Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 99-124. szám)

1935-05-07 / 104. szám

r® 10 fillér. Nyíregyháza 1935. májms 7. JTT j 7 (Trianon 15.) m éll()l j, m, 104 (M8 ) , l4 m. * KeŰ(l ••'mmrk^má^nög és ki«*ióhtv«tal Bethlea-n. 1. Vwt&l&k&rékl eMkkssám 471S8. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés I hóra 2*50 P, Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Vencsellöi, a magyar dal ünnepén egy­ségbe forrt a társadalom szive. A májusi vasárnap fényében a ref. iskola ud­varán ott láttuk a község lakosságát társadalmi, fele­kezeti különbség nélkül. A ref. énekkar ünnepelte fenn­állásának negyedszázados évfordulóját és a zászlós, lombdiszes, orgonavirágos szabadtéri színpadon meg­jelentek sorra a szomszéd községek dalos egyesületei. A magyar nép fiai daloltak. Bánat, öröm, istenhit és ha­zafiúi érzés, életvidámság, szerelmi vágyódás zendül­tek meg a nép fiainak da­los ajakán. És zendültek, áradtak tisztán, bensősége­sen, árnyalatosan, dinami­kai hatások művészi alkal­mazásával Mélyről feláradó értékek és szépségek Jfog­ták meg az elménket, a szi­vünket. A fagy sújtotta tája­kon, a külpolitikai helyzet sötét égboltja alatt szárnyalt a dal és ereje, zengése a magyar vér lüktető muzsi­kája volt. hivat* h. ^ág, kül­detés jele, egy ' trténelmi feladatokra ihlet, aép meg­nyilatkozása. Finn testvérein^ most ün­neplik száz éves évfordu­lóját annak, hogy megjelent a finn nemzet hősi eposza, j a Kalevala. Ez a hősi ének­gyüjtemény adott hatalmas szárnyat a finn nemzetnek, ez ,a hősi eposz indította meg a fejlődés hatalmas fo­lyamatát, amelynek ered­ménye a finn testvérek sza­badságának kivívása L volt. A Kalevala énekeinek év­százados fennmaradása a a nép érdeme. Finn parasz­tok, földművesek, halászok, pásztorok őrizték meg az kincset. Ez a nemzetet fenntartó népi erő lobbant fel hatal­masan és ígéretesen a ven­csellői napon. Az erő ára­dásában és ihlető szépsé­geiben ott álltak a nép ér­ítélet a miskolci zálogházi panamaperben A miskolci jörvényszék ma dél­előtt hirdetett Ítéletet a zálogházi panama bünpörében. A bíróság bűnösnek mondotta ki ifj. Wittich Andor könyvelőt sikkasztás, csalás és orgazdaság miatt másfél évi börtönre és 5 évi hivatalvesztésre, Bartus Béla volt zálogházi igaz­gstót 3 évi börtönre, 5 évi hiva­talvesztésre, 1000 pengő pénz­büntetésre, Waktor Béla zálogházi becsüst 3 évi börtönre, Rimőczy József városi tanácsost, volt zálogházi elnököt 3 évi bör­tönre és 5 évi hivatalvesztésre, Payker Béla városi főszámvevőt 6 hónapi fogházra és 500 pengő pénzbüntetésre Ítélte. A törvényszék egyébként ma kezdte ^tárgyalni Plank "Miklós volt főjegyző ^második bűnügyé­nek tárgyalását. A tárgyalásra na­gyon sok tanút idéztek be, ugy hogy a tárgyalás hetekig eltarthat. Az angol király 25 éves uralkodói jubileuma Londonból jelentik. Ma reggel 9 órakor kezdődött meg az a káp­rázatos ünnepély, amelyet az an­gol király 25 éves uralkodói ju­bileumára rendeztek. Verőfényes reggelen százezer főnyi közönség hullámzott azon az útvonalon, amelyen a király és kísérete el­haladt. A palotából elinduló menetet 200 lovas testőr vezette be, utána jött a király kocsija, amelyet 6 hófehér ló vont. A kocsi körül az indiai fejedelmek csoportja he­lyezkedett el, akik valamennyien angol tábornoki egyenruhát visel­tek, mint az angol király parancs­őrtisztjei. A menetet végignéző közönség nagy ovációval köszön­tölte a királyt. A király és a kísérete a Szent Pál székesegyházba ment, ahol a canterburi érsek mondott ünnepi beszédet s áldotta meg a királyt. Az ünnepi istentisztelet után a király visszatért a Buckingham palotába. A nagy birodalom egész terü­letén nagy ünnepséget rendeztek a király tiszteletére. Kivételt csak Írország tett, ahol egyetlen egy zászló «em mutatja az angol vi­lágbirodalom ünnepét. A kisantauton a sor, hogy békés jóindulatát bebizonyítsa Párisból jelentik. Hitler a má­jusi birodalmi gyűlésen fejti ki Németország álláspontját a dunai egyezménnyel kapcsolatosan. A párisi lapok nagy érdeklő, déssel kisérik a velencei olasz­magyar-osztrák tárgyalásokat. A Matin szerint s tárgyalások során olyan megoldást találtak, amely elégtételt szolgáltat Magyar­országnak. A helyzet enyhült. A tárgyalások eredményét diplomá­tékeinek kiváltói, a népi kincsek gyémántjainak csi­szolói, a tanítók. A nép­művelési bizottság szónoka rámutatott az iskolánkivüli népmüvelés úttörőire a ma­gyar dalárdákra és tanítókra. Valóban, a háború előtt még nem beszélhettünk az isko­lánkivüli népmüvelés meg­szervezéséről, ma pedig im­már a kormányzó beszédé­ben is helyet kapott ez a fontos nemzeti kulturális ügy. Volt idő, amikor a nép da­lárdákat szervező tanítóság maga küzdött az iskolánki­vüli művelődés utján. Ezért fokozott hálával és elisme­réssel hajtjuk meg a zászlót a vencsellőiek, berceliek, ibrányíak és nagyhalásziak előtt, akik a magyar kar­dalos kulturában olyan erős épitői voltak a múltban s azok ma is a nemzeti mű­velődésnek. ciai úton közvetítik a kisantant államokkal. A tárgyalások a jogi egyenlőségről, az újra fegyverke­zesről és a kisebbségi kérdésről folytak. Kánya Kálmán Velencében az összegyűlt újságírók előtt kijelen­tette, hogy most |már a kisan­tanton a sor, hogy a békés jó­indulatát bebizonyítsa. Magyar­ország csak akkor hajlandó a dunai egyezményhez hozzájárulni, ha megadják fegyverkezési egyen­jogúságát és a békés revízióra irányuló törekvéseitől nem zárják el különféle megkötésekkel. A velencei tanácskozást egyéb­ként ma délelőtt 10 órakor foly­tatták. Lehet, hogy a tárgyalást ma délután már be is fejezik s akkor a delegátusok már ma este elhagyják Velencét. Velencében, ahol csak feltűntek a delegáció magyar, vagy osztrák tagjai, a lakosság közvetlen me­legséggel ünnepelte valamennyiü­ket. A Reuter iroda velencei tudó­sítás alapján azt írja, hogy a ma­gyar küldöttek tárgyalásai sikerre vezettek. Olaszország ebben a gaz­dasági évben nagyobb mennyisé­gű búzát vesz át Magyarország­tól s a kisebbségi kérdésben is nagyobb engedményt nyertek a magyar küldöttek Olaszországtól. Imrédy Genfbe utazott Imrédy Béla, a Nemzeti Bank elnöke ma reggel Genfbe uta­zott, hogy a Népszövetség előtt jelentést tegyen Magyarország pénzügyi helyzetéről. A kormányzó a Gyáli-utí kórházban A kormányzó ma délelőtt meg­jelent a Gyáli-utí katonai kór­házban s meglátogatta a betegen fekvő Arz Artúr volt vezérkari ezredest és vitéz Taby Árpád testőrszázadost, akit szintén ott ápolnak. Nagy csónakszerencsétlenség Bécsben tegnap súlyos csónak­szerencsétlenség történt a Dunán. Egy csónak, amelyben 10 ember ült, felborult. Hat ember a vízbe fulladt. Flandln állapota Flandin francia [miniszterelnök szombaton, mint ismeretes, autó­balesetet szenvedett. A miniszter­elnök bal felső karja két helyen eltört. Id6]árá* További hőemelkedés, mérsé­kelt déli szél, nyugatról felhősö­dés várható, de valószínűleg eső nélkül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom