Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 148-173. szám)

1935-07-02 / 148. szám

Nyíregyháza. 1935. iulius 2. jyr 17 Ara 10 fillér. {Trianon ló.) UL éYlolyami 148 (682) 8zám > * KCtttt Arerkesstőség és kiadóhivatal Beíhlen-n. 1. Festatakarékl caekkasAm 47130, Telefon 77. * POLITIKA! NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2-50 P, Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Tied vagyok, tied, hazám... A költségvetési vitából nyil­vánvaló, hogy a kormány re­formpolitakájának nincs ellen zéke sem a képviselőházban, sem a Felsőházban. Sőt ellen­kezőleg: a képviselőház ellen­zéki szónokai szinte vetélkedtek a kormánypárt tagjaival abban, hogy minél nyomatékosabban hangoztassák a reformok szük­ségét. Rá kell mutatnunk továbbá arra. hogy a kormány külső politikáját mind a képviselő­kázban, mind a Felsőházban egyhangú helyeslés követte. Az a kérdés, hogy a minisz­terelnök a képviselőház felosz­latásával .az alkotmányos tör­vényeknek megfelelüen j rt e el, Károlyi Gyula gróf felsőházi okfejtéseivel véglegesen eldön­töttnek tekinthető. A volt mi­niszterelnök minden kétséget kizáró világossággal jelentette ki, hogy a képviselőház felosz­latása az alkotmányosságnak megfelelően történt. Hasonlóképpen ugyancsak Károlyi Gyula gróf volt az, aki felsőházi beszédében igazat adott Gömbös Gyule minisz er­elnöknek abban, hogy a tör­vényalkotások sorrendjének megállapítását természetszerűen a felelős kormányra kell bizni. Ezekben a vitás kérdésekben mindesetre elfogadhatjuk döntő birónak a puritán Károlyi Gvula grófot: döntőnek az ő szavát és BiZ ő Ítéletét. A költségvetési tárgyalásokon a miniszter elnök minden sza vából kicsendült az a lelkes hazaszeretet, amely az ő e^yé niségét jellemzi és kicsendült az a véghetetlen, önfeláldozásra kész odaadás, amellyel a nem­zet érdekeit gondozza. A gon dolatok és érzelmek gazdag skáláján át mindig megkapóan ütközik ki az a hitvallás amelyet Petőfi fejezett ki ezek ben a sorokban: „Tied vagyok hazám, tied e sziv, e lélek..." A másik tanulság pedig az, hogy Gömbös Gyula újra meg újra az ősi magyar alkotmány rendületlen hivéül vallotta ma­gát. Távol áll tőle az a gondo­lat, hogy az ezeréves magyar alkotmányt idegen eszmekörök bői ideplántált diktátori beren­dezkedéssel váltsa fel. Ez tel­jesen távol áll Gömbös minisz­terelnök gondolatvilágától és nemzeti törekvéseitől. Az ellenzék az, amely sötét Megoldás előtt a Korona átalakításának kérdése Mennél hamarabb meg kell kezdeni az építkezést, mert ha nem, az idegenek kénytelenek lesznek elkerülni Nyíregyházát A megye és a város tényezői mindent elkövetnek, hogy a kérdés végre dűlőre jusson Á mai gazdasági viszonyok mellett a városfejlesztés csak el­méleti programm. De mégis ivan­nak olyan kérdések, amit minden áldozatok árán meg kell oldani, mert ha nem, a rettenetes stag­nálást még súlyosabb visszaesés fogja követni, Ilyen sürgősen meg­oldásra váró kérdés a sokat vi­tatott Korona átalakításának a kérdése. Mindenki tudja, min­denki érzi, hogy ez ma már élet­szükséglete a városnak, mert hisz idegenforgalomról mindaddig, míg ez meg nem történik, nem is be­szélhetünk. Alig pár hónap és ismét itt a tél, A multak tapasz­talatai szerint még azok is el fog­ják kerülni a várost, akiket hiva­tásuk ideszóllit és gyakran ümeg­ismétlődik majd, hogy az ideér­kezők éjszakára beutaznak Deb­recenbe az itteni tűrhetetlen szál­lodai állapotok miatt. Ezeknek tudatában mindenki természetesnek találta, ha áldoza­tok árán is, de az idei nyár fo­lyamán megtörténik az átalakítás. A legutóbbi szakosztályi ülésen azonban kiderült, hogy a tataro­zási kölcsön felvétele olyan súlyos terhet jelentene a városnak, hogy az azzal já'ó kötelezettségeknek nem tudna eleget tenni. A szak­osztály azonban megbízta Szohor Pál polgármestert, hogy egy hosz­szu lejáratú kö'csön megoldását keresse. A kérdéssel foglalkozott a vármegyei kisgyűlés is, amely hasonló értelemben határozott. M'kecz Ödön dr. főispán, Vi­rányi Sándor alispán és Szohor Pál po'gármester azóta is állandó napirenden tartják ezt az ügyet és Éber Antal dr. segítségével mindent .elkövetnek, hogy az OTI vagy MABI kölcsönökböl olyan hosszúlejáratú kölcsönhöz jusson a város, amely lehetővé teszi, hogy a közeljövőben megkezdőd­jön az átalakítás. Az építkezés elkezdésének ép­pen a tizenkettedik órájánál tar tunk, mert hisz köztudomásu, hogy Papp Lajos, aki egy negyed század óta bérlője a szállodának és szakavatottságával mindenki megelégedését érdemelte ki, ko­molyan foglalkozik azzal, hogy onnan kivonul. Hogy ez mit je­lentene, elég utalni arra, hogy a nyilvános árlejtésnél a Korona bérletére rajta kívül egyetlen egy bérlő sem jelentkezett. A képviselőtestület pénteki köz­gyűlésén újból tárgyalták a Ko­rona ügyét. Általános örömet kel­tett az a bejelentés, hogy megoldás előtt áll a Ko­rona átalakításának a kérdése, mert Éber Antal dr ebben az ügy­ben személyesen is eljárt a keres­kedelemügyi miniszternél, ahol ígéretet kapott a kölcsön gyors kiutalására. A polgármester be­jelentette, hogy több tárgyalást folytattak Papp Lajossal, aki az átépítés érdekében ujabb áldoza­tokat hozott és éppen a város érdekét szemelőtt tartva, önként felajánlotta, hogy az átépítés ese­tén eddigi bérét; 16,000 pengőre emeli lel, A közgyűlés a bejelentést iu­domásul vette s most már re­méljük, hogy semmi akadálya sem lesz {az építkezés mihamarabbi megkezdésének. Több fontos reformjavaslatot tárgyal az október 14-én összeülő ház Az országgyűlés julius 4-én és 5-én tartja legutolsó ülését. Leg közelebb október 14 én ül össze a Ház és nyomban hozzá kezd több fontos reformjavaslat tár­gyalásához. így tárgyalni fogják a bírák és ügyészek fegyelmi fele­lősségéről, a hitbizományi reform­ról, a sajtóról, a telepítésről szóló javaslatokat. • Jeftics a „Jugoszláv eszme" eláruiásával vádolja a szerb kormányt Belgrádból jelentik: Vasárnap elkobozták a Stampát. Jeftics lapját, amelyben éles támadás je­lent meg a kormány ellen. A lap­ban Jeftics avval vádolja a kor­mányt, hogy elárulja a „jugoszláv eszmét". Horvát és sziavon vidékekről izgalmat keltő hirek érkeznek. A lakosság Jugoszlávia aggasztó jö­vőjéről beszél és nem egy helyütt véres összeütközés volt a csend­őrség és a kisebbségi lakosság között. Anglia kényes helyzetbe került Londonban több vezető lap azt az értesülést közli, hogy a képviselő­ház külügyi bizottsága egyszerűen tudomásul veszi az Eden párisi és római útjáról szóló rövid be­jelentést. Anglia helyzete az abesszin kér­désben igen kényes, mert Abeszi­niát annak idején az ő ellenzése ellenére vétette fel Franciaország a Népszövetségbe. gyanakvástól ösztökélve, örökö sen a falra festi a diktatúra ördögét De Gömbös Gyula gondolkodása a magyar alkot­mányos szabadság talajában gyökerezik és az ilven méltat­lan gyanút messzire elutasítja magától. Elitélték Kőszegi Terézt az Operaház igazgatójának rágalmazása miatt A budapesti büntető bíróság Kőszegi Terézt, aki ellen Radnai Miklós, az Operaház igazgatója rágalmazási pert indított, hivatal­ból üldözendő rágalmazás vétsége miatt 400 pengőre ítélte. Kőszegi Teréz az ítéletben megnyugodott, az ügyész súlyosbításért fellebbe­zett. Időjárás Délkeleti szél várható a meleg fokozódásával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom