Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 1-25. szám)

1936-01-15 / 11. szám

Trianon 16) '936. január HA 15 JSÍYÍRVIDÉK OZABOLCSI HIR HIRLAP 3 1 n nyirbogdányi csend­őrség burgonya tolvajokat fogott Mandel Sándor ófehértói burgo­nyakereskedö panaszt tett a csend­örségen, hogy ismeretlen tetiesek ál­landóan lopkodják az állomáson va­gonba rakott burgonyáját. A csend­őrség napokig nyomozott a lopási ügyben és tegnap sikerült is elcsipni a tolvajokat. Torzsás Ferenc és Klinyár József rovotmuüu csavargók lopták a bur­gonyát. Legutóljára 11 zsák rózsa burgonyát vittek el. Ezt azonban már értékesíteni nem tudták, mert a csendőrök elfogták őket. A 11 zsák lopott burgonyát megtalálták a tol vájok lakásán. Véres verekedés a Buza-téren Száját a füléig felhasították Véres verekedés zajlott le a Buza­téren. Két seprükészitő verekedett össze üzleti összeszólalkozásból ki­folyólag. A verekedésnek szomorú következményei lettek, mert a küz­dőfelek egyikét életveszélyes álla­potban szállították kórházba. Bartus György és Klencs Pál er dőbényei seprükészitők régi harego­sok. Üzleti ellentétek miatt néhány­szor már összecsaptak, de a leg­nagyobb összetűzés szombaton tőr­tént a nyíregyházi hetivásáron. A Buza-téri piacon, néhány lépés nyíre állott egymástól a két ellenfél. Klencs Pál 40 éves seprükészitő sze­keréhez odament Bartus György és felelőségre vonta régi ellenfelét, hogy rontja az árakat és olcsóbban adja a seprűt, mint ahogy szabadna. Szó. szót követett, veszekedés, majd verekedés lett a vitából és Bartus egy doronggal támadt Klincs Pálra. Először kétszer egymásután a kezére vágott, majd egy hatal mas ütést mért a Klencs szá­jára. ugy hogy a szerencsétlen embernek a szája a füléig fel­szakadt. Életveszélyes sérülésével beszállítot­ták az Erzsébet kórházba. A vere­kedő Bartus Györgyöt előállították a rendőrkapitányságra. Dohánytolvajokat fogtak Weisz Hermán ófehértói nagybérlő és dohánytermelő pajtájából az utóbbi időben állandóan lopkodták a do­hányt. Az elmúlt héten cca egy má­zsa dohányt vittek el. Tegnapelőtt délben sikerült a do hánytolvajokat lefülni. Egyik társuk Nyíregyházán kínálta eladásra a lo pott dohányt, mielőtt azonban a vá sár sikerült volna, az egész társa­ságot letartóztatták. A dohánytolvaj­lásokat Klinyár János és Tamás Ist­ván ófehérfói lakosok követték el s egy harmadik társuk Labanc Mihály volt megbízva a 'lopott dohány ér­tékesítésével. Labanc Nyrregyházán akarta a dohányt eladni, de rajta­vesztett, letartóztatták. Megnevezte bűntársait Tamás Istvánt és Klinyár Jánost, akiket a csendőrség azonnal őrizetbe vett. Lezuhant egy olasz bombavető repülőgép Asmarai jelentés szerint Massaua felett baleset következtében lezuhant egy olasz bombavető repülőgép. Há­rom utasa, Lansa főhadnagy, i stini báró hadnagy és egy őrmester ször­nyethalt. Ostini báró az olasz sajtó és propagandaügyi minisztérium tiszt­viselője volt. Felakasztottak hat abesszin tábornokot Makaléból érkező jelentés szerint Mulugeta hercegnek az északi harc­téren téborozó katonái között a rossz ellátás következtében lázadás tört ki. Fokozta a lázadást a rossz bánás­mód, ugy hogy a törzsfőnökök sem tudták a lázadást megfékezni. A zen­dülők vezetőit, 80 embert felakasz tottak, százat pedig megkorbácsol­tak. Diredauai jelentés szerint az abesz­szin katonaság körében nagy a fe­jetlenség. Vehib pssa kijelentette az újságírók előtt, hogy a négus leg­utóbb négy tábornokot megkorbá­csoltatott, akiké* később rangjuktól ' is megfosztott. Elrendelte ezenkívül I hat tábornok felakasztását. Akar Ön fillérekért Valódi tokaji bort inni? 1 liter édes szamorodni 88 fillér. m Gróf Hoyos Viktor tokaji pincészetének egyedárusitója. vitéz Tornay István I fűszer és csemegeüzletében, Bethlen utca 4. Telefon 126. szám. A. halhatatlan emlékű nyiri mesemondó, Krúdy Gyula emléke elevenedett fel a Bessenyei Kör hétfői irodalmi délutánján Hétfőn délután tartotta ez évben első irodalmi jmunkadélutánját a Bessenyei Kör irodalmi szakosztálya Dr. Horthy István szakosztályi elnök vezetése mellett, aki meleg szavak­kal köszöntötte az újév alkalmaból a megjelent vendégeket, valamint a szakosztály tágjait és Dr. Korompay Károly ig. főorvost, a Bessenyei Kör ügyvezető elnökét. Dr. Varga Károly gimn. tanár tartotta meg ezután nagy érdeklő­dést kiváltó előadását Nyiri tájak, emberek, legendák cimen. A na­gyobb terjedelmű műnek, mely Krúdy Gyula irói egyéniségével és müveivel foglalkozik behatóan, a felolvasott dolgozat caak egy rész­lete volt. Ennek ellenére csaknem teljes portrét festett a nagy nyiri álmodozóról, az országos hirüvé lett mesemondóról. Rövid áttekintést ad Krúdy gyer­mekkoráról, iskolai éveiről, majd ifjú korának ismertetése után vá­zolja azt a színes irói készséget, amellyel Krúdy Gyula a csontvázhoz hasonlítható hallomás utáni mondá­kat a valószínűség mezébe öltöz­tetve, elénk állítja érdekesebbnél ér dekesebb alakjait s amelyek szug. gesztiv erővel hatnak az olvasóra és a letűnt korok egy-egy érdekes egyéniségét ismerjük fel bennük. Elénk tárja azokat ,a nyíri han­gulatképeket, amelyek Krudyt alko­tásra inspirálták, majd bemutatja mint nyíri ^nemest, aki a budai sváb kispolgárok reális élete átfor­máló erejének légkörében is lelkileg itt éli tovább a maga áloméletét a nyíri lankák, nádasok és romanti­kák világában. Amint müveiből egy-egy nemesen csillogó szemelvényt ad, megeleve­nedik előttünk a régi nyíri táj poé­tikus szépsége, vadréce, vadlúd­csapat huz el a zsombékos tájak fe­lett, nemes kócsag hurrog büszke testtartással s darvak díszes tolla­zatát borzalja a Kárpátokból elsza badult vígan fütyülő szellő... Kedves Krudynak a Nyírség nem­csak azért, mert szülőföldje, hanem azért is, mert a maga anakroniszti­kusságában a saját szeszélyes ter­mészetét látja benne. Nagy elmélyüléssel és határtalan témaszeretettel foglalkozik Krudyt a munkáinak felépítésére inspiráló kö­rülményekkel s a témakör etikai szépségeivel s szinte átéljük ismer­tetése nyomán a régi Nyíregyháza kisvárosi életét, annak minden ked­vességével és családias életének a sziveket átfogó melegségével. iüRRMIR • FILMSZÍNHÁZ • TELEFON 11. SZ. Január 13—15. Kedd, szerda Könnyű lovasság RÖKK MARIKA első pompás filmje Előadások minden nap 3, 5, 7 és 9 órakor. m A mindvégig érdekes és nagy fi­gyelmet keltő előadással kapcsolat­ban Dr. Horthy István érdekes uj tervet vetett felsiinre s amely a megvalósulás stádiumába is lépett. E szerint a felolvasást nyomon kö­vető kritikai hozzászólások elmarad­nak s helyette a következő hétfői munkadélutánon a szakosztály egy­tagja fog a bemutatott műről kritikai ismertetést adni. Igy e hó 20-án Szentmiklósi Péter szakosztályi társ­elnök tart bírálatot s utána a szo­kásos felolvasás keretében Bellovits Sándor kir. kat. gimnáziumi tanár Rachmanova könyvismertetése lesz a munkadélután tárgya. Agyonlőtte ellenfele ügyvédjét egy csikágói ügyvéd John Keog csikágói ügyvéd nem­régiben 2 millió pengős keresetet in­dított egy biztosító társaság ellen, amikor a bíróság a kereset elutasí­tását kihirdette, John Keog revolvert rántott elő s mielőtt még megaka­dályozhatták volna, lövöldözni kez­dett. Az első golyó ellenfele ügyvéd­jét érte, aki holtan bukott a padlóra, a többi lövést a biróra irányította, a golyók azonban célt tévesztettek. A teremszolgák csak rfagy küzdelem árán tudták ártalmatlanná tenni"; a lövöldöző ügyvédet. Még mindég nem jutottak Záhony János diósgyőri bankvezető nyomára A diósgyőri MOKTÁR eltűnt ve­zetője, Záhony János után az egész ország rendőrsége nyomoz, szonban még mindig nem sikerült megálla­pítani, hogy hol tartózkodik, vagy mi történt vele. A vizsgálat adatai szerint az evj Nőegylet elsikkasztott 18.000 penj gőjén kívül kisebb-nagyobb összej gekben összesen 50.000 pengővel] károsította meg barátait. Jellemző a bűncselekményre, hogy még a mo sónőjét is megkárositotta, akine szorgalmas munkája nyomán 35CX. pengő megtakarított pénze volt s Záhony ezt a pénzt is kicsalta és elherdálta. A nyomozás szerint hiúsága és a nők iránti érdeklődése dominálta egész életét s ez vitte a lejtőre is. Bár néhány nappal ezelőtt fegy­vertartási engedélyt kért és kapott, nem tartják lehetségesnek, hogy ön­gyilkosságot követett volna el. Sok­kal valószínűbb, hogy a megszállt terüteten levő bátyjához szökött s ott várja meg ügyénak fejlemé­nyeit. Megnyílt az Srzsébefékozmetika (Eisner Hölgyfodrászat helyiségében) Kossuth-tér 5. szám A legmodernebb tech­nikai felszerelés 1 A legújabb arcápolás. Ránctalanitás. Pakkolások stb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom