Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 176-199. szám)

1936-08-18 / 189. szám

m <m m % **** m m OLCSI HIRLAr (Trianon 17.) 1936 augusztus 12 . 94. oldal burgonyatermésre 1 üati kilátás »>„í .--» . ., ' Szabolcs vármegye gazdasági fel­ügyelőjének jelentése szerint a rend* v feívül szeszélyes és szélsőséges idő* ••ájárás' igen sók helyen kedvezőtlenül -4»tott'x» kalászosok--érésére s ennek következtében kisebb-nagyobb csa* •tödás érte a gazdákat. Kisebbsna* gyobbikárt 'okozott a jégverés is, '•rkülönösen a'dohányban a vármegye .^ számos községében: : ; ••-. Kalászosokból- a terméseredmény '-általában k0páb'pestiek .mondható. ó. Az«>esőzésa kapásokra jó-hatással volt. A tengeri igen jő, csőfejlődése' ^és. a szemképződés ;igen kedvező. A ,T,bjW.rgQnya terméshozama helyenként' .Js^lönböző, általába,n ;,xéve azonban tftrmésre, v&p ;ki)átás! Ugyancsak ; ..Je^dvjezően. alakúi.a.,mesterséges ta*: ^kiar^nyok. terméshozama. A. rétek és legelők csaknem általános gondo* Azatl^nságukhqz,,és aa. ápolás hiányá*. ^joz.Jrépest kielégítő.',,'közepes fűho*; . ^apf^t adtak. \ . .-'..• \ Felvételek a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület miskolci iogaka ; démiáián az 1938 37. tanév f * |. felére . Azon véglett, középiskolai tanulók, .akik újonnan beiratkozni óhajtanak, . kötelesek a beiratkozási engedélyért • & jogakadémia dékáni hivatalához r£e»yujtott kérvénnyel folyamodni, A ."ifi>!*amodási határidő 1936 augusz­. áu»«25. Á felvételi kérvényhez a kö­vetkező eredeti okmányok , csato ..landók ; , ,. a) születési anyakönyvi kivonat, , ^középiskolai érettségi bizonyit .vágy, c) erkölcsi bizonyítvány a fo­t'Jyamodó nemzethüségéről és erkölcsi ^egbizhatóságáróJ, d) hatósági bi­zonyítvány, arról, hogy a folyamodó hadiárva, ej ha a folyamodó atyja jharctéri s?p.lgá).atot teljesített, Károly csapatkereszt elnyerésének igazolása, f) JtözhatóságL -bizonyítvány a fo­lyamodó szüleinek^ foglalkozásáról, Itó^yoni helyzétéről'lés arról;; hogy a szülők mióta laknak jelenlegi la­kóhelyükön, hol Jakiak ezelőtt s amennyiben több helyen laktak volna, mi volt a foglalkozásuk régebbi la­khelyeiken, g) >a Ajnás főiskoláról .jövők még távozási- bizonyítványt is .KfMelesek csatolni. A kérvényhez 2 P okmánybélyeg is 1 P kezelési költség csatolandó. ^ Nem eredeti okmányokkal felsze telt kérvények, nem vehetők figye­lembe. A beiratkozásnál személyes ipegjelenés kötelező. Allategészségiigylink ««ií '~A törvényhatósági állatorvos a kö* ^tkezőket- Jeleníti állategészség* t yünk juuus havi állapotáról:., A raga#s Slíáfbetegségek ' közül júliusban egyedül a sfertésorbánc okozott'egy községben némi kárőso* dást, ámennyibéhÍJ'Demecserben jár* •ányóisan lépett fel. A betegség el* é&jtás>á< céljából^sürhére járó ösz* szes sertéseket beoltották, úgyhogy a betegség iitösfc .már csak : szórva* nyosan iordail' éöí. á A sertéspestis elleni védekezés Séljábóli 'iíTisssabercel, • Pazony; és Oomibrádiközség,szegény gazdái ser* léseinek betíllasa í'jérdekébenr • 7540 kcm.iíszérumötí \*alamint . ,,214 kcm. kóranyagot utaltak ? -i'Gégéfl'^vkö.zS'é.gben a vgyakori •.: ve* WjettalgsöaWiatia^: gazdik öjzönség . .az eb.elc j:80%ájfeU\l^i|.én.t beoltotta;- ;ve* s-geít^g etfeít^'lez a.;b£tegség. ar kö?* ségben . • .^.i.x . SZABOLCSVÁRMEGYE NÉPMOZGALMI ADATAI JULIUSBAN Szabolcs vármegye területén ez év júliusában 1032 gyermek született, 27*tel kevesebb, mint az előző hó* napban s 36*tal kevesebb, mint a mult év ugyanezen hónapjában. A halálozások száma 590 volt,' 58*eal több, i^int az előző hónapban és 83*mal több, mint a mult év ugyan* ezen hónapjában. A természetes szaporodás 442 volt, tehát 27*tel ke* vesebb, mint az előző hónapban és 119*cel kevesebb, mint a mult , év ugyanezen hónapjában. Az egy éven alúl elhaltak száma 239, 71*gyel több, .mint az előző hó* napban s 62*vel több, mint a mult év ugyanezen hónapjában. Ezek az adatok a vármegye lakos* 6ágának természetes szaporodása terén tehát igen szomorú adatokat tárnak elénk. Nagyon emelkedett a kórházi ápo* lásra utaltak száma is. Júliusban Nyíregyházán 1054, Kisvárdán 259 beteget vettek fel. Rendőri hullaszemle 19 esetben volt. öngyilkosság 5 ízben fordult elő. A dadai alsójárásban 13 gyermek* bénulásos megbetegedés történt. A fertőzések tovaterjedésének meg* gátlása végett a szükséges intézkedé* sek megtétettek. Körzeti iskolaíelügyelők Szabolcsvármegyében dinszky Nándor nyirszőlősi áll. el. isk. igazgató. Ligetaljai járás 11. körzete: Nyír* acsád, Nyirábrány, Nyirmártonfalva. Felügyelő Kovács Károly nyirmi* hálydi áll. elemi isk. igazgató. Nagykállói járás 1. körzete: Bal* kány, Biri, Kállósemjén, Kiskálló, Nagykálló, Szakoly. Felügyelő Har* math Sándor nagyhalászi ref. tanító. Nagykállói járás II. körzete: Bö* köny, Érpatak, Geszteréd, Napkor, Üjfehértó. Felügyelő Lakatos Emil áll. tanítóképző intézeti gyalk. isk. tanító. Nyirbaktai járás: Apagy, Bakta* lórántháza, Besenyőd, Laskod, Leve* lek, Magy, Nyiribrony, Nyirjákó, Nyirfkércs, Nyirmada, Ófehértó, ör, Petneháza, Pusztadobos, Ramocsa* háza, Rohod, Vaja. Felügyelő Bél* teky Károly nyirmadai ref. elemi isk. igazgató. Nyírbátori járás: Encsencs, Kis* léta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyír* bogát, Nyirgyulaj, Nyírpilis, Piricse, Pócspetri. Felügyelő Nánássy Gyula nyírbátori áll. el. isk. igazgató. Nyirbogdányi járás I. körzete: Kótaj, Nagyhalász, Nyirpazony, Nyírszőlős, Nyírtura, Oros. Fel* ügyelő Gábry Bertalan nyíregyházi r. kat. elemi isk. tanító. Nyirbogdányi járás II. körzete: Berkesz, Beszterce, Demecser, Gé* gény, Kemeose, Kék, Nyirbogdány, Nyírtét, Sényő, Székely, Tiszarád, Vasmegyer. Felügyelő Tóth Gábor újfehértói ref. elemi isk. tanító. Tiszai járás I. körzete: Eperjeske, Győröcske, Lónya, Mándok, Má* tyus, Tiszamogyorós, Tiszaszent* márton, Tiszabezdéd, Tuzsér, Zsurk. Felügyelő Mátyás István kisvárdai áll. elemi isk. tanító. Tiszai járás II. körzete: Benk, A vallás* • és közoktatásügyi m. kir. miniszter Szabolcs vármegye népiskoláit új körzetekbe osztotta be s ennek alapján történt meg a körzeti iskolaíelügyelők kineve* zése is. Az 1936—37. iskolai évtől a követ* kezőkben működnek iskolafelügye* lök: Dadai alsó járás 1. körzete: Báj, Büdszentmihály, Csobaj, Prügy, Ti* szabüd, Tiszaeszlár, Tiszaladány, Ti* szalök, Tiszatardos. Körzeti fel* ügyelő v. Kiss Jenő nagykállói ref. elemi isk. igazgató. Dadai alsó járás II. körzete: Pol* gár,.Taktakenéz, Tiszadada, Tisza* dob. Iskola felügyelő v. Derencsényi Miklós nyíregyházi r. kat. elemi isk. igazgató. Dadai felső járás I. körzete: Buj, Cáva,' Paszab, Ibrány, Vencsellő. Felügyelő Járosi Szilárd kir. tanfel* ügyelőséghez berendelt áll. elemi isk. igazgató. Dadai felső járás II. körzete: Bal* sa, Kenézlő, Rakamaz, Szabolcs, Ti* már, Tiszabercel, Tiszanagyfalu, Viss, Zalikod. Felügyelő Zsirkó Gyula nyíregyházi áll. elemi isk. tanító. Kisvárdai járás I. körzeté: Anarcs, Gyulaháza, Jéke, Kisvárda, Nyirka* rá.sz, Nyírtass, Papp, Szabolcsbáka. Felügyelő Benőcs József kisvárdai r. kat. elemi isk. igazgató. Kisvárdai járás II. körzete: Ajak, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Kék* cse, Komoró, Pátroha, Rétközbe* renes, Szabolcsveresmart, Tiszaka* nyár. Felügyelő Bóczér István kis* várdai áll. elemi isk. igazgató. Ligetaljai járás 1. körzete: Nyir* adony, Nyirbéltek, Nyirgelse, Nyir* lúgos, Nyirmihálydi. Felügyelő Du* MERKÚR Készít: mindenféle nyomtatványokat a leg­olcsóbban és a legiz­lésesebb kivitelben. — Szedőgépes üzem. A • • NYOMDAÜZEM NYÍREGYHÁZA, BERCSÉNYI-U. 3. TELEFONSZÁM: Gemzse, Gyüre, Kisvarsány, Ko* pócsapáti, Lövőpetri, Mezőladány, Nagyvarsány, Nyírlövő, Révaranyos, Tornyospálca, Újkenéz, Záhony. Felügyelő Somogyi János papi áll. elemi isk. igazgató. Nyiregyháza megyei város összes külterületi népoktatási intézmé* nyeire felügyelő Dövényi Zoltán nagylaposi közs. elemi isk. tanító. Hatmillió pengő adóhátraléka van a vármegye lakosságának Szabolcs vármegye adózó polgá* rai az elmúlt évi hátralékkal és a folyó évi kivetéssel együtt 8,400.964 pengő 63 fillér tartó, zással indultak ennek az évnek. Erre a tartozásra eddig 1.246.776 pengő 79 fillért fizettek be. Az összes adótartozás tehát 7,154.187 pengő 84 fillér. Ez az ösz* szeg a folyó évi előírásnak 183 szá* zaléka. A hátralékból nem esedékes még a negyedik negyedre eső adótarto* zás. Ennék a levonásával végered* ményben a múltra vonatkoztatva az adózó polgárok 6,181.526 pengővel és 51 fillérrel tartoznak a kincstárnak. Értékálló zongorát az ország egyetlen zon­goragyárában vásároljon MUSICA-nái /III. Erzsébet-körut 43. (Royal Apolló) Szent István hetében 10 százalék külön engedmény. Vétel-Csere Javítás-Hangolás Kedvező fizetési feltételek, váltó nélkül, kézelési költség nincs. Bornemisza Géza iparügyi miniszter nyitja meg a TÍK&Y-ot A Tiszántúli Ipari Vásár megnyi* tását augusztus 29*én, szombaton délelőtt 10 órára tervezte a rendező* ség. Az ünnepélyes megnyitásra a kamara elnöksége Bornemisza Géza m. kir. iparügyi minisztert kérte fel. Az iparügyi miniszter a felkérést el* fogadta, minthogy azonban elfoglalt* sága miatt csak a déli gyorssal tud érkezni, így a kiállítás megnyitása nem délelőtt 10 órakor, hanem déli 12 órákor lesz. A kiállítás meg.nyi* tása után 2 órakor lesz a díszebéd az iparügyi miniszter tiszteletére. A miniszter és kísérete a délután 5 órai gyorsvonattal utazik el. Amint arról már megemlékeztünk, a kiállí* tást szeptember l*én Winchkler Ist* ván kereskedelemügyi miniszter Iá* togatja .meg, akinek a tiszteletére a kamara 4 órakor díszközgyűlést fog tartani. Ugyancsak meglátogatja a kiállí* tást dr. Lázár Andor igazságügymi* niszter is, Debrecen város ország* gyűlési képviselője, a látogatás napja egyelőre nincs megállapítva-

Next

/
Oldalképek
Tartalom