Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 200-224. szám)

1936-09-23 / 218. szám

8. oldal JSÍYÍRVIDÉK „ JZABOLCSI HÍRLAP (Trianon 17.) 1936 szeptember 23. Megérkeztek a legújabb divatszövetek JEzí S S e^ yem s z° ny eS ár ub á zába Vay Adám-u. 2. szám. A nagykállói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 4200-1936. tksz. Árverési hirdetmény kivonat. Magyar Általános Hi eibank vég­rehajtatónak Lekli Andrásné Spinhér Juliána, Spinhér József (nős Lipták Teréz) Spinhér Márton kiskorú Spinhér Já tos és Mária végrehajtást szenvedők ellen indított végrehaj­tási ügyéb:n a telekkönyvi hatóság elrendeli a végrehajtási árverést 4000 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a nagykállói kir. járásbíróság te­rületén levő Napkor községben fek­vő, s a napkori 1000 számú telek­könyvi betétben A. kereszt 5 sor s 946/2 hrszám alatt felvett az Ördön­gös dűlőben fekvő s a B. 15—19 alatt Lekli Andrásné Spinhér Julián­ná, Spinhér József (nős Lipták Te­réz) Spinhér Márton, kiskorú Spinhér János és Mária nevén álló 189 négy­szögöl területü szőlőre 47 pengő kikiáltási árban, u. e. telekkönyvi bététben A. ke­reszt 6. sorszám 948/78 hrszám alatt felvett az Ördöngös üdülőben |fekvő s a B. 15—19. alatt Lekli Andrásné Spinhér Juliánná, Spinhér József (Nős Lipták Teréz) Spinhér Márton kiskorú Spinhér János és Mária ne­vén álló 5 négyszögöl területü árokra 1 P kikiáltási árban. u. e. betétben A. I. 1—2. sorsz. 1491, 1595. hrszám alatt felvett Hosszuföld és Nagyföld dűlőben fekvő s a B. 15—19. alatt Lekli Andrásné Spinhér Juliánná Spinhér József (nős Lipták Teréz) Spinhér Márton, kiskoiu Spinhér János és Mária nevén álló 2 hold 774 négy­szögöl területü szántóra 833 pengő kikiáltási árban, de a C. 55. sorsz. alatt özv. Spinhér Józsefné Lipták Terézia ja­vára bekebelezett özvegyi jog épség­ben tartása mellett. Az árverés alá eső A. kereszt 5, 6. I. 1—2. sorsz. ingatlanolkat a Magyar Általános Hitelbank végre­hajtató kérelmére a kikiáltási ár két­harmadán alul eladni nem lehet. A telekkönyvi hatóság az 5391— 1931. tk. sz. végzéssel özv. Spinhér Józsefné szül. Lipták Terézia javára bekebelezett özvegyi jogot megelőző jelzálogos hitelezők kielégítésére szükséges összeget 6700 pengőben állapítja meg s kimondja, hogy amennyiben ezen ingatlanok o'y ár ban adatnának el, mely ezt az ösz­szeget el nem éri, az árverés ha­tálytalanná válik s a nyomban meg­tartandó árverésen az ingatlan ezen özvegyi jogra tekintet nélkül lesz újból el árverezve. 2. A napkori 492. számú telek könyvi belétben A. I. 1—2. sorsz. 537, 538. hrsz. alatt felvett a Belte­lekben fekvő s a B. 3—7, sorszám szerint Lekli Andrásné Spinhér Ju­liánná, Spinhér József (nős Lipták Teréz), Spinhér Márton, kisk. Spin hér János és Mária nevén álló 1113 négyszögöl területü ház, udvar és szántóra 997 P kikiáltási árban, de a C. 56. sorsz. alatt az 5391 — 1931. tk. sz. végzéssel özv. Spinhér Józsefné Lipták Terézia javára be­kebelezett özvegyi jog épségben tar­tása mellett. A telekkönyvi hatóság a C. 56. sorsz. alatt az 5391—1931. tk. sz. végzéssel özv. Spinhér Józsefné Lip­ták Terézia javára bekebelezett öz­vegyi jogot megelőző jelzálogos hi­telezők kielégítésére szükséges ösz­szeget 7000 P-ben állapítja meg s kimondja, hogy amennyiben az in­gatlan oly árban adatnék el, mely ezt az összeget el nem éri, az ár­verés hatálytalanná válik s a nyom­ban megtartandó árverésen az in­gatlan ezen özvegyi jogra tekintet nélkül újból el lesz árverezve. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Napkor községházánál megtartására 1936. évi október hó 5. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési fel­tételeket az 1881. LX. t. c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 2. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított, óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél íetenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti el­ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. t. c. 147, 150, 17. §§. 1908. XLI. t. c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha töb­bet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. XLI. t. c. 25. §.) Nagykálló, 1936. junius 25. Dr. Reményi sk. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül Nagy József, irodafőtiszt. Express hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Borsót ciángázzal felelősséggel zsizsikte­lenitek. Bútordarabok poloska, vagy molytalanitását a saját he­lyiségemben vállalom. — Nánássy Kossuth-utca 9. 3708 Ujabban létesített összeköttetéseim folytán módomban van zálogleveles kölcsönöket pengő kölcsönre átváltoztatni. Csillag Nándor ny. banktisztviselő M. kir. Földmivelésügyi Minisztérium által engedélyezett ingatlan adás-vételi irodája. Nyíregyháza, Nyirvizpalota. Széchenyi-ut. Telefonszám: 601. 3468—1936. vsz. Árverési hirdetmény kivonata A nyiregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 31895—932-3. számú végzése folytán Simanecz János végrehajtató javára 514 P 33 f. s jár. követelé­sére 1936 évi aug. hó 3. napján foganatosított végrehajtás alkalmával lefoglalt s összesen 1691 P-re be­csült termények és 5 drb süldő in góságok a nyiregyházi kir. járásbí­róságnak Pk. 31895-1932. számú végzése folytán Nyirpazony határá­ban, alperes tanyáján 1936. évi szeptember hó 24. napján délután 4 és fél órakor a legtöbbet ígérőnek nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1936. ezept. 2, Labay Antal kir. jb. vhajtó. — Siestasszanatórium, Budapest, I., Ráth Györgysutca 5., a főváros egyik legideálisabban fekvő és orvo* silag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Beb és ideggyógyá» szat, sebészet, szülészet, nőgyógyá* szat, urológia stb. Röntgen. Kémia és mikroszkóp».a=laboratórium. Elek* trocardiograph (sziwizsgáló). Krogh* féle alap anyagcsere vizsgáló készü» lék. Enterocleaner (bélfürdő). Mo» dern vízgyógyintézet. Orvosilag ve* zetett villanyüzemű konyha. Első» rendű ellátás. 9700 négyszögöles park. Olcsó árak. Rpróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további isi 3 fillér, állást keresőknek 10 szóig M fillér, tnladen további szó 8 fillér KIADÓ LAKÁSOK KIADÓ november l-re Uj-utca 39. szám alatt 3 szobás, előszobás uri lakás, magá­nos, parkírozott udvarral, minden mellék­helyiséggel. Havi 68—70 P. 3x Különbejáratu csinosan bútorozott szoba október 1-től kiadó. Bercsényi-utca 3. — Megtekinthető a délelőtti órákban. BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK INAS-SOFFÓR szakácsnő házaspárt ke­res vidéki uricsalád. Ajánlatokat továb­bit Dorka István dr. Kisvárda. 4481-3­Megbízható, ügyes 14—15 éves leányo­kat kifutólánynak azonnal felveszünk. Cim az Ujságboltban 3x Ujságkézbesitő asszonyt felvesz az Uj­ságbolt. 3x KÜLÖNFÉL E yÁpolónő ajálnkozik privát betegek ápo­lására, vagy orvos mellé is. Széchenyi-ui 9 szám. 4508-2^ Pianinot keresünk bérbe. Cimet kiadó­hivatalba kérünk. 2x Templom részére régi csillárt, esetleg karos gyertyatartót keresek. — Kubala„ Báthori-utca 28. 4525­Nyakkendőt szakszerűen tisztitok, javítok és alakitok. Szarvas-utca 32 439$ Bélyeggyüjteményt, tömegbélyeget min­den mennyiségben megvesz, legtöbbet fizet Tiszolczy főtiszt, Debrecen, Ber­csényi utca 95. 455 6­Egy féderes taliga és gumikerekek eladók Nagy kocsifényezőnél Epreskert u. 54. sz; Kosztümöt, kabátot ősziruhát a legnagyóbb igényeket kielégí­tően készít Vaskóné Csesznák Ilona noi­szabó, Szarvas-utca 32. szám. Nyomtatványok alábbi szövegben a ki­adóhivatalban darabonként lOfillérét kap­hatók. Üzlethelyiség kiadó. Kiadó pince, Ez a ház eladó. — hóid töld eladó. Bú­torozott szoba, kiadó lakás, 1, 2, 3, 4, 6. szobás stb. TISZTA mosott rongyot bármily mennyi­ségben vesz a Merkúr könyvnyomda. A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős: A Szabolcsi HirlaD Lapkiadó Betéti Társaság. Kovách B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meű és nem adunk vissza. Nvomatott a „Merkúr" könyvnyomdába* Nyíregyháza, Bercsényi ucca 3. »su Féifi inget most olcsón vásárolhat! Fehér ing dupla melles ... Szines ing külön galérral Apacs ing minden színben ... Pouplinette ing bélelt melles Cimre ügyelni! 198 228 2 68 3-48 Selyem pauplin ing szép szinben ... 450 Trikóselyem ing minden szinben ... 5-50 Férfi háló ing 2 98 Szines fiu ing 1'98 Férfi rumba ing . Gyermek pizsama. Férfi pizsama Férfi rövidnadrág. 3-98 228 450 128 Olcsó Áruház Bessenyei-tér 15. Takarék átjárónál

Next

/
Oldalképek
Tartalom