Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 200-224. szám)

1936-09-03 / 202. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, M-6 szeptember 3. •« / •• / •• 7 ('Irtanon 17J 1V éTfoSya m 202 í 1041 «tam. i/* Steekesztöség és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. Postatakarék! csekkazám 47139. Telefon 77. POLITIKAI NAPILAP Előfizetés 1 hóra 2*50 P. Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Tiszántúli érdek, szabolcsi érdek Valahányszor a Tiszántúlról írunk, sohasem gondolunk csupán Sza* bolcsra, mindig előttünk lebeg az egész földrajzi és szociológiai, gaz* dasági egység. Fájdalmak, csalódá* sok' és hősi ellenállások földjére gondolunk, amelyek segítségért kiá!;­tanak. Most Tiszántúli Vásár van Debrecenben, örvendünk e vásár nagy sikerének, ami Debrecen ja* vára van, megérzi ennek ösztönző hatását Szabolcs is, ha nem is köz* vetlenül, de a titkon, láthatatlanul összefüggő gazdasági erők törvénye alapján: iközvetette.n Most, hogy megnyitották a TIKÁV*vásárt Deb* recenben, a Kereskedelmi és Iparka* mara díszülésén is ott volt Szabolcs kereskedőinek, gazdáinak képvise* lcte. Az impozáns együttesből ki kellett, hogy csendüljön a tiszántúli gondolat. Volt is erre alkalom, fel is hangzott számos felszólalásban a Nyírséget is egybefoglaló tervek vágya és sürgetése. A kereskedelmi miniszter beszé* dében olyan kérdéseket taglalt, mes Ivek határozottan egyetemes jelen* tőségűek az egész Tiszántúlon. A búzaár kérdésében kijelentette, hogy a kormány továbbra is kitart az értékesítés terén szem előtt tar* tott nagy elvek, a termelő és fogyasz* tó érdekeinek szolgálata mellett. A nemzetközi szerződések által biztos sított árakat be kell tartanunk. A gyapjú megkötése, a minimális ár biztosítása is a Tiszántúl érdekeit szolgálja. Általában a miniszter ki* jelentései létérdekünkben érintenek bennünket, szabolcsiakat is. A kor* mány a Tiszántúl produktumainak nagyobb teret nyújt, — mondotta Winchkler kereskedelemügyi mi* niszter és ennek az Ígéretnek a be* váltása gazdasági javulást eredmé* nyez majd az ezer sebtől vérző vi* déken. A halzsírimport kizárása, a napraforgóolajjal való pótlása olyan tettek, amelyek innen, a szabolcsi kisgyűlésből felterjesztett, szorosan a mi kisembereinket, a napraforgót termelő szabolcsiakat érintő igen fontos gazdakívánságot honorálnak. Régi kérése Szabolcsnak a tarifás lis nehézségek megoldása. A minisz* ter bejelentette a tiszántúli vasúti közlekedés meggyorsítását, ezer ki* lométeres távolságon a síncserét, amivel jelentős munkaalkalom jut majd népünknek. A tiszántúli be* kötő utak végleges kiépítése is olyan program, amely számos szabolcsi községnek és tanyának létérdeke. A polgári pontonhídról, a Felső*Tisza hajózhatóvá tételéről tett kijelenté? seit is bizakodva hallgatták a nagy* gyűlés szabolcsi résztvevői. Üjra és újra hangoztatjuk, hogy a Tiszántúlról való gondoskodásunk sohasem lehet csak Debrecent, a debreceni piacot érintő program. A Tiszántúl igazi nagy sebeit itt, Sza* A király kívánságára maradt ki Titulescu a kormányból A román belpolitikai helyzet to* vábbra is élénken foglalkoztatja a külföldi sajtót. Az angol sajtó a ro* mán kormány eljárását színpadias beállításnak minősíti, amely komoly változást nem hoz. A Times szerint a kormány eljá* rását a legjobban az jellemzi, hogy bár a jobboldali kilengések miatt vált szükségessé a kormány átala* kítása, mégis alig egy órával az új kormány megalakulása után a jobb* oldali szervezetek már nyíltan osz* togattáik jelvényeiket a bukaresti utcákon. A félhivatalos Petit Párisién fran* ci,a lap Tatarescunak egy nyilatko* zatát közli. A nyilatkozat szerint a király akaratának kellett eleget ten* ni Titulescu menesztésével. Ez volt a feltétele annak, hogy Tatarescu továbbra is a hatalmon maradjon. A spanyol nemzetiek nagymeny nyiségii lőszert zsákmányoltak A spanyol nemzeti csapatok lrun körül tovább folytatják előretörésük ket s az egyik fontos stratégiai pon* tot elfoglalták. A kormányesapato* kat e harcokban valósággal meg* tizedelték. A kormánymilicia ellen* állása még tart, de a nemzetiek újabb és újabb erősítéseket kapnak s a harcok kimenetele nem l'ehet kétséges. Lo ndoni jelentés szerint egy szov* jet tábornok érkezett Madridba f átvette a kormánycsapatok vezeté* sét. Mola tábornok kijelentette, hogy a legutóbbi harcokban olyan nagy* mennyiségű lőszert zsákmányol* tak, hogy az elegendő lesz Madrid elfoglalásához. A képviselőház összeülése után összehívják a pártközi értekezletet Ismeretes, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök a választójogi kérdé* sek megtárgyalása céljából levelet intézett Sztranyavszky Sándorhoz, a képviselőház elnökéhez s arra kér* te, hogy a legközelebbi jövőben hív* jon össze pártközi értekezletet. Sztranyavszky Sándor most ezzel a levéllel kapcsolatosan a következő nyilatkozatot tette: — A miniszterelnök úr felkérésé* nek megfelelően a képviselőház ülé* sének megkezdése után nyomban érintkezésbe lépek a politikai pár* tok vezetőivel egy pártközi konfe* rencia összehívása érdekében. A választójogi pártközi értekezlet tervét valamennyi politikai párt megértéssel fogadta. Ivády Béla nyilatkozata szerint a javaslat felett való pártközi értekezlet bizonyára megteremti a kedvező légkört a pártok között, amire az ország ér* dekében is nagy szükség van. A független kisgazdapárt helyes* léssel fogadta a tervet. Friedrich István a miniszterelnök jószándékát látja a pártközi érte* kezlet összehívásában. Véleménye szerint a leghelyesebb volna, ha az ellenzéki pártok paktumra lépné* nek a választójog kérdésében. Petrovácz Gyula a kereszténypárt nevében jelentette ki helyeslését. Buchinger Manó a szociáldemo* krata párt véleményét ezekkel a szavakkal juttatta kifejezésre: Tel* jesen felesleges a pártközi értekezlet összehívása. A kormány nem visz kész javaslatot az értekezlet elé A pártközi értekezlettel kapcso* latosan illetékes helyen kijelentet* ték, hogy a kormány nem terjeszt kész javaslatot az értekezlet elé. Célja az, hogy meghallgassa az egyes pártok felfogását s ennek meghallgatásával, az ország érdé* keinek megfelelően készítse el az* után a parlament elé kerülő tör* vényjavaslatot. A' Nep természete* sen szintén kifejezésre juttatja ál* láspontját, ez azonban nem lesz egyben a kormány álláspontja is. bolcsban érezhetjük s ezek a sebek orvoslást sürgetnek. A Gömbös* kormány kereskedelmi minisztere tekintettel volt bekre és ezért beszédére. ezekre hálásan se* gondolunk Budavár visszavételének jubileuma Buda várának a töröktől való visz* szafoglalási ünnepélyét ma délelőtt tartották meg s ma délelőtt leplez* ték le a Bécsikapu*téren a nap em* lékére készített emlékművet. Reg.gel a koronázó templomban Serédy Jusztinián hercegprímás iin* nepi misét pontifikált, majd az ün* neplő közönség innen a Bécsikapu* térre vonult. Az ünnepélyen megje* lent a kormányzó, József és József Ferenc királyi herceg, Auguszta fő* hercegasszony, Hóman, Bornemisza, Kátjya, Winchkler miniszterek, a felsőház és képviselőház számos tagja, a püspöki, tábornoki kar, igen sok külföldi küldöttség. A hősi emlékműre az első hatal* mas koszorút a kormányzó he* lyezte el. Tanácskozások a miniszter­elnöknél Gö.mbös Gyula miniszterelnök ma délelőtt hosszas tanácskozást folytatott Darányi Kálmánnal, Lá* zár Andorral és Tahy államtitkár* ral. A tanácskozások délután is folytatódnak. Délután Ivádv Bélát és több más politikust fogadja a mi* niszterelnök. Stalin beteg Moszkvából az a hír érkezik, hogy Stalin nagybeteg. Állítólag májbaja van. Ezt a hírt más oldal* ról is megerősítették. Zürichben Stalin hívei gyűlést rendeztek s a jelenlegi szovjetkor* mány mellett foglaltak állást. A gyűlésen Trockij sok híve is jelen volt. A gyűlés végül is botrányos verekedésbe fulladt. Szabaddá tették a búzaexportot A kormánv rendeletet adott ki a búzaexportnak szabaddá tételére. Szerdától kezdve az eddigi megkö* töttség megszűnik s szabad a búza kivitele. Osztálysorsjáték Az osztálysorsjáték mai húzásán • következő nagyobb nyereménye* ket sorsolták ki: 20.O0O pengőt nyert: 27376, 50848, 53340. 10.000 pengőt nyert: 19545. 4000 pengőt nyert: 54511. 2000 pengőt nyert: 63212. 1000 pengőt nyert: 1785, 21764, 27093, 55162, 56173. Időjárás Lassan gyengülő északnyugati szél, változó felhőzet, legfeljebb pár csepp eső. A nappali hőmérséklet nem változik lényegesen, az éjjeli lehűlés erősödik. Budapesten ma délben a hőmérséklet 20 Celsius fok volt. A tengerszintre átszámított légnyomás 764 mm, alig változó irányzat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom