Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 76-100. szám)

1936-04-01 / 76. szám

Nyíregyháza, 6 április 1. j Ara 10fillér. (TrianonJój IV< éTfolyanif 76 i918 ) * nKsriDEK OLCSI Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca I. Portatskaréki csekkszám 47139. Telefon 77. POLITIKÁI NAP1L4P Előfizetés 1 hóra 2'50 P. Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Pestiek Zágrábban Ma van évfordulója annak, amikor Pest város küldöttei elvittek Zágrábba a magyar szabadság, a negyvennyolcas uj magyar alkotmány kivívá­sáról és a horvátoknak a test­véri közösségbe való bekap­csolásáról szóló dokumentumot. A horvát hazafiak közül azok, akiket el nem kábítottak a ma­gyarok ellen izgató csoportok, a bécsi és délszláv intrikák, megértette és lelkes szeretet­tel fogadta a pestieket és ki­jelentette, hogy a nyolcszáz óta meglévő kapcsolatot nem engedik széttörni. Ez az elhatározás azonban csak az ünnepi percek han­gulatában volt erős. Jött az aknamunka a magyar szabad­sággondolat ellen, jött Bécs reakciója, azoknak munkája, akiknek fekete keze mindenütt ott van, ahol uj gondolatok győznek. Azoké, kik fennenhir­dették századokon át, hogy Magyarországot az örököstar­tományok közzé kell olvasz­tani. Es Jellasich bán a ma­gyarság ellen indult. Igaz, hogy a Bécsből kapott pénz és fegy­ver sem segíthette meg annyira, hogy állandó síkereket ért volna el és szégyenszemre Bécs felé kellett futnia. Kossuth Lajos hires beszédében, amelyet a véderő megajánlása ügyében mondott, részletesen feltárta a horvát kérdést és ma, amikor Horvátország másodszor csa­lódott a magyarok ellenségei­ben, igazán szükség van arra, hogy julius 11-i beszédéből mindenki megismerje a negy­vennyolcas idők horvát bonyo­dalmait. Annyi bizonyos, hogy ma a horvátok se hol semtalál­hatják meg szabad fejlődésük­nek erkölcsi, kulturális és gaz­dasági feltételeit, csak az olasz barátság szövetségében megerő­södött Magyarországon. Mert hasztalan a nagy és erős ál­lamközösség, hasztalan a kö­zös uralkodó, hiu kísérlet volt az délszláv nagyállamnak, Ju­goszláviának megteremtése, több kell: független államélet kell, az az önállóság, amelyet Magyarország 1848-ban bizto­sított horvát testvéreinknek. Ma már ezt tudják Zágrábban, Ma nyújtják át Londonból jelentik. A német kül­ügyminiszter ma délután nyújtja át Németország válaszát a berlini an­gol nagykövetnek, azzal a kéréssel, hogy közölje a választ a locarnoi hatalmak mindegyikével. A válasz szövegét csak az esti órákban hoz­zák nyilvánosságra. A Daily Express szerint a német válasz a következőket tartalmazza : Németország visszautasítja azt a A külföld feszült érdeklődéssel vá­rakozik Hitlernek a locarnói hatal­mak felhívására ma átnyújtandó vá­laszára. Az egyik angol lap a vasár­napi német népszavazással kapcso­latosan azt irja, hogy a német biro­dalom Hitler belátására bizta telje­sen a válaszadást. A válasz egyéb­ként fedni fogja a kérdésben meg­nyilatkozó eddigi kijelentéseket. Ezekre a külföldi találgatásokra válaszolva a Völkischer Beobachter azt irja, hogy bármilyen legyen is a válasz, e német nép feltétlenül bizik Hitler megfontoltságában és Német­ország a jövőben nem is ir alá semmi olyat, ami nem lenne összeegyeztet­hető a német nemzet becsületével. Franciaország még mindig a va­sárnapi német népszavazás hatása alatt áll. A párisi Temps szerint a szavazással a német nép a birodal­mi kormánynak teljes cselekvési sza­badságot adott. Páris emellett főként a tervezett vezérkari megbeszélésre is figyelmet szentel. Kifogásolják, hogy Anglia az esetben, ha Németország kedvező ajánlatot tenne, a német vezérkart is bele akarja vonni ezekbe a tanács­a német választ francia javaslatot, hogy az ügyet a hágai döntőbíróság elé vigyék. Visszautasítja a 20 kilométeres katonamentes zóna felállításának kö­vetelését. Hajlandó bizonyos feltételek mel­lett elhalasztani a rajnai erődöv épí­tésének megkezdését. A 25 évre szóló békeajánlatot Csehországra és Litvániára is ki­terjeszti. kozásokba. Eden a Iondoni francia nagykövet előtt kijelentette, hogy mielőtt a ve­zérkarok megkezdenék tanácskozá­saikat, szorosan meg kell jelölni azokat a határokat, amelyek között a tanácskozások mozogni fognak. Franciaorszában azt hiszik, hogy Anglia a halogatás hive s időt akar akar nyerni a német válasz áttanul­mányozására. Éppen ezért London­ban ellenzik az április negyedikére Brüsszelbe tervezett vezérkari érte­kezletnek az összehívását is s a konferenciát inkább májusban sze­retnék megtartani. Az angol minisztertanács holnap dönt a vezérkarok értekezletén való részvétel kérdései felett. Római jelentés szerint az olasz kormáuy nemcsak a locarnoi hatal­mak értekezletén, hanem a vezérkari értekezleten is részt vesz. Mindkét esetben azonban csak megfigyelésre szorítkozik, Az olasz kormány mind­addig, mig a megtorlással szemben kifejtett állásfoglalását nem veszik figyelembe, aktiv szerepet nem vál­lal az európai kérdések elintézésében. H szeghalmi petíció tárgyalása A közigazgatási biróság ma dél­ben hirdette ki végzését a szeghalmi petició ügyében. Tildy Zoltán és hivei azzal vádolták meg Temesváry Imre pártját, hogy választóikat, ami­kor még 500 as csoportok állottak szavazásra készen, nem engedték az urnák elé s a szavazást lezáratták. A közigazgatási biróság elrendelte a bizonyitáfi eljárás lefolytatását s bíróul a szegedi táblát nevezte meg A tábla 2600 tanút hallgat ki. Római jelentés szerint az olasz hadsereg délén és északon akadály nélkül nyomul előre. Graziani tábor­nok jelentése szerint olasz Szomáli felől az olasz csapatok előtt nem tud megállni az ellenség. Az északi hadsereg a Tana tó közelébe érke­zett. Utcai harcok Mexikóban Mexikó négy városában heves ut­cai harc volt a templomból kijövő közönség és a szocialista tanítók és ifjúság között. A harc végén 15 em­ber meghalt, 25 súlyosan megse­besült. Kun Béla forradalmositja Spanyolországot Kun Béla Barcelonából Madridba utaaott, Barcelonában teljesen meg­szervezte a kommunistákat az április 12-i községi választásokra. Barcelo­nábán 28.000 font sterlingnek meg­felelő pénzösszeget osztott ki hivei körében. Időjárás Változó felhőzet, néhány helyen még köd, több helyen eső, a Tiszán­túlon zivatar is várható. A szél meg­élénkül, a hőmérséklet alig változik. Kommunista szervezkedés a közép­iskolákban A főkapitányság politikai osztályá­nak tudomására jutott, hogy több fővárosi középiskola növendékei kő­zött kommunista szervezkedés fo­lyik. A szervezkedés vezetője egy Szigeti Péter nevü kereskedelmi aka­démiai hallgató volt. Harmincnégy diákot őrizetbe vettek. Közöttük 30 fiatalkorú volt. Kilenc vezetőt letar­tóztattak. A mozgalom vezetői a diákokat szemináriumokban kommu­nista vezetőkké akarták kiképezni, akik azután a nyári vakációban a földmives ifjúság körében hirdették volna a világmegváltó eszméket. A vizsgálat tovább folyik. Flandin vasárnapi beszédének hatása Londonból jelentik. A Daily Ex­press értesülése szerint Hitler azzal a gondolattal foglalkozott, hogy a francia-német béke megteremtése ér­dekében békejobbot nyújt Francia­országnak. Ezt a tervét azonban Flandinnak vasárnapi beszéde, amelyben igen éles támadást inté­zett Németország ellen, meghiúsí­totta. Anglia továbbra is a béke érdekében fáradozik Hauptmann Brúnót kivégzik Trentonból jelentik. Ma este vég­zik ki a Lindberg bébi meggyilko­lása miatt halálra itélt Hauptmann Brúnót. Hauptmann celláját siralom­házzá alakították át. Egész éjszaká­ját imádkozással töltötte el. A fele­ségétől bucsut vett ezekkel a sza­vakkal : A viszontlátásra. Általában nyugodtan fogadta an­nak kihirdetését, hogy a második kegyelmi kérvényét is elutasították. Az éjszaka a műszerészek tőle pár lépésnyire a villamos széket hozták rendbe s kipróbálták a működését. Lenkei tábornok tetemeit hazahozzák Aradi jelentés szerint a román belügyminiszter megengedte, hogy Lenkei János volt honvéd tábornok tetemeit Magyarországra szállíthassák. Ez olaszok döntfi ütközetre készülnek

Next

/
Oldalképek
Tartalom