Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 275-298. szám)

1935-12-25 / 295. szám

16. oldal. Cl 7 JSÍYiRlTIDÉK UZABOLCSI HTRÍ.J AZ ÉPÍTKEZÉSEK tekintetében pironkodva be kell vallanom, hogy nálunk nem fogja látni azt az egységes stílust, mint teszem fel Nürnbergben, sőt aziránt is aggályaim vannak, hogy fog-e egyáltalán stílust látni. De ez leg­alább nem uralmas. És van valami, amiben nagyok vagyunk. Aránylag sehol sem talál annyi és akkora kupolát és kupola­szerű tetőt, mint nálunk. Itt kérem, csaknem minden valamirevaló köz­épületen és bérpalotán akkora ku­pola van, mely arányaiban vetek­szik a budapesti Anker-palota Európaszerte emlegetett piramisá­val. Igaz, hogy azok az okvetetlen­kedő modernek száműzték a kupo­lákat, de tessék csak ezektől a modernektől megkérdezni, hogyha mindent olyan jól tudnak, hát hogy merték a Pénzügyi-palota kaszár­nyaszerű épületéhez odaépíteni azo­kat a görög oszlopokat? Kedves uram, ez utóbbi épületnél mindent meg kell bocsátanunk a belső épít­kezésért; Azok a folyosók és azok a szobák! Felejthetetlen élmény, gondolom, az Ön számára is. Ezzel legfeljebb a Korona nagytermének bejárata és fel járata, valamint a Luther-ház üzleti helyiségeinek külső megoldása vetekszik. Nem hiába műegyetemi tanár tervezte. De hogy mégse tartson epésnek, mutatok valami szépet is. Nézze meg a Selyem utca felöl a katho­likus templomot, különösen ha ki­csit ködös az idő. Meg fog hatódni, oly szép, a kéttornyú templom egyik tornya eltűnik, az egész új alakot nyeij s úgy rajzolódik ki a ködből, mint valami nagy középkori székesegyház. Vagy| menjen el a temetőbe. Le­hetetlen nem éreznie, amidőn átlépi a nagy kaput, hogy itt nem egy közönséges kapun lépett be, hanem valami nagyobbszerűn, ami az éle­tet és a halált elválasztja. Ha olyan szépen laknának az élők is, mint a halottak, mi lennénk Magyarország legszebben épült városa. VÁROSUNK LAKÓI is megérdemelnek egy néhány szót s bár meglehetősen nehéz feladat, hogy hűen bemutassam az embere­ket, úgy amint élnek, örülnek és küzdenek ebben a homoki metro­polisban, — néhány figyelemre­méltó jellemvonásra legyen szabad felhívnom figyelmét. Nem beszélve azokról, akik csak vasárnapi nyíregyháziak s a hét más napjain „tanyasiak", városunk lakóit nagyjából két nagy csoport­ra lehet osztani. Az egyik csoport azoké, akik nemrég kerültek ide, a másik csoport azoké, akik nemsoká­ra elkészülnek innen. Elvétve akad ugyan bennszülött is, de ezzel nem igen kérkedik senki. Amilyen büsz­kén tudja valaki mondani, hogy ő bennszülött megyei, született sza­bolcsi, olyan szerényen szokta min­denki bevallani, hogy mi tagadás, ő nyiregyházi születésű. Ez a városi lakosság azután egé­szen különleges életmódot folytat. Például: színházba nem jár. Leg­alább is Nyíregyházán nem. Ez nem elég jó, nem elég előkelő. Különö­sen vagyonosabb embereknél kide­rül, hogy sokkal több színdarabot néznek meg egy év folyamán Buda­pesten, mint Nyíregyházán, tehát még azt sem lehet mondani, hogy a pénzhiány miatt nem járnak a színházba. De ugyanígy vagyunk a bevásár­lásokkal is. Nagyobb bevásárlásokat minden rendes nyiregyházi ember legalább is Debrecenben végez el, de igazán csak akkor nyugodt a lel­ke, ha Budapesten vásárolhat. Mi tagadás, előfordul, hogy ott olcsób­ban megkap valamit, de hogy az útiköltség és a szállítás is megté­rüljön, az úgyszólván ki van zárva. Legjobb meggyőződéssel mondha­tom, hogy a nyiregyházi kereske­dőknél azok a vidékiek vásárolnak, akik hasonló meggondolásokból vi­szont Nyíregyházát találják szerű bevásárló helynek. Sajnálatomra különben a nyír­egyháziakat nem igen tudom Önnek személy szerint is megmutatni, mert a sétálási a rendes nyiregy­házi polgár hívságos szórakozásnak találja s lehetőleg nem sétál. Igy azután határozottan zavarban van az ember, hogy az úgynevezett kor­zót merje-e komoly arccal korzónak nevezni, vagy vallja be, hogy az bi­zony csak egy forgalmasabb utca s bizony még csak nem is mindig for­galmas. nagy­Mit itt a Nyirvidék az 50 év előtti karácsonyi számban? 50 év. Egy félszázad Nyíregyháza történetében. Nem érdektelen, hogy az 'ötven évvel ezelőtt megjelenő Nyirvidék karácsonyi számában, mik voltak az események? 1885. Karácsony. Szeretném kedves uram. Dr. Vernes Gyula. végül megmutatni, a nyiregyházi EREDETISÉGEKET, arra való különös tekintettel, hogy Ön hangsúlyozta, hogy főleg eze­i fel városunkat s azt szeretné látni, amiben Nyíregyháza elüt a többi városoktól. Be kell vallanom, hogy e pilla­natban kissé zavarban vagyok. Ná­lunk, uram, minden város arra tö­rekszik, hogy minél nemzetközibb formájú legyen s az eredetiségek lassan lekopnak az arcáról. De ha már Ön olyan jószándékú, sőt még esetleg idegenforgalmi propagandát is akar nekünk csinálni, mégis fel­hívom a figyelmét egyre s másra. Álljon ki vasárnap délelőtt a Kossuth-tér sarkára, amidőn jön­nek a templomból a hónuk alatt ha­talmas kapcsos imakönyvekkel a vasárnapi városi polgárok, akik hét­köznap többnyire tanyasiak. Alig hinném, hogy ezt a kedves festői képet bármely nemzetközi városban is megtalálná. Azután itt vannak a talyigák. Olyan jellegzetesek ezek erre a ho­moki városra, mint a sivatagra a tevék. Mi tagadás, a talyiga kényel­mi szempontból elég utolsó közle­kedési eszköz, de van bennük han­gulat, valami ittfelejtett kedvesség - régi időkből. Ami az eredetiséget illeti, alig hiszem, hogy bárhol a világon ennyi lengyel bundát és széles zöld sza­lagú kalapot látna. Legfeljebb a tekintetben vannak aggályaim, hogy viselőik nyiregyházi viseletnek ne­vezik? Nem, ez szabolcsi viselet. Végül mint eredetiséget legyen szabad megemlítenem, kedves uram, a fogai között recsegő homokot. Bi­zony ebben vagyunk a leggazda­gabbak s nincs a világon város, ahol a polgárok ennyi homokot elrecseg­tetnének. Ön el is siet innen, uram s búcsú­zóul azt kérdi tőlem, ha ennyi min­den rosszat elmondtam Önnek erről a városról, miért élünk mégis itt? A világért el ne mondja senki­nek: azért, mert így is szeretjük és ha korholgatjuk, azért tesszük, n ert még szebbnek és jobbnak sze­retnők. Újdonságok: A karácsonytól a keresztyén sze­retet és béke eme legszentebb ünne­pétől, csak pár óra választja el a ke­resztyén társadalmat. Gondolatban látjuk az egyszerű betlehemi jászolt, ahol pólyákba takarva látott napvilá­got az isten-ember, amit az ég an­gyalai nagy örömmel hirdettek a pásztoroknak. A világ üdvözítője az emberiség megváltója születésének emlékére ünnepli a keresztyénség ka­rácsonyt. Fontos ünnep ez, nem csak a felnőttekre, hanem a gyermekekre nézve is, bár nekik még alig van fo­galmuk, nem is lehet a megváltóról. De ekkor nő fel a karácsonyfa, az apró szenteknek e tündéri fája, a csa­ládok körében, amelyre már hóna­pokkal előre számítanak. Szívünkből kívánjuk, hogy olvasóink, családjuk körében, vadáman és megelégedéssel tölthessék a keresztyén világnak e legelső és legszentebb ünnepét! A korai felkelés. Korán felkelni legtöbb nem szeret. Millió ama kifo­gások száma, amelyek avégre talál­tattak fel, hogy a felkelés időpontja egy órával elhalasztassék. Pedig iga­zán csak egy elhatározás kell a korai felkelésre. Sok jó előnye van ennek. Jó egészséget és jókedvet okoz. Igen so kidőt nyer vele az ember: ami pedig, ha jól töltjük, pénz. Ha 8 óra helyett 7 órakor kelünk, ez 40 esz­tendő alatt 29.000 óra nyereség. Roppant sok idő ez, 5 évre körül­belül, minden napra 8 óra. Korán reggel a lélek is frissebb és fogéko­nyabb. Különösen tavasszal és nyá­ron egészséges a korai levegő. Ezért mondja a közmondás: Aki korán kel, aranyat lel. A tél végre beköszöntött hozzánk is. még pedig meglehetősen kiméliet­í modorban. A nagy szélvész, amellyel a tél beköszöntött, a fákról a még ott felejtett száraz leveleket is lesodorta. A rozzant házak gyenge tetői, mint gyermekfövege hullottak alá a nagy hatalom előtt. A tomboló vihar kíméletlenül csapkodta az ab­laküvegeket. Az első napokban, olyan kegyetlen sivítással és metsző hideg­séggel rohant uccáról-uccára, hogy alig lehetett járókelő embert látni az uccán. A tél tehát megkezdte ural­kodását az ég és föld között: a sze­gény hajléktalanok nagy fájdalmára és az utasok bosszúságára. • Az elmúlt éjjel a tűztoronyból tü­zet jeleztek a tűzoltók őrtanyájára. Az oltók ki is vonultak csakhamar a tűz színhelyére, azonban csak ser­tésperzselést konstatálhattak. Az ugyan szerencse, hogy nagyobb tüzet nem keleltt oltaniok, de azért mégis bosszantó eset. A sertés gazdáját azonnal bekísérték a városházára. • A női divat-életben érdekes újítást képeznek a claque-kalapok. A szín­házakban örökös volt a panasz, hogy a magas női kalapoktól, azok a sze­rencsétlenek, akik a nők mögött kap­nak helyet, mit sem látnak. A bajon nagyot segítenek, a gépezettel össze­csukható női kalapok, amelyeknek díszét széles szalagcsokor képezi, úgyhogy minden akadály nélkül, akép kezelhető, mint a férfiak báli kalapja. Másik érdekes újdonság a nyak­kendőgomb, amely két brilliáns ro­settából áll és akként forog 6—8 órán keresztül, hogy vakító sugarakat szór szerte. Ha e találmány elterjed, iga­zán azt írhatjuk majd, hogy a bálo­kon vakító szépségek voltak jelen. • Farsang, amely az idén 9 hétig fog tartani, tehát oly hosszú lesz, aminő 100 év alatt kétszer fordul elő, bő alkalmul fog szolgálni a fia­talságnak arra, hogy kitáncolhassa magát és bemutassa áldozatát Terp­sichorenek. Már is több táncvigalom van kombinációban. Első a Nőegylet akar lenni, igen helyesen, egy karton bál bemutatásával. A tűzoltó-egylet kebelében is hasonló eszmét melen­getnek. A Polgári Olvasó egylet tánc­vigalma szintén nem fog elmaradni az idén sem. Halljuk, hogy az ifjúság az erdélyi Közművelődési Egylet ja­vára egy takaros és takarékos tánc­vigalmat fog rendezni, fogadják érte előre is, a hazafias ügy nevében, a sajtó köszönetét. Az iparostestületek szintén nem fognak hátra maradni, mindez arra mutat, hogy a farsang hosszú lévén, sokat fogunk táncolni és igen természetesen sok lány fog főkötő alá jutni. Adja Isten! • A pánszláv izgatás Ausztria-Ma­gyarország ellen mindinkább nő az orosz sajtóban. A hivatalos körök azonban egyenlőre jónak látják meg­tagadni a közösséget ez iránnyal. Maga a cár rosszalását fejezte ki Durnovó tábornok ama nyilatkozata felett, amelyet a szláv jótékonysági egylet tett: kijelentvén, hogy az oro­szok Bécsben fogják megoldani a ke­leti kérdést. Ignatieff tábornok, akit Durnovó e terv megvalósítójának kandidált, sietett gróf Wolkenstein osztrák-magyar nagykövethez: bizto­sítván őt, hogy nem osztozik Dur­novó tábornok nézeteiben. De azért kötve higyjünk a komának! Fenti cikkek voltak az 50 év előtti Nyírvidék karácsonyi számának érde­kességei. Boldog békeévek. Amikor még az volt a szenzáció, hogy a höl­gyeknek új formájúú kalapjuk van és hogy milyen bálok lesznek a farsang alatt s hogy a tűzoltókat a tűzto­ronyból egy sertés perzseléshez lár­mázták fel. Fél század mult el azóta, egy egész világ változott meg

Next

/
Oldalképek
Tartalom