Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 148-173. szám)

1935-07-06 / 152. szám

6. oldal llUTawn '"mii Ji V IXiliM^ SlKBCÍ£eS&ifi& (Trianon 16.) 19c5 julius h<-> 6. A nagykállói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 2366—1935. Tk. szám. Árverési hirdetmény kivonat Általános Forgalmi Bank Rt. vég­rehajtatónak Gelbermann Jenő és neje Feuer Hani végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság el­rendeli a végrehajtási árverést 4000 P tőkekövetelés és jár. behajtása végett, a nagykállói kir. járásbíróság te­rületén levő Nyiradony községben fekvő s a nyiradonyi 2037. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszám s 5042/9, 5042/10, 5050/15. hrszám alatt felvett a Gelbermann Jenő és neje Feuer Hani nevén álló a Kistelek dűlőben fekvő 22 hold 800 négyszögöl területü szántóra 3267 P 50 f. kikiáltási árban. A fenti ingatlanokat az Általános Forgalmi Bank Rt. végrehajtató ké­relmére 6800 P-őn alul eladni nem lehet. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Nyiradony községházánál megtartására 1935. évi julius hó 25. napjának d. e. 11 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. t. c. 150. §-a alapján a követ­kezőkben állapítja meg: 1. Az árverelni szándékozók köte­lesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában megha­tározott árfolyammal számított, óva­dékképes értékpapirosban a kikül­dőinél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kikül­döttnek átadni és az árverési felté­teleket aláirni. (1881. LX. t. c. 147, 150, 170. §§. 1908. XLI. tc. 21. §.) 2. Az, aki az ingatlanért a kikiál­tási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár szá­zaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. XLI. t. c. 25. §.)! Nagykálló, 1935. március 23. Létay sk. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül 2835 Nagy József, irodafőtiszt. A nyírbátori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 2846—1935. Tk. szám. Árverési hirdetmény kivonat Nyírvidéki Agrár Takarékpénztár rt. végrehajtatónak Madai Péterné Bécsi Eszter, Madai Béla, Emma, Eszter Szabó Miklósné, kisk. Madai Mária, Péter, Etel, Erzsébet vég­rehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881. LX. t. c. 144, 146, és 147. §§. értelmében elren­deli a végrehajtási árverést 3499 P 90 f. tőkekövetelés, ennek 1931. évi julius hó 1. napjától járó 8 szá­zalékos kamata, 130 P eddig meg­állapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megálla­pított 77 P 56 f. költség, valamint a csatiakozottnak kimondott Nyir­bogáti Úrbéres Birtokosság 206 P, Képiró István 2000 P, Nyírbátori Takarékpénztár rt. 220 P, Dr. Buday Gyula 155 P 53 f, Dr. Erdélyi Imre és Dr. Ujfalussy Lajos 419 P 34 f. tőkekövetelése és járulékai behaj­tása végett, a nyírbátori kir. járásbíróság te­rületén levő Nyírbogát községben fekvő s a 494. sz. betétben A. I. 1—2. sorsz. 400. és 401. hrsz. alatt felvett hazas belsőségnek végrehaj­tást szenvedők nevén álló 13/15-ére 1085 P 89 fillér, az 1147. sz. betétben A. kereszt 1. sorsz. 1362/1. hrsz. alatt felvett Madai Péterné Bécsi Eszter nevén álló szántóra 545 P 50 f. kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árve­résnek Nyírbogát községben meg­tartására 1935. évi augusztus hó 19. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881. LX. t. c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg: 1. Nyírvidéki Agrár Takarékpénz­tár r. t.-al szemben az árverés alá eső 400. és 401. hrsz. ingatlant a kikiáltási ár felénél, a többit annak kettőharmadánál, a 494. sz. betétbeli illetőséget csati. Képiró Istvánné végrehajtató­val szemben 6000 P, Nyirbogáti Úrbéres Birtokosság végrehajtatóval szemben 7084 P-nél, Nyírbátori Takarékpénztár rt. vég­rehajtatóval szemben 9468 P-nél, Dr. Buday Gyula |végrehajtatóval szemben 9757 P-nél, Dr. Erdélyi Imre és Dr. Ujfalussy Lajos végrehajtatóval szemben 9913 P-nél, az 1147. sz. betétbeli illetőséget pedig csati. Nyírbátori Takarékpénz­tár r. t.-al szemben 6000 P-nél ala­csonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t. c. 26. §.] A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az árve­rés elrendelését a nyirbogáti 494. és 1147. számú telekkönyvi betétben jegyezze fel. 2. Az árverelni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. LX. t. c. 42. §-ában megha­tározott árfolyammal számított óva­dékképes értékpapirosban a kikül­döttnél letenni, vagy a bánatpénz­nek előlegesen birói letétbe helye­zésérűl kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árve­rési feltételeket aláirni. [1881. LX. t. c. 147, 150, 170. §§. 1908. XLI. t. c. 21. §.] Nyírbátor, 1935. május 7. Dr. Kertész sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül 183 Vozáry, irodasegédtiszt. 201—1935. vsz. Árverési hirdetmény kivonata A bpesti közp. kir. járásbíróságnak P. XII. 200683/1935. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő vég­zése folytán Dr. Fekete Jenő ja­vára 251 P tőke s járulékai erejéig 1935. évi május hó 8. napján vég­rehajtás utján lefoglalt és 1470 P-re becsült ingóságok, u. m. lovak, tehén, juhok, varrógép stb. a nyír­bátori kir. járásbíróságnak Pk. 2116— 1935. szám alatt kelt árverést rendelő végzése következtében Ro­hodon [Kossá-tanyán] 1935. évi julius hó 13. napján d. e. fél 11 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyírbátor, 1935. junius 24. Vass Béla 2861 kir. járásbirósági vhajtó. A nyírbátori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 2907—1935. Tk. szám. Árverési hirdetmény kivonat Stux Hugó és gyula végrehajta­tóknak Papp István [nős Lengyel Veronikával] végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 753 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Levelek községben fekvő s a 75. sz. betét­ben A. I. 1—2. 121/1—2. hrsz. alatt felvett és végrehajtást szenvedő ne­vén álló házas belsőségre 800 P, II. 1—5. sorsz. 532, 538, 851. és 852. hrsz. alatt felvett és ugyanannak ne­vén álló szántó, rét és közös legelő illetőségre 503 P 80 f, III. 1—8. sor 540—543, 702, 740—742 hrsz. alatti, ugyanannak nevén álló szántó és rétre 854 P 80 f, a 184. sz. betétben A. kereszt 1. sor, 703/1. hrsz. alatti és ugyanannak nevén álló 1/2 szán­tóra 55 P 50 f. kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1935. évi julius hó 17. napján d. e. 10 órakor Levelek köz­ségházánál fogják megtartani. Az árverés alá eső 121/1—2. hrsz. ingatlant a kikiáltási ár felénél, a töb­bit kettőharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 szá­zaléka, amelyet a magasabb igéret ugyanannyi százalékára kell kiegé­szíteni. Nyírbátor. 1935. május 15. Dr. Kertész sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül 2836 Vozáry. 3507—1935. végrh. sz. Árverési hirdetmény kivonata A nyíregyházi kir. járásbíróság­nak Pk. 39390—930. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő vég­zése folytán dr. Mikita Sándor nyír­egyházi ügyvéd által képviselt Sze­pessy János végrehajtató javára 158 P tőke s járulékai erejéig 1933. évi augusztus hó 2. napján végre­hajtás utján le- és felülfoglalt és 1600 P-re becsült ingóságok, u. m. 1 cséplőszekrény és 1 motor a nyíregyházi kir. járásbíróságnak Pk. 39390—1930. sz. alatt kelt árverést rendelő végcése következtében Gáva községben, Kassai-utca 142. szám alatt Kapocska József lakásán 1935. évi julius hó 22-ik napján d. e. 10 órakor nyilvános birói árverésen el fognak adatni. Nyíregyháza, 1935. julius 4. Labay Antal 2837 kir. jb. vhajtó. Pk. 2393—1934, sz. Árverési hirdetmény Dr. Morvay Béla ügyvéd által képviselt Hofherr—Schrantz ja­vára 1074 P 04 f. tőke és több követelés járulékai erejéig a bpesti közp. kir. járásbíróság 1933. évi 302692. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1934. évi julius hó 18-án lefoglalt 1950 P-re becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem végr. szenv. lakásán, üzletében, Hete községben leendő megtar­tására határidőül 1935. évi julius hó 11. napjának d. u. 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, termények, tehe­nek, tinók, borjuk s egyébb in­góságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadánál alacsonyab­ban csak a végrehajtást szenvedő beleegyezésével — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn fe­lül van, az 5610—931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiál­tási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Vásárosnamény, 1935. jun. 21. • Bencze József 2834 kir. bír. vhajtó. Befőzéshez használjon PPP Penészmentes Pergament Papirt. Biztosan megvédi befőttjeit min­den romlástól. A valódi PPP pergament papir az Ujságboltban kapható. Express hirdetések Poloskairtást, lakások vizsgálását felelősséggel vállalom. Nánássy, Kossuth-utca 9. szám. Sváb és ruszli irtószer kapható. — Mosott rongyot bármi­lyen mennyiségben vesz a Merkúr könyvnyomda. Apróhirdetések 10 szóig 80 fillér, minden további 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér KEVÉSSÉ HASZNÁLT traktorok, cséplőgépek, elevátorok stb. Továbbá HASZNÁLATLAN UJ. mindenfajta gaz­dasági gépek legelőnyösebben besze­rezhetők, esetleg cserélhetők. — L. LUKACS VILMOS gépkereskedésében NYÍREGYHÁZÁN. Ugyanott megbízha­tó traktorkezelőgépész bércséplésvállal­kozásra, traktoros c^éplógarniturát sze­rezhet haszonrészesedésre. Mindenes szakácsnőt jó bizonyitvány­nyai 15-ére kerések. Jelentkezni min­den reggel 9-ig. Dr. Tóth Lászlóné, Egyház-utca 15. I. e. 2831-2 Cséplési mázsakönyv, bércsépléshez is alkalmas, kapható az Ujságboltban. 3 Keresek augusztus l-re 4—5 szobás lakást a város központjában. — Cím Bethlen-utca 13. 2787-2 Fiatal mindénes szobaleányt felve­szek. Luther-utca 3. Földszint. 204-2 Egy, esetleg két szoba-konyhás la­kást augusztus l-re, lehetőleg a város központjában keresek. — Cím a ki­adóban. 2863-6 Vidékről legcélszerűbb az apróhirdetés közlési diját levél­bélyegben beküldeni. Házmestert alkalmaznék julius 15-ikére. Körte-utca 7. szám. Érdeklődők deli 1—3-ig és d. u. 5—7-ig jelentkezzenek. 2788-3 Egyszobás élőszobás, esetleg kisebb két szobás lakást keresek azonnalra. Cim a kiadóban. 2842 Előnyös házvétel! Massiv, déli fekvésű 3 utcai szőba, 2 előszoba, konyha, speiz, jó vizű fu­rott kut stb-ből álló adómentes ház gazdálkodásra vagy tökebefektetésre kiválóan alkalmas, pár ezer pengő készpénzzel megvehető. — Bővebbet Grünspann ingatlanforgalmi irodában. Külterületen lakók postán is be­küldhetik apróhirdetéseiket a hirde­tési díj levél bélyegben való egyidejű melléklésével. Kenyérhajat, korpát, apró krumplit veszek. Mák-utca 18. A szerkesztésért felelő*: Dr. GARAY GYULA A kiadásért felelős; a Szabolcsi Hírlap Lapkiadó Batétl Társaság, Kovách B. és Tírnű kiadótulajdonos. Kéziratokat nem őrzünk meg éi nem adunk vissza. Nyomatott a „ Merkúr" nyomdában Nyíregyházán; Bercsényi-u. 3 87.

Next

/
Oldalképek
Tartalom