Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 251-274. szám)

1935-11-03 / 251. szám

Ára 10 fillér. Nyíregyháza, 1935 november 3. y r e (Trianon 16.) nt éTlolya m, 2 S, (795) sl4 m. * VdSCimap YÍRVIDÉK OLCSI hirlAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca í. Postatakarékí csekkszám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2'50 P. Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Organikus programra az Alföldért Gróf Széchenyi István nagy reformgondolatai elevenednek meg ismét, amikor Gömbös Gyula miniszterelnök legutóbbi debreceni beszéde után köz­tudomású, hogy a kormány nagyarányú közmunka megin­dításával foglalkozik a Tisza­vidéken. Arról van szó, hogy ennek a vizben szegény vi­déknek öntözéséről s a nem­zeti termelés vonalába való intenziv beállításáról intézmé­nyesen gondoskodjunk. Az Al­föld csatornázása régtől fogva foglalkoztatja a magyar szak­köröket, de ebben a tekintet­ben is a Gömbös-kormányra hárul a cselekedetek feladata. Kész programm áll rendel­kezésre, amely ennek a nagy­kiterjedésű termő rónának közlekedéséről, fásításáról és vizzel való ellátásáról akar gondoskodni. Ez a nagy munka nagy szakértelmet, ügybuzgal­mat s mindenekfelett, magyar sziveket igényel. Aki az Alföld problémájához hozzányúl, an­nak tudnia kell, hogy ebből a talajból bontakozik ki a leg­tisztább magyar érzés, itt szü­letnek a nagy Petőfi-gondo­latok, itt őrzik a kis bogár­hátú házakban a magyar jel­lemet, itt acélosodik széltől­vihartól edzve s munkában megnemesedve a magyar ka­raktár, amely még olyan idők­kel is szembe tud nézni, mint amilyenben ma élünk. Ennek a vidéknek a népét halálos bün volt hosszú évszázadokon át abban az elhagyatottságban tartani; mint amilyenben még ma is látjuk. Az az ötezer népiskolai objektum, amelyet az egyik megelőző kormány kultuszminisztere létesitett az alföldi tájakon, kulturális szem­pontból óriási lépés volt előre, de ezzel ütemesen együtt kell haladnia mindannak, ami gaz­dasági és szociális szempont­ból^ ma utat kiván magának. És a kormánynak ez a prog­ramja nem valamely hirtelen előrántott s át nem gondolt körülmény folytán került nap­fényre, mert az Alföld csator­názásának és öntözésének egész lebonyolítása szakszerűen jól átgondolt s anyagilag kellően Guksza herceg hozzátartozóit elevenen égették el az abesszinek Londonból jelentik. Az olasz had­sereg északi részének előnyomulása tovább tart Makale felé. Angol for­rásból eredő, de még meg nem erő­sített hirek szerint az olaszok pénte­ken már elfoglalták Makalet. Egy es abesszin csapatok között lá­zadás tört ki. A déli harctéren tovább folyik az olasz csapatok előnyomulása. A Scil­lave erőd elfoglalása következtében nyitva áll az ut az olaszok előtt Go­rahai felé. Római jelentés szerint Guksza her­ceg büntető expedíciót vezetett Ma­kale ellen. Nagyon valószínűnek lát­szik, hogy az angol hírszolgálati iro­da Guksza herceg csapatának Maka­leba való betörését adta hírül s igy keletkezett az a hir, hogy az olaszok elfoglalták Makalet. Guksza herceg a büntető expedí­cióval vérbosszút akart állani azért a kegyetlenségért, amellyel családjá­nak valamennyi tagját kivégezték az abesszinek. Hir szerint az abesszinek a leg­kegyetlenebb kivégzési módot hasz­nálták Guksza családtagjainak meg­ölésénél, hogy ezzel álljanak bosz­szut Guksza elpártolásáért. A herceg családjának valamennyi felnőtt és gyermek tagját, nemre való tekintet nélkül, mézbe és viaszba mártott gyoicsba göngyölítették be s eleve­nen égették el. Római jelentés szerint az olasz csapatok előőrsei már több izben át­haladtak Makalen, a sereg azonban még Makale falain kívül tartózkodik. Az abesszin csapatok jóval délre a városon kivül gyülekeznek. Ha tehát még formálisan nem is foglalták el az olaszok a várost, annyi már bí­zonyos, hogy nincs az abesszinek kezében. Csehország a nagy hadseregszállifó Abessziniába nagy fegyverszállit­mányok érkeztek. A fegyverek leg­nagyobb részét Belgium és Csehor­szág szállította, míg a lőszereket Anglia és Belgium adta Abesszi­niának. Párisi jelentés szerint Prágából 100.000 régi tipusu Mannlichert és 120 millió töltényt vittek Abesszi­niába 300.000 angol font értékben. A hir nagy feltűnést keltett a hatal­mak körében s különösen Francia­országot érintette nagyon kellemet­lenül, mert Franciaország a kisan­tant szövetségese s ugyanakkor olasz­barátságot is mutat. Ma reggel szörnyethalt egy autó versenyző a Guggerhegyon Steinweg Rudolf müncheni szálló­tulajdonos pár nappal ezelőtt Bu­dapestre érkezett, hogy résztvegyen a guggerhegyi autóversenyen. Stein­weg ma reggel tréninget akart tar­tani, gépe azonban egy kanyarulat­ban felborult. Steinweg és a mellet­te ülő soffőr olyan szerencsétlenül bukott, hogy koponyaalapi törést szenvedtek s mindketten rövid idő alatt a helyszínen meghaltak. Zürichben elfogtak egy rablógyilkos budapesti egyetemi hallgatót Zürichből jelentik, A svájci rend­őrség elfogta Strasser Károly 23 éves budapesti egyetemi hallgatót, aki ez év szeptemberében meggyilkolta és kirabolta Farkasanu Mária dúsgaz­dag román asszonyt. A gyilkosság a Bukarest—Bécs között közlekedő gyorsvonaton történt. A nyomozás adatai szerint Strasser a vonaton megismerkedett a gazdag asszony­nyal s megtudta tőle, hogy nagy ér­tékű ékszerek és sok pénz van nála. A íiu az asszony kegyeibe férkőzött s igy tudta gyanutlanul végrehajtani a tettét. Amikor az asszony |egy alkalom­mal az ablakon kitekintett s kissé jobban kihajolt, a fiu hátulról fel­nyalábolta s kitaszította az ablakon. A gyilkosságban tettestársa is volt Weisz Béla nevü büntetett elő­életű egyén személyében, akit már több izben büntettek meg vonaton elkövetett rablásért. megalapozott programba illesz­kedik bele, ami nem napi po­litikai célt kiván szolgálni, ha­nem a hosszú évtizedeken el­hanyagolt Alföld egész lakos­ságának gazdasági, szociális és nemzeti fejlődését hivatott előbbre vinni. A rablógyilkos egyetemi hallgató jó családból származik, apja Strasser Jenő, a Giro Egylet cégvezetője. Kormányválság Romániában Bukarestből jelentik. A román kormány bukása minden pillanatban várható. A király a miniszterelnöki tárcát Titulescunak ajánlotta fel, Titulescu azonban nem hajlandó a felelősséget viselni s elhárította ma­gától a bizalmat. November 17-én választ Ónod Miskolcról jelentik. Borsodvárme­gye központi választmánya novem­ber 17-re tűzte ki az ónodi válasz­tást. Az ajánlásokat november 9-ig kell benyújtani. Genfben eredmény nélkül tárgyalnak Genfi jelentés szerint Laval, Hoare, Eden és Aloisi tárgyalásai eddig semmi eredménnyel sem jártak. Aloisi üres kézzel tér vissza Ró­mába. Párisban a közvélemény nagy csa­lódással vette tudomásul, hogy Genf­ben semmiféle megoldás sem történt a béke előbbrevitelére s erre egye­lőre nincs is kilátás. H robogó vonat elé ugrott Nagykanizsáról jelentik. Nyakó Sándor reménytelen szerelem miatt a budapesti gyoísvonat elé vetette magát. A mozdony kerekei a sze­rencsétlen embert darabokra tépték. Ugyanakkor kiskorú szerelmese is öngyilkosságot kísérelt meg, azon­ban őt sikerült idejekorán meg­menteni. Merényletet követtek el a kínai miniszterelnök ellen Nankingbót; jelentik. Vang-Csing­Vei kínai miniszterelnök ellen me­rényletet követtek el. Az egyik je­lentés szerint a miniszterelnök álla­pota súlyos, egy másik jelentés sze­rint operáció utján lehet rajta se­gíteni. A testőrség az egyik merénylőt agyonlőtte, három férfit és egy nőt elfogtak. A jelek szerint a minisz­terelnök elleni összeesküvés a kom­munisták müve. Anglia megerősíti a Földközi tengeri haderejét Londonból jelentik. Az angol ha­jóhad tartalékos legénységét és tiszt­jeit behívták. Ai angol tengerészeti minisztérium nagy előkészületeket tesz a földközi tengeri keleti flotta megerősitésére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom