Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 1-25. szám)

1936-01-22 / 17. szám

( The non 16.) 1936. január ' 22. JSCYÍRVIDÉK SZABOLCSI HIRLAP 5 oldal Kezek Fehéren, mint a fény, Ittasulva, mint a költemény, Mely száll, mint szivek illata, Emelkedik imára a kéz Az oltárok előtt, Oh áldott áldó kéznek igaza-.. Mint acélkapocs, felnyithatatlan Mint bolygókat vezető erő, halha­tatlan, Szőrit a kéz, a kardot markoló, Hogy győzelemre szökkenjen a lélek, A megtépett szent lobogó... Nem vérengző, bár vérre kész, Óh áldott magyar katona kéz... Mint szellő, leveleket kergető, Lapról-lapra remegve érkező, Könyvek, könnyek titkára jutó, Vagy húrokon suhanva átfutó, És alázattal hajló piros csókra, Áldott leánykéz, virágok bokra. -• Csillagok delejét árasztó, Érted fáradhatatlan fáradó, Érintése múzsák csókjának melege, Óh, legszentebb kéz, anyánk keze... Aradvári Béla NAPIREND. Január 22. Szerda. Róm. kat. Vince. Gör. kat. Timót. Prot. Artúr. Izr. Tebeth 27. A nap kél 7 óra 39 perckor, nyugszik 16 óra 45 perckor, A hold kél 6 óra 18 perckor, nyugszik 14 óra 24 perckor. Magyar napirend: A magyar nem­zet kegyelettel áll meg a nagy an­gol nemzet gyásza mellett, az el­hunyt király ravatala előtt. Részvé­tünk szól az embernek, szól a ki­rálynak, egy nagy nép atyjának. Annak a népnek volt a királya, amelyiknek fiai közül olyan sokan álltak a magyar igazság mellé. Egészen természetes tehát, ha ez az irántunk érzett jóindulat és igazsá gosságra való törekvés most a mi lelkünkben őszinte gyásszá olvad fel az jránt a nagy nemzet iránt, amelyikre a gyász sötét fellege bo rult. És ugyanakkor, amikor rész­véttel állunk meg V. György ko­porsója előtt, a reménység sugara éled szivünkben, mert az élet tör­vénye szerint, amely nem enged megállást, uj király kerül a trónra, uj király, aki szereti a mi népün­ket s aki oly szívesen időzött a ma­gyar fővárosban. E héten a következő gyógyszertárak tar­tanak ügyeleti szolgálatot: Szopkó, Gonda (Nyirviz-palota), Török­Kisvárdán egész héten át a Szílcz gyógy szertár tart ügyeleti szolgálatot. A városi gáz- és a kádfürdő nyitva. A szerkesztőség délután 8-tól 8-lg fogad — Fodor Dezső kamarai el­nök halála. JFodor Dezső keres­kedelmi tanácsos, a miskolci keres­kedelmi és iparkamara elnöke, a hétfőre virradó hajnalon elhunyt. Temetése ma délután volt Miskol­con nagy tészvét mellett. — Nyugalomba vonul Olch­váry Zoltán. Oichváry Zoltán, a debreceni kir. ítélőtábla elnöke az igazságügyminiszterhez benyújtotta állásáról való lemondási kérvényét. A lemondási az igazsáügyminiszter tudomásul vette s január 31. napjá­val állásától felmentte. Az igazság­ügyminiszter ebből az alkalomból meleg hangú levelet intézett Oich­váry Zoltánhoz. — A Népfőiskola előadásai. A Nyíregyházi Népfőiskolai Tanfo­lyamon ma, kedden Garamvölgyi Vil­mos felsőkereskedelmi iskolai tanár Liszt Ferencről, Straky Henrik pol­gári iskolai tanár. A revíziós eszme a világpolitikában cimen tartottak előadást. Csütörtökön d. ü. 5 órakor Jurassa E. Medárd tanügyi s. fogal­mazó : Bolyongás a világűrben, 6 órakor, a Szülők Iskolájában vitéz Derencsényi Miklós el. isk. igazgató: Engedelmességre, tiszteletre való ne­velés cimen tart előadást. — Tanulmányi ösztöndijat ka­pott négy nyíregyházi diák. A vallás és közoktatásügyi m. kir. mi­niszter Molnár Zoltán és Kardos Tamás Kossuth reálgimnáziumi VIII. oszt. tanulóknak és Oberlánder Gyöngyi VII. o., Elek Márta VIII. o. leánygimnáziumi tanulóknak 100— 100 P tanulmányi ösztöndijat ado­mányozott. — Építkezések vidéken. Deb­recenben katonai kórház épül. Sze­geden monumentális hősi emlekmü áll munka alatt. Jánoshalmán fiúpol­gári iskola építkezése kezdődött meg. Mohács uj szállodát emel magántő­kével. Újpest nrpszállót építtet. Ka­posváron megkezdik a Vitézi Szék uj rendházának az építkezését. Pécs 700 ezer pengős költséggel újjáépíti közvágóhidját. Sopronban uj szállo­da épül. Máj és lépbajokat gyógyít az alföldi Míra glaubersós gyógyvízzel tartott ivókúra. Kér­dezze meg orvosát. — Záhony János a nádud­vari szőlőhegyen bujkál. Záhony Jánosnak, a sikkasztó diósgyőri gyári bankvezető ügyében a buda­pest— nyíregyházi vonalon expessl­levelet adtak fel a rendőrség cimére. A névtelen levél szerint Záhony Nádudvaron, a szőlőhegyen egy kis nyári lakásban rejtőzik egy nő tár­saságában. Az eltűnt bankvezető élelmezéséről éjszakánként gondos­kodnak ismerősei. A nyomozás eb ben az irányban is megindult, de eddig nem vezetett eredményre. — Gyorsíró órákat ad Nagy Irén okleveles gyorsíró tanárnő, Kállói-utca 25. — A tiszai járás tisztikarának estje az ínségesek javára. A ti­szai járás főszolgabírói, jegyzői és tisztviselői kara február 1-én szom­baton este 9 órai kezdettel Mándo­kon, a Reich-féle vendéglő összes termeiben a tiszai járás községeiben lakó szűkölködők és ínségesek ja­vára reggelig tartó táncmulatságot rendez. Belépőjegy 2 P, családjegy 5 P A bál háziasszonyai által fel­ajánlott hideg és meleg büffé teljes bevéte'e a tiszai járás ínségesei ja­vára fordittatik. — A liba helyett a hajtőt lőtte le. Szmrekovszky István haj­dudorogi polgári iskolai tanár vad­libavadaszaton vett részt. A fegyver véletlenül leesett a válláról, elsült s a sörétek Merkuly György fiatalkorú hajtó testébe fúródtak. A bíróság 40 pengő pénzbüntetésre ítélte a tanárt, az ítélet végrehajtását azonban fel­függesztette. — Tolvay-Takách gróf is részt vesz a frontharcos tiszti bálon. A nyíregyházi frontharcos tiszti bá­lon, amelyet február 2-án este tar­tanak a koronában, bejelentette rész­vételét Takách Tolvay gróf ny. al­tábornagy, a frontharcosok országos elnöke is. A müso.os bál rendező­sége ma száz tagu hölgygárdával egészült ki. A frontharcos bál or­szágos érdeklődést kelt és az évad egyik legimpozánsabb, izig-vérig ma­gyaros jellegű nagy bálja lesz. Nyíregyháza uj térképe kap­ható a kiadóban és az Ujságboltban. — A Rotary Club szerdán este 9 órakor a kaszinó nagytermében ülést tart, amelyen Belohorszky Fe­renc dr. tanár a német kérdésről tart előadást. — Öngyilkosság. Grosz József debreceni lakos, mig a felesége kint járt a sertésvásáron, a lakásuk ud. varán levő fára felakasztotta magát és meghalt. Az öngyilkosság gon­dolatával már régen foglalkozott. — Papírszalvéta különleges­ségek, levélpapirujdonságok érkez­tek a Ujságboltba. Petróleumgázlámpa 9R*_ 3-400 gyertyafény, 11. ürtatalom. 1 éves garancia. — Kérjen ismertetői! Hodács János autókarosszéria-, gép- és fémáruüzemé, Szeged, Lechner tér 9. szám. Színház Alapi Nándor búcsúja Az Országos Kamaraszínház bú­csúzásakor hálás szívvel mondott kö­szönetet visszahódított régi küzönsé­günknek azért, mert felejthetetlenné tették vendégjátékunk elmúlt két he­tét. Köszönöm a sajtónak, a hatósá­goknak, az iskolák vezetőinek, akik alkalmat adtak, hogy a szinház igazi célját nézve, értékes darabok előa­dásával áldozhattunk a színpadi kul­türaoltárán. Valaki járt itt... Ennek a lelkemhez közelálló darabnak a sike­rét külön köszönöm. Kérem tartsanak meg az emlé­kükben a viszontlátásig. Alapi Nándor. Heti műsor: Kedd este Húsvéti vakáció (bucsu előadás). Tegnap reggel megindult az első menetrendszerinti autóbuszjárat Ramocsa­Mzára Tegnap reggel a MÁVAUT autó­busza ismét nemzetiszinü pántlikát öltött magára, ezzel is kifejezésre juttatva, hogy ünnepi járata van. Az au'óbusz reggel 5 óra 55 perckor Ramocsaházáról 5 utassal el indul va­7 órakor pontosan befutott a Ko­rona elé és ezzel megindult a MÁV, AUT második autóbusz forgalma, mert mint ismeretes, a büdszentmi­hályi járat már két hónap óta üzem­ben van. Az első uton hivatalosan részt vett Ferenczi Ödön mérnök, a MÁVAUT forgalmi főnöke és Borbély Aladár a kisvárdai kirendeltség vezetője. Alábbiakban közöljük a mai nap­tól érvényben lévő menetrendet és díjszabást: Az autóbusz indul Ramocsaháza piactérről 5 55, Székely Goldfarb ke­resk.-től 6 06, Nyirbogdány szesz­gyártól 613, Nyirbogdány község­házától 6 21, Nyirtura Klein-kocs­mától 6'34, Nyirpazony kereszttől 645, Nyíregyháza Korona-szálló elé érk. 7 00 órakor. Az autóbusz Nyíregyháza Korona­szálló elől indul 1445* (20i5), Nyirpazony kereszttől 15 02*, (20'32), Nyirtura Klein-kocsmától 1514*, (2044), Nyirbogdány községházától 15'24*, (20 54), Nyirbogdány szesz­gyártól 15 32*, (2102), Székely Goldfarb keresk.-től 15 42* (2112), Ramocsaháza piactérre érk. 15'50*, (21-20 órakor. A *-al jelzett járatok csak hétköz­nap, mig a 0 közt lévő járatok csak vasár- és ünnepnap közlekednek. Díjszabás: Menetjegyek Menettérti j. Nyíregyházára Nyirpazony P — 50 P —'80 Nyirtura P —"90 P 130 Nyirbogdány P 1'20 P 2'—* Székely P 160 P 2 50* Ramocsaháza P 2 — P 3'—* A menettérti jegyek visszautazásra csak a jegyváltás napján, de a *-gal jelzett viszonylatokban a jegyváltást követő napon is érvényesek. Az autóbuszt külön járatokra is« igénybe lehet venni és az erre vo­natkozó felvilágosítást az autóbusz soffőrje adja meg. "Városi és Uránia Január 23—27. Csütörtöktől hétfőig BUDHI CUKRBSZDB • A Előadások az URÁNIÁBAN: Minden 7 és nap 3, 5, 9 órakor Vasárnap délelőtt fél 11 órakor mér­sékelt helyárakkal 4 c M c u •O c aj •8 e •O ja ra -o M N s » W QJ b. CO <CJ ° P •§ » Ev m tsfl -n 0) ta <­<d ^ ! s <D N CO 1 1 :0 C 53 E Ö Előadások a VÁROSIBAN: Csütörtök, péntek, hétfő 4, 6, 8 órakor Szombaton 4, 6, 8 és 10 órakor Vasárnap 2, 4, 6, 8 és 10 órakor A jegyek már elővételben kaphatók!

Next

/
Oldalképek
Tartalom