Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 76-100. szám)

1936-04-01 / 76. szám

Trianon 16E :«•>.?,6. április 1, JÍYÍRVIDÉK 0 OZABOIÍCSI HIRLAP 3 ftldtl II nyíregyházi háztulajdonosok a jövedelem 70 százalékát kérik A háztulajdonosok hatalmas közgyűlésén zsúfolásig megtelt az Ipartestület terme Mind nagyobb hullámokat vet a házigazdák szervezkedése. Ezt ig ­zolja az a közgyűlés, amelyet vasár­nap délelőtt 10 órakor nyitott meg Pisszer János egyesületi elnötc, a Magyar Hiszekegy szavaival. . A közgyűlésen ott láttuk a vár­megyének, a városnak és a pénz­ügyigazgatóságnak, a NEP nyíregy­házi szervezetének, a társadalmi egyesületek és más köröknek, vala mint a háztulajdonosoknak kiváló­ságait és a karzatokat is megtöltő nagy házigazda tábornak tömött so rait. Megjelent Virányi Sándor alis­pán, Mikecz László főjegyző, dr Sarvay Elek a vármegye, Juhász Mihály főjegyző, h. polgármester és dr Hubay Balázs a város, dr Ráez Gyula a pénzügyigazgatóság, dr Vass Jenő a helybeli NEP szerve­zet képviseletében és sokan mások. Pisszer János egyesületi elnök ter­jesztette elé az 1935. évi működés­ről szóló jelentést, amit feszült fi­gyelemmel hallgattak. Megtudtuk eb­ből, hogy az Egyesület az elmúlt évben megnégyszerezte a taglétszá­mot és hatalmas léptekkel küzdötte . fel magát az egyesületek elsői közé, | nemcsak tagjainak száma, hanem azok városalkotó és városfenntartó jellegével is. A jelentés ismerteti a gazdasági súlyos helyzetet, annak okait és különösen a háztulajdonnal szemben mosíohaságát, a Tiszántúl­nak kivételesen erős iesujtottságát és ennek hatását a házbirtokra. Fel­tárja a szervezés munkáját, az or­szágos központ létrejöttét és a szer­vezkedés szükségességét. Beszámol a mult évi tevékenységről, a moz­galmakról, az elöljáróság, a választ­mány, a köz- és taggyűlésekről, azok számáról, a működés ered ményeiről, a kormányzat és más ha­tóságokhoz benyújtott memorandu­mokról és küldöttségekről. Kiemeli a jelentés az egyesületi helyiség szükségét, a megszaporodott ügy­forgalom mellett. Feltünteti az anyagi helyzetet, amely a vezetőség legszi­gorúbb takarékosságát mutatja. A társtestületekkel való együttműködés és a kimunkálandó jobb jövő cél­kitűzéseivel zárul a jelentés, melyet tapsok között, egyhangúlag foga­dott el a közgyűlés. Majd ugyancsak Pisszer János el­nök terjeszti elő a megvizsgált zár­számadást és a választmánynak jövő évi költségvetési javaslatát. Mind­kettő egyhangú elfogadást talált és a felmentvényt megadták. Ezután tartotta meg előadását a házigazdák bajairól és a javítások módjairól, Dr Kerekes Pál egyes, ügyész. Élénk figyelemmel és nagy tetszés mellett mutatott rá, a házbir­tok elnyomott és túladóztatott vol­tára, a rendkívüli pótléknak ma már állandósultságára, holott a jogrend szerint a mai kormányt is kötik a ® pótlék eltörlésére Ígéretek. A föld- és házadónak a háború előtt és ma fen­álló viszonyát ismerteti és kimutatta, hogy az ma éppen Jorditott, ami a házvagyon mostoha helyzetét mutat­ja. Ennek az igazságtalanságnak megszüntetését követelte olymódon, amiként ez a külföldön is látható, m. p. a házak összes terheinek, maxi­mum 30 százalékában rögzítésében ugy, hogy 70 százaléka a jövedelem­nek, a házigazdáé maradjon és azt semmiféle közteherrel csorbítani ne lehessen. Követelte az adósságren­dezést ugy, mint a földbirtoknál is történt és amiként ezt a külállamok is már régen biztosították, általában követelte a házvagyon mostoha ke­zelésének megszüntetését. Élénk taps honorálta az előadást, amely után felszólaltak. Gerő Vilmos és Bock Béla a Hu­nyadi ulcai háztulajdonosok és lakók érdekében az ott tapasztalható ázsiai állapotokról, mert egyszerűen nem lehet közlekedni sáros, esős időben a Hunyadi utcán, amire sürgős or­voslást követeltek, nemcsak a járdák, hanem az úttestre is. Dr Szűcs Jenő Orvosi kezelés dacára már ní(!y év óta kínoz egy tejborliuj, amely azonban a Thiosepl­S7,appiinnal történt kélheti használat után teljesen eltűnt. Valóságos csodaszappan ! őszinte tisztelettel E. D. határozati javaslatban követelte az ingyen használt laktanyák után a bért, melyet a város nem nélkülöz­het. Schwartz S. kritika tárgyává tette a semmi kíméletet nem ismerő ban­kok eljárását, amellyel egyszerűen földönfutókká teszik a házigazdákat, mert elárvereztetik a házakat. Köve­telte olyan bizottságnak kiküldését, amely a bankokkkal tárgyaljon a mai kíméletlenségek megszüntetésé­ről és átmeneti türelmi állapot meg­teremtéséről. Az indítványokat egy­hangú tetszéssel fogadták. Bertalan Kálmán alelnök tartotta meg ezután előadását. Hangoztatta, hogy a villanyáram mai árait to­vább fenntartani nem lehet, mert éppen ugy, mint minden másnak, az áramnak termelése is kisebb költsé­get igényel, a leszállítása az árnak megokolt. Szembeszállt azzal az ál­lítással, amely az árammérséklést azért tagadja meg, mert ezzel nem járna a fogyasztás növekedése. Be­bizonyította, hogy ez téves felfogás. Szükséges ugy közületi, mint magán szempontból az árammérséklés, amit érvekkel támogatottan igazolt. Az előadást nagy tetszés és taps kisérte és az elnök köszönetet mondott érte. Lukács Vilmosnak az irodahelyi­ség ingyenes használatáért köszö­netet mondott az elnök, aki bejelen­tette, hogy helyiséget bérel az Egye­sület, mert a fejlődés ezt megkívánja. Megválasztották még a számvizsgáló­bizottságnak és a választmánynak kiegészítő tagjait, majd a nagy egy­ségbe tömörülésre felhívás után, az elnök éltetésével ért véget az impo­záns közgyűlés. Értesülésünk, 1 szerint a házigazda ifjak szervezését meg­kezdték. Vakmerő betörés egy szabóüzletbe 1800 pengő értékű szövetei vitt el egy váci fegyenc A nyíregyházi rendőrség bravúros nyomozása eredméiyre vezetett Szombatról vasárnapra virradó éj­jel vakmerő betörés történt a Horthy Miklós téren. Egy férfiszabó üzlet raktárát kirámolták és 1800 pengő értékű szövetet elvittek. A nyíregy­házi rendőrség gyors és alapos nyo- 1 mozása eredményre vezetett é3 a betörés tettesét, míg aznap sikerült elfogni. A Horthy Miklós-tér 9. szám alatt van a Czinkovszky és Bartos uri­szabők üzlethelyisége az udvarban. Szombatról vasárnapra virradólag, a bejárat ajtaján lévő lakatot leverték és az üvegajtót álkulccsal kinyitot­ták. A betörő már délután felkészült a „munkára", elrejtőzött az udvaron, megvárta, amig az utcai ajtót lezár­ják és mindenki nyugovóra tér.' Ak­kor fogott muukához. A szöveteket két nagy böröndbe zárta és addig az üzlethelyiségben maradt, amig az utcai ajtót a házmester kinyitotta. Egy alkalmas pillanatban aztán a két megrakott bőrönddel kisétált az utcára. Czinkovszky vasárnap reggel 7 órakor bement az üzletébe s meg­döbbenve látta, hogy az ajtó lakatja leverve a földön hever és az ajtó is | VÁROSI | MOZGÓ Kedd, szerda $ Nem élhetek muzsikaszó nélkül... i m Mórigz Zsigmond első rémek magyar filmje. • Előadások hezdete 3, 5. 7, 9 órakor 2 tárva-nyitva áll. A rendőrségre sie­tett és megtette feljelentését. A nyíregyházi rendőrség a hely­színen azonnal megkezdte a nyomo­zást. Megtalálták a betörő eldobott feszitővasát és néhány „műszerét", amelyből megállapították, hogy szak­avatott kezek munkája. A betörést olyan ember követte el, aki már ré­gen dolgozik a „szakmában." A betörő azonban mégis elkövetett egy olyan „műhibát", amely nyakát szegte. A betörés színhelyén hagyta régi kabátját és a szabómühelyben talált uj fekete téli kabátban ment el. A rendőrség azonnal kórtele­font intézett a csendőrjárőrök­höz, amelyben személyleirást adott a betörőről és egyben azt is jelezték, hogy a betörő min­den valószínűség szerint uj fe­kete téli kabátot visel. Néhány órára a betörés felfede­zése u'án már eredményre vezetett a nyomozás. Az ujfehértói csendőr­őrs telefonon jelentette, hogy elfog­ták a Horthy Miklós-téri betörés tettesét, Babati Károly rovotmultu bor­bélysegéd személyében, aki a napokban szabadult ki a váci fegyintézetből, ahol rablásért 6 évi fegyházat ült' Babati a csendőröknek elmondotta, hogy március hó 3 án szabadult ki a váci fegyintézetből, gyalog tette meg Nyíregyházáig az utat, éhezett, egy fillér sem volt a zsebében, ezért elhatározta, hogy régi mesterségé­hez, a betöréshez tér vissza. Kisze­melte ezt a nyíregyházi szabóüzletet és szombatról-vasárnapra virradóra elkövette a betörést. A szöveteket bőröndbe csomagolta és ezért vette fel az ott talált uj fekete kabátot, mert mint szövetügynők akarta el­adni a lopott szövetet. De csak Uj­fehértóig jutott el, utközbzn néhány méter szövetet sikerült is eladnia, a csendőrök azonban a körözés alap­ján felismerték és elfogták. Babati Károlyt a csendőrök a nyír­egyházi rendőrségre kisérték, ahol kihallgatása után átkísérik az ügyész­ség fogházába. Utcát neveznek el Krúdy Gyuláról A Sóstói ut és az ósrőlő utca kö­zött kiépített uj utcát városunk nagy szülöttjéről, Krúdy Gyuláról nevezik el. Kovách Elek dr indítványára a szakosztály felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy az utca első házának a falát emléktáblával jelöl­tesse meg, amelyen feltüntetik, a nagy regényíró — a Nyírség álmo­dozójának — rövid életrajzát. r i üRftmn | FILMSZÍNHÁZ I TELEFON 11. SZ. TSSí Kedd, szerda Nem élhetek muzsikaszó nélkül,.. | Mórigz Zsigmond első remek magyar filmje Előadások minden nap 3-5-7-9 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom