Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 199-223. szám)

1935-09-26 / 220. szám

Trianon 16) 1935 szeptember kí 26 _ JSÍYÍRVIDÉK SZABOLCSI HIRLAF 5 ->Míi • Simkovics szűcs j Nézze meg nivós szőrmeraktárunkat. Hossza és háromnegyedes szőrmebuudák. Nézze meg nivós szőrmeraktárunkat. Szil háromnegyedes 135— P-tőI. — A kormányzó egy tehenet ajándékozott a juhásznak, aki­nek felesége hármas ikreknek adott életet. Vén Antal csengődi juhász felesége a nyáron három egészséges fiúgyermeknek adott éle tet. A ritka Isten-áldásról értesült Horthy Miklós kormányzó is. Érdek­lődött a család sorsa iránt s ami­kor megtudta, hogy szűkös viszo­nyok között él, egy tehenet ajándé­kozott a családnak, hogy mindéjg friss és elegendő tej álljon az új­szülöttek rendelkezésére. — Kálmán Eva október 1-én kis- és nagydiák tánckurzust nyit az összes középiskolai tanulók ré­szére. Érdeklődni és beiratkozni a Bethlen-utca 14. szám alatti táncte­remben lehet. Ugyanakkor a tiszt­viselő-csoport tanítását is megkezdi. Gyomorrontás esetén reggel, éhgyomorra 2 3 deci MIRA keserűvíz rendet teremt. Hossza és háromnegyedes szőrmebuudák. Takarékossági hitel! Erdélyben nem gyógyulnak a sebek, nem né­mulnak el a panaszok, Erdélyben nem pihen a gyilkosok keze, ott ta­lán ma is azt tanitja a pópa, amit negyvennyolcban, csak irtsátok a magyart, hiszen |alszik az Úristen. Most azt olvassuk, hogy az állami alkalmazottaknak és nyugdíjasok­nak, állami, tehát oláh iskolába kell iratniok gyermeköket azon a cimen, hogy állami fizetést kapnak. Tehát az állam pénzéért változtassák meg hitöket, magyarságukat adják el a hitvány fizetésért. Lélekmérgezés, na­gyon hasonlít Abessziniához, az oláhok jelleme és erkölcse igen kö­zel van a mezítlábas etikket légkö­rében élő etiopok erkölcsi felfogá­sához. Mi örvendünk, ha az olaszok emberiesebb, tisztultabb szellemet fuj­tatnak bele \az abesszíniai erdőkbe és kunyhókba. De a Népszövetségtől elvárnánk, ha meglátná az európai abesszin erkölcs fertőjét és a hatal­mak felemelhetnék szavukat az er­délyi lélekrablók ellen is. NAPIREND. Szeptember hó 26. Csütörtök, Róm. kat. Ciprián. Gör. kat. Nilusz. Prot. Jusztina. Izr. Elul 28. A nap kél 5 óra 51 perckor, nyugszik 17 óra 51 perckor. A hold kél 4 óra 32 perckor, nyugszik 16 óra 59 perckor. Magyar napirend: Három év eredmónyei számokban : A betétállomány emelkedése: 1932. októberetői 1935. juliusáig 1249 7 millió pengőről 1398-1 millió pen­gőre. Az emelkedés tehát 148"4 millió pengő. E héten a következő gyógyszertárak tar­tanak ügyeleti szolgálatot: Lányi, Fejér Ferenc (Rákócíi-utca) és Illés Zsófia (Deák Ferenc-utca). A városi géz- és kádfürdő nyitva. A Sóstófürdő kádfürdője nyitva. A iujtosi strandfürdő nyitva. A szerkesztőség délután 3-tól 6-lg foga d — Tanárválasztás. A nyiregy­házi ev. Kossuth reálgimnázium kor­mányzótanácsa tegnap este ülést tar tott. Az ülésen egy évre, ideiglenes óraadó tanárokul megválasztották dr. Benkő László és Kézdy Gyula oki. középiskolai tanárokat. — Tanítói áthelyezések. Csu­tak Imre a békésvármegyei kir. tan­felügyelügyelőséghez beosztott állami tanitót, a szabolcsvármegyei kir. tan­felügyelőséghez, Zsirkó Gyula a szat­márvármegyei kir. tanfelügyelőséghez beosztott állami tanitót a kótaji álla­mi elemi iskolához, Bicskeiné Sár­közi Erzsébet nyirábrányí felsőnagy­fülöpi állami tanítónőt a nyirpa­zony-sóstóhegyi községi iskolához, Surányi Károly nyirábrány-alsónagy­fülöpi állami iskolai tanitót, a nyir­ábrány felsőnagyfülöpi állami elemi iskolához a vallás és közoktatásügyi miniszter áthelyezte. — Panasz a piaci piszkos te­jes edények miatt. A vásárló kö­zönség panaszkodik, hogy a piacon elárusító tejes asszonyok között so­kaknak piszkos az edényük, amely­ben a tejet árulják. A tejlekötő ken­dők is bűzösek. Ezeket ja fertőzően piszkos edényeket a hatóságoknak el kel kobozni s szigorú razzián el­lenőrizni, hogy a tejpiacon csak a hygenikus, tiszta edényekkel és kö­töző ruhákkal felszerelt tejes asszo­nyok árulhassanak tejet. Fontos ez a közegészségügy szempontjából. — A női torna délutánokat is­mét rendszeresiti a NyTVE vezető­sége a Bethlen utcai tornacsarnoká­ban. Az előző években oly nagy nép­szerűségnek örvendő női torna-tan­folyam október 1-én kezdődik. Je­lentkezni már most lehet a Bethlen utcai sportcsarnokban a délutáni órák­ban. Az egyesület vezetősége szives tudomására hozza az érdeklődőknek, hogy egyidejűleg a férfi és gyermek­tornaórákat is megkezdi. Bővebb fel­világosítást a tornaszakosztályi mű­vezető ad. — Hajózhatóvá teszik a Kő­rösöket. Csongrádon megindultak a bökényi duzzasztó munkálatai, s ezzel megkezdődött a Körösök ha­józhatóvá tétele. A nagy munka el­végzésére 6 millió pengőt irányzott elő a kormány. — Őszi divatujdonságok érkez­tek az Ujságboltba. — Akinek a szívműködése rendetlen, úgyszintén az, akinél a vérnyomás emelkedésének tünetei mutatkoznak, ugy érhet el erőlködés nélkül megfelelő könnyű székelést, ha reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc József" kese­rüvizet iszik. — Kisegítő tanítói megbíza­tások. A vallás és közoktatásügyi miniszter az 1935—36. tanévre a következő tanitókat az alább felso­rolt iskolákhoz küldte ki kisegítő ta­nítói minőségben ; Szilágyi Jolánt a kállósemjéni forrástanya községi, Ma­róthy Erzsébetet a geszterédi rk., báró Perényi Margitot az ibrányi rk., Sebők Saroltát a szabolcsi ref., Hi­degkuthy Rózát a piricsei gk., Fe­kete Margitot a nyiradonyi községi, Iszály Jánost az encsencsi gk., Rek­tor Jánost a nagykállói gk., iBajdics Máriát a révaranyosi gk., Léwy Jú­liát a nyiribronyi ref., Derzsi Irént a pátrohai községi, Eördögh Andrást az oros-borbányai és Cseh Margi­tot a rakamazi rk, iskolákhoz, — Félévi börtön a magyar nótáért. Ez év márciusában a sze­derjesi székely legények a falubeli kocsmában magyar nótákat énekel­tek. A csendőrőrmester emiatt állam­ellenes izgatás cimén feljelentést tett három legény ellen. A marosvásár­helyi törvényszék Vajda Sándort 6 hónapi börtönre, Ábrahám Jánost és Hegyi Lajost egyenkint egy-egy hó­napi fogházra itélte nemzetgyalázás cimen. — Egy halott neve szerepelt a sok ezer pengős váltóban. A kaposvári kir. ügyészségen érde­kes ügyben indítottak eljárást. Egy elhunyt asszony, néhai Berecz Im­réné neve holta után is mint friss aláirás szerepelt négy, összesen 14.000 P értékű váltón. Az eljárás ismeretlen tettes ellen indult meg váltóhamisítás büntette miatt. — Egy kukoricaszem megölt egy kisfiút. Gröbel István érd li­geti lakos 11 éves Béla nevű fia tegnap délután főtt kukoricát evett, miközben hirtelen (rosszul lett. Kór­házba akarták szállítani, de a kis­fiú útközben meghalt. Az orvosok megállapítása szerint a kukorica a torkán akadt meg és halálát fulla­dás okozta. — Félt a megőrüléstől — ön­gyilkos lett. Bálint Lajos fiatal sümegi iparos azt hitte, hogy gyó­gyíthatatlan beteg és félt, hogy meg­őrül. Ezért meggyónt, megáldozott, majd édesanyjától egy tiszta zseb­kendőt kért, azzal betömte száját és aztán felakasztotta magát. Szülei mire rátaláltak, már halott volt. — Szódavizes üveggel verte szét haragosa fejét. A sátoralja­újhelyi törvényszék tegnap tárgyalta az Orgona testvérek és Ács Ferenc asztalos bűnügyét, akik egy korcsmai összeszólalkozás közben egy szóda­vizes üveggel széjjelverték Suga Mi­hály szerencsi lakos fejét. A bíróság Orgona József 25 éves földmivest 10 évi fegyházra, Orgona István 27 éves napszámost 4 évi fegyházra itélte. Ács Ferencet felmentették. Az ev. egyház Arany János-, Árpád-, Vécsey- és a Toldy­utcákban lévő telkeit 140—220 négyszögöles parcellákban eladja, Feltételek megtudhatók az egyház gondnoki hivatalában és a Nemzeti Hitelintézet rt. nyiregyházi fiókjánál. Thurzó kapitány búcsúja Dr. Thurzó György m. kir. állam­rendőrségi kapitány 15 évig teljesí­tett szolgálatot a nyiregyházi kapi­tányságon. Ezen idő alatt a város polgárságának legnagyobb szerete­tét és becsülését érdemelte ki. Ér­demei elismeréséül a csongrádi ka­pitányság vezetőjének nevezték ki. Áthelyezése oly gyorsan történt, hogy még barátaitól és ismerőseitől sem vehetett bucsut. vitéz dr. Thurzó György lapunk hasábjain mond is­tenhozzádot a nyíregyháziaknak és szívélyes üdvözletét küldi összes is­merőseinek,; — A kiégetett forró tégla megsebesített két munkást. A tiszaberceli gőztéglagyárban köny­nyen végzetessé válható baleset tőr­tént és csak a véletlennek köszön­hető, hogy a baleset nem kívánt sú­lyosabb áldozatot. A már kiégetett, de még forró kemencében a tégla­rakás feldűlt és maga alá temetett két munkást. Gégény Béla a lábán és Szoboszlay Pál pedig arcán szen­vedett égési sebeket és külső zuzó­dásokat. A két sérült munkást Dr. László Béla buji orvos részesítette első segélyben. A baleset ügyében a nyomozás megindult. Akta- és Iskolatáskák, kazetták, hátizsákok legolcsóbban a készítőnél H E R C Z E G bőröndösnél, Postával szemben — Megjelent a Reménysugár. A „Reménysugár" a Felsőkereske­delmi iskolák ifjúságának diák lapja újra ott van diákjaink asztalán. Most jelent meg a diáklap XVI. évfolya­mának 1. száma. A lap, amelyet Lindenfeld Sándor felelős szerkesztő, Szepesi Lajos, Gajdos János főmun­katársak szerkesztenek, ötletes, ele­ven, sokoldalú, tanít, gyönyörködtet. — A fényes eredmények, me­lyeket sok résztvevő az osztálysors­játék utolsó 4 hét alatti fő és záró osztály húzásain elért, nagyban hoz­zájárulnak a fokozott vételkedv eme­léséhez azok körében is, akik előbb barátaik és ismerőseik körében elért eredményeket várták meg. Nem két­séges, hogy az uj m. kir. osztály­sorsjáték sorsjegyei is teljesen elkel­nek. Aki részt akar venni az uj sors­játékban, biztosítson magának egy­sorsjegyet minél előbb, fizetni ráér legkésőbb az október 19-i húzás előtt. — A Magyar Egészség Hete. A Magyar Egészség Hetének elő­készítő bizottsága Johann Béla bel­ügyi átlamtitkárral megbeszélést tar­tott, amelyen etfogadták a hét szak­osztály programját. E szerint a kongresszuson 25 előadó, 45 beje­lentett hozzászóló fogja megvilágí­tani a magyar egészségügyi prob­léma minden részletét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom