Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 51-75. szám)

1936-03-06 / 55. szám

2. eldal. JSÍYÍRVIDÉK „ JZABOLCSI HIRLAP (Triaron 16.) 1936 március >6 6 Jéguzsora fenye­get a nyáron Nehéz helyzetben van a gazda­társadalom, aggodalommal szemléli a koratavaszi időjárást, mivel attól fél, hogy a tavaszi hónapokban eset­leg bekövetkező hideg időjárás nem­csak hogy kárt tehet az őszi vetés­ben és a gyümölcsfákban, hanem a fagy megakadályozhatja a tavaszi gazdasági munkálatokat. De van az éremnek egy másik oldala is: ugyanekkor a gazdának szüksége volna jégre. Az enyhe téli időjárás miatt ugyanis a tejtermelők nem tudtak természetes jeget a kánikula idejére elrakni. A városokba irányí­tott tej és tejtermék eltartásához jégre lesz szükségük a gazdáknak, akik most igazán nehéz kérdés előtt állanak : jeget kivánjanak-e, vagy to­vábbra is enyhébb időt a gazdasági munkálatok elvégzéséhez ? Félnek a jéguzsorától a nyári hó­napokban, jószimatu üzletemberek máris kezdenek felkészülni a jég­konjukturára Az áramtermelók szá­mára is konjukturát jelenthet a nyári jéghiány. A mezőgazdasági érdekelt­ségek körében élénken foglalkoznak a várható jéghiánnyal és különféle megoldások vannak előtérben. Arra gondolnak, hogy a nagyobb uradal­mak és a középgazdaságok saját hűtőberendezést létesítsenek, ehez azonban tőke kellene és a földmive­lési minisztérium ilyen célra nem tud kölcsönt nyújtani a termelőknek. A magyar gazda gondjait szaporítaná az esetleges jéghiány. Szfkiay László dr Nyír­bátorban Lisztről tart előadást Sziklay László dr, aki tegnap a rádióban nagy érdeklődéssel fogadott előadást tartott : Kazinczy Ferencről, március 5-én Belohorszky Ferenc dr-ral Nyirbátorba megy, ahol az ottani Pedagógiai Körben Liszt Fe­rencről tart előadást. Egy berúgott széna­kereskedő botrányt rendezett a vásáron Kádár János szénakereskedő a hétfői országos vásáron alaposan elázott. Nem az esőtől, mert az nem volt, hanem a nagy bormennyiség­től, amit egész nap elfogyasztott. Kirobbanó jókedvében aztán molesz­tálta a vásár közönségét, különösen a hölgyeket. Közben hangosan kur­jongatott, nagyokat káromkodott és viselkedésével közbotrányt okozott. A rendőrőrszem igazolásra szólította fel Kádár Jánost és eltávolította a vásár területéről. Az eljárás botrány­okozás cimen folyik ellene. Szegődségi levél kapható lapunk kiadóhivatalában, Beth­len ucca 1. (Városháza-épület. II DEHC-NYKISE mérkőzés ügye a KLfiSZ fegyelmi bírósága előtt Nincs terhelő adat a NYKISE játékosak ellen Mint ismeretes, a DEAC-NyKISE Nyíregyházán lejátszásra került baj­noki mérkőzést nem lehetett befe­jezni, mert a mérkőzést vezető Gutt­freund biró lefújta a mérkőzést, mert állítólag két Nykise játékos meg­rúgta. A mérkőzés további sorsa ezek után a Keleti Labdarugó Alszövetség fegyelmi bizottsága elé került, ahol tegnap este foglalkozott másodízben az üggyel drPayer egyesbiró. A tár­gyalást, amelyen a Nykise-t dr Pös tényi Márton ügyv. elnök és vitéz Dévényi Sámuel intéző képviselte, — nagy érdeklődés előzte meg, mert a debreceni sportsajtó valósággal véres botránnyá dagasztotta az ügyet, amelynek bűnbakjaiul minden alap és komolyság nélkül Neumannt és Hajdút, a Nykise legjobb két játé­kosát állította, és a nyíregyházi csa­pat elleni hangulatkeltő cikkben már eleve elitéli és nem kevesebbet, mint a két játékosnak a futballtói örökre való eltiltását követelte. A zárt ajtók mögött lefolytatott tárgyaláson számos tanút hallgattak ki, de semwi olyan vallomás nem hangzott el, amelyből megállapítható lenne, hogy ki rúgta meg a biiót és egyetlen egy tanú sem akadt, aki Hajdúra vagy Neumannra terhelő vallomást tett volna. Schik Jenő részletes vallomása után dr Payr biró a bizonyítás ki egészitése végett a tárgyalást elna­polta, amikor is a Buse játékosait fogják kihallgatni, akik a mérkőzést állítólag végignézték. Az ügy eddigi | állásából szinte biztosra vehető, — I hogy az itélet csak felmentő lehet. Megérkeztek a legújabb divat legújabb és legszebb modelljei: kabát, kosztüm, ruha, bluz és esőkabátokban Nagy választék I Oicsó árak I PREISER DIVATSZALON Zrínyi Ilona-u. 4. Nőikabátok már 20 pengőtől! Táncos teadélután lesz vasárnap a Korona Étteremben A Nőegylet és a Leányegylet tagjai is részt vesznek a táncos teán A báli szezon befejeződött. A tán­cos fiatalság azonban hódolni sze­retne továbbra is táncszenvedélyé­nek, éppen ezért Papp Lajos a Ko­rona étteremben vasárnap délutánon­ként megrendezi táncos teadélután­jait, amelyen a fővárosi Bondy Jazz szolgáltatja a zenét. Március 8-án, vasárnap délután 5 órakor tartja a Korona étterem első táncos teadélutánját, 'amelyen, érte­sülésünk szerint, a Nőegyletek és Leányegyletek tagjai is nagyszámmal vesznek részt. A 'áncos teadélutánokon a Bondy Jazz, a legkitűnőbb táncmuzsikával kedveskedik a közönségnek s igy bizonyosra vesszük, hogy vasárnap délután, az első táncdélutánon is megtelik a Korona étterem. ITT R TRVRSZ, de a Jósa Indrás kút ma is a régi Nincs pénz a város turisztikai ér­dekességeinek gyarapítására, nincs pénz sok régi határozat végrehajtá­sára, mint pl. az utcák magyarázó táblákkal való megjelölése. Mégis csak fáj és szemet szúr valami a városban és ez a szép Sóstói uti sétány út hires kútjának a Jósa And­rás halhatatlan nevét viselő Jósa kút­nak elhanyagolt volta. Ha jól emlékszünk, a város tervbe vette ennek a kútnak megfelelő pad­Eladó csemeték jutányos árban és pedig 3 éves szép almafa oltványok, jegenye nyár, kanadai nyár, nyirfa fenyőfa csemete, egy­éves akác csemete, különféle nagyságú sor akácfa, gledi­cia csemete. Megtekinthető és megrendelhető Lipthay Jenőné Nyirpazony „Berta" telepén, dal való körülvételét, művészi kikép­zését. Most aztán ennek itt volna az ideje. Ezzel tartozunk a nagynevű muzeumalapitó emlékének is, hiszen ha van valami, ami Nyíregyházára hozza az idngeneket a messze kül­földről is, ez a Jósa Muzeum. Valamikor egy színházat teremtett meg a város társadalmának áldozat­készsége, most talán képesek vol­nánk egy kut megépítésére. A Jósa kútnak kellemes ivóvize van, amely ha talán tisztításra is szorul, mégis a legjobb kutak közül való és hor­dó számra szállítják a vizét a vá­rosba. Kisebb városban láttuk, hogy a jó forrás vizét díszes kőkeretbe !fog­lalják, kivésik nevét él idegenforgal­mi érdekből is igyekeznek megszé­píteni környékét. Itt a tavasz, a Jósa kut ma is a régi, a környezete elha­nyagolt, nem tehetnénk-e érette va­lamit ? Nemzetközi-e a magyar irodalom ? A Szabolcsvármegyei Bessenyei Kör hétfő délutánjainak során már­cius 9 én, hétfőn délután 6 órai kezdettel Belohorszky Ferenc dr a Szabolcsi Szemle szerkesztője érde­kes témáról tart előadást. Belohorszky dr azt a kérdést vizsgálja, mennyi­ben nemzeti, illetve mily mértékben nemzetközi a mai magyar irodalom. A fejtegetést bizonyára élénk vita követi. Egy részeg bérkocsis a templomból kijövő közönség közzé hajtott Vasárnap délben István János bér­kocsis illuminált állapotban, vad vágtatással hajtott a Kossuth-téren. Akkor jött ki a közönség a templom­ból s csak e véletlenen mult, hogy komolyabb baleset nem történt. Az örszemes rendőr megállásra szólí­totta a vadul hajtó kocsist, de az tovább vágtatott. A rendőri eljárás megindult ellene. A Legújabb Divat Divat Szemle Rekord Ez a Divat márciusi tavaszi számai kaphatók az CJjságbol tban — Életveszélyes szerencsét­lenség az iskolai vivóversenyen. Dr. Kovács András kolozsvári ügy­véd 13 éves fia a református gim­názium tornatermében iskolai vivó­versenyen mérkőzött Oriold György nevü osztálytársával. Oriold pengéje az egyik asszónál eltört és oly sze­rencsétlenül fúródott a hegye a sisak róstélyán át Kovács homlok­csontjába, hogy az aszméletét vesztve összeesett. Kovácsot életveszélyes állapotban szállították kórházba. Ké­sőbb sikerült rövid időre eszméletre tériteni, de életbenmaradásához ke­vés remény van. LAPUNKAT PÁRTOLJA, HA A „NYIRVIDÉK-SZ ABOLCSI HIRLAP"-BAN HIRDETŐ CÉ­GEKNÉL SZERZI BE SZÜK­SÉGLETEIT Huzsonyi Pál üzletét ideiglenesen a Korona épület Bencs László-tér felőli oldalára helyzezte át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom