Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-08 / 57. szám

Tyignon 16> ' '6. március 8. S Z ír LAP 9 Mielőtt tavaszi kabát- és ruhaszükségleteit me g Tavaszi férfi divatszövetek, sportöltönyők, felöltő szövetek, kabát, kosztüm és ruhakelmékben H81V VállSZték ! j HARTOS LAJOS gyapjúszövet különlegességi áruházában n y^ Ey°aSa^ú. 2. 1 •előadást az egőbegyült szép számú I hallgatóság hálás tapssal jutal­mazta, majd többen ujabb kérdé­sekkel fordultak az illusztris elő­adóhoz. Mindannyian hálás köszö­nettel fogadták a készséges felvi­lágosító feleletet. A szép és közvetlen előadásért és felvilágosításokért Mátis Béla kult. biz. elnök mondott köszöne­teit dr. Fest Zoltán orvosnak a melegszívű emberbarátnak. Vs kg. kakaó ... ... -89 ( 10 dg, csokoládé •22 10 ii dióbél -36 V> liter Rum 110 Va liter császárkorié... 1-20 7/io liter Konyak ... 240 1 liter Sittéi asztali bor "48 1 liter Sósííi rizling ... "68 Batta Testvérek fűszer, csemege és vadkereskedők Nyíregyháza, Takarékpalota, Bikavásár Nyíregy­házán A Szabolcsvármegyei Gazdasági Egyesület a m. kir. Gazdasági Fe­lügyelőséggel és a Szabolcsvár­megyei Szarvasasarhatenyésztők Egyesületével közösen ezévben is megtartja szokásos tenyészapa­állat vásárját március hó 14-én (szombaton reggel 9 órától ker­dődőleg a debreceni aton levő úgynevezett városi mintakertben. A vásárra kizárólag törzskönyv­vezett magyar fajta és pirostarka íajta bikák, azonkívül a vármegye bármelyik gazdája által felieveit kanok kosok és mindkét nembeli A legkitűnőbb anyagból saját készítésű retikülök, levéltárcák, pénztárcák. Ízléses bőrövek, bőrgombok, bőr­virágok stb. Estélyi retikülök legolcsóbban Szokolay­nál, Bethlen-utca 4. szám baromfi tenyészállatok hajthatók fel. Egyéb tudnivalók a községi elöljáróságoknál, illetve a rendező bizottságnál (Gazdasági Egyesület) tudhatók meg.; A vásárra értesülésünk szerint eddig már mintegy 70 drb. törzs­könyvezett tenyészbika van beje­lentve, azonkívül kanok és más tenyészállatok. A vásár iránt a szomszédos vármegyékből igen nagy az érdeklődés. A vásár területe zárt, ahova azonban 50 fillér belépti dij mel­lett bárki beléphet. Hölgyek figyelmébe A tavaszi divat legújabb modelljeit készíti mértek után a PRESSER HŐI DIVATSZALON Zrínyi Iiona-u. 4. sz. — Műhelyében a legkitűnőbb fővárosi férfiszabó dolgozik. Kabát elkészítési dija 25 P Kosztüm elkészítési dija 28 P Dr Korompay Károly nyitja meg a Bessenyei kör március 14-i sslovensskoi estélyét Említettük már mult vasárnapi számunkban, hogy folyó hó 14 én délután, a Vármegyeházán a Fel­vidék íróinak három elsőrendű reprezentása.Sziktay Ferenc, Dar­kó István és Rácz Pál fogják be­mutatni alkotásuk legjavát, illető­leg azt, hogyan, milyen kultu­rális viszonyok közütt él a kisebb­ségi magyarság. Az előadásra mely igen érdekesnek ígérkezik, ismételten felhívjuk nagyközönsé­günk figyelmét. Városunk kulturtársadalma és a Bessenyei Kör részéről Korompay Károly dr. fogja üdvözölni a ven­dégeket. Tudjuk, hogy Korompay dr„ a kiváló orvos és kultúrem­ber, szintén felvidéki származású akiben még nagyon megvan a szülőföld iránt érzet ragaszkodás a tradíció tisztelete s igy megnyi­tója méltó keretet fog adni az estnek. A műsoron szereplő irók a szlovenszkói magyar irodalomnak kezdettől fogva hü munkásai s mint ilyenek a magyar nyelvnek kulturának őrei akisebbségi sors­ban. Sziklay Ferenc, a szlo­| venszkói és ruszinszkói magyar pártok kulturreferense; hivatalos őre a kisebbségi magyar kultúr­politikának, aki tizennyolc év óta egésr életét a magyar kulturális ügyeknek szenteli: beszámolójában hü képet ad majd mindarról, ami kulturális szempontból a mai Szlovenszkón történt. Rácz Pál, a „Keleti végek" iróje, Ungváron él s hivatása szintén az irodalom­hoz a nyelv és kultura védelmé­hez köti. Igen tehetséges regény­író és novellista: írásaiban nagy­szerűen egyesül az erő és finom­ság. Darkő István, akinek nem­régen jelent aaeg „Égő csipkebo­k®r'- c. regénye a Franklin-társu­latnál, a fiatal szlovenszkói iró­generáció egyik legtehetségesebb és legsokatigérőbb tagja, aki igen éles meglátással s nagyszerű em­berismerettel rajzolja meg alak­jait és irja meg cselekvényeit. Az irodalmi délután igy előrelát­hatólag nemcsak érdekesnek, hanem magas színvonalúnak is ígérkezik. magyar lírát fogja bemutatni, egészíti ki majd az érdekes műsort. Sziklay Judit nek keretében szavalata, mely­a szlovenszkói Eladó csemeték jutányos árban és pedig 3 éves szép almafa oltványok, jegenye nyár, kanadai nyár, nyirfa fenyőfa csemete, egy­éves akác csemete, különféle nagyságú sor akácfa, gledi­cia csemete. Megtekinthető és megrendelhető Lipthay Jenőné Nyírpazony „Berta" telepén. Uti bőröndök, r e d*ü lö k' ak t?­'— táskák nagy vá­lasztékban, olcsó düli készítőnél árban egye­HERCZEG bőröndösnél, Postával szemben Javítást, alakítást vállalok. Éhségsztrájkot kezdtek a zsebtolvajok Az országos mezőgazdasági kiál­lításra való tekiatettel a budapesti rendőrség biztonsági őrizetbe vette a fővárosban élő legismertebb 20 zsebtolvajt. A zsebtolvajok kedden éhségsztrájkba kesdtek. A rendőrség erre parancsot kapott, hogy mester­ségesen táplálják a zsebtolvajokat. A zsebtolvajok a parancsra megad­ták magukat s mától kezdve, két napig tartó koplalás után elfogadták az ételt. Nemes gyümölcsfát díszfát akácot rózsát fenyőt ' ezüstfenyőt stb. stb. kiváló minőségben szállít, gyümölcsösök létesítését vállalja Homoki Károly faiskolája, Nyíregyháza, Kert-utca 54. ÁRJEGYZÉK KÍVÁNATRA! — A Shell Dormant Wash az első permetezőszer hazánkban, amely az eddigi hasonló célt szolgáló ké­szítményekkel szemben nem kőszén­kátrány termék, hanem ásványolajat tartalmaz. A nyugateurópai országok­ban és az Északamerikai Egyesült Államokban az ásványolaj t rtalmu növényvédőszerek a kőszéakátrány termékekkel szemben általánosan el­terjedtek. Alkalmazási módja azonos az általánosságban használatos gyü­mölcsfakarbolineumokkal, tehát csak­is téli permetezésre használható, ame­lyet csak a fák nyugalmi állapotában szabad végrehajtani. Permetezésre legalkalmasabb időpont: ősszel no­vember közepe, tavasszal február vé­ge, március eleje, de a permetezést a nyugalmi időszak alatt bármikor, tehát egész télen át végre lehet haj­tani, de csakis száraz, fagy és szél­mentes időben. 3 X Erzsébet Királyné-Szálló BUDAPEST, IV., EGYETEM-UTCA 5. SZÁM. (A Belváros központjában) 60 éve a fővárosi és vidéki uri közép­osztály találkozó helye. 100 modern, kényelmes szoba. Az étterem és kávéházban cigányzene. Leszállított árak 1 Az Erzsébet pince a főváros legszebb sörözője! Szabó Imre tulajdonos

Next

/
Oldalképek
Tartalom