Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 251-274. szám)

1935-11-20 / 265. szám

6. oldal C _ JSÍYÍRVIDÉK 0 OZABOLCSI HÍRLAP (Trianon 16.) 1935. november hé 2. £ Jótékonycélu tea Ujfehértón Folyó hó 16-án az ujfehértói kat. Nöszövetség jótékonycélu tea-dél­utánt tartott, amelynek jövedelmét a szokásos nyomorenyhitő-akciója ke­retén belül a szegény gyermekek felruházására fordítja. A nőszővetségi tagok, mint a bajban levők, nyo­morgók őrzőangyalai lankadatlan buzgalommal kerestek fel minden olyan helyet, ahol a magasztos és nemescélu programjuk megértésre talált és hívogattak. A nemesen érző jószivek megér­tették a hivószót és a diszterem csakhamar megtelt a segíteni akaró közönséggel. Ujfehértó társadalma már többször tanújelét adta nemes érzésének, jó lelkének és mindig kivette részét a szegény kis magyar testvéreink könnyeinek letörlésében és most is tettre, a legnemesebb tettrekészen jelent meg a kat. Nő­szövetség teáján. A kellemesen fűtött, szépen díszí­tett teremben a jótékonycél szelle­mének megfelelően ízlésesen teritett asztalok várták a vendégeket. A Nő­szövetség tagjai, mint figyelmes há­ziasszonyok gondoskodtak a vendé­gekről. Példás megértéssel, munka­megosztási «1, nyájas melegséggel és a magyar vendégszerető háziasszony minden kellékével végezte munkáját mindenki, élén elnöknőjükkel, Cser­nyus Eleknével, akinek nélkülözhe­tetlen segítőtársai voltak Dr. Posgay Béláné és Berzeviczy Attilánné, a finom lelkű, hazafias érzésű, igaz magyar urinők, akik fáradtságot, időt nem kiméivé mindent elkövet­tek a siker érdekében. A háziasszo­nyi teendők végzésében példás pon­tossággal, fáradhatatlan 'buzgalom­mal segédkezett Antal Gabriella, Posgay Lili, Csernyus Izabella, Ke­reszthury Rózsi. A teázók soraiban ott látjuk töb­bek között Dr. Ulviczky Ferenc rk. plébánost, az A. C. orsz. szakosz­tály-tanácsosát, Korpos László gkat. lelkészt, a gör. kat. egyesületek ve­zetőjét, Barkasz Aladár ref. lelkészt, Ádám Dezső ezredest a NEP elnö­két, Bartos László főjegyzőt, Ná­nássy Sándor főbírót, Dr. Fekete Jenő vez. orvost, Dr. Czomba Pál közs. orvost, Temesy János állomás­főnököt, Lengyel István postafőnö­köt, Kádár Béla igazgatót, az A. C. orsz. titkárát. A teát vig tánc követte, ami ál­landóan fokozódó jókedv mellett hajnali órákig tartott. 3951—1935. végr. szám. Árverési hirdetmény A nyíregyházi kir. járásbíróságnak 147/4—920. sz. végzése folytán Dr. Rubinek István bpesti ügyvéd által képviselt Magyar Mezőgazdák Szö­vetkezete végrehajtató javára 730 P s jár. erejéig 1930. évi március hó 11-ik napján foganatosított kielégí­tési végrehajtás alkalmával le és fe­lülfoglalt é§ 2930 P-re becsült in­góságokat, u. m. traktor, benzinmo­tor, darálógép, szecskavágó, híd­mérleg a nyíregyházi kir. járásbíró­ságnak Pk. 29020—1930. szám alatt kelt árverést rendelő végzése követ­keztében Nyirpazony községben 1935. november hó 28. napján d. u. 2 és fél órakor nyilvános bírói ár­verésen el fogom adni. Nyiregyháza, 1935. november 3. Labay Antal 5278 kir. jb. vhajtó. Ismét kaphatók drb-kint 10 fillérért ilyen feliratok Eladó ház Eladó löld Bútorozott szoba kiadő 1 vagy 2 személyre Kiadó lakás 1, 2, 3, 4, 5 v. 6 szobás Raktárhe­lylségkladó Pince kiadó A „Nyirvidék-Szabolcsl Hírlap" kiadóhivatalában Bethlén-utca 1. Városháza-épület Meghívó A Tiszalöki Gazdasági Bank Rt. XXVIII. évi rendes kozgydlését 1935. év november hó 28-án, d. e. 11 órakor fogja saját helyiségében megtartani, melyre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelő­bizottság jelentése az 1934. évről. Zárszámadások előterjesztése, mérleg megállapítása s a felmentvény meg­adása. 2. Három felügyelőbizottsági tag választása. 3. Esetleges indítványok. 4. Jegyzőkönyv hitelesítésére két tag kiküldése. Igazgatóság­Mérlegszámla. VAGYON: Kész­pénz 1.711'95, Giró és Postataka­rékpénztár 120.98, Pénzintézeteknél 7.187-86, Értékpapír 1.119-67, Váltó 279.868-—, Adósok 19.636 12, Szav. m. folyósított kölcsönök 118.896'—, Kötvény 6.765'—, Ingatlanok 22.764-40, Felszerelés 1.000'—, Át­meneti kamatok 9,394 06, Veszteség 5.786 29, Kezesség 4.000 —, Óvadék 1.100 —, Összesen P 479.350 33. TEHER: Részvénytőke P 72.000'—, Rendes tartaléktőke P 8.059 90, Be­tétek P 72.815-49, Folyóbetét P 9.407 01, Hitelezők P 45.177-46, Továbbadott kölcsönökért váll. szav. P 118.896-—, Visszleszámitolt váltó P 136 122—, Fel nem vett osztalék P 147 60, Egyéb tehertételek P 5 557 07, Átmeneti kamatok P 6.067 80, Kezesség P 4.000'—, Óva­dék P 1.100 — Összesen Pengő 479.350 33. Eredmény kimutatás. Veszte­ség-fizetés P 4 500-— Felügyelőbi­zottság P 51—, Üzleti köljség P 3.723 66, Adó és illeték P 1.605-97, Betétkamat P 2 924 63, Visszleszámi­tolt váltó kamat P 4.886 38, Hitele­zők kamata P 2.838 59, Ath. vesz­teség P 4'608'44, Összesen Pengő 25.138 07. — Nyereség: Kamatok P 18 810-32, Jutaték P 542 06, Veszteség P 5'786-29, Összesen P 25.13867. Jegyzet. 1. Mérleg és eredmény­számla az intézet helyiségében a hi­vatalos órák alatt megtekinthetők. 2. Minden részvény egy szavazatot képvisel. 3. A részvények a közgyű­lés megkezdése előtt leteendők. PHILIPS TELEFUNKEN EKA ORION STANDARD-TELEPES Rádiók a legnagyobb választékban Kuhareknál Zrinyi Ilona-utca 8. Telefon 4-76. RÁDIÓ November 20. Szerda. 410 Diák­félóra. — 500 Liszt-emlékhangverseny. — 5-40 Olasz nyelvoktatás. — 610 Szalonzene. — 700 Előadás. — 730 Gramofon. — 810 Előadás. — 840 Hirek. — 900 Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. — 1015 Időjárásje­lentés. — 1020 Cigányzene. — 1050 Előadás. — 1110 Jazz-zene. — 0 05 Hirek. BUDAPEST II. 545 Szalonzene. — 6-15 Előadás. — 705 Ének. — 740 Szerb Antal beszél. — 8~ 15 Gramofon. — 9 05 Hirek. — 9 30 Szalonzene. Állandó hétköznapi közvetltén 6-45 Torna. Utána gramofon. — 10.05 Hírek. — 10-20 Felolvasás, — lo45 Felol­vasás. — 11-10 Nemzetközi vizjebó szol­gálat. — 12-00 Déli harangszó. — 12-00 Hangverseny. — 12'30 Hirek. — 1-15 Idő­jelzés, időjárás- és vízállásjelentés. — 1-40 Hangverseny. — 2-40 Hirek. élelmiszer­árak, piaci árak, árfolyamárak. — 4-45 dójelzés, időjáráselentés, hirek. — Őszi divatujdonságok érkez­tek az Ujságboltba. Megjelent NYÍREGYHÁZA uj térképe Ára 1 pengő Kapható minden könyvkereskedésben Kiadják a Nyirvidék-Szabolcsi Hirlap és az Ujságbolt. Halálozás Özv. Tőkés Gyuláné sz. Kápol­nássy [Emmy életének 81. évében Nyíregyházán elhunyt. Eljárás indul Pallavicini György ellen Pallavicini György őrgróf ellen szentesi beszéde miatt nemzetgyalá­zás cimen eljárást indított a szegedi kir. ügyészség. A tanúkihallgatások már megkez­dődtek s a vádiratot is kiadják egy­két napon belül. Express hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Uj lakását beköltözés előtt vizsgáltassa, bútorait egy helyiségbe ciánoztassa Nánássy­val, Kossuth-utca 9. szám. 3706 Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további m« 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6C fillér, minden további szó 6 fillét Deák Ferenc-u. 118 számú ház eladó. Cim a kiadóban. 5250-3 Keresünk megvételre használt jókarban lévő írógépet. Cimet a kiadóba kérünk- lOx Eladó egy kétszobás, szép kis családi ház gyümölcsössel. Salétrom-köz 7. Esernyőjét áthúzza, megjavítja, divatossá alakítja, keztyü bélelést már 80 fillértől vállal BLUMBERG. Négyszobás űveghallos ház szépen par­kírozott udvarral eladó. Körte-utca 21. 4419-30 Trágya és kitűnő cukorrépa mázsánként vagy na­gyobb tételekben kapható Vasgyár-utca 16. szám alatt 2876-10' December 1-ére keresek önállóan főző szakácsnőt. — Jelentkezni délutánonként Kótaji-utca 14. alatt. 5270-2 Fiatal asszony és ugyanott 15 éves leány bejárónénak ajánlkoznak. — Zombor-utca 15. szám. 5259 Vidékről jött gyermektelen fiatal házas­pár házmesteri állást keres. Klenk, Deb­receni-u. 40. hátul. 395 Teljesen különbejáratu előszobái szé­pen bútorozott ktsebb-nagyobb utcai par­kettás, cserépkályhás szobák kiadók ellá­tással is. Széchenyi-ut 39. 5280-2 R Házaspár kétágyas szobát keres konyha­használattal. Érdeklődni Nagy vendéglős­nél, kath. bérpalota. 5260-2 Külterületen lakók postán is be­küldhetik apróhirdetéseiket a hirde­tési díj levélbélyegben való egyidejű melléklésével. A szerkesztésért felelős: Dr. OARAY GYULA A kiadásért felelős; a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kováeh B. és Társai kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" könyvnyomdában Nyíregyháza, Bercsényi-utca 3. szám. Felelős nyomdavezető : Oroas Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom