Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 200-224. szám)

1936-09-01 / 200. szám

Ara 10 fillér. Nyiregyhaza, »as6 szeptember 1. y? j » (7rtanon Í7j I V_ éT!oíyamt 200 üoss * KeClCl YÍRVIDÉK OLCSI HIRLAP Srokesztöség és kiadóhivatal Bethlen-utca U POIITÍOI NAPIT ÜP Előfizetés * hóra 2*50 P. Negyedévre 7*50 P Postatakarék! csekkszám 47139. Telefon 77. íUiilllMi MrÍMr Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Nemzeti összefogás — nemzeti egység Nevezne Eckhardt Tibor nemzeti •összefogásnak azt, amit mi nemzeti egységnek, a tényen nem változtat. Fontos, hogy ime egy ellenzéki párt* vezér visszatérve nyári pihenője* bői, miközben bizonyára elméllyedt az ország problémáiban s elvonul* tak szemei előtt azok a nagy kérdé* sek, amelyek fölött nem lehet át* siklani a nemzetünk legszürkébb polgárának sem, — ráébredt Eck* hardt Tibor arra, amit mi immár évek óta nemcsak hirdetünk, szór* galmaaunk és agitálunk érdekében, hanem kézzelfogható eredményeket is fel tudunk mutatni. Ha Eckhardt Tibor előtt megvilágosodott a nem* zeti erők összefogásának nagy szüksége s maga is a nemzeti erők tömörítésének gondolata mellé áll* va hirdeti megnyilatkozásaiban az összefogást, ez mindenesetre méc ma sem iött későn. Adva van ugyan a gondolata annak, hogy vissza* idézzük közvéleményünk emlékébe azokat a támadásokat, amelyek sú* lyos kerékkötői voltak a nemzeti irányú szervezkedésnek, szóval a nemzeti erők összefogásának. Szo* piorú s bizony elfeledésre érdemes tényeket tudnánk itt felsorolni, de reménykedve a végső eredmény minden irányban előnyös bekövet kezesében, inkább arra mutatunk •most rá. hogy hová juthat porig alázott nemzetünk, ha a munka nem a pártütések légkörében, hanem a vállvetett összefogás jegyében halad tovább. .Szeretnénk emlékeztetni politikai ellenfeleinket azokra a megnyilat* kozásokra, amelyek minden konkrét kérdésben úgy hagyták el Gömbös Gvula ajkát, ahogy azok a szívében születtek, ahogyan azokat jószán* dékú vágyai s nemes törekvései dik* tálták. Annak a poli lkának, amit Gömbös Gyula hirdet, a becsületes* ség és őszinteség a legfőbb kelléke. El sem képzelhető máskép, hogy a népi erők összefogását meg lehes* sen valósítani. Ne hirdessen itt senki bizalmi válságot s ne igyekez* zék a nép előtt azt a hiedelmet kel* teni, hogy most, amikor úgy kül* mint belpolitikailag nyitott ajtókat látunk magunk előtt, amikor a GömböSífóle politika minden vágá* nyán kezd a megvalósulás reménye kibontakozni, ne hirdesse . ilyenkor senki, hogy a nép lelkéből hiányzik a bizalom és a hit. Soha széles nép* rétegek nem tekintettek olyan őszinte és nyílt szemmel vezető személyek irányítása felé mint ma, Ennek a népi erőkre támaszkodó összefogásnak, amely a nemzeti egy* ség gondolatában inkarnálódik, tá: gulni és állandóan szélesedni kell. mert ez jelenti a szervezeti erőt. A közvélemény őszinte örömmeJ hallja a nemzeti vezető politikusai* nak ajkáról azokat a kijelentéseket 1 miniszterelnök csütörtökön utazik szabadságra Gömbös Gyula miniszterelnök ma délelőtt fogadta a miniszterelnök* ség és a honvédelmi minisztérium szakelőadóit, majd Ernszt Sándor jelent meg kihallgatáson a minisz* terelnöknél. A kihallgatások holnap is foly* nak. Utána a miniszterelnök kihall* gatáson jelenik meg a kormányzó előtt s valószínűleg csütörtökön vagy pénteken utazik el szabadságára. A miniszterelnök szabadságával kapcsolatosan az egyik hétfői seg* geli lapban közlemény jelent meg. Illetékes helyen annak közlésére ha* talmazzák fel a Magyar Távirati Iro dát, hogy a közlemény tartalma, a hivatalos orvosi véleményt kivéve, elejétől végig valótlanság. Franciaországban kedvetlenül fogadták Titulescu bukásának hirét Párisból jelentik: Tatarescu kor* mányának megalakulását s Titules* cunak az új kormányból való ki* maradását aggodalommal fogadták. A változás francia vélemény szerint nemcsupán személyi változás. Bár* mennyire is igyekezett Tatarescu megerősíteni, hogy a kormányváltó* zás irányváltozást nem jelent, a francia közvélemény egészen más* ként fogja fel a dolgot. A Paris Soir*ben Sauerwein nem hiszi, hogy Románia megmaradna az eddigi külpolitikai irány mellett. Bukarestben kétségtelen jelei mu* tatkoznak annak hogy a német be* folyás egyre jobban erősödik. Né* metország kedvező helyzetét egyre jobban kihasználja s kereskedelmi és gazdasági téren gyümölcsözteti. Németország egyre több pozíciót foglal el Romániában a kisaitant másik két államával szemben. Hasonlókép foglalkozik a kor* mányváltozással az olasz Messagero is. A lap szerint Titulescu nem ör* vendett népszerűségnek Romániá* ban. Romániában sohasem tudták megérteni Titulescunak Genfben végzett bűvészkedéseit. Titulescu maga sem tudta megérteni a román nép lelkét. A lap reméli, hogy most már Olaszország és Románia között is szívélyesebb lesz a viszony, hogy Titulescu eltávozott. Irunból menekül a lakosság A francia—spanyol határ mentén folyó harcokról a Havas*ügynökség a következőket jelenti: Az elmúlt éjszaka Irunból a gép* kocsik szakadatlanul szállították a lakosságot a határra. A nemzeti front jelentése szerint addig a vá* rosba nem vonulnak be, míg csak egy ember is ellenállást fejt ki. A nemzetiek mindenáron kerülni akar* ják a lakosság pusztítását. Az éjszaka egyes helyeken csak csapatszállítások folytak, csupán Madridtól nyugatra folyt élénkebb harci tevékenység. A felkelők repü* lői bombát dobtak a belügyminisz* térium és a hadügyminisztérium épületére. Aa éjszaka folyamán újabb fegy* ver* és lőszerszállítmány érkezett Franciaországból a spanyol milicia részére. Oviedonál a kormánycsapatok két tűz közé kerültek. A nemzeti repülők ma délelőtt bombázták Irunt. Magyarország vezet a sakkolimpiászon A müncheni sakkolimpiászon teg* nap lejátszották a függőben maradt játszmák legnagyobb részét. A ver senyen Magyarország vezet 98 pont* tal, 2. Lengyelország 95K ponttal, 3 Németország 94 ponttal. A további sorrend: Jugoszlávia, Csehország Ausztria, Lettország, Dánia, Svéd* ország. A többi 11 nemzet pontszá* ma nem éri el a 8o*at. amelyek az összetartás és a nem* zeti egység szervezetének építmé* nvét erősíti s éppen ezért emeljük ki Eckhardt Tibor nyilatkozatából azt a passzust, amelyik nemzeti ösz* szefogást hirdet. Azt óhajtjuk, hogy értelmezze Eckhardt Tibor ezt a gondolatát úgy ahogyan a legjob ban kielégíti a nemzet igényeit: is* merje fel a nemzeti iráayú szervez* kedés múlhatatlan szükségét s tegye magáévá azt a gondolatot, amelyik •a nemzetet egységbe kívánja fog< lalni. Elismerjük, hogy ebben az egységes szervezetben helyet fog* lalva, Ecikhardt Tibor is kiváló ér* téket fog képviselni, nagyobb érté ket a nemzet számára, mint ami* lyent az utóbbi években nyújtani tudott. Papén nyilatkozik Horthy kormányzó útjáról Az Est mai száma hosszabb nyi* latkozatot közöl Papén kancellártól. Papén kijelentette, hogy Horthy Miklós kormányzó németországi látogatását a német nép nagy öröm* mel és rokonszenvvel fogadta. S bár az ilyen látogatások csupán udva* riasságból történnek, nem lehet le tagadni azt a kedvező hatást, ame* iyet Horthy Miklósnak Hitler ve* zérnél tett látogatása a két nemzet közötti további szívélyes viszony kiépítésére gyakorol. A július ll*iki egyezmény csak kezdete annak a további lépésnek amelyet Németország a baráti vi* szonyban levő államok felé tesz. Lengyel-francia közeledés Párisból jelentik: Rydz*Smi,gly len* gyei hadügyminiszternek párisi lá* togatása nemcsak udvariassági tény. hanem politikai tekintetben is nagy* jelentőségű. A Matin úgy véli hogy új gyümölcsök fakadnak a két nem* zet közötti viszony megerősödése terén e látogatás nyomán. A hadügyminiszter elsősorban ka* tonai kérdésekről tárgyal Párisban. azonban gazdasági és politikai kér* dések is szóba kerülnek. A két nemzet között eddig fenn* állott félreértést sikerült elsimítani. Fülekről kiutasították a magyar munkásokat A füleki zománcedénygyárnak 2000 munkása két héttel ezelőtt sztrájkba lépett. A munkaadó és a munkások között sikerült megegye* zést létesíteni s a munkások bérét 10 százalékkal felemelték. A meg« egyezés azonban azzal végződött, hogy a béremelés csak: a cseh mun> kásokra vonatkozik, ennek ellenéi ben viszont a magyar munkásokat azonnal el kell bocsátani. Az a ma* gyar munkáscsoport, amely határ* átlépési igazolvánnyal járt Salgótar* jánból Fülekre, most elvesztette a kenyerét. Lőrinc Márton házat kap! Lőri.ncz Márton olimpiai bajnok a kis tölgyfacsemetét szülővárosá* nak, Szentesnek ajándékozta. Szén* tes város közönsége most hálája je* léüj gyűjtés útján házat épít Lőrincz Mártonnak* Osztálysorsjáték Az osztálysorsjáték mai húzásán a következő nagyobb nyereményei ket sorsolták ki: 20.000 pengőt nyert 2539. 10.000 pengőt nyert 5015, 48911. 5000 pengőt nyert 3612, 12778. 4000 pengőt nyert 54884. 3000 pengőt nyert 13098. 2000 pengőt nyert 2106, 44926, 72708, 75100. 1000 pengőt nyert 25181, 34822, 36175, 70429, 76718.

Next

/
Oldalképek
Tartalom