Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 176-199. szám)

1936-08-30 / 199. szám

10. oldal HIRLAP (Trianon 17.) 1936 augusztus 30. Hői és férfi szöVetujdonságok, Brammer maradékok óriási választékban érkeztek Zrínyi Ilona-utca 11. szám. Telefon 124. TJjlajta gazda-bajok. A marha-hizlalás nehézségei Németországgal nem volt könnyű megkötni az exportszerződést. Né* metország ugyanis csak az egészen nehézre hizlalt, príma göbölyt haj* iandó Magyarországból beereszteni. Érthető tehát, hogy akik ezt az ál* lamközi szerződést nagy*kínosan ki* verekedték, mindenképpen elejét akarják annak venni, hogy kevésbé lelkiismeretes alkalmi exportőrök esetleg másodrendű vagy féligkész áruval kísérletezzenek, illetve jelen* jenek meg a német piacon. Németország felé Magyarország* ból tehát csak olyan göböly rakható be és bocsátható át a határon, ame* lyiket a hivatalos szakértői ellenőr* aés prímának és export*érettnek márkázott be. Akinek exportcélokra hizlalt mar* hája van: bejelenti a Küilkereske* delmi Hivatalnál. Ez díjmentesen le* küldi szakértőjét, aki a helyszínen megállapítja, hogy a göböly kész*e már, vagy sem? Amelyik kész, az megkapja a fülébe a belepréselt szá* mozott márkát. El kell ismerni, hogv a Külkereskedelmi Hivatal szakér* tőinek a pártatlansága ellen még nem merült fel alapos panasz. . A Külkereskedelmi Hivatalban nyilvántartják, hogy melyik község* ben mennyi az exportérett és meny* nyi a másodrendű áru, amely csak bizonyos továbbhízlalás után válha* tik majd elsőosztályúvá. A márkázás egyelőre csak „export* ra alkalmasnak" minősíti az árut, de nem jelenti egyúttal, hogy a tu* lajdonos most már szabadon expor* télhatja is. Hanem magához a kiszál* lításhoz külön exportengedély kell. Hogy a Németországgal kötött megegyezés alapján oda kiszállítható göbölymennyiség ne torlódva, hanem egyenletes tételekben érkezzék a né* met piacra, a Külkereskedelmi Hiva* tal — nagyon helyesen — előre meg* állapítja, hogv minden hétre mennyi kiviteli engedélyt ad ki. Az uradalmi nagyhízlaló, akinek legalábbis egy vagonra való, tíz da* rab bemárkázott göbölye van, min* den nehézség nélkül kikapja az ex* Waffenrád, Puch és belföldi kerékpá­rok részletre is. Alkatré­szek, gumik olcsón JBiczák n résznél Bethlen-u. 27. Telefon 3-30. portengedélyt, ha a sor rákerül. Ellenben a kishízlaló közvetlenül nem kaphat exportengedélyt. Mert hiszen nincs legalább tíz darabja. Sőt ketten*hárman se állhatnak ösz* sze. Hanem ők már csakis valame* lyik szövetkezeten keresztül expor* tálhatnak. A nagy uradalom szabadon váló* gathat: akár ő maga exportál, akár pedig odaadhatja marháit az enge* déllyel együtt annak a kereskedőnek vagy annak a szövetkezetnek, ame* lyik kilónként a legmagasabb egv* ségárat kínálja. A nagyhízlaló tehát részesedhetik a vevők konkurren* ciájának az előnyeiben. Módja van az árakat felsrófoltatni és a hízlalés* ról ekként a tejfölt leszedni. Míg ellenben a kishízlaló áruja számára nem léphet működésbe az árjavító konkurrencia. A kishízlaló* nak nem lévén exportengedélye, gö* bölyéjét nem adhatja el kereskedő* nek, hanem csakis a versenytárs nél* kül álló szövetkezeteknek. Amelyek persze nem bolondok, hogy maguk* tál fölfelé hajtsák az árakat. íme, ígiy kerül szembe a bürokrá* cia kezén a rendelkezés a kormány* intenciókkal. A dolog vége az, hogv nem a gyenge, hanem az erős kapja a védelmet. Egy másik kinövése az egykéz* exportnak: a gyűjtőtelepek. Egvik* másik tőkeerős szövetkezet ugvanis gyűjtőtelepek céljaira bérelt ki egyes gazdaságokat. Bevásárlói a különbö* ző vásárokon a kishízlalótöl — kon* kurrencia nélkül — összevették a féligkész vagy a másodrendű szedett árut és elküldték a gyűjtőtelepre. Ott további hizlalásra fogták őket, 5—6 hétig javították. Hozzáértők számítása szerint átlag 60—63 fillér* ért szedték össze a féligkész ökröt. A továbbtartás megdrágította kilóját 4—5 fillérrel. Akkor aztán — néha még mindig nem príma állapotban — kiküldték azokat a heti szövetke* zeti kontingens keretei között Né* metországba, ahol kaptak érte 92, il* letve 86 fillért. Ez bizony nem volt abszolút értékű bizonyítvány sem a szolidság, sem az önzetlenség, mel* lett. Amint halljuk, a Külkereske* delmi Hivatal is fennakadt már rajta éppen ezért azzal a gondolattal es foglalkozik, hogy a gyűjtőtelepek betütására kér a kormánytól rendeld kezést. Diák órák, intézeti evőeszközök, levente és lőverseny­d:jak, sport érmek pazar választékban JS/Layer István órás és ékszerésznél. Róm. kat. bérpalota. Telefon 298 Szigorúan szabott árak ! Alapitva 1890. A. borbélysegédek is a borravaló megszün­tetését kérik Kaptuk az alábbi levelet: Annyi felől szólottak már hozzá érdekeltek és érdektelenek a borra* valókérdéshez, hogy ahhoz nem sok megjegyezni való volna, ha egy szakmáról a nagy ankétezés közben meg nem feledkeztek volna. Ügy, ahogy elintézték a borravaló* kérdést a vendéglősök és pincérek között, de az úri és női fodrász szakmáról, úgylátszik, hogy senki* nek nem volt tudomása, hogy ott még mindig dívik ez a középkorbeli divat, a borravaló. Hála az Iparügyi miniszter úr őnagyméltóságának és az emberi lé* lekkel rendelkező munkaadóknak, majdnem az összes szakmákban megállapodtak már a minimális munkabérben, csak mi vagyunk itt, fodrászok, akik legalább ugyanany* nyi inasidőt töltöttünk el, mint a többi szakmabeliek és minket még* 6em kezelnek iparosok gyanánt, ha* nem az elvégzett munka után a meg* érdemelt munkabér helyett a kezűn* ket kell tartani alamizsnáért és ki vagyunk téve a vendég jóindulatá* nak, hogy ad*e borravalót vagy nem, mert a borravaló adása nem köte* lező, de a vendégek legnagyobb ré* sze nem tudja azt, hogy a borravaló ebben a szakmában a kereset leg* nagyobb részét teszi ki. Pedig ebben a szakmában, ha lehet mondani, még sokkal rosszabbak a viszonyok, mint a pincérszakmában, Általános vélemény, hogy naponta friss virsli és Ízletes felvágottak, valamint hentes és mészáros árukban a legkitűnőbbet adja Sza­bolcsvármegye legnagyobb és legtökéletesebben felszerelt húsüzeme j fj. Hegedűs Rndrás Korona-épület. Telefon 347. pláne vidéken, mert mig a pincérek legnagyobb része a munkaadójától, ha egész nap semmi keresete nincs, is, a napi kosztját megkapja, addig a most felszabadult fodrászsegéd, hogy a szakmát el ne hanyagolja, kénytelen csupán csak borravalóért elmenni dolgozni. De nem sokkal jobb a helyzete egy páréves segéd* nek sem, mert az egész havi kerese* te nem tesz annak sem többet ki, mint 40—60 pengőt, még az egész öreg segédek is, akik 10—15 évi szakmai gyakorlattal rendelkeznek, azok sem keresnek többet, mint 80— 100 pengőt. Nem szabad elfelejteni, hogy a fodrászsegédnek minden nap tiszta ruhában és tiszta cipőben kell az üzletben megjelenni, de ugyanakkor ezekntek az idősebb segédeknek a legnagyobb része nős és családos, most emellett a csekély kereset és gok anyagi gondja mellett hogy tudja elintézni a ráháruló felelős* ségteljes munkát, mert hiszen a ven* dég testi épsége van rábízva. De nem akarunk panaszkodni, csupán csak egy kívánságunk volna, hogy szabadítsanak meg bennünket is ettől az emberi méltóságra annyi* ra lealázó középkori maradványtól, mint ahogy megszabadították a ven* déölátó közönséget és pincéreket.. Vezessék be nálunk is a borravaló Uti bőröndök, f? d"™ lö k' ak tr "" ' táskák nagy vá­lasztékban, olcsó árban egye­düli készítőnél H E R C Z E G bőröndösnél, Postával szemben Javitást, alakítást vállalok. Fé'fi inget most olcsón vásárolhat! Fehér ing dupla melles Színes ing külön galérral Apacs ing minden színben ... Pauplinette ing bélelt melles Cimre ügyelni 198 228 2 68 348 Selyem pauplin ing szép színben ... 4 50 Trikóselyem ing minden színben ... 5'50 Férfi háló ing 2 98 Színes fiu ing ... 1-98 Férfi rumba ing . Gyermek pizsama. Férfi pizsama Férfi rövidnadrág. 1-98 2-28 450 1'28 Olcsó Áruház Bessenyei-tér 15. Takarék átjárónál

Next

/
Oldalképek
Tartalom