Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 275-298. szám)

1935-12-01 / 275. szám

áftö 10 fillér. Nyíregyháza, l»35 december 1. y r ­(Trianon 16.) „, éTlolya m, 27 5 ,«., * VMSamap YÍRVIDÉK OLCSI HIRLAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca U Postatakaréki csekkszám 47139. Telefon 77. POLITIKAI HAPIL4P * Előfizetés 1 hóra 2'50 P. Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Az uj stílus hangja Gömbös Gyula miniszterel­nök beszédei nemcsak azért keltenek mindig általános ér­deklődést, mert az or­szág első felelős államférfiénak megnyilatkozását természet­szerűleg figyelemmel kiséri az egész közvélemény. A minisz­terelnök hivatali pozíciójából folyó érdeklődésen túl Gömbös beszédeiben mindig megcsen­dül az az emberi és egyéni hang, ami mély visszhangot kelt a lelkekben. Ilyen volt a miniszterelnök váci beszéde is. A mai magyar politikában szinte szokatlanul előkelő hangon beszélt ellen­feleiről : „Bennem nincs gyű­lölet senki iránt, mert politikai ellenfeleimet is magyar test­véreimnek tekintem. És ha százszor is el akarnak gán­csolni, magyar testvérük ma­radok." Államférfiak szájából ritkán szokott elhangzani ilyenféle ki­jelentés. De különösen isme­retlen hang ez manapság a magyar politikában. A magyar politikai élet küz­delmeit, pártalakitásait és harc­modorát legtöbbször nem az elvi ellentétek, nem a világ­nézeti vagy programbeli kü­lömbség, hanem a személyi gyűlölet vezette. Ez tette le­hetővé -azt, hogy a múltban igen gyakran nyúltak a nem­telen bosszú és üldözés esz­közeihez ezok is. akik hatal­mon voltak, — és azok is, akik alulról döngették a ha­talom kapuit. Ennek következ­ménye volt sokszor a leg­szenvedélyesebb szembenállás. Ez hozott össze politikusokat és pártvezéreket közös táborba, a gyűlölt harmadik ellen olyan­kor is, amikor világnézeti és elvi tekintetben sokkal köze­lebb álltak ahhoz, aki ellen küzdöttek, mint önként vállalt fegyvertársaikhoz. Nagyon szomorú tünete ez a magyar politikai életnek. És ezenfelül nagyon káros is, mert a személyi gyűlöletnek és harcnak hátrányos következ­ményeit legtöbbször nem a szembenálló felek, hanem a közélet érezte meg. Abban a megkapó emberi Hétfőn dönt az angol miniszter­tanács Londonból jelentik. Az angol kor­mány tagjai hétfőn rendkívüli mi­nisztertanácsot tartanak A minisz­tertanács véglegesen állást foglal az olajkiviteli tilalom kérdésében. A hírrel kapcsolatosan a francia sajtó jelzi, hogy Mussolini a mára összehizott olasz minisztertanácson 'erjeszti elő a megtorlásokkal szem­ben álló javaslatait. A miniszter­tanács ma elvi döntést hoz s való­színűleg kimondja a Népszövetség­ből való kilépést is. Badoglio uj szellemet visz a haditudósitásokba Asmarából jeientik. Badoglio tá­bornok, a keletafrikai olasz haderő uj főparancsnoka a sajtó munkatár. sait fogadia és kijelentette előttük, hogy nem tűrheti el azt a tudósítói irányzatot, amelyik csak az egyik hadviselő félre kedvező eseményeket közli. A jövőben — mondotta a tábor nok — nem a valótlan hirt terjesztő lapok ellen, hanem a valótlan tudó­sításokat leadó ujságirók ellen fog eljárni. Tiltakozik az ellen is, hogy a ha­ditudósitások alkalmával egyes had­vezető személyeket dicsérjenek, mert nem egyik, vagy másik ember, ha­nem az olasz nemzet visel háborút jogos érdekeiért.! Anglia más országtól várja a megtorlások kiterjesztésének kezdeményezését Londonból jelentik. Az angol lapok értesülése szerint december 12-én összeülő 18-as bizottsági ülésen Anglia nem javasolja a megtorló intézkodéseknek további kiterjeszté­sét, mert az a felfogása, hogy már eléggé exponálta magát a megtör­láskban, más ország vegye át most a kezdeményezést a megtorlásokra irányuló javaslatok megtételénél. A Petit Journal szerint ennek a felfogásnak nzilvánvalóan az az oka, hogy az angol kormány tagjai sem értenek minndenben egyet. Eden a megtorlások további szigorítása mel­lett foglal állást, ezzel szemben Hoare és Baldwin határozottan ellenzi a megtorlások további 'kiterjesztését. Az angol kormányban mutatkozó ellentét érlelte meg azt a gondolatot, hogy a jövőben Laval vegye át az irányítást az olasz—abesszin viszály ügyében. A francia lapok ismételten hang súlyozzák, hogy a megtorlásnak az olajra való kiterjesztését Olaszor­szágnak nemcsak barátságtalan, hanem ellenséges lépésnek is tekinti és kilép a Népszövetségből. H abesszinek megváltoztatják taktikájukat Asmarából jelentik. A külföldi la­pok haditudósítói azt táviratozzák lapjaiknak, hogy a jelekből ítélve az abesszin sereg felhagy eddigi tak­tikájával s a halogató, lassan vissza­vonuló taktika helyett erőteljes el­lentámadásba szándékszik átmenni. Hozzáfűzik azonban, ehhez azt is, hogy ezt a tervet nem lehet nyom­ban végrehajtani. Az abesszin sereg felszerelése még mindig nem teljes, az utánpótlás bizonytalan, az élel­mezés rossz. A négus elsősorban ezeket a hiányokat akarja meg­szüntetni. vallomásban, amit Gömbös Gyula Vácon tett, mély kor­mányzati bölcseség rejlik. El­pusztítani a magyar közéletből a gyűlölet szellemét, — olyan program, ami a legnagyobb megértést és legnagyobb együtt­érzést érdemli. Dzsidzsigából menekülnek az abesszinek Az abesszin négust mára várják Dessiébe, az abesszin főhadiszállásra. Dessiet valósággal elözönlötték az abesszin előkelőségek. Dessiében azonban nyoma sincs a katonai fe­gyelemnek. A legféktelenebb múlatás folyik, csaknem minden házban sör­csarnokot vagy csapszéket állítottak fel, hogy a harctérre induló előkelő­ségek kitombolhassák magukat. Dzsidzsigából a lakosság fejvesz­tetten menekül, mert közeli olasz tá­madástól félnek. Kivégzés Salzburgból jelentik. Ma reggel Salzburgban kivégezték Neudorfer János 31 éves segédet, aki a felesé­gét bestiális kegyetlenséggel meg­gyilkolta. Iz olasz repülök támadása A szomáli fronton az olasz repü­lők ismét megkezdték támadásukat. Az olaszok a határtól 100 kilómé­ternyi mélységben bombázzák az abesszin hadállásokat. Valószrnünek tartják, hogy ezen a szakaszon indul döntő csatára az olasz sereg. Eltolódik Masaryk lemondésa Prágából jelentik. Masaryk cseh köztársasági elnöknek a lemondása a kormánypárt kebelében kitört el­lentétek miatt eltolódik. A jobboldal hajlandó lenne Benest elismerni a köztársaság fejéül, ha viszonzáské­pen pártja kapná meg a külügyi tárcát. Jelöltjük Osusky párisi cseh követ. Ezenkívül magának követeli a párt a pénzügyi tárcát is. angol ellenes mozgalom Egyiptomban Egyiptomban ismét feszülté vált a helyzet. A kariói egye­temet és diákklubokat decem­ber 6-ig bezárták, mert az egyetem rektora tudomást szer­zett arról, hogy a diákság az egyetem épületében nagy gyűlést akart tartani, amelynek ered­ményeképen az utcára vonultak volna, hogy az angol uralom ellen tüntsssenek. Az egyiptomi diákság terve az, hogy az angol ellenes moz­galmat necsak Egyiptomra, ha­nem egész Európára is ter­jesszék ki. Holnap választ tarpa A tarpai herületben holnap foly­tatják le a szavazást. A NEP hiva­talos elöltje Konkoly Thege Kálmán ny. ezredes, ellenfele Bajcsi Zsi­linszky Endre. A két jelölt között igen heves lesz a választási küzde­lem.

Next

/
Oldalképek
Tartalom