Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 199-223. szám)

1935-09-15 / 211. szám

- JSRriRVIDÉK 4. oldal. jZaBOLCSI HÍRLA P (Trianon 16.) 15 szeptember 15. Hölgyeim és Uraim! i i ' PflPP LflSZLO; nöi- és férfi-ruhák 100 százalékos száraz vegytisztitását és bármely színre való festését a legolcsóbban vegytisztitó és kelmefestő üzeme eszközöl. Vay Ádám-utca 65. Tel. 510. Főűzlet Széchenyi-ut 2. sz. Telefon 509. j ( ( \ * t Az Excelsior Harisnyagyár nyíregyházi üzletét a Feuer Miksa cég vette át Az Excelsior Harisnyagyár nyír­egyházi üzlete évek hosszú sora óta egyik legkedveltebb bevásárlási he­lye közönségünknek. Az eddigi ve­zető, Kalmár László közmegelége­désre vezette a gyár helyi üzletét s érdemei elismeréséül magasabb po­zícióba kapott beosztást. Az Excelsior Harisnyagyár Rt. óriási anyagi áldozatokkal, teljesen uj, modern gépekkel szerelte fel üzemét. Ennek eredménye az lesz, hogy a gyár árucikkei minőségben felülmúlják a külföldi márkás árukat is. Az olcsó árakban pedig verse­nyen felül fog állani. A nyíregyházi közönség szem­pontjából örvendetes megoldás az, hogy a gyár itteni üzletét egy olyan érdemdús, komoly kereskedő cégre bizta, mint a Feuer Miksáé. Nagyon fontos, hogy a vevőközönséggel ho­gyan bánnak és miként szolgálják ki, Feuer Miksa évtizedek óta Nyír­egyházán |a kereskedő társadalom egyik legmegbecsültebb tagja, akinek becsületessége és előzékenysége nagy hasznára lesz az Excelsior Harisnya­gyár Rt. itteni forgalmára. Egyideig az Excelsior régi üzlete is fennma­rad, igy mindkét üzlet a gyár áru­cikkeit árusitja. Száraz arcbőrre „Rose Cold Crentie" kapható Földes Drogéria Bethlen-utca 2. sz. — Kincs után kutatnak Püs­pökladány határában. Mióta híre járt, hogy Püspökladány határában a Szent Ágota csárda bontása köz­ben Mária Terézia tallérokat talál­tak, valóságos kincskeresési láz tört ki a tanyákon. A csendőrségi nyo­mozás megállapította, hogy csak néhány rozsdás kést és csontokat ástak ki, mégsem lehet megnyugtatni a püspökladányiakat, mindenki kincs után kutat és a hatóságnak komoly rendszabályokat kellett kiadni, ame­lyekkel megtiltották a régi házak Felvágta ellenfele hasát Haiálosvégü korcsmai verekedés történt Józsa községben. Pikó Ist­ván napszámos néhány barátjával elment a Szabó féle korcsmába és ott borozgattak. A korcsmában tar­tózkodott K. Nagy Sándor napszámos is, akinek a kerékpárja a korcsma előtt a fal mellé volt támasztva. K. Nagy Sándor az asztalhoz hivta Pikóékat és együtt italoztak. Közben valami csekélységen összevesztek és az ivóban hatalmas dulakodás tá­madt. Szabó korcsmáros végül is kilökte a dulakodókat a korcsmából Ma délben meghalt a nyírbátori vásárban megvert julikereskedő Lapunk más helyén számolunk be arról a nyírbátori véres verekedésről, amelynek áldozatát Réti Ferenc juh­és bezárta az ajtót. A verekedés az utcán folytatódott, közben K. Nagy Sándor észrevette, hogy valaki a kerékpárját összetörte. Ezért olyan dühbe gurult, hogy a közelében álló Pikó Istvánt kétszer ököllel arcul ütötte. Pikó, aki erősen ittas volt, a bsizmaszárából előrántotta a bicská­ját és K. Nagy Sándor hasába szúrta. Nagy Sándor eszméletlenül, véresen terült el a földön. A szerencsétlen ember belső részei egészen kifor­dultak, Pikó István önként jelent­kezett a csendőrségen, ahol letar­tóztatták. kereskedőt életveszélyes állapotban a nyíregyházi Erzsébet kórházba szál­lították be. Réti Ferenc anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, ma délben meghalt. A halálesetről a kor­ház jelentést tett az ügyészségnek, amelynek indítványára Horváth Sán­dor vizsgálóbíró elrendelte Réti holt­testének a felboncolását, amelyet ma délután foganatosítanak. ŰSZI DIVOTHESZIYÜK már elkészültek. Fűzők és haskötők méret után is. Ujabban bevezetett cikkek: divat redikülök, ^nap- és esernyők, harisnyák, selyem­kombinék, nadrágok állandó nagy választékban KATONA kesztyű, fűző és sportáru szak­üzlet, Nyíregyháza, Bethlen-u. 4. Telefon 5 29. ^ — A nehéz gazdasági viszo­nyok arra kényszerítenek mindenkit, hogy a fillérekkel takarékoskodjon. Különösen fontos ez háztartási cik­keknél. A Batta Testvérek fűszer és csemege üzlete a mai viszonyokhoz alkalmazkodva igyekszik fillerekért jól kiszolgálni vevőközönségét. Fű­szeráruk, csemege különlegességek konzervek, gyümölcs, vadkülönleges­ségek, cukorka és csokoládéárukkan nagy raktárt tart. Kütön meg kell em­líteni a nagyszerű pörköltkávé ke­verékét is. AAAAAAAAAAAAA Diák órák jótállással, nagy választék, olcsó árak VRRBECZ UNDOR órás, ékszerész, Zrinyi "lona u. 4. •VffTTfffffVT — Iskolatáskát, bőröndöt az Ujságboltban vásároljon. Legolcsóbban várolhat fűszer és háztartási cikket a Karaván fűszer és csemege üzletben, Vay Ádám-utca 9. sz. Telefonsz. 5-75, Cégtulajdonos: j,Geppel Tivadar. FIGYELEM! Az „EXCELSIOR HflRISNYflGYÁR R.-T." harisnya-, kötött-szövöttáru-, női- és gyermekruházati gyártmányainak egyedárusitását átvettem s a jövőben ezen cikkekből csak a cég gyártmányait fogom áru­sítani. Ez alkalommal fenti cikkekből meglévő raktárkészletemet igen olcsó leszállított árakon bocsátom az igen t. vásárlóközönség rendelkezésése. Saját érdeke tehát, hogy áraim olcsóságá­ról meggyőződjék. FEUER MIKSJI (Városház-palota) az Excelsior Harisnyagyár R.-T. egyedárusitója. áC ífc 2fc "ír "ír ")r "ír "í,r "ír -ír -ír jfc "ír "ír "ír "ír "ír "ír "ír "ír "ír "ír "ír -ír "ír "3r -ír "ír -ír "fr "ír "ír "ír -ír "ír "ír "ír "ír "ír -ír "ír "ír -ír "ír "ír "ír "ír "ír "ír "ír "ír Hí T T i r < m < w -— Ha jól és olcsón akar ebédelni vagy vacsorázni okvetlen keresse fel az +K W Kitűnő kombinált nőizenekar! S* Abbázia kávéház-éttermét r enye i » Megbízhatóan jót és szépet legolcsóbban vásárolhat a Párisi Kalapházban, és leányka kabátok, valamint legújabb divaiu őszi filc, bársony és nyúlszőr kalapujdonságok állandóan nagy választékban vannak. — Minden vételkényszer nélkül kérem tekintsék meg áruraktáramat. Párisi Kalapház, Jókai-utca 1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom