Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 101-126. szám)

1936-05-01 / 101. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, 1»»6 máius 1. lry ' / 7 (Jrianon 16.) 1V éYfolya m, 1 0l ( 940» «*m. * £ CtlieR "W" YÍRVIDÉK HIRLAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. Postatakarék! csekkszám 47139. Telefon 77. * POLlTIKil NAPILAP Előfizetés 1 hóra 2*50 P. Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Lengyel-magyar barátság Alig hagyta el Koscialkowski miniszterelnök Magyarorszá­got, máris ujabb bizonyságát kapjuk azoknak a baráti ér­zelmeknek, amelyekkel a len­gyel nép Magyarország iránt viseltetik. Varsóban nagy nép­gyűlés zajlott le, amely Len­gyelország jelenlegi helyzeté­nek megvitatása során erősebb kapcsolatokat sürgetett Ma­gyarországgal, sőt a trianoni békeszerződés revíziójáért is sikra szállt. Ismeretes, hogy Lengyelor­szág és Csehország viszonya már régebb óta igen barátság­talan. A lengyeleknek kisebb­ségi követeléseik vannak a csehekkel szemben, de ezen tulmenőJeg egész nyiltan han­goztatják, hogy Ruszinszkónak egy része tulajdonképpen őket illetné meg. Ez a viszony még csak elmérgesedett, amikor Csehország az egyre hatalma­sabbá fejlődött Németország­gal szemben a francia szövet­ségen kivül Oroszországnál is menedéket keresett és igen széleskörű katonai megállapo­dást kötött a szovjettel. Len­gyelország, amely évszázados orosz elnyomáson ment ke­resztül. természetesen soha­sem lesz Szovjetoroszország barátja, hiszen még nem fe­lejthette el az 1920-as orosz támadást sem, amikor az orosz seregek csaknem Varsóig ju­tottak. A gyűlés szónokai rá is mu­tattak ezekre a kérdésekre s ezekkel kapcsolatban arra a veszedelemre, amely a cseh szövetkezésen keresztül a bol­sevizmus esetleges térfoglalása következtében Európát fenye­geti. Igen örvendetes és helytálló megállapításokat tettek a szó­nokok Magyarországgal kap­csolatban, amikor rámutattak arra, hogy Lengyelország nagy­ságának egyik biztositéka az erős Magyarország. „Erős Ma­gyarország nélkül nincs erős Lengyelország" — hangoztat­ták s éppen ezért követelni kell azoknak az igazságtalan­ságoknak az enyhítését és jó­vátételét, amelyeket Magyar­ország ellen a trianoni béke­Az angol minisztertanács Meg­állapította a német kormányhoz intézendő jegyzék szövegét Londonból jelentik. Az anpol kor­mány ma délelőtt rendkívüli mi­nisztertanácsot tartott. A miniszter­tanács a Németországhoz intézendő kérdések megszövegezésévé foglal­kozott. Németországnak az angol jegyzék alípján a következő 3 kér­désre kell határozott feleletet adnia: 1. Miként gondolkodik Németor­szág a szerződések jövőbeni tiszte­letbentartásáról ? 2. Mit ért Németország az egyen­jogúság elve alatt ? 3. Mi a pontos értelme Német­ország követelésének, amikor azt követeli, hogy a népszövetségi al­kotmányt el kell választani az úgy­nevezett békeszerződésektől. Az angol kormány ezenkívül nem jegyzék formájában, hanem mégis Írásbeli uton Ausztria függetlensé­gére és a szovjettel való egyezmény, valamint a támadást kizáró egyez­mények kérdésére vonatkozóan is szeretné ismerni Németország fel­fogását. Az olasz hadsereg a karavánntakon halad az abesszin főváros ellen A Matin értesülése szerint az ola­szok arra számítanak, hogy körülbe­lül 10 nap múlva elfoglalják Addis Abebát. A négus tartózkodási helyéről sem­mit sem tudnak. Hosszas hallgatás után a Times mai számában nyilat­kozat jelent meg a négustól, azon­ban ebből sem lehet megállapítani, hogy hol tartózkodik. A négus eb­ben a nyilatkozatában keserű han­gon cáfolja a meneküléséről terjesz­tett híreket. Ezzel szemben a Daily Mail és a Daily Telegraph Buru törzsfőnök nyilatkozatát közli, aki Desszie elfog­lalása után behódolt az olaszoknak. Buru megvetéssel említi a négus ne­vét, aki szerint a régi karavánuton menekült el hadseregétől. Addis-Abeba felett ma reggel is megjelentek az olasz bombavető re­pülőgépek s alacsonyra ereszkedve, gépfegyvertüz alá vették a repülőte­ret. Azt hiszik, hogy ezekkel a min­dennapos látogatásokkal ki akarják kémlelni teljesen a leszállásra alkal­mas terepet. Az olasz hadsereg már csak 100 kilométernyire áll Addisz Abebától. Az olasz csapatok nem a Desszie— Addis Abeba közötti uton, hanem a régi karaván utakon nyomulnak előre. Az esőzés ugyan megindult, ez azon­ban semmikép sem gátolja az olaszok előrenyomulását. A hadtápszolgálatot is zavartalanul tudják biztosítani. Hirlapi polémia egy magyar szinmii körül Bécsben A bécsi Burgtheater műsorra tűzte Herczeg Ferenc: Szendrey Júlia c. színmüvének előadását. Az osztrák néppárt lapja most heves támadást intézett a szinház igazgatója ellen, azt állítva, hogy a darab előadása elmérgesiiheti az osztrák magyar ba­ráti jóviszonyt. A lap szerint a darab ; Ferencz József korszakát idézi fel s nem alkalmas arra, hogy a két nép barátságát megerősítse. A szinház igazgatója erre a támadásra azt a feleletet adta, hogy a szinmü telje­sen mentes a politikától, tehát sem­miféle aggodalom sem merülhet fel a darab előadása miatt. Hatvanhatezer pengő segélyt kaptak a csongrádi ínségesek A belügyminiszter értesítette Csöng­rád vármegye alispánját, hogy az elemi csapásoktól sújtottak felsegé­lyezésére 66.000 pengőt utalt ki. A vasgárda vezérét letartéztatták Bukaresti jelentés szerint Zelea Codreanut, a feloszlatott román vas­gárda vezérért elfogták és Galatzba szállították. szerződés elkövetett. Lengyel­országnak támogatnia kell a magyar törekvéseket, mert ez nemcsak érdeke, hanem ezzel a támogatással egyben a len­gyelek hálájukat is kifejezhe­tik Magyarország iránt. Elhalasztották a szentesi petíció tárgyalását A közigazgatási bíróság ma dél­előtt folytatta a szentesi mandátum ellen benyújtott petíció tárgyalását. A biróság utasította Pallaviciny Györgyéket, hogy mutassák ki azo­kat a neveket, amelyek szerintük az ajáij'ások alkalmával érvényesek vol­tak, azonban a központi választ­mány nem vette azokat érvényesek­nek. A bíróság a következő tárgya­lást május 23-ra tűzte ki. Kommunisták letartóztatása Varsóban Varsóban a rendőrség őrizetbe vett 45 kommunistát. A megtartott házkutatás alkalmával nagy mennyi­ségű röpcédulát találtak. A röpcé­dulákkal a május elsejei kommu­nista lázadást akarták előkészíteni. Sopron 1800 pengőt fizetett a cserebogár irtásért A rendkívüli nagyméretű csere­bogárjárás kártételének meggátlása érdekében Sopron városa kihirdette, hogy minden liter cserebogárért 6 fillért fizet. Pár nap alatt 30.000 li­ter cserebogarat fogtak össze Sop­ronban s a város 1800 pengőt fize­tett érte. A pengő iavul A pengő Prágában az elmúlt hé­ten ismét másfél cseh koronával javult. Ernszt Sándor ajánlását elfogadták Esztergom központi választmánya ma délelőtt fejezte be a képviselő­választási ajánlások felülvizsgálását. Ernszt Sándor ajánlását a választ­mány elfogadta, Varga Károly ka­száskeresztest 288 ajánlás pótlására utasította. Eltemették Fuad királyt Ma délelőtt temették el óriási gyászpompával Fuad királyt. Az egyiptomi közvélemény mély meg­indulással fogadta, hogy Horthy Miklós kormányzó nemzetiszínű sza­lagos, hatalmas koszorút küldött a király ravatalára s hogy három na­pos gyászt rendelt el. A vezérkari tanácskozások eredménye Az angol-francia-belga vezérkarok tacácskozásán, mint azt a Manches­ter Guardian irja, megállapították az egyes államok érdekeltségi körét. Középeurópában Olaszországnak és Franciaországnak, Nyugateurópában pedig inkább Angliának van érde­keltsége. Időjárás Élénkebb szél, délnyugaton boru­lat, amely lassan kiterjed az ország középső részére is, nyugaton és dé­len eső, néhány helyen zivatar is lehetséges. A hőmérséklet nyugaton csökken, északkeleten még nem vál­tozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom