Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 251-274. szám)

1935-11-13 / 259. szám

fViansn '6 5 november K. 13 0 J^ÍYÍRVIDÉK 0 SZABOLCSI HIRLAP • M« i HÍREK A házasság problémája kisértett újra abban a véres drámában, amelynek egy sza­bolcsi község egyik érdemes polgára, négy évtizeden át kisbirója az áldo­zat. Az asszony kegyetlen módon, fejszével ölte meg alvó férjél. Ennek a házasságot erőszakosan megsem­misítő gyilkosságnak is a szenve­dély az oka, a szenvedéiy, amely érthetetlenül egy falubeli asszonyt, derék, megbecsült hivatalt betöltő gyermekek anyját kerítette hatal­mába. A házasságot ilyen körülmé­nyek között jobb felbontani — han­goztatták a tárgyaláson, a házas­ság zártságát lehetetlen fenntartani. A házasság szentségét hirdetők azon­ban nem azt mond:ák, hogy ilyen esetben sem lehet felbontani a köte­leket. A szentség ott van, ahol a há­zasságot érzés, meggondolás, lelki harc, önfeláldozás' szenteli meg és gátolja abban, hogy egyik vagy másik aláássa. Addig míg szenvedé­lyek rabja lehet az ember, állandóan alá lehet aknázva a házasélet. A komor ói esetben a meggyötört fél az alkoholista asszony tűrő, szen­vedő ura volt és ő nem nem kereste a válást, az ő lelkében szentség volt a házasság. De a szenvedély a má­sik felet kikezdte és elpusztította benne a szentség tudatát. Az ital ölt, de előbb megölte az asszony­ban a lelket. NAPIREND. November 13. Szerda. Róm. kat Szaniszló. Gór. kat. Ar. sz. J. Prot. Szaniszló. Izr. Markh. 17. A nap kél 7 óra 00 perckor, nyugszik 16 óra 28 perckor. A hold kél 18 óra 27 perckor, nyugszik 10 óra 44 perckor. Magyar napirend: Az uri gesz­tusok alkalmazása az újságírásban még nem jelenti a gyöngeséget. Sok­szor hallgatunk azért, mert ugy vél­jük, hogy jobb mérsékelten, sokszor szépítve közölni az események le­folyását, mint a száraz valóságot megirni. Ha ilyenformában írunk a valóságnak meg nem felelően, azért nem pirulunk, de éppen azért vissza is utasítunk minden burkolt gyanú­sítást és támadást. Ezt az elvet jó volna alkalmazni mindenkinek s másutt is. C héten a következő gyógyszertárak tar tanak ügyeleti szolgálatot: Osgyáni, Gergelyffy és Haissinger K, (Bethlen-utca). A városi gőz- és a kádfürdő nyitva. A szerkesztőság délután 3-tól 6-lg fogad — Eljegyzés. Beregi Irén és Klein Pál folyó hó 10-én tartották eljegyzésüket. — Egy miskolci úrilány tra­gikus halála. Kosiczky István Máv. főtisztviselő 15 éves Sárinevü leánya tegnap délelőtt bátyjának az aszta­lon felejtett céllövő pisztolyát bab­rálgatta. A fegyverről nem tudta, hogy meg van töltve, alig vette ke­zébe, a pisztoly elsült és a golyó a szerencsétlen leány szivét hatolta át. Mire hozzátartozói a dörrenésre behatoltak a szobába, Kosiczky Sá rikában már nem volt élet. - Orvosi hir. Dr. Márkus László képesített kir. törvényszéki orvos ma­gánrendelését megkezdte, fogászati betegek részére is. Széchenyi út " szám alatti rendelőjében. Ez lesz a héten 12-én kedden a Ref. Nőegylet teával egybekötött összejövetele d. u. 5 órakor az elemi iskola disztermében. 12 én kedden a Népszerű Főiskolai tanfolyam előadásai délután 5 órai kezdettel a Kossuth-reálgimnázium disztermében. (Előadók: Molnár Rózsi és Jurassa E. M.) 13-án szerdán este táncos teaest a Koronában. 14-én csütörtökön a Népszerű Főiskolai Tanfolyam előadása d. u. 5 órai kezeette! a Kossuth gimn. disztermében. (Előadók: Makranczy Béla és Pisszer János. 15-én szombaton a m. kir. „Rákóczi Ferenc" 12. honv. gy. ezred Kuruc estje d. u. 3 órakor a Városi Színházban. 16 án szombaton a Szabolcsvármegyei Cserkészintézőbizottság tisztújító közgyűlése a városháza tanácstermében d. u. 4 órai kezdettel.| 16-án szombaton az Egyetemet és Főiskolát Végzett Nők Szövetségének műsoros estje Baktay Ervin közreműködésével a Korona dísztermé­ben. Kezdete este egynegyed 9 órakor. (Jegyek elővételben Dickernél.) 16-án és 17-én szombaton és vasárnap a Missziótársulat Leányklubjának előadása a róm. kat elemi iskola disztermében d. u. 5 órai kezdettel. Előadásra kerül a Százhuszas tempó c. színdarab. 17-én vasárnap a Credo Egyesület ülése a vármegyeháza disztermében délelőtt 11 órakor. 17-én vasárnap a m. kir. „Rákóczi Ferenc" 12 ik honv. gy. e. ezrednapja. Az ünnepély d. e. 11 órakor lesz a Kállói-utcai laktanyában. WWVWvVVH — Orvosi hir. Dr. Breider Kál­mán bőrgyógyász rendelőjét Bethlen utca 15/a. sz. alá helyezte. x — November 23-án lesz a Bessenyei Kor tisztújító köz­gyűlése. A Bessenyei Kör tisztújító közgyűlése nem november 16-án lesz, mint ahogyan először tervezték, ha­nem 23-án.' Vérmes, gutaütésre hajlamos embereknél az emésztést, jó vérkeringést bizto­sítja a jódos| MIRA glaubersós gyógyvíz. — Halálos gázolás az ország­úton. Miskolcon, a zsolcai híd kö­zelébea egy autóbusz elgázolta Sán­dor Józsefné 35 éves miskolci asz­síonyt, aki közvetlenül az autóbusz előtt akart áthaladni. Az asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt. — Anyakönyvi hirek. XI/6. Születések: Szalanics Mária rk., Kovács Zsuzsánna ev., Bencsik Anna rk, Szabó Zsuzsánna ev., Koncsák Miklós gk. Házasságok: Gunyecz László rk, és Szalay Ilona ev., Ján­csik József rk. és Karasz Ilona ev., Nagy Sándor ref. és Veres Anna rk., Pristyák József ev. és Kozma Mária ref., Brinner Gyula rk. és Balogh Mária gk. Halálozás: özv. Gyuris Jánosné Kovácsik Júlia gk. 58 éves. Rum és likőr­essencia minden ízben kapható a Belvárosi; Drogériában Zrinyi Ilona-utca 6. szám. — Halálosvégü verekedés bo­rozás után. Kiss Sándor 21 éves gazdasági cseléd vasárnap a győr­megyei Ilonka-pusztáról több társá­val a szomszéd községbe ment borért. Erősen beboroztak és haza­felé menet Kiss összeszólalkozott egyik társával, Kovács Imre 19 éves gazdasági munkással. A szóváltás­ból verekedés lett, amelynek hevé­ben Kovács előrántotta zsebkését és agyonszúrta Kiss Sándort. A gyil­kost letartóztatták. — Felgyújtotta az apósa há­zát egy dunalöldvári gazda. Hét­főn hajnalban Dunaföldváron tűz tá­madt Tóth Ferenc gazdálkodó Kert­utca 20. szám alatti házánál. Mire a veszedelmet észrevették és megjelen­tek a tűzoltók, az egész ház, vala­mint a gazdasági melléképületek láng­ban állottak és porig égtek. A tűz­kár meghaladja a 10.000 pengőt. A vizsgálat megállapította, hogy a tűz­veszedelmet gyújtogatás okozta. A csendőrség csakhamar kiderítette, hogy Rubi Ferenc dunaföldvári gazda gyújtotta fel apósa házát bosszúból, mert évek óta haragos viszonyban él apósával. A gyújtogató gazdát a csendőrök letartóztatták. Különböző minőségű szen Kitűnő fj, minőségű *** legolcsóbban beszerezhető Altér Bernát fa és szénkereskedőnél, Bujtos-u. 1. Rendőrségi palotával szemben. Telefon 114. szám. — Tolvajnak nézték, agyon­verték. László István gazda éjszaka arra lett figyelmes, hogy háza ud­varán valaki járkál. Abban a hitben, hogy szénát akarnaK lopni tőle, egy járomszöggel fejbevágta az éjféli lá­togatót. — Ekkor vette észre, hogy az egyik ottani öreg gazdát, a 76 éves Farkas Tóth Józsefet ütötte le, aki szomszédban lakó lányához készült látogatóba. László szekérre tette a súlyosan sérült öregembert és bevitte a sátoraljaújhelyi kórház­ba, ahol megállapították, hogy nem lehet rajta segíteni. Visszavitték a faluba, de útközben kiszenvedett. — László István letartóztatták. — Magyarország vásárolja a legtöbb fát Romániától. A román statisztikai hivatal most hozta nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyek egész 1935 augusztus vé­géig lebonyolított fakivitel adatait tartalmazzák. A kiviteli piacok kö­zött első helyen Magyarország áll, majd utána következik Palesztina, Görögország, Egyiptom és Német ország. Eszerint 1934 január 1 és 1935 augusztus 1 között az öt or­szág kereken hétszázezer tonna fe­nyőanyagot vásárolt Romániától, amelyből Magyarországra 230.000 tonnát szállítottak. — Négy magyar város, Mis­kolc, Debrecen, Győr és Nyíregy­háza úri közönsége dicséri a Székely, Győri és Morvái cég tökéletes úri­szabóságát- Választékos raktár vá­rosi és lengyel bundákban, valamint nemes szőrmékben. Mindenütt a „Takarékosság" tagjai. 7x — MAROKKO a legkedveltebb társasjáték. Kapható az Ujságbolt­ban, — Gyorsíró órákat ad Nagy Irén, Kállói-utca 25. — Egy levente súlyos sze­rencsétlensége. Taksonyban az önkéntes tűzoltók ünnepi gyakorla­tokat mutattak be, melveken meg­jelentek a leventék is. Feil Ferenc 14 éves levente felmászott a tűzoltó­toronyba, az övén lévő kampót be­leakasztotta a torony tetején lévő szabályos horogba, de a kampó le­szakadt és Feil lezuhant a nyolc méter magas toronyból. Agyrázkódást szenvedett és a ballába is eltört, A mentők kórházba vitték. A vizsgálat megindult. Kályhák, tűzhelyek nagy választékban legolcsóbban WIRTSCHMFTER ÁRMIN vaskereskedésében Nyíregyháza. Teleion: 90. — Rozsdás volt a kard, meg­halt a kardnyelő. Szikszai Miklós artistát súlyos vérmérgezéssel szállí­tották pár nappal ezelőtt a Szent István-kórházba, ahol hétfőn meg­halt. Az artista, aki mint kardnyelő szerepelt egy vidéki vándorcirkusz­ban, három nappal ezelőtt mutat­vány közben megsebezte kardjával a torkát. A jelek szerint a kard rozs­dás volt s ez okozta a szerencsét­len véget ért kardnyelő halálát. A rendőrség elrendelte a holttest fel­boncolását. — Halálra sújtotta a vil­lanyáram. Kovács Ilona 20 éves kabai háztartásbeli, aki Csáki Gyu­lánál volt alkalmazva, egy szegre és a villamosvezetékhez erősített drótra kimosott ruhát akart teregetni. Te­regetés közben a villanyáram meg­rázta és eközben a drótot elszakí­totta. Kovács Ilona a földrehullott ruhákat újból kimosta s a leszakadt drótot vissza akarta erősíteni. Eköz­ben a villanyáram agyonsújtotta. Mi­kor rátaláltak, már halott volt. — Papírszalvéta, fehér és szí­nes, a legújabb mintákkal kapható az Ujságboltban. Mernes gyümölcsfát díszfát, akácot, rózsát, fenyőt' ezüstfenyőt stb. kiváló minőség­ben szállít, gyümölcsösök létesí­tését vállalja Homoki Károly faiskolája Nyíregyháza, Kert-utca 54. Árjegyzék kívánatra. Fizessen elő a Nyirvidék­Szabolcsl Hírlapra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom