Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-15 / 63. szám

Trónon 6. március 15. C „ JSÍYÍRVIDÉK D Z ABOIC6 l MIK miplAP 11 -VI A. tavaszi kalapdivat csodás szépség ii modelljei megérkeztek ! Mária Kalap szalon Átalakítások modellek után készülnek! EGYHÁZ UTCA 4. (KEREKES HÁZ) I MEZŐGAZDASAG A nagykállói m. kir. mezőgazdasági szakiskola közleményei JL homoktalaj javítása lehetősen sok kell, sokkal több, mint amennyit a sovány homok­talaj magában meg tud tartani. Mert a homok aránylag nagy, durva szemecskékből áll, a viz köztük hamar átmegy. Ami kevés nedvesség eső után a homoksze mecskéken megmarad, az hamar el is párolog. Mint amikor a ke­zemet a vizbe mártom, a viz nem megy bele, csak a felületén ma­rad és hamar megszárad. De ha egy spongyát, szivacsot veszek a kezembe és ugy mártom a vizbe, a kezemről ugyan csakhamar le­csorog a viz, de a szivacs az tele­ivódot és sokáig meg is tartja a nedvességét. A homokban a szi­vacsot a benne lévő televény he­lyettesitheti. A televényt a földbe­került, korhadásban lévő minden­féle növényi hulladék meg trágya szolgáltatja. Csakhát a homokban ez nagyon kevés van és ez az A homok terméketlenségének okai. A gondolkodó gazda minden munkáját az irányiija, hogy mit kiván a föld, a növény, az idő­járás, vígy egyéb, a gazdálkodást erősen befolyásoló tényező. Nem azért végzi ax egyes munkákat, mert az ugy szofcás, hanem azért, mert a fennforgó körülmények axt ugy kívánják. Vagyis minden mun­kájának, sőt a munkák sorrend­jének is mindig meg van az oka, azért is nevezik az ilyen, gondol­kodva végzett gazdálkodási mó dót okszerű gazdálkodásnak. Mi­előtt tehát valame y munkába fog­nánk, mindig azt az okot kell megkeresni, amely a munkát meg­kívánja. Igy aztán hamar rájövünk az ilyen megokolt munkának a leghelyesebb elvégzési módjára is. A homoktalaj megjavításánál is, mielőtt valamely elvégzendő mun­kára határoznánk el magunkat, azt kell megkeresni, hógy mi az oka a homok terméketlenségének és ha ezt ismerjük, akkor kerül het a sor arra, hogy miképpen lehet azokat a terméketlenséget előidéző okokat neeeszöntetBi A növények fejlődéséhez min­denekelőtt az kell, hogy * talaj­ban legyen elegendő tápanyag és legyen elegendő viz. Tápanyag kell. mert semmiből a növény sem tud táplálkozni. Viz pedig azért kell, mert a gyökerek csakis a vízben feloldott anyagokat tudják felszívni, Mint ahogy az itatós­papir sem tudja felszívni a por­festéket, csak ha az valamiben fel van oldva. Vízből pedig meg­A legkitűnőbb anyagból saját készítésű retikülök, levéltárcák, pénztárcák, ízléses bőrövek, börgombok, bőr­virágok stb. Tavaszi újdonságok legolcsóbban Szokolay­nál, Bethlen-utca 4. szám egyik legfőbb oka a terméketlen­ségnek. Mikor a televény teljesen elkor­had, átváltozik vizben oldódó anyagokká, amit a növény megint fel tud használni. A televény te­hát, amelyet másképp korhadék­nak, humusznak is neveznek, nemcsak a vizet, a nedvességet tartja meg a növényak számára, de tápláló anyagokat is szolgáltat. Mindezeken kívül a televény még azt a szolgálatot is megteszi, hogy a homok szemecskéit össze­tartja, jobban egymáshoz köti. Megakadályozza ezzel azt, hogy a szél elhordja. Megakadályozza a homokverést is, ami pedig szintén nagy károkat szokott okozni. Ha tehát a televény megköti a homokot, megfogja a vizet, nö­vényi táplálóanyagokat ad, nyil­vánvaló, hogy az a jó, ha minél több van belőle. A homoktalajok terméketlenségének a legfőbb oka pedig az, hogy televény nincsen benne, vagy ha van is, nagyon kevés. A homoki gazdálkodásnak tehát arra kell törekednie, hogy a televényt minél jobban elszaporit­suk, mert ezzel együtt jár a na­gyobb és biztosabb terméshozam is. BARTOSSIK BÉLA gazd. tanár. Március 16-tól megkezdik a bodrog­keresztur-nyírbátorí ut kírálytelkí szakaszának építését Rakamaz felé induló jármüvek figyelmébe A kir. államépitészeti hivatal fő­nöke, Lövy Ignác kir. műszaki tó­tanácsos a következő értesítést adta ki: Értesítem, hogy a 33. sz. (bod­rogkeresztur—nyírbátori) áll. közút KiVálytelek-puszta m;l!ett fekvő 770 —33.770 km. szakaszának átépíté­sét f. hó 16 án megkezdem. Az építés ideje alatt az ut, a köz­úti forgalom részére nyitva marad. Az átépítés a kőpálya teljes fel­szántásával és a kikerült anyagok­nak az útpadkán való tárolásával jár. Miután a munkahely környékén, csak a felszántott kőpályán avagy az útpadkán lehet majd csak közle­kedni, nehéz teherrel megrakott akár lófogatu, akár géperejű jármüvek különösen, igy csak igen nehezen fognak tudni ezen a szakaszon át­jutni. Ezért ajánlatos, hogy a nehéz te­herrel megrakott jármüvek a követ­kező kitérő utat vegyék igénybe : Nyíregyháza, Bethlen utcán ke­resztül a Büdszentmihályi uton a Eladó csemeték jutányos árban és pedig 3 éves szép almafa oltványok, jegenye nyár, kanadai nyár, nyírfa fenyőfa csemete, egy­éves akác csemete, különféle nagyságú sor akácfa, gledi­cia csemete. Megtekinthető és megrendelhető Lípthay Jenöné Nyirpazony „Berta" telepén. 36.5 km. pontján lévő Tamásbokori elágazásig, innen Tiszaeszlár—Nagy­falu—Rakamaz. Ezen útvonal minden időben jól járható kiépített közút, melyen ha­ladva 10 km-ret hosszabb utat kell megtenni. A M. kir. Meteorologiai^Állomás Nyíregyháza Időjárás jelentése 1936. márc. 13. reggel 6-33'-től márc. 14. reggel 6-33'-ig Hőmérséklet: maximum 10 8, mini­mum l'O. Szél iránya, erőssége (0—12.) — 6, északi, igen élénk, lökéses. Felhőzet (0—10) 9, eső felhők. Csapadék miliméterekben reggel 7­től reggel 7-ig;:"2'2 mm., 13-án 16 óra­kor záporszerü e'ső, 14-én reggel hó. Légnyomás : 755 mm. Gyengén emel­kedő. Uti bőröndök, L e d, i!íí ilö k' ak tf ^„-""..'^"—Jlí- táskák nagy vá­lasztékban, olcsó árban egye­düli készítőnél H E R C Z E G bőröndösnél, Postával szemben Javítást, alakítást vállalok. 438—1986. sz. Pályázati hirdetmény A Nyiregyházi Ipartestület egy pénzbeszedői állásra pályázatot hir­det. A pályázati feltételek dr Bálint István ipt. ügyész irodájában (Ber­csényi-utca 3.) tudhatók meg és f. évi márc. hó 25. napjáig bezárólag ugyanoda nyújtandók be a pályáza­tok is. Nyíregyháza, 1936. márc. 12. 1272-3 Elnökség. Nemes gyümölcsfát díszfát akácot rózsát fenyőt ezüstfenyőt stb. stb. kiváló minőségben szállít, gyümölcsösök létesítését vállalja Homoki Károly faiskolája, Nyíregyháza, Kert-uca 54. ÁRJEGYZÉK KÍVÁNATRA! Gazdasági cselédek részére szegődségí levél kapható la­punk kiadóhivatalában, Beth­len utca 1. Erzsébet Királyné-Szálló BUDAPEST, IV., EGYETEM-UTCA 5. SZÁM. (A Belváros központjában) 60 éve a fővárosi és vidéki uri közép­osztály találkozó helye. 100 modern, kényelmes szoba. Az étterem és kávéházban cigányzene. Leszállított árak! Az Erzsébet pince a főváros legszebb sörözője! Szabó Imre tulajdonos

Next

/
Oldalképek
Tartalom