a nagy és jótékony munkásságot, melyet Kalas Juliska végzett mintegy ne* gyedszázad alatt. Lelkes ünneplés közepette ért jvé* get ez a meleg kis ünneplés, mely után kezdetét vették a pedagógiai szeminárium előadásai. (r. 1.) Egy teljesen világtalan ember is pályázik a meggyilkolt büdszent mibályi kántor állására A szerencsétlen sorsú büdszent* mihályi kántornak, Kiss Istvánnak — akit elmebeteg fia egyetlen baltacsa* pással meggyilkolt — megüresedett kántori állására a büdszentmihályi ref. egyház meghirdette a pályáza* tot. A hirdetményre nyolc pályázat érkezett, akik között egy teljesen világtalan jelölt is van. A választás határnapját október 4*re tűzték ki. — Elmarad az észak—keleti sakk* verseny. A Nyíregyházán vasárnap tervezett Észak—Kelet sakkmérkő* zés az északiak lemondása folvtán vasárnapról elmarad. A Szabolcsi Hét vendégei olcsón és jól étkezhetnek Nagy Jóska vendéglőjében Bethlen utca 2. szám. (Kat bérpalota' Kösse össze a kellemeset a hasznossal Nézze meg a Szabolcsi Hét kiállítását és utána vásároljon FEUER-nál az EXCELSIOR HARISNYAGYÚR R. T. egyedárusitójánál Nyíregyháza, Városháza. Árban és minőségben vezet. A Szabolcsi Héten tekintse meg a Stibi CipoáruházS kiállítását az Iparpavillonban | Propaganda elárusítás a városi üzletben, Zrínyi Ilona-utca 2• szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom