Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 172-198. szám)

1935-08-25 / 193. szám

10. oldal. JNfYÍRVIDÉK 0 SZABOLCSI HIRLAP (Trianon '6.'> 1935 augusztus hó 25. őszi vásárlásait Zf^ÁTli férfi-, fiu- és gyermek ruhaszükségletét Mielőtt válaszában a a legmérsékeltebb árban szerezheti be Schwartz-fele Ruhaáruházban Takarékpalota sarok. Takarékosságra 6V2 havi hitel. Express hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Zsizsiktelenitést, ciánozást, patkányirtást felelősséggel vállalom. Sváb és patkányirtószer kapható. Nánássy, Kossuth-utca 9. szám. 3087 Rpróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további 2*4 8 fillér, állást keresőknek 10 3zólg 6= fillér, minden további szó 6 ftll* 0 Házhelyek a volt vásártéren 5 évi részletfize­tésre eladók. Nagy Sándor ingatlan­iroda, Rózsa-utca 2. szám. 3453 HOFHERR és SCHRANTZ-féle kevéssé használt, legkedveltebb fajta lucerna és lóherefejtőgépek, valamint Ásványi-félé tengeriszár-tépőgépek, magaserejü víznyo­mású olajsajtók, ló és géphajtásos takar­mány és szalmaprések, traktorok stb. gaz­daságigépek bérkölcsönhasználatra is kap­hatók. Úgyszintén még használatlan uj sor­vetőgépek, talajmivelő eszközök, takarmány­készítő gépek, magasnyomású borprések stb. legkedveltebb speciális gazdasági gé­pek legelőnyösebben beszerezhetők, eset­leg csereüzlet is létesíthető L. LUKÁCS VILMOS gépkereskedőnél NYÍREGYHÁ­ZÁN. 4011-3 Három szoba csukott veranda, mellék helyiségekből álló ház 30 drb. nemes ter­mő gyümtilcs fával kiadó vagy eladó. Cim a kiadóban. 3241-3 Eladó egy patkányfogó drótszőrü foxi kutya Oszőllő-u. 77. 3561 Budapestre várni tudó fiatal szobaleány kerestetik, sóstói-ut 28. 3577 Állandó mindenest, hosszú bizonyít­vánnyal vőlegény nélkül felveszek. Kölesei utca 33. 3550 Ügyes 14-15 éves leányok könnyű munkára azonnal felvétetnek. Cim az Ujságboltban Társulnék rentábilis üzlet vagy vállalat­ba 3000—4000 pengővel Cim a kiadóban. 3578 Jól bevezetett bor pince és 2 lakás kiadó. Bessenyei-tér 8. 3618 Német kisasszonyt délutáni órákra ke­resek 1 -re Jelentkezés délután 5-ig. Nyir­fa-utca 31. 3562 Különbejáratu bútorozott szoba teljes ellátással vágy anélkül kiadó. Géza-u. 18. Olcsó házhelyek eladók, a repülőtőr bejáratánál, még az idén házát felépítheti Kedvező feltételek. Értekezni (Palitz) Debreceni-utca 1. 3553 BÉRBEADÓ 30 holdas tanyásbirtok kö­zel a városhoz Szűcs Mihályné Árok-u. 18. Intelligens német kisasszony állást keres gyermekek mellé délelőttre' és délután 3—5 ig. Cim a kiadóban. 3554 Külterületen lakók postán is be­küldhetik apróhirdetéseiket a hirde­tési díj levél bélyegben való egyidejű melléklésével. Keletbélyegzők kaphatók lapunkkiadóhivatalában Megbízható bejáró szakácsnőt vagymin­denest keresek szobalány mellé. Vay Ádám utca 7, emelet, kaputól jobbra. 270-2 JÓKARBAN levő háló, szalon és konyha berendezés és egy stelázsi sürgősen eladó. Bercsényi-u. 3. Asztalosmühely. 1—2 ügyes kifutólányt azonnal felveszek. Cim az Ujságboltban. 2x Bercsényi-utca 3. szám alatt egy különbejáratu elegáns szoba iroda, vagy garzonlakás céljára azon­nalra, vagy szept. 1-ére bérbeadó. Érdek­lődni lehet a kiadóhivatalban. Alig használt, nagyobb szoba fűtésére is alkalmas, kitűnő Jobbágy-kályha fele­áron alul eladó. Sóstói-ut 35. Villa.. x Babot, mákot, kölest és borsót veszek, kérek mintázott ajánlatot. Pollák László Debrecen, Miklós utca 13. 3389-10 Nemcsak beszélik, de valóban legelőnyösebben szerezhetjük be mindenféle iskolaszer szükségletünket REINITZ GYULA könyvkereskedésében, Luther-utca 5. szám. Debrecenben a Hungária Pensióban kényelmes elegáns olcsó szobák és kitű­nő ellátás van Piac-u. 59. 3376-16 Lóherefejtőt 900-ast vennék, vagy bér­bevennék. Községháza, Nyirpazony. 3529-2 Kiadó főpostával szemben 3 szoba elő­szobás lakás november 1-ére. Egyház-utca 2. szám . 3552-2 Jókarban levő használt szőlőprést meg­vételre keresek. Ajánlatokat a kiadóhiva­talba kérek. 3543-2 Három fejőstehén tartásra kiadó egyen­ként is. Nyiregyháza, Kállói-u. 22. 3488-2 1—2 diákot külön szobával, felügyelet mellett, kóser koszttal olcsón elfogadok. Értekezni Hatzel-tér 4. 3533-2 Kiadó a Széchenyi-utca 9. számú teljesen át­épített házban központi fűtéssel és viz­vezetékkel több utcai és udvari lakás: emeleti 2 szobás hallos, fürdőszobás és minden egyébb mellékhelyiségekkel, földszintes és emeleti garszon egyszobás, hálófülkés és fürdőszobás mellékhelyisé­gekkel. — Érdeklődni a Nyirvidék Taka­rékpénztárnál (Zrínyi Ilona-utca 8. szám alatt. 3243-2 Hatzel-tér 8. sz. sarokház, vendég­lőnek, italmérésnek kiválóan alkalmas, átvehető nagy teherrel eladó. Egy üz­lethelyiség kiadó. Nagy Sándor ingat­lanirodája, Rózsa-u. 2. Intézeti felszerelések Fehérnemüek, paplanok, ágyteritők, matracok, törülközők, harisnyák zsebkendők Leányok részére: előírásos sötétkék szövetek, kötények, torna­nadrágok, tornablousok. (Előírásos egyenruhák, télikabátok mérték után készítve.) Fiuk részére: öltönyszövetek, ingek, nadrágok, harisnyák, zsebkendők nagy választékban, legolcsóbb áron szetezhetők be Ungár Lipót áruházában Nyiregyházán, Luther-utca 4. szám. Teleionszám 63. Alapítási év 1871. Keresek 1-ére jól főző tisztességes min­denes szakácsnőt. Cim a kiadóban. 3599 Különbejáratu bútorozott utcai szobát keresek lehetőleg fürdőszobával A címet a kiadóba kérem. 3598 Tanárcsalád diákokat, vagy diákleányo­kat felügyelettel teljes ellátásra elvállal. Cim a kiadóban. 3597 Egy jókarban levő kis családi ház eladó. Kéz-utca 17. sz. 3596 Munkaszerető mindenes leányt, asszonyt keresek szeptember 1-ére. Bethlen-u. 10. étkezde. 3571 Korcsma-üzlethelyiség kiadó szeptember l-re. Értekezni Vay Adám vtca 66. a kályhásnál. 3601 Trágya a huszárlaktanyai trágyatelepen szekér­számra esetleg vagonba rakva kapható. — Ajánlatok Borbély János Vasgyár utca 16. sz. alá küldendők. 2876—10 Mindenes főzőnöt szeptember l-re fel­veszek. Reisman. Uj-u. 18. 3570 Bútorok, háztártási tárgyak, ágynemű' könyvek elköltözés miatt olcsón kaphatók' Csillag utca 20. szám alatt. 3600 NÉGYSZOBÁS parkettás összkomfor­tos lakás kiadó. Bethlen u. 22. 3569 NÉMET KISASSZONYT keresek dél­utánra a kisleányomhoz. Bocskai-u. 9 sz 3555 Kovács és lakatos szerszámokat és egy jó állapotbao lévő vetógépet keresek meg­vételre. Cim a kiadóban. 3527 Otthont keres tartás díjjal egyedülálló úrinő magánosnál, falún vagy helvben. Leveleket kérek,, Otthon" jeligére. 3537 Külön bejáratú bútorozott szoba kiadó. Egyház-u. 22. 3539 Eladó egy valódi Ó-velencei tükör 60X80 as méretben. Érdeklődni Kardos bútorüzlet. Vay Ádám u. 3541 Különálló négyszobás lakást keresek ok­tóber esetleg november elsejére. Ajánlato­kat Valasek mérnők címén az Államépité­szeti hivatalba kérem. 3542 Gimnáziumi HV. osztályú fiút teljes el­látásra vállal uri család, Cim a kiadóhiva­talban. 3546 Kétszoba konyha, stb. kiadó. Ugyanott egy használt cserép kályha megvételre ke­restetik. Bencs László-tér 7. szám. 3547 Belterületen kétszobás (egyik bútorozott) lakast keresek szeptemberre. Cim a kiadó­ban. 3548 • Kiadó egyszobás konyhás lakás novem­ber l-re. Madách-u. 8. szám. 3551 Zománctáblák, gumibélyegzők legolcsóbban beszerezhetők REINITZ GYULA könyvkereskedésében, Luther-utca 5. szám. Három szoba előszoba fürdőszobás mo­dern lakás novemberre kiadó Értekezni Tavasz-u. 9 bolthelység. 3549 Háromszobá előszoba felszeieletlen für­dőszobás magánlakás novemberre kiadó. Árpád u. 51. 3650 Két háromszobás lakás esetleg orvos 1 rendelővel, avagy irodai célra is, az udva" ri előrészen bérbe adó. Lukács Vilmosnál* Horthy Miklós-tér 1. 4011 Város belterületén több háztelek Uriház bútorok márványlap eladó. Értekezni Rá­koczi-u. 15 Dohány tőzsde. 3564 Diáklányoknak részbeni vagy teljes ellá­tással bútorozott szoba kiadó. Pacsiita u. 26 3568 Bessenyei-tér 2. számú épületben négy szobás összkomfortos emeleti erkélyes lakás november 1-től kiadó. Értekezni lehet róm. kat. plébánia hivatalban. 275 Jó ízletes koszt kapható uri helyen négy fogásos 80 fillér, Vay Ádám u. 15 hátul az udvarban 273 Négy szoba és alkov teljes konforttal azonnal beköltözhető, kiadó Luther-u. 3. 272 Bútorozott szoba (központon) szept. 1-től kiadó. Cim a kiadóban. 3266 Róm. kat. bérpalotában különböző mé­retű üzlethelyiség berendezéssel, vagy a nélkül. Bethleu u. 3.számu épületben egy kisebb méretű üzleihelyiség azonnal kiadó. Értekezni lehet róm. kat. Plébánia hivatal­ban. 274 500 pengő tökével rendelkező uri ember vagy uri asszony társat keresek kitűnően jövedelmező üzlethely. Cimeket „500" jeli­gére kiadóban kérem. 3567 Német leányt keresek németül tudó gyer­mekeim mellé délutáni bejárásra Szabolcs­u. 24. 3565 Szakácsnőt és szobalányt jó bizonyitvány­nyal szeptember l-re felvétetik. Jelenkezés augusztus 27-én délután. Petófi-u. 16. Főzni jól tudó mindenes l-re felvétetik Izsay festéküzlet Luther-u. 5. 3569 Mindenes szakáásnét keresek szeptem­ber l-re Kohn Ignácné Vay Adám-u. 2. Bejáró mindeneslányt keresek szeptem­ber l-re. Uj-u. 13. 355á Négy szoba fürdőszobás uj lakás nov. I-re kiadó Árpád-u. 17. 3556 A szerkesztéséri felelős: OÍ.OARAV GYULA A kiadásért felelős; a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Batét! Társaság, Kovách B. é* Tíw kiadótulaidouos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomatott a „Merkúr" nyomdáim Nyíregyházán, Berecónyi-u. 3 SÍ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom