Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 76-100. szám)

1936-04-02 / 77. szám

(Trianon 16.) 1936. április hó 2. _ JSÍYÍRVIDÉK w n OZABOLCSI HIRLAR 5 oldal Utcát neveznek el a Nyírség lelkét megszólaltató poétáról, Krúdy Gyuláról• A Sós­tói útból nyíló csendes út őrzi ne­vét, ízléses, uj villák sora, ahová odahallatszik az erdő csalogánya, a vadgalamb muzsikája. A régi Nyíregyházának hangulatait, opá­los, ködös reggeleit, bíbor színbe, lilába fürdő alkonyatait, zsalugá­teres ablakait, orgonavirágos kert­jeit, sóhajos leány sziveit, álmo­dozó asszonyait, borozó politi­kusad. gavallérjait a régi Sóstó kocsiutjait és cigánymuzsikás mu­latósait a Krúdy könyvek örökí­tik meg képekben, mozdulatokban, zeneiségben s az uj Nyíregyháza az ő nevét örökíti meg, őt őrzi a halhatatlanság számára. Nyíregyháza példát adott az iro­dalmi értékek megbecsülesére, ami­kor Krudyról utcát nevezett el. NAPIREND. Április 2. Csütörtök. Róm. kit. Paulai Fer. Gór. kat. Titusz. Prot. Áron. Izr. Nizan 10. A nap kél 5 óra 38 perckor, nyugszik 18 óra 31 perckor. A hold kél 14 óra 23 perckor, nyugszik 3 óra 46 perckor. Magyar naptrend: A kommuniz­mus mételye ellen sehol és soha­sem lehetünk biztonságban, mig az emberiség nagy többsége nem áll szembe határozottan a vörös vesze­delemmel. Amig Európában paktu­mokat kötnek a szovjettel, amig ér­dektelenül szemlélik az egyes nsgy nemzetek azt, hogy a szomszéd nemzet házát hogyan gyújtogatják a vörösök, mindig résen kell lennünk. Mutatja a veszedelmet a most le­leplezett földalatti munka is, ame­lyet egyes budapesti középiskolák növendékei körében indítottak. Hála a magyar rendőrség éberségének és a nemzet öntudatának, nálunk az ilyen apró kísérletezéseken kívül ko­molyabb bajok nem származnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elbi­zakodjunk s hogy ne álljunk résen, minden támadásra készen. G hétee a következő gyégyszertí rak tar­tanak ügyeleti szolgálatot: Lányi, Fejér Ferenc (Rákócíi-utca) és Illés Zsófia (Deák Ferenc-utca). A városi géz- és a hidfürdé Byitva. Kisvárdán egész héten át a Szilcz gyógy­szertár tart ügyeleti szolgálatot. A szerkesztőség délután 3-tól 9-lg fogad — Névváltoztatás. Dr. Klein László kisvárdai ügyvéd a m. kir. belügyminiszter engedélyével családi nevét „Kúti"-ra változtatta át. — Ujabb egy évre meghosz­szabbitják a lejáró városi bolt­és lakásbérleteket. A városi hely­ségek bérleti szerződése nagyrészt április 1-én lejár. Hosszú idők óta a város évről-évre köti meg a szer­ződést. Ez alkalommal is ujabb egy évre meghosszabbítják a szerződé­seket a régi feltételek szerint, egy­ben a képviselőtestület felhatalma­zást ad a polgármesternek, hogy az üres bolt- és lakhelységeket bérbe­adhassa. — Holttest a Tiszában. Nagy Anna tiszaszederkényi leány február közepe táján egy társnőjével csol­nakon akart átkelni a Tiszán. A csolnak felborult s Nagy Anna a vizbe fúlt. Holttestét tegnap fogták ki a Tiszából. M ecgs r kuftavaszf enz á' öv modellek, melyeket rendelésre a leggyorsabban és legjutányosabban készítek. Bőr és antilop divatreticülök óriási választékban, olcsó áron t ETEY bőröndösnél, nyíregyháza. | — Eljegyzés. Berkovits Irén Nyír­egyháza Goldstein Márk Budapest jegyesek. (Minden külön éitesités helyett.) — Anyakönyvi hirek. 111/30. Születés. Kohán Etelka rkat. Nagy halvaszületett leány, Zarnóczai Fe­renc rkat. Lallis Ilona gkat. Biró Mihály ref. Halálozás. Hegedűs Mag­dolna ref. 13 hónapos, Zelenyánszki Józsefné Melich Ilona evang. 69 éves, Gyureskó Erzsébet gkat. 17 hónapos, Juhai Jolán ref. 20 éves, Lukács Mária rkat. 1 hónapos, Szűcs János gkat. 39 éves, Hudák Julianna evang. 7 hónapos, Haáz Gyula izr. 57 éves, Roszoly János rkat. 79 éves. Házasság. Szilvász György gkat. és Greksza Erzsébet evang. Dániel Já­nos evang. és Freistoch Judit ref. — A Katolikus Szemle mosi megjelent áprilisi száma Bajza József egyetemi tanár tollából „A magyar jövő a Duna völgyében" cimmel,kö­zöl cikket, amely a legújabb kül­politikai eseményet magyar szem­pontból értékeli. A jelenleg tárgyalt telepítési törvényjavaslattal kapcso­latban különös nagy időszerűsége van Hermann Egyed nagy tanulmá­nyának, amely a XVIII században történt telepítésekre egészen uj ada­tok birtokában vett világosságot. Sok más tanulmány, rendkívül, gazdag kritikai rovat, változatos szemlék és külföldi tudósítások olvashatók még a kitűnő folyóiratban, amelyet a Szent István Társulat megbízásából Mihelics Vid szerkeszt. Előfizetési ára egy évre 10 pengő. Kiváló gyógyhatású a debreceni hőforrás szénsavval telitett „Csokonai ásványvize" Gyomor és bélhurutnál, bélrenyheségnél, gégehurutoknál gyomorégésnél kitűnő hatású. Kapható mindenütt. Főlerakat: A, te r B er nát Cégfiél 1 — A város őt uj tenyészbikát vásárolt. Nyíregyház \ állattenyész­tésének fellendítése érdekében uj te­nyészállatok beszerzése vált szüksé­gessé. A város a fővárosban most lezajlott tenyészállatvásáron 5 darab bikát vásárolt 1500 pengő értékben, az OKHSz kölcsön igénybevételé­vel. A kö'csönt két év alatt kel! visszafizetni. Máj és lépbajókat gyógyít az alföldi Míra glaubersói gyógyvízzel tartott ivókúra. Kér­dezze meg orvosát. — A foghúzástól ugy meg­szédült, hogy elfelejtette a ne­vét. Humoros foghuzási eset történt egy helybeli orvossal, aki körorvosi funkciót tölt be, egyik köze'i község ben. Megjelent rendelőjében K. G. 65 éves gazda, aki azt kérte az or­vostól, hogy rossz fogát húzza ki. A kftrorvos eleget tett a kérésnek és K, G, rossz fogát eltávolította. Ami­kor fizetésre került a sor, a gazda bediktált egy nevet és azt mondotta, hogy a pénzt felküldi. Az orvos azon­ban hiába várta a honoráriumot, a gazda nem jelentkezett, sőt amikor érdeklődött utána, kitűnt, hogy ilyen ' nevű gazda nem lakik a faluban. A véletlen folytán a körorvos tegnap összetalálkozott páciensével a köz­ségházán. Itt tünt ki, hogy K. G. a foghúzásnál hamis nevet mondott be és amikor az orvos ezért kérdőre vonta, azt felelte, hogy a „foghúzás­nál ugy megszédült, hogy másnak a nevét mondotta be". — A nemzetgyalázó Demét hat hónapra Ítélték. Deme László szombathelyi lakos ny. százados röp iratot adott ki, amelyben a szabad­ságharc hőseit csőcseléknek nevezte. Tegnap vonta felelősségre a győri büntetőtörvényszék. Deme a tárgya­lás során is kijelentette, hogy Pető­fit mint politikust felelőtlen elemnek tartja. A vád és védelem meghallga­tása után a biróság este 9 órakor hirdette ki az ítéletet s Demét bű­nösnek mondva ki egy rendbeli foly­tatólagosan elkövetett, a magyar ál­lam és nemzet megbecsülése elleni vétségben, ezért hat hónapi fogház­büntetésre és 3 évi hivatalvesztésre és politikai jogainak ugyanilyen idő­tartamra való felfüggesztésére itélte. A vád és a védelem az ítélet ellen fellebbezést jelentett be. Kedvezményes utazás Vasárnap, április 5-én 10 17 perces sebesvonattal kedvezményes utazást rendezünk Budapestre. * Jelentkezési batáridő szombaton déli 12 óráig a Nylrvldék-Szabolcsi Hírlap kiadóhivatalában Bethlen-utca 1. Telefon 77. A M. kir Meteorologiai Állomás Nyíregyháza Időjárás jelentése 1936. márc. 31. reggel 6-33'-től ápr. 1. reggel 6-33'-ig Hőmérséklet: maximum 11.5. Hőmérséklet: minimum 7.5. Szél iránya, erőssége (0—12.) 2. Nyugati — gyenge. Felhőzet (0-10) 10. Esőfelhők. Csapadék miliméterekben reggel 7­től reggel 7-ig: nyom. Eső. Légnyomás: 760 mm. Változatlan. — Erős, vérbő, kövér embe­rek igyanak naponként, reggel éh­gyomorra egy kis pohár természetes .Ferenc József keserüvizet, mert ez a rendes gyomor- és bélmükést biztosit, számottevően előmozdítja ar emésztést és kitűnően szabályozza a vérkeringést. — A mándoki tenyészállat­vásár. Március 4-én tartotta meg a Felsőszabolcsi Gazdakör ez évi ta­vaszi tenyészállatvásárát, amelynek rendezésében nagy segítségére voltak dr Stéger László tb. főszolgabíró, Hahn Imre községi főjegyző, Koller Pál oki. erdőmérnök és a Rochlitz testvérek. Feltűnő volt a vásáron a rendkívül nagy érdeklődés a kisgaz­dák részéről, akik közel háromszáz darab különböző ivaru fehér magyar és piros szarvasmarhát hajtottak fel a vásár helyére. Ezenkívül kb, 40 tenyészbika és sok mangalica tenyész­kannal jelentek meg legkiválóbb sza­bolcsi tenyésztőink, mint özv. Nozd­rovitzky Lászlóné, gróf Lónyav Meny­hért, Vigh Bertalan, K. Mándy Tibor kékesei gazdasága, Eszenyi Jenő, Rochlitz Dávid Fiai, gróf Forgách Balázs stb. — A gazdasági viszonyok ja­vulása érezhető azon intézkedés­ből, mellyel a Pénzügyminisztérium a m. kir. osztálysorsjáték uj játék­tervét megjavította. 1,560.000 pen­gővel emelte fel a nyeremények ösz­szegét. A sorsjegyárak ezentúl: egy­nyolcad 3'50, egynegyed 7, egyfél 14, egyegész 28 pengő. Ez a cse­kély emelkedés nem sújtja a közön­séget, nem is panaszkodhattk senki, mert tetemesen növekedtek a nyere­mények és emelkedtek a nyerési esélyek. A legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 700.000 pengő, jutalom 400 000 pengő, a főnyere­mény 300.000 pengő, azonkívül 100.000, 60.000, 55.000, 45 000, 35.000, 25.000, 21 drb. á 20.000 P 32 drb. á 10.000 P stb. összesen 42.000 nyeremény. Biztos, hogy mindenki igyekszik sorsjegyet sze­rezni. A húzás már április 17-én kezdődik. — Bélrenyheség és kinzó fő­fájások, a máj és az epeuíak bán­talmai, gyomor- és béihurüt, arany­eres bajok és a végbél megbetegedé­sei esetén a természetes .Ferenc József" keserűvíz gyorsan és bizto­san megszünteti a hasiszervek pan­gását. RÁDIÓ Április 2. Csütörtök. 415 Elő­adás. — 500 Előadás. — 53o Liszt Ferenc egyházzenei müveinek előadása. — 620 Előadás. — 650 Táncleme­zek. — 730 Közvetítés az Operaház­ból. — 820 Hirek. — 925 Külügyi negyedóra. — 945 Hangverseny. — oo o5 Hirek. BUDAPEST II. 5oo Előadás. — 550 Angol nyelvoktatás. — 7oo Elő­adás. —• 73o Előadás hanglemezek­kel. — 845 Hirek. — 910 Jazz-zene. — 950 Közvetítés az Operából. — 10-40 Időjárásjelentés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom