Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 199-223. szám)

1935-09-22 / 217. szám

'iáhon 16) szeptember in, 22 _ JNfríRVIDÉK wn SZABOLCSI HIRLAF A hétea megnyilik — óriási raktárral — az uj Nyíregyháza szenzációja! Női Kabátáruház Zrinyi Ilona-utca 2. szám alatt. Cégtulajdonos: KLEIN FERENC. A legújabb dlvatujdonságok! Olcsó árak! Grflnspann Ármin ügyvéd emel­kedett ezután szólásra, ,hogy el­mondja védőbeszédét. Védőbeszédében részletesen rá­mutatott az újságírói hivatásra, amelynek egyik legfőbb feladatá­nak tekinti, rámutatni azok a tár­sadalmi és egyéni visszáságokra, amelyek a kis egzisztenciákat su lyosan érintik és vétót emelni azoknak kitenyésztett parazetái ellen. Védőbeszéde során a követ­kezőket mondotta : Az utóbbi évek rengeteg nyo­morúsága nagyon sok bűncselek­ménnyel szemben elnézőbbé tette az embereket. Láttunk apróbb lopásokat, jelentéktelen intellektu­ális vétkeket, amikor már már azt mondjuk, hogy az ille'ő vég­szükségből cselekedett. Az ilyene­ket büntetjük, de sokszor lelkünk mélyén már megadtuk neki az absolutoriumot. Az ezerarcú nyo moruságtól agyonhajszolt ember ilyenkor szánalmat is ébreszt bennünk. Ha azonban azt látjuk, hogy valaki, akinek a sors meg­adott mindent arra, hogy tisztes­séges munkával dolgozhasson, ahelyett nagyúri alürjeivel kis dol­gozó pincéreket károsit meg s ezeket tekinti egyedüli bázisainak országotjáró utjaihoz, az ilyen ember minden tisztességgel össze nem egyeztethető ténykedése nyil­vánosságot érdemel, hogy az áldozatok száma minél kevesebb legyen. Ha valaha valódiság egy rágal­mazási perben igazolva lett, itt megtörtént. A kihallgatott tanuk szőrul-szóra igazolták a cikk állí­tásait még pedig oly frappáns módon, hogy az semmi üiányt, vagy hézagot nem hagyott. A sértettnek, ahogyan a kisem­bereket megkárosította, valósággal kialakult stílusa van — mondotta — majd a sikeres bizonyításra való tekintettel a vádlottak pad­jára ültetett hirlapiró felmentését kéri. B bizonyítás sikerült: Felmentés A perbeszédek elhangzása után a biróság Ítélethozatalra vonult vissza. Rövid tanácskozás után Kelemen elnök kihirdette az Íté­letet, amely szerint a vádlott hir­lapirót felmenti a vád és követ­kezményei alól, mert az általa megirt cikknek inkriminált része teljes bebizonyítást nyert. Egyben kötelezte a fŐmagánvádlott a fel­merült perköltségek megfizetésére. A feljeleniés felien Dr. Hetesy László a sértett főmagánvádló nevében fellebbezést jelentett be. Az ev. egyház Arany János-, Árpád-, Vécsey- és a Toldy­utcákban lévő telkeit 140—220 négyszögöles parcellákban eladja, Feltételek megtudhatók az egyház gondnoki hivatalában és a Nemzeti Hitelintézet rt. nyíregyházi fiókjánál. Október 6-án lép életbe az uj téli menetrend Az uj menetrendi változást a napokban hozzák nyilvánosságra Közvetlen kocsit kér a közönség Budapestre a személyvonaton Nemes gyümölcsfát díszfát, akácot, rózsát, fenyőt, ezüstfenyőt stb. kiváló minőség­ben szállít, gyümölcsösök létesí­tését vállalja Homoki Károly faiskolája Nyíregyháza, Kert-utca 54. Árjegyzék kívánatra. A MÁV igazgatósága — értesü­lésünk szerint — döntött az idei téli menetrend életbeléptetéséről. A mult évekkel ellenkezően, az idei téli menetrendet nem október 15 én, hanem már október 6 án életbelép­tetik. Az uj menetrend október 6-tól május 14-ig marad érvényben. Az uj menetrendi változást a napokban hozzák nyilvánosságra. Az uj menetrenddel kapcsolatban azonban megszólal a közönség is, amelynek kívánságait csak igen mér­sékelt keretek között vették tudo­mmr imnw. tmm másul, már évek óta. Lehetetlen ál­lapotnak tartják, hogy a Nyíregyhá­záról Budapestre menő személyvo­nat utasainak, ha a Keleti pályaud­varra akarnak érkezni, kétszer, ha a Nyugatira, háromszor kelljen át­szállniok. Jogos tehát az a kivánság, hogy közvetlen kocsit állítsanak be Nyíregyháza—Budapest között. A közönség kívánságai — remél­jük —, megértésre talál. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további isi 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6( fillér, minden további szó 6 fillé* Hentes és mészáros üzletemben mindennap frissen készült virstlit, mindennemű ízletes felvágottat szolgálok ki. Hentes és mészáros áruban csak elsőrendű árut bocsátok nb. vevőim rendelkezésére. Olcsó árak. Előzékeny szolid kiszolgálás. ifi. Hegegüs András hen t é e s s mészáro s KORONA-ÉPÜLET. TELEFON 347. Mélyfúrású kutak fúrása és javítása, fürdőszoba berendezéseket, lakatos munká­kt. a y seS ü z- autogén hegesztés! megbízhatóan és pontosan készít RADOSZTA BÉLA mülakatos, képesített vízvezetéki szerelő és kútfúrási vállalkozó Fürdőberendezési tárgyak készen is kaphatók. Nyíregyháza, Vay Ádám-utca 37. Telelőn 243. szám Házhelyek 5 évi részletfizetésre a volt vásárté­ren eladók. — Nagy ingatlaniroda Rózsa-u. 2. Négyszobás parkettás, összkomfortos lakás november 1-ére kiadó. Érdeklődni Izsay Károly festéküzletében Luther-utca 6. szám. 3880-10 Német kisasszonyt keresek 5 éves kis­lányom mellé vidéki városban, jó bizo­nyítvánnyal. Cim az Ujságboltban. Keresek 100—150 holdig tanyás birtokot haszonbérbe. Ajánlatokat a kiadóba kérek. 4073-? Körzők, vonalzók, füzetek és mindenféle iskolacikkek legol­csóbban REINITZ GYULA könyvkereske­désében, Luther-utca 5. Szaporításra kiválóan alkalmas kasos méhcsaládok kilogrammonként 80 fil­lérért eladók vitéz Gombos Sándor méhészetében Kótaj. 4081-3 ALKALM1VÉTELÜ, mindenfajta legked­veltebb használatlan uj vetőgépek, talaj­mivelő |eszközök, takarmánykészitő gépek, magasnyomású borprések, szőlőzuzók stb. speciális gépek. Úgyszintén kevéssé hasz­nált traktorok, cséplőgépek, „Hofherr— Schrantz" lucerna és lóherefejtőgépek, „Ásványi"-félé finoman foszlató tengeriszár tépőgépek, magasnyomású hydraulikus olajsajtók, ló és géphajtásos takarmány és szalmaprések stb. legelőnyösebben be­szerezhetők, esetleg csereüzlet köthető és bérkölcsönhasználatra is kapható L. LUKACS VILMOS gépkereskedőnél NYÍR­EGYHÁZÁN. 4011-2 Trágya a _ huszárlaktanyai trágyatelepen szekér­számra esetleg vagonba rakva kapható. Ajánlatok Borbély jános Vasgyár-utca 16. sz. alá küldendők. 2876-10 A. J. S. 500 ccm. O. H. V. szóló motor­kerékpár eladó. Vasgyár-utca 8. 4080 Egyénruha szabó segédet azonnal fel­veszek állandó munkára. — Nagy Albert Miskolc, Rudolf láktanyával szemben. 5104-2 Sóstói-ut. 58 sz. villa | kiádó. Értekezni Rákóczi-u. 17. 3961-2 Szerényigényú munkás gazda kerestetik okt l-re liszanagyfalui határba lévő 100 magyar holdasgazdaságba. írásbeli jelentke­zés őzv, Liptay Jenöné Nyíregyháza Kálvin­tér 14. Továbbá Január I-ki belépésre hcszabb gyakorlattal biró szorgalmas, meg­bízható erélyes gazda kerestetik jelentkezni Nyirpazony Bertaszőllőtelep. 3949-2 Jól főző mindenes szakácsnő hosszú bizonyítványokkal felvétetik október l-től. Honvéd-utca 23. 4001-3 Vessünk eredeti nemesitett petkusi rozsot Forgalomba hozzák a Lochow—Petkus G. m. b. H. KIZÁRÓLAGOS magyarországi képviselői: Mauthner Ödön rt. Budapest és a szaporító telep B. Horváth Gedeon gazdasága Pap, Szabolcsvármegye. Óvakodjunk a régi utántermésü elfajzott vetőmagtól. 3576 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom