Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 172-198. szám)

1935-08-22 / 190. szám

6. oidni 0R > JSLYÍRVIDÉK ^ SZABOLCSI HIRLAP (Trianon 16.) 1935 augusztus 22 MOZI Döntő sikert aratott a Szerelmi álmok zárt bemutatója A főváros sajtója az elragadtatás hangján ir a .Szerelmi álmok" be­mutatójáról és egyöntetűen megálla­pítja, hogy az méltó a nagy zene­költőhöz, méltó a centennáriumi ün­nepségekhez és méltó arra, hogy elinduljon világsikere felé. A film tökéletes finomsággal adja vissza a Weimarban őrzött híres festményt és annak megelevenedett alakjai Heinz Hille rendezése mel­lett a megszólalásig élethűek. Ez a film preludiuma az ünnepi Liszt év­nek és igy érthető, hogy mindenütt, ahol bemutatásra fog kerülni, több lesz egy egyszerű filmbemutatónál. Társadalmi esemény is lesz. A filmet a Városi Mozgó és az Uránia hatalmas anyagi áldozatok árán szerezte meg és az összes vi­déki mozikat megelőzve, a fővárosi premierrel egyidőben vetítik a nyír­egyházi publikum elé, A hatalmas érdeklődésre való te­kintettel ajánlatos a jegyekről előre gondoskodni. Péntektől, 23-ától {hétfőig, 26-áig bezárólag mutatja be a Városi Mozgó és Uránia filmszínház a „Szerelmi álmok"-at. A bemutató előadások a Városi Mozgóban hétköznap 6-8 10, vasárnap 4-6-8-10 órakor lesznek. Az Uránia filmszínházban minden nap 3-5-7-9 órakor. SPORT Pelle István tornász világbajnok Nyiregyházán Vasárnap éri el a Nytve jubiláris ünnepi napjainak a tetőpontját. Pelle István világbajnok, Kabos, Rajcsányi európai vivóbajnokok és még sok világhirü versenyző érkezik e napon városunkba. A rendező egyesület annyiban vál­toztatott eddigi tervein, hogy az úszóversenyt a Sóstón, mig a többi versenyeket és disztornát a bujtosi sporttelepen rendezi. A plakátok már megjelentek az utcán, a Nyirvidék Szabolcsi Hirlap következő számá­ban szintén részletesebb felvilágosí­tást nyújt. Sátoraljaújhelyről e napon garas­vonat indul Nyíregyházára kb. fél 8 óra körül. A Nykise három futamos kerékpárversenye Vssárnap a debreceni országúton rendezték meg a Nykise három futa­mos országúti kerékpárversenyét, melynek multheti futamát a több defektet szenvedő Veszely előtt Garai Nykise nyert. A vasárnapi, egyben utolsó futamot Veszely nyerte 3 22 óra jó idővel, ezzel második futár mát nyerte, a versenynek egyben ő lett az abszolút győztese is. A célban, mely a Kallói utcai vámnál volt, hatalmas hajrát vágott ki a mezőny és négy méter előnnyel jött át a célon. Veszely az idén már hatodik versenyét nyeri. Utána Papp (Move—Nyötse), Raducziner (Nykise) Garai (Nykise) következtek. A cél­ban szép számú közönség ünnepelte a befutó versenyzőket. — Befőzéshez használjon PPP Penészmentes Pergament Papir, Biz­tosan megvédi befőttjeit minden romlástól. A valódi PPP perga­mentpapir az Ujságboltban kapható. MEZOOAZPA8AG Kísérlet „homoktanyai" nemesitett zabbal Irta: Westsik Vilmos mezőgazdasági kamarai szaktanár Kótaj község I határában terül el özvegy Jármy Jánosné „homoktanyai" uradalma, hol burgonya és többféle mezőgazdasági növény nemesítésé­vel foglalkozik Gráf Ernst okleveles dazda és növénynemesitő intéző, aki különleges szakember a növényne­mesités "terén. Az ő törekvésének egyik főcélja oly mezőgazdasági nö­vények kitenyésztése, melyek telje­sen alkalmazkodnak a szabolcsi ta­laj és éghajlati viszonyokhoz és a szabolcsi viszonyok között adják a legnagyobb és legjobb terméshoza­mot. Ezt a törekvést Szabolcsmegye közérdekében a legmelegebben kell üdvözölnünk és a legnagyobb elis­merést érdemel a méltóságos urnő, özvegy Jármy Jánosné, hogy ilyen fontos és közérdekű munka keresz­tülvitelét tette lehetővé homoktanyai birtokán. Gráf a növénynemesitő intézet meg­keresésére a nyíregyházi homokjavitó kísérleti gazdaság 1935. évben ösz­szehasonlitó kísérletet végzett neme­sitett „Székács" fajta zabbal és ne­mesitett „Homoktanyai" zabbal. Ezen célból kísérleti kertünk sik fekvésé­ben lévő laza barnás homokján ki­választottunk 14 vetőágyat, melyek egyenkinti nagysága 6 5 négyszög­méter volt. Ezen 14 ágyba egymást felváltva 7 ágyba vetettünk „Szé­kács" zabot és 7 ágyba „Homok­tanyai" zabot. Tehát a kísérlet hatszoros ismét­léssel volt beállítva. Az aratás bekövetkeztekor a két szélső ágyat először vágtuk le szegély­nek és ennek hozama nem került a döntő elbírálás folyamatába. Ennek alapján szegélybe került 1 szélső „Székács" zabágy és 1 szélső „Ho­moktanyai" zabágy. A belső 14 ágy képezte tulajdon­képpen a bírálat tárgyát. Igy tehát 6 ágy, összesen 39 négyszögméter vetésterülettel jutott a „Székács" zabnak és ugyancsak 6 ágy, össze­sen 39 négyszögméter területtel ju­tott a ,,Homoktanyai" zabnak.! A 39 négyszögméter vetésterüle­tén volt a „Székács" zab tényleges hozama 5 kgr. szem és 14 kgr. szalma. Ez megfelel'kat. holdankint 7'37 métermázsa szemtermésnek és 20'65 métermázsa szalmahozamnak. A 39 négyszögméter vetésterületen adott a ,,Homoktanyai" zab tényleg 8 kgr. szemtermést és 12 kgr. szalmahözamot. Ennek alapján ter­mett kat. holdankint 1180 méter­mázsa szem és 17'70 mm. szalma. Soraimból kiolvasható az az ered­mény, hogy a „Homoktanyai" zab 4'43 métermázsával nagyobb szem­termést adott kat. holdankint, mint a „Székács" zab. Ez pedig igen jelentékeny ered­mény a „Homoktanyai'' ;zab javára. Viszont a szalmatermés kat. holdan­kint 2 95 métermázsával nagyobb a „Székács" zabnál. Ez azonban a gazdák üzleti szempontjából nem annyira döntő tényező, mint a szem­termés. Kétségtelen, hogy egy évi kísérlet még nem fogadható el végleges eredmény gyanánt, azonban kísérle­tünk hatszoros ismétléssel volt be­állítva és igy az 1935. évi kísérleti eredményünk megbízható támpontot nyújt arra nézve, hogy a „Homok­tanyai" zabbal érdemes foglalkoz­niok a szabolcsi gazdaságoknak, legalább is érdemes összehasonlító termelést végezni egyszerű módon a Homoktanyai és illető gazdaság ed dig megszokott zab fajtái között. Kísérletünknél pedig figyelembe kell venni az adatok összehasonlító bírálatánál, hogy kísérleti gazdasá­gunk az eredeti nemesitett „Székács" zabot még 1929. évben hozatta, te­hát az 1935. évi „Székács" zabnak már 6 éves utántermése az erede­tinek. Az pedig közismeretes a szakava­tott gazdák előtt, hogy eredeti ne­mesitett vetőmag 6 év múlva idegen gazdaságban sokat veszít eredeti jó­tulajdonságaiból. Ezzel szemben a „Homoktanyai" zab vetőmagját 1935. tavaszán kapluk meg, tehát az ere­deti mag volt. Mindezek ellenére azonban a „Ho­moktanyai" zabot egy jó, különleges szabolcsi zabfajtának kell minősí­tenünk. Az közismeretes, hogy 1935. tavaszán és nyarán olyan erős volt a gyakori szélviharok által okozott homokverés és homokhordás, ami­lyen már évek óta nem volt. Ezen gyakori szélviharok igen tanulságo­san szemléltették azt a képet, hogy a homokverések sokkal nagyobb mértékben megviselték a „Székács" zabot, mint a „Homoktanyai" zabot. Tehát végeredményben a „Homok­tanyai" zab ellenállóképessége a homokverésekkel szemben sokkal wMMmMHM* Kereskedelmi nyomtatványok; levélpapír, számla, memorandum, cégkártya stb., egy vagy több színben nyomtatva, ízléses kivitel­ben, jutányos árban készülnek a „Merkúr" könyvnyomdában Myiregyháza, Bercsényi-utca 3. sz. Telefon: 577. jobb, mint a „Székács" zabé. Ez a jelenség szembetűnően és szabályo­san mutatkozott minden vetőágynál. A „Székács" zab valamivel maga­sabbra nőtt meg, az tehát már kül­sőleg is volt észrevehető, hogy a „Székács" zab valamivel nagyobb szatmatermést fog adni. Express hirdetések 15 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. Üzletáthelyezés miatt leszállított olcsó árak az Ehrnsteín­féle posztóüzletben, Takarék-át­járó. Az üzletemet Vay Ádám-utca 1. szám alá helyezem át. 3486-3 Zsizsiktelenitést, ciánozást, patkányirtást felelősséggel vállalom. Sváb és patkány irtószer kapható. Nánássy, Kossuth-utca 9. szám. 3087 Rpróhirdetések 10 szóig oO fillér, minden további tat 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 6' fillér, minden további szó 6 M'l* Bercsényi-utca 3. szám alatt egy ktilönbejáratu elegáns szoba iroda, vagy garzonlakás céljára azon­nalra, vagy szept. 1-ére bérbeadó. Érdek­lődni lehet a kiadóhivatalban. Alig használt, nagyobb szoba fűtésére is alkalmas, kitűnő Jobbágy-kályha fele­áron alul eladó. Sóstói-ut 35. Villa. x Babot, mákot, kölest ésj, borsót veszek, kérek mintázott ajánlatot. Pollák László Debrecen, Miklós-utca 13. 3389-10 Gépész-kovács kerestetik szeszgyárral kapcsolatos gazdaságba. Csakis szeszgyári gyakorlattal rendelkező egyének jelentkez­zenek Erdőhegyi gazdaságban, Oroson. Ugyanide vincellér is felvétetik. 3513-2 Debrecenben a Hungária Pensióban kényelmes elegáns olcsó szobák és kitű­nő ellátás van Piac-u. 59. 3376-16 Jól főző mindenest szeptember 1-ére felveszek. Jelentkezni Dessewffy-tér 3. 268-2 Csillag-utca 5. számú 4 szoba, konyha, kamara stb-ből álló és mellékhelyiségekkel is ellátott szép fekvésű modern, egészsé­ges házasbelsőségemet folyó évi november 1-től több évre bérbeadom. Megkeresések Nagy jegyző, Vaja. 3308-4 Német kisasszonyt keresek délutánra. Jelentkezés Báthori-utca. 10. Dr. Eckerdtnél délután 3 és 5 között. 3525 2 nagyobb diákfiut vagy leányt teljes el­látásra elfogadunk. Bocskai-u. 56. 3528 Intelligentes Deutsches Fraulein sucht Vormittagsstelle. Adresse liegt im Ujság­bolt. 269 Lóherefejtőt 900-ast vennék, vagy bér­bevennék. Községháza, Nyirpazony. 3529-2 Hizlalásra átvészelt (szimultánozott) 8 hónapos mangalica ártány vagy koca ela­dó Mák utca 18 alatt. Külterületen lakók postán is be­küldhetik apróhirdetéseiket a hirde­tési díj levélbélyegben való egyidejű melléklésével. A szerkesztésért felelős : Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős; a Szabolcsi Hirlap Lapkiadó Betéti Társaság, Kovách B. él Tárta­kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk yissza. Nyomatott a „Merkúr" nyomdában Nyíregyházán, Bercsényi-u. 3 a;.

Next

/
Oldalképek
Tartalom