Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 26-50. szám)

1936-02-08 / 32. szám

6. oldal. SZ. ÍOLC Í» I HIRLAP (Trianon 6.> 1Q?6. február <><••. 8 A nyíregyházi törvény­szék hatáskörébn tar­tozó bírósági szakértők névsora A különböző peresügyekben sok­szor döntő szava van a bírósági szakértőknek, akikről eddig csak azt tudtuk, hogy vannak, de hogy kik azok, nem ismertük. Az alábbiakban közöljük a nyíregyházi tőrvényszék területén esküt tett szakértők név­sorát. Beleznai János kisvárdai nyugal­mazott telekkönyvvezető hites ingat­lan szakértő. Fekete Jenő állategészségügyi fel­ügyelő, állategészségügyi kérdések szakértője. Márton László oki. mérnök, mér­nök szakértő. Kéler Gyula bankigazgató, bűn­ügyekben keresk. könyvszakértő. Deák Ferenc oki. mérnök, föld­mérő szakértő. Takács Miklós nyug. főerdőtaná­csos, erdészeti és földmérő szakértő. Domány Sándor nyug. felsőker. isk. igazgató, kereskedelmi könyv és Írásszakértő. Fényes Sándor gazdatiszt, gazda­sági szakértő. Kovács Dezső oki. mérnök, föld­mérő szakértő. Rőczey Géza erdőmérnök, föld­mérő és erdőügyi szakértő. Korompai Ferenc mérnök, föld­mérő szakértő. Megyery Pál nyug. százados, gaz­dálkodó, polgári ügyekben a gya­korlati gazdaság körébe vágó kér­désekben szakértő. Papp Géza gazd. titkár, gazdasági szakértő. Trásy Béla ny. dohánybeváltó ker. felügyelő, dohánytermeléssel kapcso­latos ügyekben szakértő. Schreiber Béla oki. gazda, gazda­szakértő. Pethő Károly gazdaszakértő. Bock Béla oki. gazda, gazdasági, bor és könyvszakértő. Mikecz Tamás gazdálkodó, gazda­sági és könyvszakértő. Balogh Gyula oki. gazda, gazda­sági tanácsos, gazdasági szakértő. Hűnek Emil oki. vegyészmérnök, bünügyek állandó vegyész szakértője. Harmathy Lajos kisvárdai oki. gépészmérnök, állandó gépészeti, autó, motor és ipari állandó szak­értő. Kovács Dezső oki. mérnök, épité szeti szakértő. Vajda Emil pénzint. főkönyvelő, könyvszakértő. Fischer József oki. erdőmérnök, földmérés és erdő szakértő. ifj. Tóth Pál építész, építési ügyek ben szakértő. Szathmáry László kat. gimnáziumi tanár, ii ásszakértő. Dr. Bozán Jenő könyv és keresk. társasági ügyekben szakértő. Pisszer János építőmester, építész szakértő. Felsőczy Béla gazda Nagykálló, gazdasági szakértő. Májer István óra és ékszer szak­értő. Csengery Tibor gazda, állandó gazdasági szakértő. vitéz Székely Sándor gazdasági szakértő Kálmán Károly oki. mérnök, ál­landó épitési szakértő. Hites tolmácsok: Dr. Kovách Dénes közjegyző, francia tolmács. Dr. Gál István tanár, angol tol­mács. Sikerrel zajlott le az ujíehértóí önkéntes tüz­oltóegyesület bálja Ujfehértén nagysikerű tüzoltóbál volt. A tüzoltóbált nagy érdeklődés előzte meg. A bál napján még a íözség életében is meglátszott a bálra való hatalmas készülődés. A jelmezes bálon megjelent a nagy­község vezetőjegyzője Bartos László jegyzői karával, továbbá Dr. Czomba Pál közs. orvos, Dr. Fekete Jenő, a nagyközség vezetőorvosa, Aranyos István tüzrendészeti felügyelő és az intelligencia számos tagja. A jelmezesek ötletesebbnél ötlete­sebb jelmezben vonultak fel szűnni nem akaró taps között. A sok jel­mez közül különösen lekötötte figyel­mét a jelenlevőknek a kakas jelmez í tyúk kísérettel. A rendezőség a jelmezeseket értékes tárgyakkal meg­jutalmazta, A jelmezes-bál sikeréből is leol­vasható szimpátiának örvend Ujfe­hértón az önkéntes tüzoltóegyesület, <le amióta élén Kocsis József jegyző áll, még fokozottabb munka folyik ;iz eddig is elismert kiváló egyesü­letben. Nagy szaktudása és gyakor­lati tapasztalata, eddigi működése garancia Ujfehértó nagyközség tűz­rendészetének arra, hogy a jövőben is közmegelégedést kiváltó irányban fogja egyesületét vezetni. Mindazoknak, akik mély­séges gyászunkban akár megjelenésükkel, Jakár írás­ban, vagy gondolatban ve­lünk éreztek, de külön gyász­jelentést, vagy köszönőleve­let nem kaplak, ezúton fe­jezzük ki hálás köszöne­tünket. Dr. Nagy János és neje Meghívó. A Sóstóhegyi Kereskedelmi Rész­vénytársaság Nyíregyházán, 1936. évi február hó 16 napján d. e. 10 órakor Bocskai u. 6. sz. alatt tartandó V-ik évi rendes közgyűlésére a t. részvényeseket tisztelettel meg­hívjuk. Tárgysorozat: 1. Az 1932—5. évi mérleg és záró­számadások bemutatására, a felügyelő bizottság jelentése és határozat a fel­mentvény tárgyában. 2. Az igazgatósági javaslat az ered­mény hováforditása tárgyában. 3. Öt igazgatósági és 3 felügyelő bi­zottsági tag választása. 4. Az alapszabályok módosítása. 5. Esetleges indítványok. Az igazgatóság Szavazati jogot csak az a részvényes gyakorolhat, aki a részvényét 3 nappal a közgyűlés előtt a vállalat pénztáránál vagy a Szabolcsi Központi Takarék­pénztár r. t.-nál Nyíregyházán letétbe helyezi. 707 9006—1936. végrh. szám. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 7296—1936. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése folytán Weisz László javára 778 P tőkés já­rulékai erejéig 1936. [évi január hó 6 napján végrehajtás utján le- és felül­foglalt, 1653 P-re becsült ingóságok, u. m. üzleti berendezés, áruk és bú­torok stb. a nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak Pk. 15079—1936 sz. alatt kelt árverést rendelő végzése következté­ben Demecser községben adós üzle­letében 1936. évi február hó 10 napján d. u. 2 lórakor nyilvános birói árveré­sen d fognak adatni. Nyíregyháza, 1936. január 23. Dr. Zathureczky Álmos 719 kir. jbirósági végrehajtó. 4105—1935. végrh. sz. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróságnak P 5683—929 sz. végzése folytán Fried Béni nyirmadai végrehajtató javára 19000 P s jár. erejéig 1929,"évi ok­tóber hó 16 napján foganatosított vég­rehajtás utján le és felülfoglalt és 3758 P 50 fillére fbecsült ingóságok u. m. különféle szüretelő edények hordó és bor a nyíregyházi kij. járásbíróságnak Pk. 35382—1929 sz. a. kelt árverést rendelő végzése következtében Nyir­pazony községben 1936. évi február hó 12 napján d. u. 2 és fél órakor a leg­többet ígérőnek nyilvános birói árve­résen elfognak adatni. Nyíregyháza, 1936. január 3. Labay Antal kir. járásbirósági vhajtó. LAPUNKAT PÁRTOLJA, HA A „NYIRVIDÉK-SZABOLCSI HIRLAP"-BAN HIRDETÓ CÉ­GEKNÉL SZERZI BE SZÜK­SÉGLETEIT Kedvezményes utazás Szombaton, február 8-án és vasárnap, február 9 én 10" 17 perces sebesvonattal 33 százaiékos kedvezményes társas utazást rendezünk Budapestre. Jelentkezési határidő pénteken d. u. 6 óráig a Nyirvldék-Szabolcsl Hirlap kiadóhivatalában Bethlen-utca 1. Telefon 77. Nyíregyháza város uj térképe az utca nevek, terek, középületek síb. pontos feltüntetésével kapható | a Nyirvidék Szabolcsi Hírlap kiadóhivatalában (Bethlen-utca í. Telefon 77) és az Ujságboltban. Express hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Patkányt Ön is „Pizó"-val irtson. Magyar sza­badalom. Az eredmény teljesen biz­tos. Hasznos háziállatokra ártalmat­lan. Kapható Nánássy féregirtónál„ Kossuth-utca 9. szám. 3708 Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további tn 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6 fillér, minden további szó 6 MIM­KIADÓ LAKÁSOK Egy különbejáratu bútorozott szoba a város legjobb helyén 15-től kiadó. Cim a kiadóban. 657-10 Bocskay-u. 3. sz alatt két esetleg négy szobás lakás, [lehetőleg azonnalra bérbe­vehető. Ugyanott szép hálószobai ebédlői bútorok zongora, bőrgarnitúra, irógép pénzszekrény, és különféle | háztartási tár­gyak eladók. — Délelőttönkint megtekint­hető. 990-2 INGATLAN ADÁS-VÉTEL Eladó adómentes 2 szoba, konyha, mal­lékhelyiségekből álló sarokház 3000 P-ért. 2200-aI átvehető. Lőcse-utca 8. 554-?' BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK Bejárónő udvarló nélkül felvétetik. Jelent­kezni délután 6—8 óra között. Szarvas u. 16 alatt. 709 KÜLÖNFÉLE Vadonatúj férfi öltöny középtermetű férfire olcsón eladó. Cim az Ujságboltban. A nyíregyházi homokkisérleti gazdaság­ban eladó lucernaszéna, kukoricaszár és buzatörek. 688-3 Május elséjére kivennék 5 szobás kom­fortos lakást, megvennék 3—5 szobás há­zat. Cim a kiaeóban. 702-3 S£ Elsőrendű finom házikoszt kihordásra kapható. Toldi-utca 15. 701-2 Eladó egy jókarban lévő, keményfa író­asztal. Cimet a kiadóba kérem. 666—2 Egy jókarban levő használt erős íróasz­talt azonnal vennénk Cim Merkúr könyv­nyomda, Bercsényi-utca 3. A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős; a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Bstéti Társaság, Kovách B. ét Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" könyvnyomdában Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. gzáa, Felelöa nyomdavezető : Orosz Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom