Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 224-250. szám)

1935-10-17 / 238. szám

H 1. _ JSfYÍRVIDÉK „ oZAbolcsi MIRLAP 'Trianon 16 ) i<)35 október < • 17. Hhol tisztaság szerint osztályozzák a lakókat Tanulni vágyó ifjakkal látogattuk meg a rétközi uradalmat. Megtekin tettük a kendergyárat, a mezőgaz dasági szeszgyárat és a gyümölcsöst Mindenütt példás rend, szinte ka tonás fegyelem uralkodik és öntu datos, tervszerű munka folyik. Engem elsősorban és mindenek­fölött az érdekel az uradalmak ke­zelésénél, hogy mily mértékben van meg a birtokosban a szociális ér­zék s milyen hatékonyan mutatko­zik az. Érdeklődésem mindenekelőtt a cselédházak felé fordult. Itt ért az első kellemes meglepetés. A leg­több uradalomban közös konyhát kap két-két család, kamrát pedig egyáltalában nem. Az Odescalchi­uradalomban tágas, szellős szoba, külön konyha és külön kamara áll minden egyes család rendelkezé­sére. A legtöbb uradalomban a cseléd­ség jószága u. n. burgyékban nyo­morodik. Az Odescalchi-uradalom­ban ezek a tűzveszélyes és az egész­ségre felette ártalmas alkotmányok eltűnnek és a cselédség jószágának minden tekintetben megfelelő közös istálló épül. Melyik uradalomban teljesen ki­fogástalan az egészségügyi intézke­dés? Az emiitett hercegi uradalom­ban külön fürdőháza van a cseléd­ségnek és ügyelnek arra, hogy azt használják is. Az uradalmi orvos időnkint meglátogatja a cselédlaká­sokat és megvizsgálja és osztályozza azokat és lakóit tisztaság tekinteté­ben. Érdem szerint jó, kielégítő és elégtelen osztályzatot nyernek. Illet­ve csak az első két érdemjegy hasz­nálatos, mert aki elégtelen osztály­zatot kap, az szedheti már a sátor­fáját. Ám ilyen eset még nem for­dult elő. Hány uradalomban fordítanak gon­dot arra, hogy a cselédség közölt ne akadjon analfabéta? Az Odes­calchi-uradalomban nem tűrnek ilyet. A nagyhalászi tanító átjár és irni meg olvasni tanítja az analfabétákat. Hány olyan uradalom van, ahol még az uradalom jövedelemcsökke nése árán is szociális követelménye­ket tartanak szem előtt? A rétközi kendergyárban nem használnak ge­rebenező gépet, bár ezzel az üzem­költséget lényegesen csökkenthetnék, hanem napszámosokkal végeztetik azt, mert ezzel kb. harminc család kenyerét biztosithatják. A tisztviselői fizetés általános csökkentése idején a hercegi uradalom előző birtokosa az uradalmi tisztek járandóságát is csökkentette, de amikor Ambrózy György vette át az uradalom keze­lését, visszaállította a régi fizetést, sőt az érdemesebb tisztek járandó­ságát fel is javította. Mondják, hogy az ilyen gazdál­kodás a mai viszonyok mellett nem rentábilis, mert ma már csak a vég­sőkig leszorított üzemi költségek mellett lehet boldogulni. Ezzel szem­ben állítom, hogy csak az ilyen szociális érzékkel telitett gazdálko­dás mellett lehet boldogulni, mert amit a gazda kiad a réven, meg­térül a vámon. Nem szorul magya­rázatra, mit jelent s minő következ­ményekkel jár elégedetlen tisztikar­ral és cselédséggel gazdálkodni. A sorsával elégedett munkás íugy dol­gozik, mintha magának dolgoznék. Örül, ha virul a gazdaság, mert ab­ban részesnek tudja magát is. A rosszul fizetett, nem emberi módon Állandó reticül, pénztárcavásár Eíey bőröndösnéi Takarékpalota, bankbejárat mellett Montirozások, javítások, bőröndhuzatok. Kolozsváry Borcsa Mihályt ünnepelték a vidéki lapok kiküldöttei A Magyarországi Vidéki lapok Or­szágos Egyesületének évi közgyűlé­sével kapcsolatosan hétfőn délben bensőséges ünnepi ebéd keretében ünnepelték Kolozsváry Borcsa Mi­hályt abból az alkalomból, hogy a Debreceni Újság éléről megválva a miniszterelnökségi sajtóosztályon nyert beosztást. A közgyűlésen Antal István sajtó­főnököt, Kolozsváry Borcsa Mihály képviselte, mig a Budapesti Napila­pok Testülete nevében Dr. Berkes Róbert, az Újságkiadók képviseleté ben Sümegi Vilmos, a szaklapok megbízottjaként pedig Juttassy Ferenc jelent meg. Az egyesület mult évi működésé­ről Dr. Horváth Ödön számolt be, rámutatva a vidéki sajtó fontos hi­vatására, amellyel a nagy nemzeti érdeket képviseii. Majd az összefő gás szükségességét hirdetve a vidéki lapok nehéz helyzetét ismertette. Ezu­tán Gallovich Jenő igazgató a jövő í évi költségvetést terjesztette elő. A közgyűlés végeztével a vidék sajtó reprezentánsai megtekintették a szigetet, majd ünnepi ebédre gyűl­tek össze. Az ünnepelt Kolozsváry Borcsa Mihályt, Gesztelyi Nagy László köszöntötte, arra kérve, hogy uj po­zíciójában se felejtkezzen el vidéki kartársairól. A társegyesületek részé­ről elhangzott felköszöntőkre Kolozs­váry Borcsa válaszolt és hitet tett arról, hogy ha mostani állása el is szólította a vidéki kartársaktól, lélek­ben mindig azokkal marad. Bármily feliratú gu m íb élyegzö eredeti gyári árban megren­delhető a Nyirvídék Szabolcsi Hírlap kiadóhivatalá­ban, Bethlen u. ». Telefon 77. A gyümölcsfák téli permetezésére r l Shell Dormant Wash vízben tökéletesen oldható ásványolaj emulzió. Az egész világon elösmert és hatásban túlszárnyal min­den más készítményt, mert: 1. Hatása teljesen biztos. A fa kérge tiszta és sima lesz, anélkül, hogy a fa szöveteibe felszívódva mér­gező lenne. 2. Elpusztítja az összes kártevőket, pajzstetüt, vértetüt, rügyfurót, téli araszolkóat, mohát, rákot stb. 3. Használata olcsó és gazdaságos: 4—5 százalékos oldatával kevés folyadékkal igen nagy felület leper­metezhető. 10 liter 20 liter 100 liter lit. 1-20 P | lií. Í'IO P | lit. 1— P | !it. —'90 P ingyen kannákban. Kapható és mindenféle felvilágo­tást nyújt : ^ Dr. Marton Gyula vezérképviselő jL Nyíregyháza, Menetjegyiroda (Városházpalota) ^ Telefon 230. szám, vagy a Shell kÖOlaj r. t. kirendeltség. 1 A Sí Sí -s 1 é £*S r Útépítési munkálatok Jzabolcsmegyében Lőwy Ignác kir. műszaki főtaná­csos, a m. kir. államépitészeti hiva­tal vezetője jelentette, hogy a raka­maz—nyíregyháza—nyírbátori állami közút 7.800—13.000 km. szakaszá­nak aszfalt-kőanyaggal való átépí­tési munkálatait befejezték. A debrecen—nyíregyháza—csapi állami közút 51.9—56 km., Nyíregy­háza város és Nyirpazony község közötti, valamint a debrecen—nyir­bátor—beregszászi állami közút 18 —23 km., a vármegye halárától Nyiradony felé menő igen leromlott szakaszának áthengerelését meg­kezdték. A törvényhatósági közül a nyir­egyháza-vásárosnaményi közút Oros­Napkor és Napkor-Levelek közötti szakasszán a hengerelés megkezdő­dött. A •iszatardos-tiszaladányi t. köz­út 0—7 szakaszán befejeztük a hen­gerelést, a nyirbátor-nyirgyulaji út hengerelt kavicspályáva! való épités munkálatai még folyamatban vannak, de közel állanak a befejezéshez. Az Anarcs-Gyulaháza közötti út­szakasz kiépítéséhez szükséges alap­követ kiszállitattak s mo&t a közsé­gek fuvarozzák a kőanyagot. — A gemzse-ilki közút szakasz földmun­kája a napokban kezdődik meg. A kereskedelmi miniszter a nyir­acsád-nyirmártonfalvai út földmun­kájára 800 P-t utalt ki. Kályhák, tűzhelyek nagy választékban legolcsóbban WIRTSCHBFTER ÁRMIN vaskereskedésében Nyiregyháza. Teleion: 90. saassiniiüíiaL Öngyilkos lett-e Varga Sándorné? Az ügyészség elrendelte a holttest felboncolását Titokzatos öngyilkosság történt Geszteréd községben. Varga Sán­dorné Kiss Rózát tegnap haldokolva szállították a nyíregyházi Erzsébet kórházba. A jelentés szerint Varga Sándorné marólúggal megmérgezte magát. A kórházban mindent elkö­vettek, hogy a szerencsétlen fiatal­asszonyt megmentsék az életnek, de az orvosok minden fáradozása hiábavalónák bizonyult. Varga Sándorné halálával kapcso­latosan gyanús momentumok is felmerültek s ezért a kórház jelen­tést tett a rendőrségnek és az ügyészségnek. A jelentések szerint Varga Sándorné halálát nem lugkő­mérgezés okozta. Éppen ezért a ha­tóságok elrendelték a holttest felbon­colását, hogy megállapítsák nem-e történt bűncselekmény. Idöjáráa Gyenge légáramlás, változó falhő­zet, egy-két helyen kisebb eső, éj­jeli és reggeli ködképződés várható. A hőmérséklet nem változik lénye­gesen. kezelt, kiuzsorázott munkás munkája átokkal telt amerikázás. A munkás­kérdés helyes megoldásában Anglia m» mi • in • in ~ - — -- —• i — I vezet. És vezet a boldogulásban is. Sapienti sat. (á- i )

Next

/
Oldalképek
Tartalom