Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 1-25. szám)

1936-01-12 / 9. szám

6. o!da\ ^J^ÍRVIDÉK ^ JZABOLCSI MIRLAP (Trianon 1936 január hó 12. Í Alkalmi HORTOS LAJOS n a?y gyapjúszövet maradék és szonyegvásár gyapjúszövet, szőnyeg és kelengyevászon áruházába NYÍREGYHÁZA, VAY ÁDÁM-U. 2. (Takarékpalota.) Férfi és női szövetkülönlegességek, intézeti ruhaszövetek és vásznak, futó, ebédlő és összekötő szőnyegek, ágygarniturák, sezlon­takarók, csipkefüggönyök, storok, grenadi­nok. Paplan-klottok és selymek. Kelengye­vásznak nagy választékban. A Takarékosság tagjainak bevásárló helye ­Szigorúan szabott árak! As utca humora A fiatal ügyvédjelölt a járásbíró­ságra siet. A Kossuth téren mel­léje szegődik egy 7—8 éves kis cigánygyerek: — Nagyságos, ur adjon két fillért... Az ügyvédjelölt zsebébe nyul erszényéért, közben azonban to­vább siet. — Gyere be a bíróságra ott kapsz. A feketeszemű apróság pillana­tig gondolkodik, majd lehangol­tan feleli : — Akkor inkább ne adjon. Oda nem megyek... A szép szőke asszonyka karölt­ve megy férjével és kedveskedve kérdi: — Mond Karcsikám, mit kapok, ha egy hónapig egyedül főzök? — Hosszú, fekete özvegyi fá­tyolt a kalapod mellé. * Az óvoda előtt folyt le ez a diskurzus: — Bandi, akarod látni az uj testvérkémet akit éppen mos ho­zott a gólya? _ Nem — teleli Bandi — én a gólyát akarom látni. A jószívűségéről közismert or­vos megállít egy embert: Uram, hogy néz ön ki? Az egész arca tele van zuzódásokkal és véraláfutásokkal. Hazavigyem? Az ember legyint. — Maga őrült — Hazulról jövök 1 * A fiatal ügyvéd meséli a barát­jának a Kossuth-utcában: — Te panaszkodsz ? Ézt hall­gasd meg : Tegnap ^például ülök az irodámban, sajnos, tétlenül. Végre kopogtatnak és — belép a portás Ujabb félóra múlva megint kopogtatás: sajnos csak a mosónő hozta a tiszta ruhámat. Ülök to­vább és tétlen magányomból ujabb kopogtatás riaszt fel. „Ez csak kliens lesz" — gondolom újraéledő örömmel és csakégyan falusi atyafi nyit be, Aszondja : „Az ur ügyvéd, legyen szíves mondja meg nekem, hol lakik X ügyvéd ur..." Hát igy megy ne­kem mostanában... Sorok egy költeményből Mindenemü vasáruk, kályhák, tűz helyek, korcsolyák, háztartási cikkek olcsó beszerzési forrása • WlRTSCHflFTER | ÁRMIN vaskereskedése Nyíregyháza, Vay Ádám-u. 3. Teleion: 90. • tssi Eddig mindig csak verset írtam az életről, most egyszeriben maga az élet vált számomra költemény­nyé. Színes, titokzatos, egyszerű, szép és csúnya költeménnyé. Rej­télyes versé, amelyik csupa-csupa paradoxonokból áll. Halléban történt velem. Egy professzornál voltam va­csorán. Kis, kedves társaság ülte körül az asztalt. Hideg dolgokat vacsoráztunk. Legtöbben vajat májpástétomot, szardíniát és ka­viárt ettek. Én és egy német pro fesszor azonban leginkább sonkát szalonnát ettünk. Amúgy magya­rosan. A vacsora alatt a dámák sokat diskuráltak erről-arról. A férfiak élcasen, szellemesen felel­gettek,Én azonban és egy német professzor lehetőség szerint keve­set beszéltünk. Magyar ember evés közben nem beszél, — tart­ja a magyar közmondás... Vacso­ra után a kiváló sebészprofesszor dr. Meyer, kitűnő borokat hozott fel pincéjéből. Még tokaji is ke­rült a tiszteletemre. A társaság azonban soviniszta módon legin­kább csak mézeri és rajnai boro­kat ivott. Én és egy német pro­fesszor azonban tokajit. Egysze­riben, mintha felsrófolták volna a hangulatot, öregek és fiatalok, urak és dámák táncra perdültek. Néhányan, akik valamilyen oknál fogva nem táncoltunk, kimentünk a villa parkjába és sétába kezd­tünk. A hold ezüst felhőpihék mögött ^bujkált. Gyönyörű este volt. Dúdolni kezdtem a Lavotta­szerelméí. Egy német professzor velem dúdolta. Szivvel lélekkel, mint odahaza, ha nagyon rabul ejt egy romantikus hangulat. Amikor hűvösödni kezdett, visz szatértűnk a szalonba. A többiek a tánc miatt pihegtek. A hölgyek a kis apró zsebkendőkkel legyez­ni kezdték magukat. Az urak koc­cintottak. Különben csönd volt, csak egy régi kandalló lobogott. „Ah, Kamin" sóhajtották és néz­ték a lángok szines csatáját Éjfél fele cigányzenével lepett meg a rádió Dúdolni kezdtem. Egy német professzor csillogó szemekkel hall­gatta a nagyszerű muzsikát, aztán nejehujás jókedvében egy poha­rat a kandalló lángjába dobott. Mindenki kacagni kezdett. A pro­fesszor a háziasszonytól bocsána­tot kért. Aztán rám nézett. En boldogan mondtam: „Vér nem válik vízzé." A professzor a nagybátyám: dr. gróf Haller Viktor, a hallei egyetem anatómiai intézetének vezetőprofesszora, ő már itt szü­letett Németországban. Magyarul nem tud egy szót sem De az ap­ja még Erdélyben élt és az anyja is magyar volt. ő is lélekben, karakterben az maradt!... * Goslárban történt. Egy este a 3. Reichsbanerentag rendezősége parasztestére hívott. Gösta Melin svéd kapitánnyal és Frau Edit von Kolerrel ültem egy páholyban. Melletlünk a má­sik páholyban Darré és Blomberg miniszterek ültek. Az est apró tarka és leleményes képekben vetítette elénk a német parasziéle tet. Sok sok egyszerű, kedves sze­replője volt a műsornak. Fe'nőt tek, nők, férfiak. Főleg apró kis parasztgyerekek. Nagvságos asszony van gyer­meke? — kérdezte Gösta Melin Frau Kolertől. — Nincs. A hivatalom tudja nem engedi meg. De nem is sze retnék — mondta egész közöm­bösen. És én ekkor Frau Kolert nagyon kegyetlennek láttam. A műsor pergett. Tarkábbnál tarkább jelenetek következtek. Az ország sok-sok paraszt-szokása elevenedett meg a reflektorok szikrázó fénytengeréhen. Egyszer uj kép következett. Felgördült a függöny. Egyetlen lépcsőfeljárat volt az egész szin. Csillogott, mintha márvány volna A legfelső lépcsőfokot a kuliszák csillagai szinte súrolták. S ekkor a lépcső­feljárat tetejéről lefelé jött egy egy szép szőke kisgyermek. Azu­tán több kisgyermek. Olyan négy öt. évesek:. Elragadók voltak, amint megilletődött aprö kis léptekkel lefelé tipegtek. Ilyen szépet még sohasem láttam. Mindenki tapsol­ni kezdett. Én oldalt néztem : Frau Edit von Koler könnye­zett. Berlin. Gróí Haller Gábor. Rökk Marika az Urániában január 13-tól 15 ig Mennyi állatot szállítottak ki Szabolcsból decemberben Dr Erdős László törvényható­sági m. kir. főállatorvos jelentése szerint Szabolcsvármegyéből kül­földre a kővetkező mennyiségű állatot szálitották ki: Ausztriába 115 hizott és 1382 sovány sertést, Cseszlovákiába 118 hizott sertést, 80 darab juhot, Németországba 10 szarvasmarhái. Színház A 120 as tempó mai bemutatójára érthető érdeklődés­sel készül a közönségünk. A hires és népszerű darab főszereplői: Alapi, Hortobágyi, Fabinyi, Ihász, Fellegi, Varga, Somogyi Rózsi, Szegedi Edit, Nagy Klári, Pór Irén és Hóri Erzsi. A 120-as tempó vasárnap délután és este is szinre kerül. Hétfőn este Urvantzov költői szép­ségű színjátéka, a Marusja kerül szinre. A lovagias ügy kritikájába, a kimagasló alakítást nyújtó Basa György neve tévesen került, mert Fekete Frigyes szerepét Varga Béla vitte elismerésre méltó sikerre. Heti műsor: Vasárnap d. u. 120 as tempó. (Vígjáték.) Vasárnap este 120 as tempó. (Víg­játék.) Hétfőn Marusja. (Színjáték.) Kedd Kék róka. (Herczeg Ferenc vígjátéka.) Szerda Hat hónap/(Színmű ujdon­ág. Irta: Kóbor Tamás.) Csütörtök A hattyú. (Fáy Kiss Dóra felléptével.) Péntek Lovagias ügy. Szombat Nem ismerlek többé. (Vígjáték újdonság Fay Kiss Dóra felléptével.) i Krúdy Gyula emlékét idézek fel a Bessenyei Kör héttői irodalmi délutánján A nagy álmodozó, a nagy mese­költő emlékei idéződnek fel hétfőn délután a Bessenyei Kör irodalmi házidélutánján, amelynek keretében Varga Károly dr gimn, tanár tart előadást Krúdy Gyuláról Pletykák, legendák, babonák a Nyíren cimen. Krúdy Gyula emléke olyan vonzó erő, hogy az már maga is biztosi­téka a sikernek. Az irodalmi dél­utánt hétfőn délután 6 órakor tartják meg a városháza kistanácstermében. Akta- és iskolatáskák, kazetták, hátizsákok legolcsóbban a készítőnél HERCZEG bőrőndösnél, Postával szemben V? liíer Rum ... 110 Va liter császárkorié 120 7/io liter konyak 240 1 liter egri vörös "86 10 dg. csokoládé "22 Va kg. Meinl kakaó -•96 10 dg. teaAaj ... •26 iatla Testvérek fűszer, csemege és vadkereskedők Nyíregyháza, Takarékpalota,

Next

/
Oldalképek
Tartalom