Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 127-148. szám)

1936-06-16 / 137. szám

Trianon 17 '^."6 junius 16. SZ JNCYÍRVIDÉK ABOLCSI I-ÍLR HIRLAP 5 ekal HIREK A PARAGRAFUS ÉS AZ ÉLET Az élet a maga titokzatos nagy ta­lányával sokszor csodákat miivel. Látunk egyszerű sorsból, önszorga­lomból felküzdött embert a piedesz­tálon, fénylő tehetséggel, nagy al­kotni tudással látunk tündöklő ma­gasságból, porbahullani, megsem­misülni bálványozott nagyságokat. Az élet irányító szerepe mellett gyakran ott settenkedik az intrika, az egymást meg nem értés és ilyen­kor ott van a narancshéjnak a pa­ragrafus,. A paragrafus, amely nem­csak kifejezési módjában csavaros, hanem a használatban is. Annak rideg alkalmazása elegendő ahoz, hogy valaki elcsuszon a narancs­héjon, ha még olyan alkalmas is azon a poszton, amit betölt. A paragrafust és az életet nehéz közös nevezőre hozni. NAPIREND, Junius 16. Kedd. Róm. kai. Fe­renc. Gör. kat. Tikon. Prot. Jusz­tin. Izr. Sziván 26. A nap kél 4 óra 2 perckor, nyugszik 19 óra 5 9 perckor. A hold kél 1 óra 30 perckor, nyugszik 17 óra 43 perckor. Magyar napinnd: Sir Róbert Ho­wer, Magyarország nagy angol ba­rátja a szegedi tudományegyetemen történt díszdoktorrá avatása alkal­mával újból is hitet tett a magyar igazság mellett s kifejezésre juttatta, hogy kötelességet teljesit mindenkor, amikor a magyar igazság érdekében szót emel. Hogy a magyar igazság­nak valóban komoly ereje van, iga­zolja egyfelől az a nyugalom, amely a súlyos terhek alatt is feltalálható itt az országban s igazolja az a nyugtalanság, amelynek lángjai kö rülöttünk mindenütt fel fel csapnak. Mi, a fegyvertelenek bizakodva vá­runk, a „hódítók" pedig fegyvere­ket gyártanak, szövetkeznek, réme­ket látnak. Az igazságba vetett hi­tünk annál erősebb, minél nagyobb e két világ közötti ellentét. E héten a kővetkező gyógy szertárak tar­íanak ügyeleti szolgálatot: Szopkó, Gonda (Nyirviz-palota), Török A városi gőz- is a kádfürdő nyitva, j j A Sóstógyógyfürdő nyitva. A szerkesztőség délután 9-tól 8-ig fogad — Érettségi vizsgálat az ev, Kossuth reálgimnáziumban. A nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth Lajos reálgimnáziumban junius 10—13 napjain tartották meg a szóbeli érett ségi vizsgálatokat Dr Dómján Elek főesperes elnök és Dr Sárkány Ló­ránd kormányképviselő jelenlétében. A vizsgálatra jelentkezett tanulók kö­zül kitüntetéssel éreft 3 tanuló : Kar­dos Tamás, Molnár Zoltán és Rösz­ler Jenő, jelesen érett 3: Kovács Miklós, Rácz Ferenc, Ungár László, jól érett 4 tanuló: Balogh Dániel, Kupfer Sándor, Rubin Károly és Seeberg Elemér. A követelmények­nek megfelelt 18 tanuló, a teljes érettségi vizsgálatnak egy év múlva leendő megismétlésére utasíttatott 1 tanuló. — Gyorsíró órákat ad Nagy Irén okleveles gyorsíró tanárnő Kállói-utca 25. — Felhívás Nyíregyháza vi­tézeihez. Szabolcsvármegye Vitézi Széke ezúton is közli, hogy folyó hó 18-án, csütörtökön fél 7 órai kezdettel vitézi értekezletet tart a Városháza nagy tanácstermében. A <ormányzó Ur Őfőméltósága a vi­ézek főkapitánya magas születése napjára való tekintettel minden vitéz és várományos megjelenése kívá­natos. — Vendégeket és vitézi csa­ádtagokat szívesen látunk és ez­úton hívunk meg. — Értekezlet után a nagy Korona éttermében családias összejövetelt tartunk, amelyen vacsora "ogyasztása nem kötező. — A Leánykálvíneum polgári iskolájának évzáró ünnepélye 'olyó hó 17-én, délután 5 órakor lesz az iskola udvarán, vagy torna­termében. Ugyanazon a napon dél­előtt 9 órakor hálaadó istentisztelet lesz a ref. templomban. Mindkét al­kalomra szeretettel meghívja az is­kola a szülőket és érdeklődőket. A kézimunka és rajzkiállitás az uj is­kola második emeletén junius hó 15 tői 17 ig nyitva van. A kővet­kező iskolai évre a beiratkozások junius 26—27 én lesznek az igaz­gatói irodában. Az első osztályba beiratkozók hozzák magukkal szü­letési , iskolai- és ujraoltási bizo­nyítványukat és indexre 70 fillért. Minden beiratkozó hozzon magával 10 pengőt a beiratási díjból. Epebajokat (epehólyaghurut, epekő, epehomok) gyógyítja a jászkarajenőí Mira glaubersós gyógyvízzel tartott ivó­kúra. Kérdezze meg orvosát. — Anyakönyvi hirek. VI./9 -10­12 13. Születés. Takács Ferenc gkat. Magna Erzsébet evang. Ladik János gkat. Moravszki Julianna evang. Bezzeg János gkat. Jánosik András rkat. Lácz Irén evang. Lakatos Jó­zsef rkat. Vazorka László gKat. Sztraka Julianna evang. Szilágyi Já nos rkat. Garaj Terézia rkat. Nagy Piroska ref. Enyedi Gítbor ref. Zi­lahi József rkat. Frecska András evang. Baksai Eteika ref. Bencsicsák Mária rkat. Garai István evang. Halálozás. Rézműves József rkat. 26 hónapos, Benke István evang. 61 éves Filep István ref. 67 éves, Lá­zá csík László rkat. 9 hónapos, Griff János gkat. 25 éves, özv. Oláh Já nosné Frigya Erzsébet ref. 52 éves. Házasság. Kovács Pál evang. és Seres Mária ref. Ifj. Peszter József rkat. és Péter Erzsébet rkat. Tó'.h István Lajos evang. és Glancz Juli anna evang. — Egyre terjed Szabolcsban a Zöldkereszt mozgalom A falu egészségügyének hathatós védelmére alakult Zötdkereszt mozgalom egyre jobban terjed Szabolcsban. Junius elsején Buj, Tiszabercel, Paszab, Kó­taj, Nyírszőlős, Oros és Nyirpazony ban kezdte meg működését a Zöld­kereszt intézmény és ezzel 2l-re sza­porodott a számuk a vármegyében. — Siesta szanatórium, Buda­pest, I. Ráth Győrgy-u. 5. a fővá ros egyik legídeálísabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és ideggyógyá­szat, sebészet, szülészet, nőgyógyá­szat, urologia stb. Röntgen. Kémia és mikroskopia laboratórium. Elek­trocardíograph (szívvizsgáló.) Krogh féle alapanyagcsere vizsgáló készü­lék. Enterocleaner (bélfürdő). Mo­dern vízgyógyíntézet. Orvosilag ve­zetett villanyüzemü konyha. Első rencfő ellátás. 9700 négyszögöles park. Olcsóárak. A M. kir. Meteorologiai Állomás Nyíregyháza Időjárás jelentése 1936. junius 14. reggel 6-33'-tői junius 15. reggel 6-33'-ig Hőmérséklet: maximum 266. Hőmérséklet: minimum 13'0. , Szél iránya, erőssége (0—12.) 2. Északkeleti, gyenge. Felhőzet (0-10) 6. Változó felhőzet. Csapadék miliméterekben reggel 7­től reggel 7-ig: 7 9. Légnyomás : 757 mm. Változatlan. — Uj egyetemi magántanár. A vallás és közoktatásügyi minisz­ter dr Korányi András egyetemi ta­nársegédnek a szegedi Ferenc József udományegyetem orvostudományi rarán „Az anyagcserebetegségek pa­ologiája" cimü tárgykörből egyetemi magántanárrá történt kiépítését jóvá­hagyólag tudomásul vette és őt e minőségében megerősitette. — Évzáró hangverseny. Füredi íenrik államilag engedélyezett zene­iskolája folyó hó 19 én délután 4 órakor tartja évzáró vizsgáját a Ko­rona nagytermében, amelyre a szü őket és érdeklődőket tisztelettel meg­liivja. Évzáró hangversenyét vasár­nap 21-én d. e. fél 11 órakor ren­dezi. Belépő dij nincs. — Az Első Magyar Automo­bil Nagy Dij. Junius 21-én dél­előtt fél 11 órakor izgalmas és soha nem látott sporteseményben lesz része a magyar közönségnek. Ekkor futják le ugyanis a Királyi Magyar Automobil Club rendezésében a nép­ligeti ötkilométeres körön az Első Magyar Automobil Grand Prix t. A versenyzőknek az öt kilométeres tá­vot ötvenszer keil megtenniök a ver­seny távja ilyenformán 250 kilomé­ter. A nagy automobil sportese­ményre a világ leghíresebb autó­matadorai adták le a nevezésüket. Startvonal elé állanak Mercedes-Benz kocsin Caraciolla, Chiron, és von Brauchitsch. Autó-Union verseny­gépen indulnak von Stuck, Varzi és Rosemayer. Az olasz Scuderia Fer­rari Alfa romso kocsikon Nuvolária, Brivió és Tadini képviselik. Indul Miss Ellison a legtehetségeseáb hölgy pilóta is, aki a kormánykerék mel lett is kitűnő hírnévre tett szert. Magyar szempontból különös érde­kessége ennek a versenynek, hogy Hartmann László a többszörös ma­gyar bajnok itt fog megütközni Ma serati kocsik nagynevű külföldi el­lenfeleivel. — Az Első Magyar Grand Prix-el uj fejezet nyilik meg a ma­gyar automobil sport történetében. A verseny terminusát Párisban a székelő legfőbb Európai sportható­ság engedélyezte, már pedig az Association ilyen határnapot csak olyan ország részére biztosit, amely múltjával garancia arra, hogy töké letes rendezést biztosit az ilyen klasszikus verseny számára. — Nyári divatlapok, Legújabb Divat, Divat Szemle, Record megér­keztek és az Ujságboltban kaphatók. Mezőgazdasági szeszgyárak kérvénye és bizonyítványa kapható a Nyirvidék­Szabolcsi Hírlap kiadó­hivatalában, Bethlen-utca 1. Telefon 77. Első magyar automobil GRAND PRIX 1936. junius 21 én délelőtt 10 óra 30 perckor rendezi a Királyi Magyar Automobil Club Indulnak az összes világnagyságok : Autó Union: Stuck, Varzi, Rosemeyr Mercedes-Benz: Caracciola, Chiron von Brauchitsch. Scuderia Ferrari, Alfa-Romeo Brivió, Nuvorlari, a harmadik vezető startnál. Világmárkák összecsapása Európa legnehezebb verseny­pályáján. A küzdelem végig a nézők szeme előtt Jegyek kaphatok í>z összes sportjegy­árusitó helyeken és a Királyi Magyar Automobil Clubban. Elővételi kedvezmény — Holnap este Lajos bácsinál jteltház" lesz a halvacsorán. A rossz időjárás a kerthelyiség életét is megállította. Végre itt a nyár és ismét megindul a halvacsorák élete is. A közkedvelt Lajos bácsi holnap este olyan halvacsorával kedveskedik a vendégeinek, hogy aki abból enni fog az izét soha el nem felejti. A Lajos bácsi kerthelyisége teljés vi­rágjában pompázik, színpompás gyö­nyörű látvány, a zöldlombokkal, vi­rág grupokkal diszitett kerthelyiség, melynek színes világítása frappánsul hat. Olyan nagy érdeklődés van már ma is a Lajos bácsi holnap esti hal­vacsorája iránt, hogy ajánlatos asz­talokról előre gondoskodni. — Idegrohamában elvágta a nyakát. Özv. Gyetvai Sándorné tiszatardosi asszony régi idegbaja ismét kiujult és szombaton délután rohamában egy élesre fent borotvá­val elvágta a nyakán és a kezén az ü'őeret. M>'re az öngyilkosságot fel­fedezték, Gyetvainé elvérzett. — Elkapta a gép a kezét. Mencsik János nyirmadai molnár­nak a gép munkaközben elkapta a kezét és annyira összeroncsolta, hogy ápolás végett be kellett szállítani a nyíregyházi Erzsébet kórházba. — A vármegye májusi állat­exportja. Május havában Szabolcs­ból, Ausztriába 50 drb. szarvasmar­hát, 854 drb. soványsertést, Német­országba 120 drb. szarvasmarhát, Olaszországba 359 drb. szarvasmar­hát, Csehországba 200 drb. vágó­sertést szállítottak ki. RÁDIÓ Junius 16. Kedd. 4 lo Asszonyok tanácsadója. — 5oo Hangverseny. — 5-Ao Előadás. — 6-00 Cigányzene. — 6-55 Előadás. — 7 3o Közvetítés az Operaházból. — 835 Hirek. — 935 Rádió a rádióról. — lo-3o Hirek. — 1115 Cigányzene. — 005 Hirek. BUDAPEST II. 6 55 Mezőgazdasági félóra. — T30 Előadás. — 8 00 Sza­lónzene. — 9 30 Hirek. — 955 Hang­lemezek. Állandó hétköznapi kösvetltéc 6-45 Torna. Utána gramofon. — lödJf Hirek. — 10-20 Felolvasás, — 1Ó4S Felol­vasás. — U'10 Nemzetközi vizjelző szol­gálat. — 12-00 Déli harangszó. — 12-06 Hangverseny. — 12'30 Hirek. — V1B Idő­jelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — 1'40 Hangverseny. — 2-40 Hirek, élelmiszer­árak, piaci árak, árfolyamárak. — 4-4M időjelzés, időjáráselentég, hirek,

Next

/
Oldalképek
Tartalom