Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 1-25. szám)

1936-01-24 / 19. szám

2. oldal. _ J^ÍYÍRVIDÉK ^ OZABOLCSI HÍRLAP (Trianon 6.) P'6. január hó 24. — Ideges emberek gyomor­és bélbajánál naponta reggelizés előtt egy félpohár természetes „Fe­renc József" keserűvíz kissé fel­melegítve régesrógóta bevált házi­szer, amely a székletétet és az anyag­cserét még megrögzött esetekben is igen kellemesen szabályozza. Előadás Rachmanováról A Bessenyei Kör irodalmi szak­osztályának munkadélutánja Magasszinvonalu irodalmi élvezet­ben volt a Bessenyei-kör hétfői mun­kadélutánján résztvevőknek részük. Elsőül Szentmíklósi Péter, kir. kat. gimnáziumi tanár, a szakosztály al­elnöke olvasta fel Varga Károly dr. mult heti Krúdy-felolvasásáról készí­tett bírálatát, mely a teljes elismerés hangján szólott a készülő nagy Kru­dy-monográfia remekbekészült rész­letéről. Kifejtette Szentmiklósi, hogy Var­ga Károly dr. mily pompásan élte bele magát Krúdy lelkivilágába, úgy­annyira, hogy még stílusával is tel­jesen idomult a halhatatlan dzsentri­iró stílusához s igy teljes mértékben tudta érzékeltetni a nyiri tájat, a nyi rí táj szépségeit elénk táró Krúdy couleur localeját. A magasszinvonalu bírálatot Hor­thy István elnök köszönte meg s egy­ben bejelentette, hogy az irodalmi értekezéseket ezentui nemcsak pilla­natnyi impressziókon alapuló hozzá­szólások formájában, hanem részle­tesen, alaposan, tárgyilagosan, a ké­zirat áttanulmányozásával is meg fogjuk bírálni s e bírálatoknak va­lóban méltó mintaképe volt Szent­miklósi Péteré. Ezután Bellovíls Imre kir. kat. gimnáziumi tanár olvasta fel a hires orosz írónőnek, Rachmanovának nap­lószerü könyveiről szóló tanulmányát, melyben részletesen ismertette a nagy orosz írónő szuggesztív irásmüvésze­tét s mindazokat a művészi adottsá­gokat, melyekkel sikerült napló for­májában a forradalmi Oroszország ezernyi szenvedését és borzalmát ha­tásosan megvilágítania. A nagy gonddal és hozzáértéssel megirt felolvasásból élesen kidom­borodott mindaz az ellentmondás és embertelenség, mely oly jellemző az orosz kommunizmusra s a még ma is annyira aktuális orosz problémák­ra teljes mértékben ráterelte a szép­számú hallgatóság figyelmét. A fel­olvasást Dr. Sziklay László, ág. h. ev. gimn. tanár, a szakosztály titká­ra köszönte meg, Horthy István el­nök rámutatott a felolvasás fontos­ságára s egyben felkérte Schedel­bauerné Szovátai Gáborkát, hogy a jövő összejövetelen részletesen szól­jon hozzá a tanulmányhoz. Igazán tokaji jó bor Führep Mihály termelőnél kapható. Egyház-u. 24. Telefon 14. Fizessen elfi a Nyirvidék­Szabolcsí Hírlapra. Nagy társadalmi eseménnyé erősödött a frontharcos tiszti-bál rendezése A február 2-i nagy frontharcos tisztibál vármegyeszerte érdeklődést keltett és a rendezés nagyvonalúsága már is az egész vármegye területén érezteti hatását. Megmozdulnak a frontharcos tiszti családok és tüntető egységben készülnek a frontharcos estre, amely igy nevezetes, mara­dandó hatású társadalmi esemény lesz Szabolcsban. A városházán a rendezői női bi­zottság, amelynek sédeni Ambrózy Györgyné Lónyay Pálma grófnő az elnöke, ülést tartotf, amelyet az el­nöknő távollétében Lipthay Györgyné ezredesné vezetett. Ezen az értekezleten a nyíregy­házi uri társadalmat reprezentáló asszonyok és leányok népes cso portja lelkesen vállalkozott a leg­szebb feladatra, a jótékonycélu front­harcos est előkészítésére s arra a szerepre, amelyet Sarvay Elek dr főügyésznek, a rendezőbizottság el nőkének felszólalása után mint leg­szebb hazafias és szociális cél le­begett előttük. A frontharcos esi Ízléses meghívói a tegnapi nap folyamán mentek szét, de fontos, hogy azok, akik tévedés­ből nem kaphattak meghívót, vagy akiknek meghívója elveszett, jelent­sék be a rendezőbizottságnak (Vá­rosháza földszint 53. számú szoba). Megnyílt az Épitési anyag Kereskedelmi Társaság Rottmann és Rosensteln tűzifa- és szénüzlete Buza-tér 16. Telefon 223 sz. Credogyűlés a vármegyeházán Vasárnap d. e. 11 órakor tartotta a Credo januári gyűlését a megye házán. A tagok a megszokottnál is nagyobb számban voltak jelen. Nem­csak a nagyterem volt zsúfolt, ha­nem a karzaton is alig akadt hely. Az apostoli hitvallás elimádkozása után Péczeii Imre, pápai káplán, egyházi elnök nyitotta meg a gyű­lést. Bevezetésében festette azt az örvendetes tényt, hogy a keresztény igéket hirdeti ujabban sok vezető állású ember, ami világi apostolko­dási lendületet jelent. Kívánatos, hogy ez magával ragadja Krisztus lelkes földi harcosait, a credistákat, és előbbre vigye az egyetemes ke­reszténység szent ügyét. Az igen hatásos megnyitó után Kovács István hitoktató beszélt meg­győző erővel és az életből ellesett gyakorlati példák felhasználásával Isten negyedik parancsáról. Kifej tette, hogy a szülőnek is kötelessé­ge az emiitett parancs szava szerint azt tenni gyermekével, amit tőle megkíván. Ellenkező esetben szülő és gyermek társadalomromboló te­vékenységet fejt ki. Eme állításának igazát megka­póan vázolta az ifjúkori bűnözők világából szerzett lelket megvilágító észleleteivel. Szép felépítésű gondolatsorozattal, a szülői tekintély, tisztelet és pél­daadás magasztosságának lélekih­lető megéreztetésével tárta elénk tetszéssel fogadott gyakorlati hitok­tatását. Ezután Dobránszky Sándor tanár tartott megkapó példákkal körül bástyázott, lenditő erejű előadást a világiak apostolkodásáról. Krisztus, az apostolok és az egyházatyák ta­nítása alapján, a pápák körlevelei nyomán precízen megjelölte a vilá­giak szerepét a tanitó-egyházban. Ebesen körvonalazta a világiak ige­terjesztésénél alkalmazandó módokat és eszközöket, pMdasoron szemlél­tette a szükséges epyeneslelküséget, nyíltságot, az egyszer szükséges ke­mény harcot, a'máskor célszerű ta­pintatos ildomot. Elismerést, szép sikert aratott szavait azzal zárta, hogy minden igeterjesztő földi léte keresztény mintaélet legyen. Majd Mészáros Mihály tanár tar­tott igen érdekes katolikus krónikát. Utalt arra, hogy Kinában a keresz­tény eszmék kezdenek gyökeret ereszteni. Helyzetképet festett a né­met devizaperekről, rámutatott arra, ho?y az isteni törvény teljesítése a legfőbb erkölcsi kötelesség. Az ülés a Credo himnusszal zárult. — Egy kalap keresi gazdáját 1936 január hó 2 án hajnali 2 óra­kor a Vécsei utcán 1 drb használt szürke férfi kalap találtatott. A ka­lapot tulajdonosa a hivatalos órák alatt a rendőrkapitányság Jbünügyi osztályánál (I. em. 31. sz.) átveheti. Liszt Ferenc halhatatlan emlékének és a re­víziós eszmének szentelte a Nyíregyházi Népszerű Főiskolai tanfolyam keddi előadását A Liszt Ferenc emlékévre való te­kintettel a nyíregyházi Népszerű Fő­iskolai Tanfolyam sem akarta elmu­lasztani, hogy hódoljon a halhatatlan magyar zeneszerző emlékének. Ga­ranvölgyi Vilmos felső kereskedelmi iskolai tanár tartott Liszt Ferenc éle­téről és munkásságáról mindvégig élvezetteljes, lenyűgöző és szellemes előadást, melyben bemutatta a nagy költő káprázatos életpályáját, a hal­hatatlanság felé ívelését s igen he­lyesen állandóan Liszt magyarságát, a magyar földhöz |és néphez való ragaszkodását állította a középpont­ba. Nagyon szépen mutatta be a szerző, mely állomásokon keresztül jutott el Liszt végül Jis — a hazai megállapodásig, a budapesti Zene­művészeti Főiskola megalapításáig és igazgatóságáig. A zeneköltő élet­rajzának bemutatasa után kifejtette, hogy Liszt nemcsak mint zeneköltő hanem mint nagy ember, mint nagy egyéniség is megérdemelte kortársai tiszteletét és a halhatatlanságot is s ezt az állítását Liszt életének szá­mos apró jelenetével bizonyította. Végül is zenei müvének méltatá­sára tért ki az előadó s kifejtette, hogy müvének mélységei és halha­tatlan méretei túlszárnyalják egy órás felolvasás kereteit. Végül is Liszt há­rom nagy müvének gramofon bemu­tatásával zárult le a nagy zeneköltő emlékéhez mindenképen méltó elő­adás. Másodikul Straky Henrik polgári leányiskolái tanár tartotta előadását „A revíziós eszme a világpolitiká­ban" cimmel, amely előadásra még visszatérünk. — Közigazgatási tanfolyamot rendez a belügyminisztérium. A m. kir. kormány a folyó évi március hó folyamán általános jellegű köz­igazgatási tanfolyamot rendez a ki­váló fiatalabb tisztviselők számára. A tanfolyam célja az, hogy a köz­igazgatás modern problémáit, főként az ujabb, hazai és külföldi közigaz­gatási jogalkotást és a közigazgatás­politikai feladatokat a fiatalabb tiszt­viselők megismerjék. A tanfolyamon résztvesznek az egyes miniszterek által kejelölt fiatalabb tisztviselők, továbbá minden vármegye, törvény­hatósági jogú város és legalább 15 ezer lelket számláló megyei városból egy-egy tisztviselő. Az első tanfolyam március 1-től december 31-ig lesz a belügyminisztériumban. LAPUNKAT PÁRTOLJA, HA A „NYIRVIDÉK-SZABOLCSÍ HÍRLAPIBAN HIRDETŐ CÉ­GEKNÉL SZERZI BE SZÜK­SÉGLETEIT Tavaszi és nyári "1 DIVATLAPOK I már megérkeztek az Uj ságboltba EJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom