Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 172-198. szám)

1935-08-01 / 174. szám

Nyíregyháza. 1985. augusztus 1. # •• 7 »®»'iK«®stA*í>|j[ te5»dóh^T8iíRl Bethlea-u, í. "A^&iftkarékl C3«kk»*toí 47139. Telefon 77. * POUTIJI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2 50 P, Negyedévre 7*50 P KöztiKztvtaelAfenek 20 százalék engedmény Megszűnt az építés (pj.) A Kossuth-téren mind nagyobb azoknak a száma, akik nemrégen még szorgos munkában töltötték idejüket, ma pedig munkátlanul kell várakozniok, mikor lesz munkaalkalom ? Az építőmunkát, mintha elvágták volna az aratás előtt. Még junius közepéig, ha nem is sok, de mégis akadt építőmunka. Tataro­zás, javítás, átalakítás, az adókedvezményi rendeletek hatására. De némi uj épités is, kisebb házakban. Junius közepe óta megszűnt ez a tevékenység. A statisztika adatai Nyír­egyházára azt mondják, hogy az év első felében 10 szá­zalékkal kevesebb volt az épitő ügyiratszám, mint az elmúlt évben. Ha pedig ér­tékben vesszük számba az adatokat, ugy 20 százalékos csökkenés mutatkozik. Na­gyon komoly és súlyos szám­adatok ezek, mert lassan már végigfúj a tarlón az északi szél és vége a nyár munkás idejének, jön az ősz, a tél és az aszály te­remtette inség és nyomor. Van azonban még remény­az építésre, bár az már nem pótol mindent. Most volt árlejtés a repülőtéri legény­ségi- és konyhaépületnek. A kőműves és ácsmánkák mintegy 200 ezer pengőt tesznek. Kár, hogy ennek legnagyobb része anyagér­ték és igen kis rész a mun­kaérték. Sajnos, a pesti ter­vezők mindig, a vidékünkön legdrágább vasbeton szer­kezeteket tervezik, ahol ka­vics, vas, cement a főanya­gok és ezek mind más vi­dékről, drágán, tetemes va­súti fuvarral terhelten ér­keznek, sok mintaálványt igényelnek s az ezekhez szükséges fa is idegenből, méregdrágán érkezik. Ilyen szerkezeti megoldá­sok mellett, nagy költség­gel, de kevés munkadíjjal Az abesszin császár Párisba és Londonba küldte vagyonát Kairóból jelenlik : Az abesszin császár arany, ezüst, drágakő va gyontárgyait, amelyek káprázatos gazdagságról tanúskodnak, Pá­risba és Londonba szállíttatta. London. Abessziniából már va­lamennyi olasz eltávozott, mind­össze egy olasz nő van még Addisz-Abebában Az olasz követ azzal, hogy visszautasította a csá­szár születésnapjára szóló meghi • vót, mélyen megsértette az abesz sziniaiakat, s ezt a sértést nem akarják megbocsátani. Abessziniában teljes tájékozat­lanság van abban a kérdésben, hogy háború esetén miként visel­kednek az európai nagyhatalmak. Egy előkelő benszülött államférfi kijelentette, nem hiszi, hogy Mus­solini támadni fog. A császár is a békét óhajtja, feltéve, ha ez nem mégy a becsület rovására. II csehek már most gondoskod­nak visszavonulásuk fedezéséről Kassa. A Felvidéken mo*t ala­kítják meg a Nemzeti Gárdát. En­nek a szervezetnek kimondottan az lesz a feladata, hogy a cseh hadsereg esetleges visszavonulása esetén a polgárság tartsa vissza az előrenyomuló ellenséget. Abesszínia hajlandó gazdasági protektorátus alá vetni magát Páris. A lapok az abesszin császárnak azt a nagy feltűnést keltő kijelentését közlik, hogy gazdasági, tekintetben hajlandó az európai hatalmak protektorátusa alá vetni magát, mert inkább él a népe jólétben idegen fennhatóság alatt, mint szegényen, habár füg­getlenül. A szovjetet a szabad vallás­gyakorlat elismerésére kény­szeritették Genf. A külpolitikai világnak nagy szenzációja van. Litvinov­nak sikerült a Népbiztosok Taná­csában elfogadíatni azt a javas­latot, hogy a katolikusoknak sza­bad vallásgyakorlatot engdélyez­zenek a szovjet területén. A nagy fordulat etőzményeaz, hogy Eden, Laval, Aloisi biztosították Orosz­országot, hogy Keleteurópa vezető nagyhatalmának ismerik el, de ez­zel szemben a szovjetnek gyöke­járó építkezés folyik, amely mellett nem keres a tégla­gyár, a homokot szállító fu­varos és ezek munkássi. Még szerencse, hogy a hely­beli tervezők nem építenek szintén mindent vasbeton­ból, A közmunkák megindítá­sát sürgette Papp József az iparosok körzeti gyűlésén. Igaza van! Amikor a ma­gánépités lecsökken, akkor kell a köznek belépnie a munkaadók sorába s a köz­épitést akkor szüneteltetni, amikor a magánépités len­dületben van. Irányítás, — bocsás meg nékem olvasó, — igen irá­nyítás kell ide is, mint sok máshoz. De ! Van nagyobb bün, mint kimondaaia szót: „irányítás?" Pedig csak igy lehet „tervszerűen" dolgozni \ res belpolitikai reformokat kell megvalósítania, igy ki kell hirdet­nie, hogy teljes mértékben visz­szaállitja a vallás szabad gyakor­latát. Franciaország közvetíti a tárgyalásokat Jugoszlávia és a szovjet köüött is. Jugoszlávia haj­landó a békére, de csak ebban az esetben ha a szovjet a görög keleti egyháznak is újra teljes szabad vallásgyakorlatot biztosit. Egy nagyváradi román társa­ság veszett tehén tejéből ivott Nagyvárad. Popovicin Valér, nagyváradi rendőrfőkapitány egy husz tagu társasággal Jenőkiskő­rösre rándult, ahol egy [gazda­ságban hideg tejjel hűsítették ma­gukat. Estére a társaság vala­mennyi tagja rosszul lett. Kide­rült, hogy egy veszett tehén te­jéből ittak. A halálrarémült társa­ságot beszállították a kolozsvári Pasteur-be. Ma estére békét várnak a sztrájkoló építőmunkások A fővárosi építőipari sztrájkjbe­fejezéshez közeledik. Ma estére a kereskedelemügyi minisztériumban egyeztető tárgyalás le&z 2a vállal­kozók és a munkások között. A tárgyalás a jelek szerint sikerre fog vezetni. Ma délután 5 órakor döntenek Genfben Páris. Laval és Eden találko­zása azt eredményezi, hogy Eden engedett merev álláspontjából és nem akarja az abesszin viszály részletes tárgyalását. A nagy dön­tés ma délután 5 órakor lesz Genfben. Mussolini meglátogatta a magyar fiuk táborát Róma. Mussolini ma megláto­gatta az ostiai kikötőben táborozó kétszáz magyar fiu táborát. A fiuk a Giovinezzával fogadták a Dú­cét, aki erre kérte, hogy a ma­gyar Himnuszt is énekeljék el. Árverés egy színház udvarán Tegnap délután az Újpesti Szín­házban végrehajtók jelentek meg, hogy két színész elmaradt fizetése miatt árvereztessenek. Amíg az udvaron az árverési hiénák lár­máztak, bent a színpadon vigan folytak a próbák. Időjárás Élénkülő szél, záporok, zivata­rok várhatók. A hőmérséklet emel­kedik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom