Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 275-298. szám)

1935-12-03 / 276. szám

4. oldal. 0 ^ JNCYÍRVIDÉK ^ DZAbolcsi HIRLAF (Trianon 16.) '935. december hó 3 A nyíregyházi evangélikus Nőegylet kedden vallásos estét rendez Debrecenben irányadó. A tüdőbetegség problémá­ját elméletben már megoldottuk, mondotta Korányi báró, csak meg­felelő ^beoltás, megfelelő áldozat­készség kellene és a küzdelem fel­tétlenül sikerre vezet. Jósa András szelleme azt jelenti, hogy a vidék fontosságát kell hangsúlyoznunk. Tisza Isván grófnak meg volt a terve a nagy probléma megoldására, de a közbejött események miatt csak terv maradt. Olyan emberekre volna szükségünk, mint Jósa And­rás volt, fejezte be előadását a professzor, akit hosszantartó meleg taps köszöntött a hála érzésével. Korányi báré átveszi a Jósa-plakettet Megható pillanatok következtek ezután. Korompay Károly dr átadta Korányi Sándor bárónak a Jósa­plakettet, amelyet évről-évre egy­egy kiváló előadónak ajánlanak fel a Jósa-ünnepen. — Isten kegyelmének volt az ajándéka — mondotta Korompay dr — hogy a nagynevű szabolcsi körorvosnak, Jósa András társának Korányi Frigyes bárónak fa fia még nagyobb emberré lett. Mi itt törpék vagyunk hozzá képest tudásban, mint törpék állunk az óriás előtt, de szeretetünk és hálánk végtelen. Korányi báró meghatottan kö­szönte meg a szabolcsi orvosi tár­sadalom által felajánlott plakettet s ezzel a magasszinvonalu, szép ün­nepség, amely a tudomány és az egészségügy nagy érdekeit szol­gálva, méltó volt a halhatatlan Jósa Andráshoz, véget ért. Az előadás után a résztvevők a Jósa-szoborhoz vonultak. Az ünnep­ség mozzanatairól lapunk más he­lyén emlékezünk meg. Szülői értekezlet az ev. Kossuth reálgimná­ziumban A nyíregyházi ág. h. ev. Kossuth reálgimnázium tanártestülete decem­ber 4-én, szerdán délután szülői ér­tekezletet tart. A szülői értekezleten dr. Sziklay László tanár tart előadást a szülői ház és az iskola közötti kapcsolat kimélyesitéséről. Az érte­kezlet után a tanári kar tagja az el­ső évnegyed tanulmányi eredmé­nyeire vonatkozóan nyújtanak felvi­lágosítást az érdeklődő szülőknek. Sírva tett vallomást a vámospércsi legény, aki fel­hasította a községi hajdú hasát Hírt adtunk arról, hogy . Sípos Gábor vámospércsi legény a vasúti vendéglőben késével felhasította Deák Gábor községi hajdú hasát. A sze­rencsétlen embert kifordult belekkel szállították a debreceni klinikára, Sipos Gábort pedig letartóztatták. Most hallgatta ki a gyilkos le­gényt a debreceni törvényszék vizs­gálobirája. Sipos Gábor sirva tett vallomást s elmondotta, hogy na­gyon sajnálja, ami történt, de nem emlékszik rá, hogyan csinálta, any­nyira részeg volt. A legény azt ál­lítja, hogy általános verekedésnek kellett lennie a kocsmában, mert ő is megsérült a fején, de arra sem emlékszik, hogy ki vett részt a ve­rekedésben. — Gyorsíró órákat ad Nagy Irén okleveles gyorsíró tanárnő, Kallói-utca 25, A nyíregyházi Ev. Nőegylet szá­mos tagja kedden átrándul Debre­cenbe, hogy visszaadja a debreceni Ev. Filléregylet nyíregyházi látoga tását s vallásos estét rendezzen Debrecenben. A vallásos est kedden délután 6 órakor kezdődik az ev. templomban. Az est műsora a következő: Közének. Máczay Lajos reálgimnáziumi j vallástanár imádkozik. Mikler Sári ev. tanítónő szaval. Rück: Praeludium. Orgonán | játssza Garamvölgyi György f. ker. is. tanár. Dr. Balogh Istvánná báró Orbán Aranka énekel, orgonán kiséri Dr. Balogh István. Beszédet mond Weiszer Gyuláné leánygimn. tanárnő. Hesse : Postludium. Orgonán elő­adja Garamvölgyi György. Solymár János s. lelkész szaval. Záróbeszédet mond Szohor Pál polgármester. Erős várunk. Közének. Mindent együtt talál a Metropole-bam I szállóban: teljes komfortot. R kávéházban: 100 újságot. R sirözöben: 200 ételkülönlegességet és Bura; Sándor cigány­muzsikáját. R télikertben: Délutáni, esti táncot és Ilniczky rádió jazz-zene­karát. Budapest, Rákóczi- út 49. Debrecenben kifosztottak egy lakást Pár nappal ezelőtt ismeretlen be­törők jártak Debrecenben özv. Békés Gyuláné Széchenyi utcai lakásában. A betörést csak most vették észre s a vizsgálat szerint mintegy 17.000 pengő értékű perzsa szényeg tűnt el a lakásból, A rendőrség erélyes nyomozást indított a tettes kézre­keritéiére. Felemelték a dohány beváltási árát A Hivatalos Lap vasárnapi száma közölte a pénzügyminiszternek az 1935. évi dohánytermés beváltási árára vonatkozó rendeletét. Az uj árak az ezévi dohánytermelésnek az átlagosnál lényegesen kiszbb hoza­mára való tekintettel (a kapa és mus­kotálydohány kivételével) valameHnyi dohányfajtánál magasabbak a mult évi beváltási áraknál. Ji éFener Miksa cégiül ellopott árak megkerültek November hó 30-án megjenő szá­munkban megemlékeztünk arról a lopási esetről, amely vásárlás köz­ben történt az Excelsior Harisnya­gyár nyíregyházi üzletében, a Feuer Miksa cégnél. Másnap a lopási ügyben érdekes fordulat történt. Megjelent egy isme­retlen hölgy az üzletben és sürü bo­csánatkérésee közben elmondotta, hogy egy családtagjuk, súlyos ideg­bajban szenved és rajta kívül álló okokból vitte el a kérdéses dolgo­kat. Ezeket visszahozta és kérte a kereskedőt, ne haragudjon, a kelle­metlenségekért, amit a hölgy ezzel az esettel kapcsolatosan okozott. S a rendőrségi feljelentést is vonja vissza. Feuer Miksa, természetesen, azon­nal intézkedett, hogy a lopással kap­csolatos nyomozást a rendőrség szüntesse be és ezzel a kinos ügy lezáródott. LAPUNKAT PÁRTOLJA, HA A „NYÍRVIDÉK-SZABOLCSI HÍRLAPIBAN HIRDETŐ CÉ­GEKNÉL SZERZI BE SZÜK­SÉGLETEIT Vásárlása előtt saját érdekében nézze meg Ungár Lipót divatáruház kirakataiban fel­tüntetett árakat. Emberhalál a menyecsketánc miatt A tetteseket 6—6 évi fegyházra Ítélték Halász István és Hegedűs István meggyaszói lakosok hivatalosak vol­tak Farkas István lakodalmára, ahol megjelent Ökrös Ferenc gazdálkodó is. A lakodalom a legjobb hangulat­ban folyt egészen a menyecsketánc idejéig. A táncnál Hegedűs rendelt nótát, Ökrös azonban leintette a ci­gányokat és a saját nótáját húzatta. Emiatt összeszólalkozás történt a vendégek között. Hegedűs közben megtiltotta a cigánynak, hogy más utasításaira hallgassanak. Ökröst felbőszítette Hegedűs eljá­rása s kijelentette, hogy ugy meg­veri Hegedüst, hogy egész életén át megemlegeti a menyecsketáncot. Éjféltájban Ökrös a feleségével hazament. Hegedűs és Halász Ökrös után ment, felelősségre vonták, majd mindketten rátámadtak és bicskájuk­kal oldalba és mellbe szurkálták. Ökrösné ráborult vérző urára és sa­ját testével akarta megvédeni. ,a me­rénylők azonban az asszonyt elrug­dalták a férjéről s újból belemártot­ták bicskájukat a földön eszméletle­nül fekvő emberbe s össze is rug­dalták. Ezután megtörölték a véres késts azzal a kijelentéssel, hogy „No en­nek most elláttuk a baját," vissza­indultak a lakodalomba és reggelig táncoltak. Ökrös a szikszói kórházban sérü­lésébe belehalt. A törvényszék a bicskázókat 10-10 évi fegyházra itélte. A debreceni tábla az ítéletet megváltoztatta s a két bűnöst egyen­ként 6 6 évi fegyházra itélte. — Elhájasodásnál, köszvény­nél és cukorbetegségnél, oxalu­ria és phosphaturia képződésénél, húgysavas sók lerakódásánál a ter­mészetes „Ferenc József" keserű­víz javítja a gyomor és a belek mű­ködését s tartósan előmozdítja az emésztést. Mikulási ajándékok a legnagyobb választékban kaphatók az Ujságboltban

Next

/
Oldalképek
Tartalom