Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 76-100. szám)

1936-04-08 / 82. szám

8. oldal. sziS&SS&MP (Trianon 16) 1926. április hó . 6713—1935. végrh. sz. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. jbiróságnak 3352-1933. sz. végzése következtében Grill könyvkereskedő javára 308 P 59f s jár. erejéig 1933. Jévi november hó 15-én foganatosított biztosítási végrehajtás utján le és felülfoglalt és 1888 P-re becsült következő ingósá­gok, u. m. bútorok, törvénykönyvek stb. nyilvános bírói árverésen eladatnak. Az árverésnek Nyíregyházán, Körte utca 5 és folytatva Nyírfa-tér 13. leen­dő megtartása határidőül 1936. évi április hó 14-ik azaz tizennégy nap­jának d. u. fél hat órájára kitűzetik és az érintett ingóságrk, készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is ^el fognak adatni. Nyíregyháza, 1936. március 7. Szántó Ármin kir. járásbirósági vhajtó. A nyíregyházi kir. 'járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól Tk. 4833—1936. szám. Árverési hirdetmény kivonat Dr Szuhay Zoltán végrehajtatónak Száméi Márton és neje Szabó Zsó­fia végrehajtást szenvedők ellen in­dítót (Végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérel­me következtében az 1881. LX. t. c. 186,§-a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 480 P tőkekö­vetelés 15 P pedig megállapitot per és végrehajtási és az árverés kér­vényért ezúttal megállapított 24 P 60 f. költség behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén lévő Vencsellő községben fekvő s a vencsellői 981. számú betétben A. kereszt 1. sor 508 hrsz. alatt felvett a beltelekben fekvő 131 négyszögöl területü szántóból a Száméi Mártonné szül. Szabó Zsófia nevén álló 1— 2-ed illetőségre 39 P 18 f. kikiáltási árban ugyané betét­ben kereszt 2. sor, |505—1 hrsz. alatt felvett 24 négyszögöl területü beltelekben fekvő házból Száméi Mártonné szül. Szabó Zsófia nevén álló 1—2-ed illetőségre 350 P ki­kiáltási árban, ugyané betétben kereszt 3. sor 505—4 hrszám alatt felvett beltelekben fekvő 192 négy­szögöl területü közös udvarból Száméi Mártonné szül Szabó Zsófiát illető 1—2 ed rész illetőségre 57 P 60 fillér kikiáltási árban. A gávai 1509. számú betétben A, II. 3-4 sor 2940/5, 2943/8 "„hr­szám alatt felvett Földesúri regbirtok dűlőben fekvő 1544 négyszögöl, 1 hold 250 négyszögöl területü szán­tóból a 'Száméi Márton nevén álló 1—2-ed illetőségre 695 P 75 fillér kikiáltási árban, a gávai 1585. számú betétben A. kereszt 1. sor 1046 hrsz. alatt felvett Szőlőskertben fekvő 370 négyszögöl területü szöllőböl a Száméi Mártonné szül. Szabó Zsófia nevén álló 1—2 ed illetőségre 95 P 50 f. kikiáltási árban. a gávai 1717. számú betétben A. 1. 2940/6, 2943/9. hrsz. alatt felvett Földesúri tagdülőben fekvő 1512 négyszögöl, 1488 négyszögöl terü­letü szántóból a Száméi Mártonné szül. Szabó Zsófia nevén álló 1/2-ec illetőségre 621 P 50 fillér kikiáltási árban. A tiszaberceli 342 sz. betétben A. kereszt 1. sor 2231. hrsz. alatt felveit Battur dűlőben fekvő 1110 négyszögöl területü szántóból a Száméi Mártonné szül. Szabó Zsófia nevén álló 1/2-ed illetőségre 44 P 98 fillér kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésenk a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi' ségében (Bocskai-u. 2. sz. 31. ajtó) meg­tartására 1936. április hó 23. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az ár­verési feltételeket az 1881. LX. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: A telekkönyvi hatóság azt a leg­kisebb vételárat, melyen alul az in­gatlanokat eladni nem lehet, a kö­vetkezőkben állapítja meg: a ven­csellői 981. számú betéti kereszt 1. sorszám alattira [200 P, kereszt 2. sorszám alattira 200 P, kereszt 3. sorszám alattira 200 P, a gávai 1500. számú betéti ingatlanokra 524 P 03 f, a gávai 1585. számú beté­tire 1404 P 03 f, a gávai 1717. sz. betétire a kikiáltási ár, a tiszaber­celi 342. számú betétre a kikiáltási ár kétharmada. 2. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában meghatározott ár­folyammal számított, óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881. LX. t. c. 147, 150, 170. §§. 1908. XLI. t. c. 21. §.) Nyíregyháza, 1936. február 24. Dr. Czitrovszky sk. kir. jbiró A kiadmány hiteléül 1672 Benedek, irodaigazgató. ••NMIIHHMHIMMMMNNIIHMHNIMNINMN1* | Csillag; Nándor ! A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. Tk. 31518—1935. szám. Árverési hirdetmény kivonat Apagyi Hitelszövetkezet, {mint az 0. K. H. tagja végrehajtatónak Petró János és neje Nagy Erzsébet, Szilágyi Istvánná Nagy Zsuzgánna úgyis mint kk. Szilágyi Sándor és Erzsébet gyámja végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. LX. t. c. 144, 146. és 147. §§. érteimébén elrendeli a végrehaj­tási árverést 460 P. tőkekövetelés, ennek 1935. évi február hó 8 nap­jától járó 5 százalékos kamata, 68 P 70 f. eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvé­nyért ezúttal megállapított 19 P 70 f. költség behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levó Ramocsahára község­ben fekvő s a ramocsaházi 382. sz. betétben A. I. 1—3. sorsz. 62/1 62/3, 63/2. hrszám alatt felvett Bel­telekben fekvő 1098 négyszögöl te­rületü Petró János és neje Nagy Erzsébet nevén álló szántó és házra 1000 P kikiáltási árban, a ramocsaházi 62. sz. betétben A. 1. 3—4. sorszám 62/2, 63/1. hrszám alatt felvett Beltelekben fekvő 220 négyszögöl területü Szilágyi Istvánné Nagy Zsuzsanna, kk. Szilágyi Sán­dor és Erzsébet nevén álló szántó házból a kk. Szilágyi Sándor és Erzsébet tulajdonát képező 1/2-ed részre 300 P kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Ramocsaháza községházánál megtartá­sára 1936. május hó 4. napjának d. e. i s s ny. banktisztviselő ingatlanforgalmi irodája. A Középeurópai és Minerva Általános Biztosító R. T. (a Triesti „Generáli" leányvállalata) föképviselete Nyíregyháza, Luther-ház B) épület, II. emelet 6. szám. (Május l-t61 a Nyirvizpalota üzlethelyiségében.) A m. kir. földmivelésügyi minisztérium engedélye alapján legintenzí­vebben foglalkozik mezőgazdasági ingatlanoknak, bér- és családi há­zaknak, telkeknek értékesítésével, mindezek adásvételének, valamint haszonbérleteknek közvetitésevel. — Felvilágosítások dij- és költség­mentesek. ••••••••••••••••••MMMMNMCMMM9MINNMHOMV 10 óráját tűzi ki és az árverési fel­tételeket az 1881. LX. t. c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: ^r 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. LX. t. c. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kötele­sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. LX t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított, óvadékképes ér­tékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti el­ismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881. LX. t. c. 147, 150, 170. §§. 1908. XLI. t. c. 21. §.) Nyíregyháza, 1936. január 3. Dr. Czitrovszky sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül 1677 Benedek, irodaigazgatö. 3147—1936. végrh. szám. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 4612—6805—932. [sz. végzése folytán Hermes Biztosító r. t. budapesti , cég végrehajtató javára 121 P 40 f. s jár. erejéig 1935. évi junius hó 7 napján foganasitott végrehajtás utján felül­foglalt és 1500 P-re becsült ingóságok u. m. szobai bútorok, festmények, sző­nyeg," rádió, függöny a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 18827—28— 1935. sz. árverést rendelő végzése következtében Nyíregyházán, Árpád-u. 32. szám falatt 1936. „évi április hó 16 napján délelőtt 9 órakor nyilvános birói árverésen el fognak [adatni. Nyíregyháza, 1936. március 11. Labay Antal 4696 kir. jbirósági végrehajtó. Express hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Férfi és fiu gyapjú szövetek legolcsóbbbn be­szerezhetők. Állandó maradék vásár Erdős József posztó és gyapjú­szövet üzletében. Vay Ádám u. 1. 982-12 Lakást keres? Legyen résen, nézéssé meg, nem-e férges. Nyugodt lesz az éjszakája, ha Nánássy majd megvizsgálja. — Kossuth-utca 9. az irodája. 3708 Fizessen elő a Nylrvidék­Szaboicsl Hírlapra. Csokoládé dísztojások, nyulak és báványokban óriási választék s-a legol­csóbban beszerezhető Ptpröhirdetések iO szóig 80 fillér, minden további m« 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6$ fillér, minden további szó 6 filléi KIADÓ LAKÁSOK yEgy különbejáratu bútorozott szoba a város legjobb helyén azonnal kiadó. Cim a kiadóban. 657-10 Egészséges, déli fekvésű, tiszta utcai la. kás ; két szoba, előszoba, konyha, speiz május elsejétől állandó lakó részére kiadó­Bővebbet Mák utca 18 alatt. füszerkereskedőnél, Kállói-utca 2. szám. Telefon 169. Három szobás utcai lakás mellékhelyi­ségekkel május l-re kiadó. Jósa András Utca 12. szám. 1708 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Kisegítő segédleány vagy segéd felvéte­tk. Irén hölgyfodrász, Lutherház. 1729-2 Megbízható szobalányt keresek azon­nalra. Színház-utca 18. 17C6 Nőtlen inast hosszü bizonyítványokkal keresek április 15-ére pusztára. Jelentkezni Bessenyei-tér 6. szám. 1676-3 KÜLÖNFÉL E Használatlan uj legkedveltebb gyártmá­nyú mindenfajta gazdasági gépek, talaj­mivelöeszközök, továbbá kevéssé használt traktorok, cséplőgépek, elevátorok stb., gépezetek legelőnyösebben beszerezhetők eselleg cserélhetők, valamint bérkölcsön­használatra is kaphatók L. LUKÁCS VIL­MOS gépkereskedésében NYÍREGYHÁZÁN Ugyanott megbízható, garanciával rendel­kező traktorkezelő gépészek cséplőgarni­turát részeskezelésre nyerhetnek. 990-10 Húsvéti ünnepekre hegyaljai és sóstóte­lepi bordk legjobban és legolcsóbban be­szerezhetők Friedmann Henrik bor és szesz kereskedőnél Kossuth-u. 5 szám alatt. 1657—2 2 éves gyökeres rizling eladó, darabja 5 fillér. Községháza Nyirpazony 1699-2 Deutsches Fráulein sucht gute Stelle zu Kindern. Cim Redaktion. 1767 Fajgalambok kaphatók. Szegfü-u. 20. Négy-öt szobás teljes komfortos lakást bérbe vennék május egyre. — Cim a ki­adóban. 31710-2 Nyomtatványok alábbi [szövegben a ki­adóhivatalban darabonként 10 fillérét kap­hatók. Üzlet helyiség kiadó. Kiadódó pince. Ez a ház eladó. — hold töld eladó. Bú­torozott szoba, kiadó lakás, 1, 2, 3, 4, 6, szobás stb. Külterületen lakók postán is be­küldhetik apróhirdetéseiket a hirde­tési díj levélbélyegben való egyidejű melléklésével. A szerkesztésért felelős: Dr. OARAY GYULA A kiadásért felelős j a Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Batétl Társaság, Kovách B. és Tárni kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk mag és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" könyvnyomdában NylregybáM, Barotónyí-atea & nfiss, Eridül njjomdsveBrtö : Ozara Kftraig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom