Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 199-223. szám)

1935-09-15 / 211. szám

JStYÍRVIDÉK 12 olaa) . JZABOLCSI HÍRLA P (Trianon 16.) 1935. szeptember hó 15. Őszre férfi-, fiu- és gyermekruhák legjutányosabban Schwartz-féle Ruhaáruházban % Takarékpalota sarok. Pivomn" gyürhetetlen és forma­„I lACliljJ tartó felöltők. Takarékosságra 6V2 havi hitel. Női és férfi bőrkabát különlegességek. •S Express hirdetések 2 szobás (családi) és 1 szobás (garszon) összkomfortos (fürdőszoba, központi fűtés stb.) uri lakások kiadók. — Érdeklődés a Nyírvidéki Takarék­pénztár Rt.-nál. 3882-6 Üzletáthelyezés miatt leszállított olcsó árak az Ehrnsteín­féle posztóüzletben, Takarék-át­járó. Az üzletemet Vay Ádám-utca 1. szám alá helyezem át. 3486 3 Újjá varázsolja ruháit, függönyeit, ha Feld Olly bu­dapesti kelmefestőnél festeti, tisztit­tatja. Gyüjtőfiók Horthy Miklós-tér 8., udvarban. 3889 5 Tűzifa száraz, hántott és hasított első osz­tályú cserfa vagy vastagabb hasáb akácfa 10 mázsa vételnél 295, tölgy hasábfa vegyesen akácfával 10 mázsa vételnél 2 85, házhoz szál­lítva. Nagyobb vételnél olcsóbb. — Előjegyezhető: Skrek bodegájában. Rpróhirdetések Házhelyek 5 évi törlesztésre a volt vásártéren eladók. Nagy ingat­laniroda Rózsa-u. 2. Különbejáratu bútorozott vízvezetékes szoba, előszoba kiadó, Árpád-utca 1. 3805-7 Keresek egy vagy kétszobás, fürdő­szobás garzonlakást okt. vagy nov. l-re Címeket a kiadóba kérem. 3874—10 Füzetek, írószerek és mindenféle iskolacikkek leszállított áron beszerezhetők RE1N1TZ GYULA ^könyv­kereskedésében, Luther-utca 5. Keresek megvételre jóállapotban levő 85 cm. széles, 165 cm. magas spalettes ablakot, 120 cm. széles, 220 cm. magas négyszárnyas ajtót, valamint cserépkályhát. Cim a kiadóhivatalban. 3870-2 Négyszobás parkettás, összkomfortos lakás november 1-ére kiadó. Érdeklődni Izsay Károly festéküzletében Luther-utca 6. szám. 3880-10 Gyümölcsfákhoz értő, hosszabb műkö­dési bizonyítványokkal rendelkező kifeje­zetten gyümölcskertészeket keresünk. Bi­zonyítvány másolat szükséges. Cim a ki­adóhivatalban. 3912-3 Egy szóba, konyha és speiz Vég utca 20. szám alatt kiadó. 3941-2 Trágya a huszárláktanyai trágyatelépen szekér­számra esetleg vagonba rakva kapható. Ajánlatok Boibély jános Vasgyár-utca 16. sz. alá küldendők. 2876-10 JÓKARBAN levő háló, szalon és konyha berendezés és egy stelázsi sürgősen eladó. Bercsényi-u. 3. Asztalosmühely. Alkalmi vételek 5 szobás, 30 évig adómentes teljesen alápincézett téglaház felszerelt fürdőszo­bával, leánygimnázium mellett, 1600 P évi jövedelemmel 13000 P-ért. 5 szobás felszerelt fürdőszobás uriház, belterületen 11000 P-ért, 5 szobás uriház, modern, 300 négy­szögöles telekkel központban 7600 P-ért, 3 szoba előszobás modern téglaház, adómentes 23 évig, 1100 öles telekkel 5200 P-ért, 2 szobás előszobás adómentes sarokház belterületen 3400 P-ért eladók. Földbirtokok 100 hold városhoz közel, dohányenge­déllyel, 3 szobás és 2x1 szobás lakás­sal, 60 százalékig búzatermő 23000 P-ért, 500 hold fekete búzatermő 5 szobás kastéllyal, gazdatiszti lak, cselédlak, mag­tár, dohányengedély stb. 150000 P-ért, 20 holdas tanyásbirtok fekete búzatermő nyíregyházi határban 8900 P-ért eladók. Bérbeadó birtokok 65, 200, 700, 900, 150000 holdasok. 10 százalékot jövedelmező VILLÁK 2, 3, 4 szobás adómentesek. Ezeken kivül sokszáz ház, telek, föld­birtok stb. stb. HAUBERGER OFB engedélyes ingatlanforgalmi irodája, Rákóczi-utca 4. Telefon 616. 4042-2 Bérautó Csillag Mihály Mezőgazdasági gépügy­nöksége és bérautó vállalata Nyíregyháza, Nyírfa-utca 17. Telefon 286. 3783 Izr. főünnepekre mindenféle imakönyvek és Machsorok kap­katók RE1NITZ GYULA könyvkereskedé­seben, Luther-utca 5. Középiskolát végzett tanulóleányokat felveszek. Erdélyi Jánosné női divat­szabó, Bercsényi-utca 7. Egy komplet ebédlő bútor eladó, Kürt­u. 4. sz. 3956 Külön bejáratú bútorozott szoba egy vagy két személy részére kiadó. Esetleg kóser koszttal. Eötvös-u. 8. 3957 Szabni várni (anitok tanuló lányokat, se­géd lányokat felveszek. Özv Bleuer Jenöné divatszalonja. Zrinnzi Ilona u. 8. 3959 Debreceniu. 7. (Hatzel-tér 8.) számú sa­rokház négy üzlethelyiséggel négy szobás lakással átvehető nagy teherrel olcsón el­ladó. Kevés kész pénz kell kozzá. Nagy ingatlan iroda. Rózsa-u. 2. 4020 Háromszobás előszobás gyönyörű nagy lakás mellékhelyiségekkel kiadó november l-re. Cim: Böhm Jenő füszerüzletben. Vagy Kosuth-u.3 sz. 3928 lőtt vadat legmagasabb napiáron vesz BERZSENYI MIKLÓS. Átvé­teli hely: Nyíregyháza, Horthy Miklós-tér 9. sz. alatt, Gyurkovics íüszerüzlet. Vennék jó HASZNÁLT CSERÉPKÁLY­HÁT nagyobbat lehetőleg világos szinüt. Izsay festéküzlet Luther-u. 6. 3952 villa j kiádó. Értekezni 3961-2 Sóstói-ut. 58 sz. Rákóczi-u. 17. Elköltözés miatt eladó két fotel, székek asztal, óra. Széclrenyi-u, 26. udvarban. 3960 Egy négyhengeres Chevrolet teherautó olcsón eladó. Korhn Bélánénál. Szarvas-u. 3866 t Fiatal intelígens leányt keresek tanyára háztartásom vezetésére. Pásztor Endre. Abapuszta. 3548 Kétszobás mellékhelyiséges lakást kere­sek november l-re lehetőleg a közponlba. Fried fogász. Kálvin-tér 9. 3916 Szerényigényű munkás gazda kerestetik okt l-re tiszanagyfalui határba lévő 100 magyar holdasgazdaságba. írásbeli jelentke­zés özv. Liptay Jenöné Nyíregyháza Kálvin­tér 14. Továbbá Január 1 -ki belépésre hoszabb gyakorlattal biró szorgalmas, meg­bízható erélyes gazda kerestetik jelentkezni Nyirpazony Bertaszöllőtelep. 3949-2 Könyvelésben jártas gyakorlott pénztáros nőt keresek. Ugyanott mindenes szakácsné hosszú bizonyitvánnal elsejére felvétetik. Cim a kiadóban . 3962 Használt asztali sparheltek eladók öszőllő­u. i. 3966 Kiadó két utcai szoba, konyha, mellék­helyiségekből álló lakás Bocskai-u. 76. 3964 Bejáró lányt vagy asszonyt azonnaira fel­veszek. Árpád-u. 67. 3967 Egy ügyes fiatal SEGÉD október 1-ére Hirscher füszerüzletébe felvételik. 3969 Kis Ernő-u. 47. számú ház eladó. Ugya­nott fiatal leány bajárónak felvétetik. 3977 Központon egy bútorozott szoba kiadó. Cim a kiadóban. 3976 Kiadó november 1-ére két szoba előszoba konyha, speizból álló lakás Kossuth-u. 46. Érdeklődni Jrén fodrász. Lutherház. 3991 ZONGORA Egy bécsi rövid kereszthurös körpán­célozott jóhangu fekete zongora sür­gősen olcsón eladó. Erdélyi János bizományi lerakata, Bercsényi-u. 7. Kétszobás konyhás lakást november vagy december hó l-re keresek Cim Friedmann testverek. 3988 Kétszoba lakásnak vagy irodának kiadó. Dessewffy-tér 5. 3974 Bessenyei-tér 2. számú épületben 4 szo­bás összkomfortos emeleti erkélyes lakás november 1-től KiADÓ. Értekezni lehet: Róm. kat. Plébánia Hivatalban, Kossuth Lajos-tér 14. 513 Orhodox templomban férfi és női' ülés eladó. Statusquó templomban férfi és női ülés kiadó. Vécsey-u. 26 . 3963 Eladó kétszoba, konyha, mellékhelyiség­ből álló adómentes ház. 3000 P-éit.~2200 al álvehetö. Lőcse-u. 8. 3972 Nádor-utca 10 sz, alatt újonnan épült 4 szoba s mellékhelyiségekből álló ház ki­adó. Liliom-u. 23 . 3695 Egy udvari bútorozatlan szoba kiadó­Oktober 1-tól. Eötvös-u 17. 4056 Bérszántást válalok traktorral. Garay mú­szerész Luther­u. 8. sz. 3971 Utcai háromszoba, előszoba, minden mel lékhelyiségekkel novemberre olcsón kiadó. Bocskai-u. 57 . 3982 Füzetek Iskolai szerek Tankönyvek legnagyobb választékban DARVflSHÍL Zrinyi Ilona-u. 9. Telefon 614. Ebédlőberendezés és különféle bútorok, fürdókád, stb. eladó. Ugyanott kétszobás lakás kiadó. Ér-u. 36 . 39/9 Jól főző szakácsnő felvétetik. Bercsényi­u. 13. 3980 Füzőnöt vagy varró leányt kevés gyakor­lattal könnyű munkára alkalmaz Etey bóröndös . 3993 Két elegáns utcai bntorozott szoba, elő­szobával, külön lakrész kiadó. Kótaji-u. 8. 4055 Füszerüzlet berendezéssel és italmérés­sel azznnalra^kiadó. Cim a kiadóban. 3984 Róm kat. bérpalotában különböző méretű üzlethelyiség berendezéssel, vagy anélkül Bethlen utca 3. számú épületben egy kisebb méretű üzlethelyiség azonnal KIADÓ. Érte­kezni lehet róm. kat Plébániai Hivatalban. Kossuth Lajos-tér 14. 312 Angol tanitást válalok, kitűnő módszer­rel. Tanítok Glücknél. Besenyei-tér 3. 3981 VINCELLÉRT nagyobb családdal keresek. Nagykállói szőllőbe. Cim a kiadóban. 3985 Jól főző mindenes szakácsnőt keresek azonnal vidékre bizonyítványokkal Vay Ádám-u. 20. 314 Kürt-utca 15. sz. alatt sok vályog­törmelék van kihordásra. Alkalmas ud­var és utak töltésére. Egy kis szoba konyhás lakás augusztus l-re kiadó. Szinház-u. 26. 3996 Uj és hásznált jó tiszta hordók. Reich Ignácnál. Buza-tér 4, 309 Fiatal rendes fiu hetesnek felvétetik. < Reigh Ignác Buza-tér 4. 311 Két szoba, előszobás, újonnan festett lakás azonnaira, esetleg november l-re kiadó. Érdeklődni Buza-ter 4. 310 A szerkesztésért felelős: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős; a Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Balét! Társaság, Kovách B. és Táras: kiadótulajdonos. Nyomatott a , Merkúr" nyomdában Nyíregyházán, Bercsényi-u. 3 Mellék utcában kisebb a boltbér, Olcsóbbak az árak, azért vásárolhat divatáru cikkeket jól Nyíregyházán a Csipke Áruházban c égt. Altmann Sándor, Bessenyei-tér 2. a Hősök Szobra hátamegett. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom