Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 127-148. szám)

1936-06-03 / 127. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, l#í.6 junius 3. » (Trianon lőj I V_ éT!olya m, l 27 <966 « á m. * ^CVCKl S&erkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. Postatakarék! csekkszám 47139, Telefon 77. P0LITIKS1 NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2'50 P. Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Borzalmas gyilkosság a Sóstón Egy katona a bajiaettjével agyonszúrta a támadóját Pünkösdkor tartja a nyíregyházi tanyák ifjúsága szokásos majálisát a Sóstón. A majális ritkán múlik el verekedés nélkül, az idei majális azonban minden eddiginél súlyo­sabban végződött, mert egy legény holtan maradt a verekedés helyén. A teljesen még nem tisztázott eseményről a szemtanuk vallomása alapján a következőket írhatjuk: Franczel Mihály 20 éves ^császár­szállási, butykai legény több társá­vá! rísztvett a pünkösd másodnapi gazdamajálison a Sóstón. Ugy dél­után fél 5 óra felé járt az idó, ami­kor a mulató társaság közelében megjelent Bogár István debreceni gyalogezredbeli tizedes, aki a pün­kösdi ünnepeket Nyíregyházán töl­tötte szüleinél. Franczel, amint meg­látta Bogárt, kihívóan szembenézett vele, majd minden bevezetés nélkül Bogárhoz lépett s arcul ütötte. A Franczel társaságában levő le­gények vérszemet kap'aka tettleges­ségtől s ugy látszott, hogy vaiameny­nyien Bogárrá támadnak. Bogár ész­revette a vele szemben megnyilat­kozó ellenséges hangulatot, védelmé­re előrántoiía bejonettjét s az újból támadó Franczel felé döfött. A ba­jonet Franczeit az oldalában találta. Franczel a szúrás következtében ösz­szeesett. A Sóstóról nyomban érte­sítették a mentőket, akik a súlyosan sérült Franczeit beszállították az Er­zsébet kórházba, ahol azonban már nem lehetett rajta segíteni, mert a szúrás a szívburkot érte s Franczel pár perc múlva a kóiházba szállítás után meghalt. A halálos kimenetelű szúrás előz­ményeinek tisztázása céljából a ka­tonai nyomozó hatóságok is megin­dították a legszigorúbb vizsgálatot. Holnapután alakul meg az új francia kormány R tett hazafisága Erősödő hang zendül a ma­gyar élet szimfóniájába, új és új megnyilatkozásokat hallunk a politikamentes összefogás szükségességéről, az egység Kategorikus imperatívuszáról. Szombaton a Move gyűlésen tapsolták meg lelkesült öröm­mel a szónokot, amikor a cselekvő, uj hazafiuságról és olyan nagy megújhodást hir­detett. Legyen vége azoknak az egyesüléseknek, amelyek elkülönítik a magyart a ma­gyartól és frakciók céljait szolgálva szivarozva, kaszinóz­nak minden népi inditás, min­den cselekvés nélkül. És a Bessenyei Bajtársak ugyancsak népes, lelkes vasárnap dél­előttjén a fiatal szónok is ar­ról beszélt, hogy legyen vége a Trianon szidásában kime­rülő szóhazafiságnak, jöjjön a magyar tömegeket megmoz­dító, a magyar munkást test­véri szívvel átölelő, szociális igazságot tevő cselekvés ha­zafisága. Hétfőn pedig, pünkösd dél­utánján ezrek indultak a buj­tosi pázsitra és itt a gyermek, az ifjúság világában gyönyör­ködve, küzdő fiatalok tudásá­ban gyönyörködve tettek hitet emellett, hogy cselekvések lelkesítenek, hogy tenni kell és tenni lehet a magyar jövő érdekében. Népi erők bonta­koztak ki a kisemberek tán­cában, mozdulatuk szépségé­ben a kállai kettős bemuta­tásán, uj magyar szépségide­álok fénylettek a szép tablón, amelyen magyar színek pom­páztak. Bármily távol is látszik egy­mástól sok kiinduló pont, kétségtelen, hogy az irányvo­nalak ma már nem divergálok, hanem egy cél felé futóan egymás felé közeledők. Két­ségtelen, hogy elő kell ké­szülnünk egy nacionalista és egyszersmind' a szociális igaz­ságok tettekbe érlelésére törő belső nagy szervezetre, elő kell készülnünk a nemzetépí­tés uj lendületeire, Ezt a nem­zetépítést csak szeretet indít­hatja meg. Az a szeretet, amely itt él minden magyar szívében Francia politikai körökben azt hi­szik, hogy holnapután hagyja el he­lyét a Sarraut kormány s ugyanak­kor alakul meg Leon Blum kormá­nya. A kormánylista még nincs ké­szen, csak annyi bizonyos, hogy Leon Blum a miniszterelnökségen kivül más tárcát nem vállal. Szó van ar ról, hogy a három honvédelmi tárcát egyesítik s Daladier lesz az uj hon­védelmi miniszter. A külügyi tárcát hír szerint Belgos veszi ál. Leon Blum tegnap egy beszédé­ben kifejtette, hogy kormánya nem Schuschnigg osztrák kancellár olaszországi utja nagy meglepetést keltett az osztrák politikai életben. Hivatalosan ugyan azt adták hírül, hogy a kancellár üdülés céljából utazott Rómába, nem hivatalosan azonban kiderült, hogy a kancellár találkozni fog Mussolinival. Minden valószínűség szerint az osztrák kor­mány átalakításáról és a véderő szolgálat bevezetéséről tárgyalnak. Schuschniggot szombaton váriák vissza Bécsbe. Római jelentés szerint Schuschnigg kancellár római útjával kapcsolato­san olasz illetékes helyen kijelentet­ték, hogy Schuschnigg mint a mult minden magyar testvér iránt. De ez a szeretet a magyarság minden ügyének viszontszere­tetétól kap lángot. Összefog miudenkit, aki a magyar meg­kimondottan szocialista kormány, ha­nem a népfront kormánya lesz. Szá­molni kell ugyanis azzal, hogy Fran­ciaország lakosságának többsége nem szociáldemokrata, hanem a népfront politikai csoportjához tartozik, A szo­cialista eszméket a népfront keretén belül akarja tehát a , kormány meg­valósítani. A külföld felé is bizalommal for­drlt Leon Blum, remélve, hogy tö­rekvéseit, amelyek az igazságos és általános békére irányulnak, megér­téssel fogják fogadni. évben, az idén is csak pár Jnapi pi­henőre érkezett valamelyik olasz für­dőhelyre. Szó sincs Suvich, vagy Mussolinival való találkozásról, azt elő sem készítették. Ezzel szemben az osztrák hirek fenntartják a terve­zett megbeszélések valódiságáról szóló hírt. Lázadás Nikaraguában Nikaraguában komoly méreteket öltött a lázadás. Somosa tábornok vezetése alatt a katonaság birtokába kerítette Managua tartományt. A lá­zadók az elnöki palotát ostromolják. ujhodás ideáljaiban látja a hol­nap boldogságát és elnémít minden szót, amely tagadása a magyar életnek, a magyar adottságoknak. Titulescu nyomást akar gyakorolni Belgrádban A Daily Telegraph bukaresti le­velezője jelenti, hogy Titulescu azért utazott Belgrádba, hogy megtudja, mit akart Beck elérni. Bukaresti vé­lemény szerint Beck célja az volt, hogy Belgrádot kiugrassa a kis­antant államszervezetből és Francia­ország és Szovjetoroszország ellen s Németország és Lengyelország mellé állítsa. Romániában súlyosnak találják a helyzetet. Titulescu állítólag sürgette Pá! régens herceget, hogy Jugoszlávia vegye fel azonnal a kapcsolatot a szovjettel. Bukaresti jelentés szerint Titu­lescu, amikor elhagyta Jugoszláviát, táviratot intézett Sztojadinovics mi­niszterelnökhöz. Táviratában a kö­vetkezők foglaltattak: „Nem is tudtam, hogy olyan kö­zel vagyunk egymáshoz s három és fél óra alatt megközelíthetjük egy­mást repülőgépen. Nem szabad eb­ben a közelségben elkerülnünk egy­mást." Mindenki ugy értelmezi ezt a táv­iratot, hogy Titulescu figyelmeztetni akarta Sztojadinovicsot, hogy tartson ki a kisantant mellett. Behódolnak az abesszinek Addisz- Abebai jelentés szerint Godzsam tartomány törzsfőnökei megjelentek az osztrák katonai ve­zetők előtt s bejelentették, hogy 50 ezer főnyi harcossal együtt megad­ják magukat s készek fegyvereiket is az olaszok rendelkezésére bocsá­tani. Schuschnigg Rómába utazott

Next

/
Oldalképek
Tartalom