Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 224-250. szám)

1935-10-01 / 224. szám

Nyíregyháza, oktdber 1. tt^ s 7 Ara JO fillér. (Irianon 16.) ^ év!olyaffi) 224 (768) «*n. * KettCl OLCSI KnHBgHnHHB^HnanHinn Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca I. Postatakaréki csekkszám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP ^ Előfizetés 1 hóra 2*50 P. Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény III választás fesz a budapesti iMIi kerületben & közigazgatási bíróság feltűnést keltő ítéletet hozott a választáss biztossal és a bizottság két tagjával szemben A közigazgatási biróság ma dél­előtt folytatta s be is fejezte annak a petíciónak a tárgyalását, amelyet a Budapest-déli kerületi választás ellen nyújtottak be. Déli fél 12 órakor hirdette ki a biróság az Ítéletet. A biróság a pe­tíciónak helyt adott s a Budapest déli kerületi választást érvénytejen­nek jelentette ki. Kötelezte a biróság, hogy Usetty Béla, Pőzel István és Tóth András, mint a Nemzeti Egység pártjának képviselői 6500 pengő költséget fi­zessenek meg, Petrovácz Gyula, Müller Antal és Szabó János keresz­tény párti képviselők pedig 3500 pengő költséget fizessenek meg. A déli kerületben eizel egyetem­legesen megszűnt még a mandátuma Bródi Ernő és Magyar Pál demok­rata, Farkas István és Buchinger Manó szociáldemokrata képviselők­nek is. Nagy meglepetést keltett az Ítélet­nek ezen a részén kivül annak a kimondása is, hogy Verebélyi Jenő dr. felsőházi tag, egyetemi tanár vá­lasztási biztos, továbbá Zsellér és Jeszenszky választási bizottsági ta­gok választójogát a biróság 3 évre felfüggesztette. Gömbös Gyula kedden délelőtt tér vissza Budapestre Gömbös miniszterelnök németországi utfa Gömbös Gyula miniszterei­elnök németországi utja a leg­nagyobb érdeklődést váltotta ki nemcsak idehaza, hanem egész Európában, Pedig Göm­bös Gyula mostani berlini uta­zása egyszerűen csak egy baráti beszélgetés folytatásának te­kinthető, amikor is elsősorban Hitler kancellárral és a német politika többi vezetőivel vi­tatta meg mindaznkat a kér­déseket, amelyek Magyaror­szágra nézve fontosak. Bár­mennyire is akadnak nálunk egyes körök, amelyek a Né­metország iránti túlzott elfo­gultság folytán azt szeretnék, hogy Magyarország szinte tu­domást se vegyen a hitleri Németországról, ez egyszerűen lehetetlen s egy ilyenféle po­litika követése Magyarország részéről nemcsak oktalanság, de a legsúlyosabb hiba is volna. A németországi találkozáson politikai kérdések igenis szóba kerültek, de nem olyan poli­tikai kérdések ezek, amelyek­ről vérmes fantáziák s ellen­séges elfogultság által vezetett politikusok, pártvezérek, vagy lapok azt gondolhatnák, hogy uj korszak bevezetői akarnak lenni. A berlini megbeszélé­sek sem egy meglévő korsza­kot lezárni nem fognak, sem uj korszakot nyitni. Nevetsé­ges nagyzási mánia lenne, a mi kicsi, minden eszközzel le­gyöngitett országunk részéről, ha olyan politikai tervek moz­gatója akarna lenni, amelyek Európa térképének megváltoz­tatására, uj hatalmi csoportok kialakítására s ezzel a jelen­legi erőviszonyok döntő elto­lására irányulnak. Ha azonban ilyenféle cél nem is lebeg a magyar kül­politika elképzeléseinek biro­dalmában, mert nem is lebeg­het, hiszen — már mint előbb jeleztük — erre nem predesz­tinálnak sem nemzeti erőfor­rásaink, sem jelenlegi helyze­tünk — az azonban mégis el­sőrangú kötelességünk, hogy eddigi megfontolt és óvatos külpolitikai vonalvezetésünk megőrzése mellett résen le­gyünk s a béke alapján állva Gömbös Gyula tegnap Berlinben fogadta a sajtó képviselőit s hosz­szabb nyilatkozatot tett előttük ber­lini útjáról. Utján különös élmény volt, mon­dotta, a Hitler kancellárral folyta­tott beszélgetése. Egyébként min­denütt a legnagyobb szivélyesség és ünneplés vette körül útjában. A miniszterelnök nyilatkozott azok­kal a hírekkel kapcsolatosan is, amelyek berlini útjáról a külföldi lapokban megjelentek. A miniszter­elnök szerint tudatos rosszhiszemű­ség nyilatkozik meg ezekben a sajtó­közleményekben, éppen ezért ezek­kel nem is kíván foglalkozni, mert mindenki tudja róluk, hogy légből kapottak. Mi sem természetesbb, mint németországi látogatása, hiszen Magyarországot és Németországot a barátságnak régi szálai 'fűzik össze. Ha a kisantant miniszterei, vagy más állam miniszterei utazgatnak, az nem tűnik fel senkinek sem, azt természetesnek veszik, ellenben ha mi megyünk valahová, azt kifogá­solják. | Gömbös Gyula tegnap este Gö­ring meghívására az állami Opera biztosítsuk magunkat minden esetleges meglepetés ellen. Hitler és Gömbös tanácsko­zása nem sötét és homályos célok érdekében történik, ha­nem igenis egy nagyon vilá­gos, nagyon tiszteletreméltó és nagyon fontos cél érdekében. Ez az érdek nemcsak a mi érdekünk, hanem egész Európa, sőt az egész világ érdeke. díszelőadásán vett részt. Az elő­adás végén a színház közönsége melegen ünnepelte a miniszter­elnököt. Gömbös Gyula ma délelőtt a ve­zető német személyiségekkel folyta­tott tanácskozást s ma délben áe is fejezte azokat. Délután Göringgel együtt a Berlin közelében levő sortheimi vadászterületekre megy, itt marad holnapig s holnap d. e. repülőgépen tér vissza Budapestre, Német győzelmet várnak a memel-vidéki népszavazástól A memel-vidéki választásokkal kapcsolatosan a német és a lengyel lapok egyéitelmüleg azt írják, hogy a litván kormány annyira hosszadal­massá tette a szavazási eljárást, hogy egy nap alatt a lakosság fele sem élhetett jogával. Egyebekben egészen bizonyosnak tekintik, hogy a [szavazás végered­ményben a németek abszolút győ­zelmét hozza. Nyilván nem lehet másról szó, mint a békéről, amelyet mi, magyarok igazán őszintén óhaj­tunk s csak azt kívánjuk, bár minden európai államban olyan őszinte lenne ez a békeóhaj, mint a mi kis országunkban, amellyel pedig Trianon a leg­kegyetlenebbűl, legkeményeb­ben és legcsunyábban bánt el. Megnyílt az Országos Katolikus nagygyűlés Ma délelőtt nyitották meg a 26. országos katolikus naggyülést. Reg­gel fél 9 órakor az Örökimádás templomában Serédi Jusztinián bi­boros hercegprímás ünnepi misét pontifikált nagy papi segédlettel. Evangélium után Mészáros János „A gyermek és Jézus" gondolatról mondott nagy beszédet, amelyben a nemzeti politika "fontosságáról s a gyermekvédelemről beszélt. Délelőtt a Vigadó nagytermében népes gyűlés volt. A gyűlést gróf Zichy János nyitotta meg. Az első előadást Kemenes Illés tartotta „En­gedjétek hozzám a kis gyermekeket" címmel. Több előadás hangzott el még a délelőtt folyamán a tehetség­kutatás és a sajtó kérdéséről. Ugyanebben az időben má3 he­lyen is tanácskoztak egyes katolikus szervezetek. Véres zavargás volt SzalonikibeB Athénből jelentik. Szalonikiben a köztársasági és királypárti lakosság között véres verekedés történt egy tüntetés kapcsán. A verekedésnek 30 sebesültje van. A rendet a rendőrség állította helyre. A baloldali pártok csoportja a tüntetés alkalmával kom­munista dalokat énekelt. Egy család tragédiája a boros­pincében Kecskés Andrásné visontai asz­szony ma délelőtt lement a házuk pincéjébe, ahol nagyobb mennyisé­gű bor forrt. Az asszony a gáztól elszédült s összeesett. Nemsokára kazajött két gyermeke az iskolából, akik keresni kezdték anyjukat s amikor a pincében meg­pillantották, utána mentek, azonban ők is hasonlókép jártak. Délben érkezett haza Kecskés András, aki reájuk talált a pincében, két gyermekét ki is húzta még a gázzal telt pincéből idejekorán, a felesége Bzonban már halott volt. A két gyermek állapota nagyon sú­lyos, van azonban némi remény reá, hogy sikerül megmenteni az életüket. Benest megharapta egy kutya Prágából jelentik. Benes cseh külügyminiszter, mikor Genfből ha­zautazott, kiszállt a birtokán. A bir­tokán kellemetlen baleset érte, mert egy Sirlinger nevű diplomata ku­tyája rátámadt s a kezét súlyosan összeharapdálta. A kórházban meg­állapították, hogy a sérülések jelen­tékenyek. Benes sebeit kiégették. Időjárás Délnyugati és nyugati légáramlás, nyugaton és az északi részeken fel­hősödés, az északi határszéleken esetleg eső, éjjel ködképződés vár­ható. A hőmérséklet nem változik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom